Till innehållet

Projektstöd april 2022

Projektstöd april 2022

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BOLLNÄS
Föreningsalliansen Bollnäs får stöd med 5 916 883 kr för "Förskola på Tur"

Projektet syftar till att ge barn förutsättningar för ökat självförtroende, hållbar hälsa och en rörelseglädje hela livet. Målet är att sänka trösklar för barns deltagande i fritidsaktiviteter. Inom projektet ska en modell utvecklas där barn under ett års tid introduceras för olika fritidsaktiviteter. Målgruppen är Bollnäs femåringar. Barnen som går på förskolan ska varannan vecka få prova olika fritidsaktiviteter och tillsammans med pedagoger träffa kunniga ledare och testa och utveckla aktiviteter i en trygg miljö. Inom projektet ska nya samarbeten med gymnasieskolor upparbeta nya metoder för föreningar att hitta och utbilda äldre ungdomar till ledare. Efter projektet är avslutat ska en ny modell implementeras i förskolans och föreningarnas ordinarie verksamhet. Projektet drivs i samarbete med Bollnäs kommun och föreningslivet i Bollnäs.

FARSTA
Riksförbundet Äldres Hälsas får stöd med 6 397 926 kr för "Äldrerevision - kvalitetsutveckling för och av äldre"

Projektet ska ta fram en metod för äldrerevision i syfte att skapa kvalitetsutveckling av insatser inom hemtjänst, träffpunkter och andra boendeformer. Revisionerna ska utföras av äldre, vilket skapar jämställda möten med brukarna. I projektet ges äldre möjlighet att aktivt bidra till kvalitetsförbättring av omsorgsinsatser liksom en möjlighet att gå från att vara passiva mottagare till att kunna vara med och förbättra insatserna.
Metoden ska utvecklas, testas och utvärderas tillsammans med målgruppen och professionella. Projektet drivs i nära samverkan med föreningar som samlar äldre, RSMH, kommuner och omsorgsgivare. Under projektet ska en metodhandbok tas fram som är spridningsbar till andra föreningar. Metoden för äldrerevision ska även mynna ut i en tjänst som Riksföreningen Äldres hälsa, inom ramen för sin ordinarie verksamhet, erbjuder till vård- och omsorgsgivare.

FINSPÅNG
Locker Room Talk får stöd med 7 771 188 kr för "Utbildningstrappan för en jämställd idrott"

Locker Room Talk har under ett antal år arbetat med att ta fram digitala utbildningar för killar 10 - 14 år kring attityder och värderingar i omklädningsrummen. Nu vill organisationen dels utveckla redan befintliga utbildningar och ta fram nya, dels vända sig till en yngre målgrupp. Syftet är att arbeta med framför allt killars attityder mot tjejer, men även killars attityd gentemot varandra i fysiska såväl som digitala miljöer med koppling till omklädningsrummet. Målgruppen är barn 6 till 14 år. Projektet ska dessutom vända sig direkt till målgruppen samt ge tränare, föreningspersonal och vårdnadshavare handledning och verktyg för att få en större insyn i hur de kan jobba med jämställdhet och schyssta attityder i en moderniserad värld med hjälp av att kliva in i virtuella scenarion och hantera dessa. Målet är att det digitala utbildningskoncept som tas fram ska bidra till ett långsiktigt arbete med jämställdhet inom svensk idrott och i samhället i stort. Projektet genomförs i samarbete med idrottsföreningar, kommuner och andra aktörer som möter målgruppen.

FLEN
SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet får stöd med 2 224 310 kr för "Säker@digitalt"

SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet ska tillsammans med Pensionärernas riksorganisation, SKPF Pensionärerna och Riksförbundet PensionärsGemenskap i Sörmland utveckla ett samarbete med det gemensamma syftet att minska det digitala utanförskapet hos äldre personer. I projektet ska de fyra seniorföreningarna testa olika metoder för att arbeta uppsökande och erbjuda trygga miljöer där möjlighet till ökad kunskap om digitala kanaler ges till målgruppen. Projektet avser samverka med kommuner, studieförbund och andra intressenter i arbetet med att nå målgruppen.
Målsättningen med projektet är även att utarbeta metoder för att samverka och arbeta gemensamt över föreningsgränserna. Genom att projektet utvecklar samverkansstrukturer skapas möjligheter för föreningarna att fortsätta stödja varandra även efter att projektet avslutats. Efter projektet ska gemensamma nätverk med ledare finnas som underlättar för lokalföreningarna att erbjuda digital träning på ett enkelt och tillgängligt sätt i sin ordinarie verksamhet.

HELSINGBORG
Hittarps idrottsklubb får stöd med 3 886 078 kr för "Gatulag"

Syftet med projektet är att med hjälp av fotboll skapa en bättre vardag och ökad motivation till arbete/studier för personer med psykisk ohälsa och drog- eller alkoholmissbruk.
Målet med projektet är att etablera ett Gatulag i Helsingborg. Gatulaget erbjuder fotbollsträning för målgruppen flera förmiddagar i veckan, varje vecka hela året runt. Deltagarna erbjuds frukost innan träning och lunch efteråt. Projektet ska arbeta utifrån ett återhämtningsperspektiv som innebär att deltagaren är expert på sitt eget liv och där målet är att deltagarna ska leva ett meningsfullt liv trots de begräsningar som ohälsa och beroende kan innebära. Gatulaget erbjuder ett positivt nyktert socialt sammanhang och stöd i att ta nya steg i ens återhämtning som kan vara behandlingshem, arbete/praktik, studier osv.
Efter projektets slut ska Hittarps IK fortsätta med det Gatulag som då är etablerat i klubben. Med hjälp av Fotbollsstiftelsen och andra samverkansparter ska projektet verka för att fler klubbar börjar med Gatulag och att man kan etablera regelbundet matchspel samt ett norskt-svenskt mästerskap.

HÄGERSTEN
Turning Tables Sweden får stöd med 8 236 798 kr för "Bostadsnära ungdomsdrivna kulturlaboratorier"

Projektets syfte är att stärka psykosocial hälsa, självkänsla och kulturella färdigheter hos ungdomar i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar, för att främja möjligheterna att komma i utbildning och arbete. Ombyggda båtcontainrar utvecklas som kulturlaboratorier centralt i bostadsområden i Hässelby gård (Stockholm) och Skokloster (Håbo), där professionella konst- och kulturarbetare undervisar ungdomarna inom musik, film, foto och kulturellt entreprenörskap. Projektet riktar sig särskilt till ungdomar som på grund av socioekonomiska och andra faktorer inte tar del av etablerade kultur- och fritidsverksamheter.
Under projekttiden anställs och utbildas ungdomar så att de succesivt kan ta ett större ansvar för aktiviteterna och efter projekttiden övergår verksamheterna i Hässelby och Skokloster till kontinuerlig drift där ungdomarna med stöd av vuxna ledare och instruktörer driver verksamheten. I projektet etableras också en modell som är spridningsbar till andra kommuner.

JÖNKÖPING
Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län får stöd med 2 635 127 kr för "Svea på Stolsfabriken & andra livsberättelser".

I projektet ska äldre personer intervjua andra äldre om deras tidigare yrkesliv. Berättelserna dokumenteras i filmer. Parallellt utvecklas en studiehandledning som tillsammans med filmerna kan användas i studiecirklar och samtalsträffar för målgruppen. Syftet är minskad ensamhet och ökat välmående. Ytterligare ett syfte är att dokumentera äldre personers livsberättelser för ökad förståelse och kunskap om målgruppen.
Målet är att filmerna tillsammans med studiehandledningen används i studiecirklar för målgruppen, antingen för att dokumentera och göra filmer om yrkeslivsberättelser eller som inspiration och stöd i samtalsträffar om yrkesliv.
Efter projektet ska det framtagna materialet användas inom Studieförbundet Vuxenskolan, på äldre- och seniorboenden och i andra organisationer där målgruppen finns. Filmerna och handledningen kommer även finnas i Seniorportalen som är en medieplattform för målgruppen.

KISTA
Hörselskadades Riksförbund får stöd med 4 156 741 kr för "Alla kan texta".

Projektet ska öka användningen av textning av rörlig bild i samhället, exempelvis på webbplatser och vid digitala möten. Huvudspåret är att få så många aktörer som möjligt att upptäcka, pröva och använda textning i sin verksamhet. Projektet kommer att ta fram och erbjuda utbildning kring olika tekniker för textning, främst automatisk textning som är baserad på artificiell intelligens. Autotextning fungerar bäst på stora datamängder och genom att få många aktörer att använda autotextning ökar datamängden, vilket i sin tur bidrar till att textningskvaliteten på svenska förbättras. Projektet kommer i första hand att arbeta med offentliga parter såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter, men även med en del privata och ideella aktörer. Deltagande organisationer ska pröva och utvärdera tekniken samt utveckla rutiner och checklistor som gör det enkelt för såväl organisationerna själva som för andra att implementera textning som en naturlig del i sina verksamheter. Viktiga delar blir även att öka medvetenheten i samhället om olika målgruppers behov, lagstiftningens krav och olika lösningars specifika användningsområden. Efter projektet ska kvaliteten på autotextning på svenska ha förbättrats och rutiner för textning ha implementerats hos projektets samverkansparter som även kommer att använda tekniken i kontakt med andra, vilket ger goda möjligheter till spridningseffekter. Manualer och utbildningsmaterial som tas fram i projektet förvaltas och sprids i första hand av Hörselskadades Riksförbund (HRF).

