Till innehållet

Projektstöd april 2021

Projektstöd april 2021

Sorterade efter ort i bokstavsordning

ALVESTA

Alvesta Motorklubb har fått stöd med 5 295 422 kr för "ISIM - Integrering, självförtroende och identitetsskapande genom motorintresse"

Projektet syftar till att minska psykisk ohälsa, motverka droganvändning och ungdomskriminalitet, stärka ungdomars framtidstro samt öka integrationen i Alvesta. Projektet består av två delar. I den första utvecklas ett inkluderande och drogfritt ”kvällshäng” för motorintresserade ungdomar och i den andra delen skapas en praktik- och rehabiliteringsverksamhet. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 15-25 år. Projektet drivs i samarbete med Alvesta kommun och flera andra lokala aktörer. Verksamheten planeras leva vidare genom samarbete med bland annat Alvesta kommun.

GÖTEBORG

Attention Göteborg har fått stöd med 3 369 242 kr för "Odla hela livet"

Projektet vänder sig till äldre personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som är bosatta i Göteborgstrakten och som gått i pension och är intresserade av att lära sig hur man kan odla året runt hemma, på sin balkong eller i sin trädgård. Ambitionen är att efter ett aktivt yrkesliv erbjuda målgruppen meningsfulla aktiviteter i syfte att stärka gruppens psykiska hälsa med hjälp av gemensamma odlingsaktiviteter och naturpromenader. Ett pedagogiskt studiecirkel- och handledningsmaterial med konkreta tips och råd ska produceras under projekttiden. De medverkande kommer också att få ökade kunskaper i hållbarhet och om Agenda 2030. De ur målgruppen som vill och är intresserade av odling kommer att erbjudas utbildning till cirkelledare och handledare.

Efter projekttiden kommer de som vill att kunna arbeta med information och uppsökande verksamhet för att sprida projektets ideér.

GÖTEBORG

Västra Götalandsregionen har fått stöd med 6 544 361 kr för "KomBo - Kommunikationsstöd till personer med kommunikativa svårigheter i boende och daglig verksamhet"

Projektet KomBo - Kommunikationsstöd till personer med kommunikativa svårigheter i boende och daglig verksamhet ska utveckla en modell för implementering av evidensbaserat kommunikationsstöd och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i LSS-verksamheter. Syftet är att öka möjligheterna för personer med nedsatt kommunikationsförmåga att få sina rättigheter tillgodosedda i sitt boende eller vid sin dagliga verksamhet. Projektet utvecklar material och utbildar handledare som i sin tur implementerar kommunikationsstödet direkt i LSS-verksamheterna, bland annat genom att utbilda och stödja personal. En viktig del i KomBo är att tillhandahålla verktyg för att förstå och kunna förändra beteenden samt att kunna tillämpa olika strategier i vardagliga situationer, exempelvis för att hantera kommunikation i förhållande till utmanande beteende.

Projektet genomförs av DART - Kommunikations- och dataresurscenter i nära samverkan med Autism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet FUB. I projektet medverkar även LSS-anordnare över hela landet, såväl privata som offentliga. Dessa kommer under projektets gång att implementera de nya arbetssätten inom ramen för i sina ordinarie verksamheter. Efter projektet kommer projektägaren och några av samverkansorganisationerna att tillhandahålla och ytterligare sprida det framtagna materialet samt fortsatt erbjuda utbildningar.

MALMÖ

Football Club Bellevue har fått stöd med 4 532 210 kr för "GåBoll - nya metoder, nya samarbeten och nya verksamheter för personer med Parkinsons sjukdom"

Projektet vill främja social gemenskap och god hälsa hos personer med Parkinsons sjukdom genom att kombinera och anpassa Gå fotboll och Frame fotboll så att målgruppen, oavsett om man sitter i rullstol, använder rollator, har balansproblem eller är stående och gående, kan spela tillsammans. Ett tydligt informations- och inspirationsmaterial med anpassade roliga lustfyllda träningsmoment och spelregler för GåBoll ska utvecklas. Efter projekttiden ska en organisatorisk struktur vara uppbyggd i form av lokala GåBoll-sektioner dels i den egna verksamheten, dels i samarbetspartnernas och i andra organisationers verksamheter.

