Tvångsvårdad men inte utan rättigheter

Projektet drivs av: Civil Rights Defenders

Beskrivning av projektet

Syftet med detta projekt är att komplettera, stärka och utveckla befintliga verksamheter och ge enskilda större möjlighet att få stöd i samband med människorättskränkningar inom den slutna tvångsvården.

Projektets ena syfte är att skapa en kunskapsbank genom att utveckla en metod för systematisk inhämtning av uppföljningsbara data samt identifiering och analys av såväl framgångsfaktorer som människorättskränkningar i låsta institutioner. Ett andra syfte är att utveckla verktyg för påverkansarbete för att främja mänskliga rättigheter, människorättsbaserade arbetssätt och möjligheter till upprättelse när kränkningar identifieras. Målgruppen för projektet är personer som på grund av allvarlig psykisk ohälsa eller andra skäl hamnat inom någon av landets tvångsvårdsinstitutioner. Genom att alla delar av projektet sker i samarbete med dels individer med egen erfarenhet av tvångsvård och dels med organisationer och berörda aktörer, såsom patientnämnder och advokater som företräder målgruppen, byggs det upp en långsiktig hållbarhet från start. Projektet genomförs i samverkan med ett antal funktionshindersorganisationer.

Projektets tidstatus

28%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i januari 2023.

Projektets tidstatus

28%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i januari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm