Barnrätt för alla

Barnrätt för alla, som tidigare hette BKföralla, arbetar för att göra barnkonventionen mer tillgänglig för barn och unga med olika funktionsvariationer.

Projektstöd
Pågående
Barn
Uppsala

Projektet drivs av Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU)

Adress: 
Drottninggatan 8
753 10 Uppsala
Telefon: 
018-69 44 99

Tabs

Projektfakta

Syfte

Barnombudet i Uppsala arbetar med att förverkliga barnkonventionen. Syftet med projektet är att alla barn ska kunna få information om sina rättigheter på ett sätt som de kan ta till sig. När det gäller tillgängligt och anpassat material om barnkonventionen för barn och unga med funktionsvariationer så har vi upptäckt att det finns en stor lucka. Många i projektets målgrupp med lässvårigheter och/eller kognitiva svårigheter har svårt att läsa och förstå konventionstexten i sitt ursprungsformat. Även de lättlästa varianter som redan finns, exempelvis från statliga Barnombudsmannen (BO) är för svår för många. Det vill vi ändra på. De som inte känner till sina rättigheter är inte heller medvetna om vilket stöd de kan få. De som däremot vet sina rättigheter har lättare att uttrycka vad de vill och behöver, vilket påverkar barnen och ungdomars möjligheter att utvecklas och bli självständiga. Därför vill vi att alla barn och unga ska få veta sina rättigheter och att barnkonventionen finns på ett sätt de förstår och kan ta till sig.

Mål

Det främsta målet med Barnrätt för alla är att fler ska kunna tillgodogöra sig barnkonventionen. Metoden är att ta fram nytt material, metoder och handledning för att informera vår målgrupp om barnkonventionen. Materialet ska fungera som underlag för information och diskussion på en nivå som stämmer överens med barnen och de ungas behov. Att göra barnkonventionen tillgänglig för alla betyder inte bara om att informera om rättigheter på ett sätt så att barn kan förstå. Det handlar även om att varje barn ska veta att rättigheterna gäller för dem. Det är viktigt för målgruppen att få se bilder om bankonventionen där de kan känna igen sig. Bilder som illustrerar olika hjälpmedel, funktionsvariationer och mångfald.

Projektets överlevnad

I skolans läroplaner finns kravet att undervisa om barns rättigheter och mänskliga rättigheter. Även andra verksamheter har ett intresse att informera och diskutera barns rättigheter. Därför ser vi att det finns stor möjlighet att material från projektet kommer att användas även efter projekttidens slut. Allt material kommer att finnas tillgängligt på en hemsida även efter projektets slut. Mycket av materialet ska vara gratis och enkelt att skriva ut på egen hand för att minska kostnader och administration. Samarbetsorganisationer, myndigheter, skolor och privatpersoner kommer vara delaktiga i spridningen av hemsidan och materialet. Pedagoger och ledare i olika verksamheter ska lätt kunna gå in och hämta material för att titta på och skriva ut och arbeta med i olika barn- och ungdomsgrupper. Via sidan kommer de även åt och kan visa filmer. Sidan och materialet ska kunna uppdateras efter hand.

Målgruppens delaktighet

Det är av stor vikt att målgruppen är med och utvecklar materialet. Ett antal barn och unga under 18 år deltar som referensgrupp genom workshops och skolbesök. De är representanter ur målgruppen när det gäller framtagandet av material och påverkar det slutgiltiga resultatet. Unga vuxna med funktionsvariationer finns med i styrgruppen för projektet.

Samarbete

I projektet samarbetar vi med andra organisationer och skolor. Bland annat Fyrisgården i Uppsala, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Föreningen Attention Uppsala, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, RBU, FUB samt ett par särskolor och daglig verksamhet.

Senast uppdaterad: fredag, 19 maj, 2017 - 15:08

Följ projektet på