SOLNA

Stiftelsen Spinalis har fått stöd med 3 683 371 kr för "Hälsa online - ett friskvårdsprogram för dig med ryggmärgsskad"

Projektet ska utveckla metoder och ett program online som ska inspirera och motivera personer över 50 år med ryggmärgsskada och de som levt minst 20 år med förslitningar/sekundärkomplikationer till hälsosamma levnadsvanor. Efter projekttiden ska ett videotek med träningsfilmer och föreläsningar samt ett handledarmaterial och en studieplan vara framtagna i syfte att komplettera ordinarie vård och rehabilitering och andra befintliga träningsmöjligheter.

STOCKHOLM

Rädda Barnens Riksförbund har fått stöd med 9 669 750 kr för "Det handlar om trygghet"

Syftet med projektet är att fler barn som har varit utsatta för våld ska få hjälp i ett tidigt skede för att lindra effekterna av våldet, däribland psykisk ohälsa. Målet är att höja kunskapen om barns våldsutsatthet och att normalisera samtalet om våld. Målgruppen är barn i årskurs fyra och barn i grundsärskolan, och de deltar genom barnråd som initieras vid projektstart och som sedan kontinuerligt fungerar rådgivande och samskapande. Projektet når även lärare, elevhälsa och personal inom socialtjänsten.

I projektet utvecklas ett användarvänligt och kapacitetsstärkande metodstöd för skola och särskola. Det inkluderar även framtagning av ett interaktivt digitalt verktyg för att öva på svåra samtal. Metodstödet testas inom skolor och av samarbetsaktörer i två regioner. Därefter ska det spridas till övriga landet och andra aktörer.

Efter projekttiden kommer arbetsmetoden att användas i de två regioner som har medverkat i projektet. Metodstöd och material blir avgiftsfritt och tillgängligt via en plattform. Rädda Barnen kommer i framtiden att erbjuda processtöd och utbildning till andra skolor som vill implementera metod och material.

STOCKHOLM

Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm har fått stöd med 6 291 823 kr för "Tillgängligt föräldraskapsstöd för föräldrar med egen ADHD för att främja välmående i hela familjen"

Projektet ska erbjuda föräldrar med ADHD-diagnos eller ADHD-liknande svårigheter strategier och metoder som underlättar familjernas vardag. Projektet utgår från föräldrastödsprogrammet Improving Parenting Skills Adult ADHD (IPSA) som under projekttiden tillsammans med målgruppen ska digitaliseras och göras lättmanövrerad och användarvänlig. En öppen webbresurs med tips och råd till föräldrar, närstående och professionella samt ett studiecirkelmaterial ska också utvecklas till stöd för föräldrar med ADHD eller ADHD-tendenser.

Efter projekttiden ska de två digitala resurserna vara färdigutvecklade och finnas tillgängliga för målgruppen att använda som stöd i vardagen och i rollen som förälder.

STOCKHOLM

Rädda Barnens Ungdomsförbund har fått stöd med 5 295 834 kr för "Fathima"

Syftet med projektet är att stärka nyanlända flickor och ge gruppen bättre förutsättningar till etablering i samhället. Målet är att utifrån ungdomarnas erfarenhet och behov utveckla nytt metodmaterial för organiserade samtalsgrupper samt öka medvetenheten om nyanlända flickors situation. Målgruppen är nyanlända flickor från 12 års ålder i Skåne. Utvecklandet av metodmaterialet utgår från målgruppens erfarenheter, kompetens och behov. Samtalsledare med egen erfarenhet av att vara ny i Sverige kommer att rekryteras och är med och utvecklar utbildningen av unga samtalsledare. Samtalsgrupper kommer att startas på flera orter i Skåne. För att lyfta information och kompetens om nyanlända flickors situation kommer föreläsningar och information spridas till yrkesverksamma som möter målgruppen.

Efter projektet är avslutat kommer metodmaterial användas av Rädda Barnens ungdomsförbund samt vid samtalsgrupper hos samarbetsorganisationerna.

STOCKHOLM

Yeshin Norbu har fått stöd med 7 612 808 kr för "Mindfulness, etik och medkänsla för förebyggande av stress och psykisk ohälsa i svenska skolor"

Projektet ska utveckla och introducera en internationellt framtagen metod, SEE Learning. SEE står för orden socialt, emotionellt och etiskt. Metoden handlar om att utveckla det sociala, det emotionella och det etiska lärandet hos projektets målgrupp som är barn från förskoleklass till årskurs 6. SEE Learning är ett strukturerat utbildningsverktyg med syfte att stärka omsorgen om sig själv, om varandra och om världen. Metoden är framtaget av Emory University för att användas i skolan. Inom SEE Learning arbetar man med korta praktiska övningar som bidrar till att skapa en trygg och inkluderande klassrumsmiljö.

Genom att samarbeta med ett antal pilotklasser kommer elever att vara med och utveckla och anpassa metoden till svenska förhållanden. Projektet ska översätta och anpassa relevanta delar av utbildningsmaterialet.

Efter projektets slut kommer Yeshin Norbu tillsammans med samarbetsparter fortsätta att utveckla och tillhandahålla metod, material och kontinuerlig utbildning.

SUNDBYBERG

Funktionsrätt Sverige har fått stöd med 8 704 551 kr för "EUPATI Sverige - en delaktig patient"

The European Patients Academy är ursprungligen ett EU-initierat patientdrivet projekt som nu är etablerat i 21 europeiska länder i form av nationella EUPATI-plattformar. Projektets ambition är att etablera en EUPATI-plattform i Sverige i syfte att öka brukarnas/patienternas kunskaper och inflytande i vården. Projektet ska utbilda patientföreträdare som ska verka för att öka målgruppernas delaktighet i vården, tillgodose deras behov av stöd och hjälpmedel men även se till att medicinering och behandling och biverkansrapporter förbättras. Efter projektet kommer verksamheten att drivas vidare och man överväger ett antal möjligheter baserat på hur andra länder driver verksamheten.

SUNDBYBERG

Funktionsrätt Sverige har fått stöd med 10 316 267 kr för "Funktionsrättsbyrån"

Avsikten med projektet är att ska skapa en Funktionsrättsbyrå, vars syfte är att erbjuda rådgivning för att stärka individer med funktionsnedsättning så att de får större möjligheter att tillvarata sina rättigheter. Funktionsrättsbyrån ska även bidra till ökad kunskap och medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Till Funktionsrättsbyrån ska människor kunna vända sig för att prata med någon som lyssnar och som kan förklara vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar man kan ta för att kräva sin rätt. Funktionsrättsbyrån ska bidra till både strukturförändring och stöd för individer.

Det övergripande projektmålet är att ta ett första steg till en etablerad och rikstäckande Funktionsrättsbyrå, med finansiering från flera parter, som erbjuder rådgivning till individer främst via telefon, webb och mejl. Funktionsrättsbyråns rådgivning, rättsdatabas och årliga rapporter ska leva vidare efter projektets slut genom en fristående organisation.

SUNDBYBERG

Personskadeförbundet RTP har fått stöd med 2 970 044 kr för "Coachprojektet 2.0"

Projektet ska utveckla och anpassa en befintlig modell med förebildscoacher till nya målgrupper. Modellen har hittills erbjudit personer som står inför en amputation eller nyligen ha blivit amputerad coachning av någon med liknande erfarenhet. I projektet ska man utveckla modellen så att den passar fler målgrupper. Personer med ryggmärgsskada kommer till en början att vara i fokus genom det nära samarbete man ska ha med vårdgivare och brukarorganisationer för den målgruppen. I arbetet med att utvidga verksamheten till en ny målgrupp ska projektet identifiera skillnader och likheter mellan målgrupperna för att kunna utveckla konceptet så att det kan fungera oavsett funktionsnedsättning. Modellen innehåller utbildning för nya förebildscoacher samt en organisation för rekrytering och matchning.

Efter projektet slut kommer Personskadeförbundet RTP tillsammans med samarbetsorganisationer att fortsätta bedriva verksamheten.

UMEÅ

Team Thorengruppen ungdom SK har fått stöd med 5 006 551 kr för "Thoren Active Move"

Projektets övergripande mål är att i brett samarbete med föreningsliv och andra aktörer bygga upp en ny föreningsmodell som vänder sig till ungdomar som inte deltar i den traditionella föreningsidrotten. Modellen ska erbjuda ett utbud av aktiviteter med fokus på rörelseglädje, samvaro och hälsa framför prestation. Aktiviteterna samlas i en app där ungdomarna kan boka in sig på fritids- och idrottsaktiviteter hos olika föreningar. Med inslag av gamification ska appen inspirera ungdomar som i tidig ålder lämnar föreningslivet till att fortsätta med rörelse och aktiviteter på sin fritid.

Projektets målgrupp är ungdomar 12-18 år som nyligen slutat med idrotten, unga som aldrig deltagit eller unga som vill komplettera sina nuvarande aktiviteter. Projektets start- och testort är Umeå men planen är att modellen ska spridas till flera orter.

Efter projekttiden ska verksamheten leva vidare med en bred variation av aktiviteter för de ungdomar som inte deltar i den traditionella idrotten. Finansieringen av verksamheten ska komma från bland annat aktivitetsstöd från kommuner, medlemsavgifter och reklamintäkter.

SVALÖV

Röstånga Tillsammans har fått stöd med 5 500 771 kr för "Individ och Bygd i Balans"

Projektet utgår från Agenda 2030 och lokalsamhällets betydelse för hållbar utveckling. Under projekttiden vill man främja den psykiska och fysiska hälsan hos personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder, äldre med funktionsnedsättning och barn och unga i bygden. Föreningen vill bidra till att stärka målgruppens möjligheter till egenmakt, medverka till en mer hållbar utveckling inom bland annat områdena miljö, ekonomi, arbete och hälsa. Det ska uppnås genom att använda landsbygdens resurser och öka gemenskapen i bygden. Äldre och barn ska erbjudas kostnadsfria kultur- och hälsofrämjande aktiviteter. De ur målgruppen som är i arbetsför ålder ska ges möjligheter att arbetsträna och pröva att arbeta i en verksamhet som fokuserar på matsvinn och som ska etableras under projekttiden.

Matsvinnsverksamheten är tänkt att drivas vidare som ett socialt företag lokalt och de kultur- och hälsofrämjande aktiviteterna är planerade att bedrivas vidare genom lokala föreningar, kommun och ABF.

SÖDERHAMN

Söderhamns Ungdomsgårds idrottsförening har fått stöd med 169 740 kr för "Livskraft Söderhamn"

Nio lokala föreningar i Söderhamn har gått samman för att erbjuda fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Aktiviteterna rör allt ifrån bowling, boule, pingis, vandringar, vattengympa och kulturella aktiviteter. Avsikten är att bjuda in till Öppet-hus-dagar där alla som vill får prova på olika aktiviteter. Projektet ska också hjälpa föreningarna att bli mer digitala så att de kan genomföra digitala möten och till exempel starta Facebookgrupper.

TÄBY

Arbetskamraterna har fått stöd med 3 143 258 kr för "Arbetskamraterna"

Projektets syfte är att möjliggöra för personer med Downs syndrom och andra intellektuella funktionsvariationer att få jobb. Målet är att målgruppen kommer in på den öppna arbetsmarknaden och att gymnasieelever får göra praktik i arbetslivet. I projektet ska en digital mötesplats byggas upp där målgrupp och arbetsgivare möts. Deltagarna matchas ihop med en arbetsplats för praktik eller anställning med relevant stöd. Målgruppen är med och utvecklar mötesplatsen, hur deras profiler ska se ut och hur matchningen med arbetsgivare ska fungera. En grupp på 10 deltagare kommer vara aktiva och följas genom hela projektet. Genom dem kommer konkreta exempel spridas som visar hur det kan fungera för olika individer och arbetsgivare.

Efter projektet ska mötesplatsen drivas vidare inom föreningen. Där ska målgruppen och arbetsgivare över hela landet mötas för att skapa praktik och arbetstillfällen. Delar av verksamheten ska drivas ideellt och delar ska finansieras genom avgifter, sponsorer och annonsörer.

VARBERG

ABF Halland har fått stöd med 4 175 156 kr för "Hjältarnas tid"

Syftet med detta projekt är att stärka ungdomars självbild till att vara positiva förebilder, möjliggörare för gemenskap över generationsgränserna i sin närmiljö. Det vill man göra genom samverkan mellan flera kommuner i Halland, näringslivet, bostadsbolag och föreningslivet som stöd för att deltagande ungdomar 13 – 20 år ska kunna nå sina mål i projektet. Mål som man satt upp är att etablera en mobil kulturverksamhet i form av att bygga om flyttsläp till mobila scener som kan flyttas runt i respektive kommun. Målet är att ha en bredd på utbud och möjliggöra för framträdanden på otraditionella platser. Man planerar att skapa en helt ny typ av utomhusgalleri i bostadsområdet där unga konstnärer får möjlighet att synas.

Andra aktiviteter i projektet omfattar etablering av filmklubb genomförande av kultur- och idrottsaktiviteter för bostadsområdets barn samt att en ungdomsförening skapas som kan vara en part i bostadsområdet och språkrör för ungdomar. Samarbetsparterna planerar för en överlevnad genom en kombination av egna insatser, IOP, sponsring och crowdfunding.

ÖREBRO

Konstfrämjandet Bergslagen har fått stöd med 4 720 287 kr för "Den barnkonventionella lekplatsen"

Syftet med projektet är att med konst och estetiska lärprocesser som verktyg utforska hur barn kan vara medskapare av lekmiljöer i det offentliga rummet, samt hur miljöer med högre lekvärden skapas. Målgruppen är barn upp till 12 år. Barnen deltar genom sina skolklasser, minst två av byggnationsprojekten sker med barn i grundsärskolan. I projektet byggs flera lekmiljöer tillsammans med barn i aktuella närområden och det blir också fokus på frågor om balansen mellan lekvärde och säkerhet, samt vad som krävs för att konstnärliga processer ska bli ett självklart verktyg som systematiskt kan användas för att bygga och underhålla lekplatser i offentliga miljöer.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan flera aktörer däribland Örebro och Kumla kommun, samt kommunala bostadsbolag. Kunskaper och erfarenheter kommer att sammanställas i ett vägledningsdokument samt förmedlas genom ett flertal seminarium, workshops och studiebesök. Verktyg och metoder som utvecklas ska tillämpas av kommunerna i framtida byggnationer som rör barns lekmiljöer.

ÖSTERSUND

Parasport Jämtland-Härjedalen har fått stöd med 7 266 795 kr för "Arena Paraidrott"

Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på vinteridrotter. Modellen rymmer aktiviteter för rekrytering av idrottsutövare i syfte att hitta former som garanterar en breddidrott. Idag är glappet mellan prova-på-verksamhet och elitverksamhet stort och många utövare väljer att sluta när aktiviteterna blir alltför elitorienterade. Målet är att öka målgruppens välbefinnande genom att stärka möjligheterna till en aktiv fritid. Alla idrottsdistrikt inom Riksidrottsförbundet kan använda modellen.


Tilläggsbeslut

MALMÖ

Nationell samverkan för psykisk hälsa Skåne (NSPH Skåne) har fått stöd med 500 000 kr för "Återhämtningsguiden - för dig som är anhörig/närstående till någon som är drabbad av psykisk ohälsa"

Projektet syftar till att ta fram, testa och implementera en verktygslåda av återhämtningsinriktade material riktade till anhöriga/närstående till personer med psykisk ohälsa.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna möta den stora efterfrågan på det material som har utvecklats i projektet för målgruppen genom att trycka och distribuera mer material.

MÖLNDAL

LaSSe Brukarstödcenter Ekonomisk förening har fått stöd med 339 112 kr för "Allas likhet inför lagen"

I projektet utvecklas metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk som man som medborgare förväntas känna till för att klara sig i samhället.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna anställa en juridiskt kunnig person på deltid som kan bistå projektet, då samarbetet med Handelshögskolan i Göteborg inte kunnat genomföras på grund av den pågående pandemin.

SOLLENTUNA

Möjligheternas Plats har fått stöd med 754 404 kr för "Dreamacademy" (Tidigare Mötesplats för unga vuxna i Sollentuna)

Sollentuna kommun har tillsammans med målgruppen identifierat behovet av en mötesplats där unga vuxna kan träffa varandra, andra vuxna och representanter för olika samhällsaktörer. Syftet är att erbjuda studiemotiverande verksamhet, ledarskapsutbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter.
Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sex månader.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna genomföra de aktiviteter som försenats med anledning av den pågående pandemin. Förlängningen innebär vidare att de pågående förhandlingar om kommunalt stöd genom Sollentuna kommun, som uttryckts i en avsiktsförklaring men som försenats på grund av pandemin, kan avslutas.

ÖSTERSUND

Jämtland Härjedalens Skidförbund får stöd med186 480 kr för "We & Sports"

Jämtland-Härjedalens Skidförbund (JHSF) har initierat ett omfattande projekt i syfte att minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år. Insatsen står på de tre benen Forskning, Behandling och Proaktivitet. Arvsfonden finansierar det ben som fokuserar proaktiva insatser mot målgruppen, idrottsföreningar, ledare, föräldrar, skidgymnasier, idrottsuniversitet med flera.

Med detta tilläggsbeslut kompletteras tidigare tilläggsansökan med lönebikostnader för två anställda. Dessa kostnader inkluderades inte i det tidigare beslutet om stöd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2021-06-16.