MALMÖ
ABF Malmö får stöd med 7 054 521 kr för "Flerspråkigt brukarstöd".

Projektet syftar till att utveckla modeller, verktyg och strategier som bidrar till att personer med funktionsnedsättning som inte har svenska som modersmål, blir mer delaktiga i processer för både individ och i samhälle. Målsättningen är att skapa flerspråkiga mötesplatser och metoder, som främjar inkludering och språkrättsvisa. Inom projektet ska en öppen verksamhet med plats för dialog, råd och brukarstöd utformas. Metoderna språkrättvisa, brukarmedverkan och folkbildning ligger till grund för alla aktiviteter. Utbildningar och utarbetning av riktlinjer utformas för både individer och organisationer. Upparbetning av besök på aktiviteter som arrangeras av funktionsrättsorganisationer genomförs tillsammans med språkstöd. Efter projektet planeras verksamheten fortsätta genom nya flerspråkiga mötesplatser. En flerspråkig infrastruktur och en resursbank kommer att förvaltas av föreningen Tahrir. Metoden från projektet kommer underlätta för organisationer och myndigheter att utveckla ett flerspråkigt arbetssätt gällande funktionsrättsfrågor.

SOLNA
Sveriges Orkesterförbund får stöd med 6 712 171 för "Open Stage & Mind".

Projektets syfte är att ge stöd till blivande yrkesmusiker i åldern 18–25 år, för att öka det psykiska välbefinnandet och skapa trygghet i den konkurrenssituation som upplevs under tiden de etablerar sig på arbetsmarknaden. Målet är att öka välmående och psykisk balans hos unga musiker samt att bidra till en hållbar ingång i yrkeslivet.
I projektet ska man, utifrån målgruppens behov och i samverkan med ett antal högre musikutbildningar och aktörer inom psykisk hälsa, utveckla en studiecirkelverksamhet och en digital plattform där målgruppen kan mötas för att diskutera och stötta varandra. Verksamheten kommer att innehålla professionell coachning, både individuellt och i grupp, och regelbundna övningstillfällen och framträdanden på scen. Deltagarna erbjuds musikeruppdrag vid orkestrar som träning in i yrkeslivet och man ska upprätta mentorskap mellan deltagare och professionella musiker.
Efter projektet kan ungdomarna ansluta sig till såväl studiecirkelverksamheten som den digitala plattformen för att fritt ta del av nätverkande, utbildning, erfarenhetsutbyte, support och kunskapsmaterial som de själva är med och utvecklar. Sveriges Orkesterförbund ska ombesörja vidare kontakt mellan målgruppen och orkestrar samt fortsätta ordna mentorskap mellan yrkesmusiker och blivande yrkesmusiker. Det metodmaterial för musikutbildningar och studenthälsan som tas fram under projektet ska spridas, liksom metoder för samverkan med orkestrar.

STOCKHOLM
Föreningen Knas hemma får stöd med 5 676 762 kr för "Efter knas".

Syfte och mål med projektet är att skapa ett rikstäckande eftervårdsprogram riktat till unga och unga vuxna 16 till 25 år som är i slutet av pågående samhällsvård eller har lämnat den. Programmet ska vara jämlikt och jämbördigt för alla oberoende var i landet den unge bor och målgruppen kommer själva att utforma programmet. Efter projektets slut kommer det färdiga eftervårdsprogrammet ”Efter Knas” att spridas nationellt via socialtjänst och kommuner med en förhoppning om att kunna nå så många placerade ungdomar och unga som varit placerade (care leavers) som möjligt. Det programpaket som tas fram är tänkt att vara ett stöd för kommuner och socialtjänst i att motverka psykisk ohälsa, utanförskap, arbetslöshet samt stigmatisering kring målgruppen.

STOCKHOLM
Stiftelsen Min Stora Dag får stöd med 7 511 845 kr för "Glädje utan gränser".

Projektet vill utveckla och tillgängliggöra nya metoder och material som tar bort språkliga och kulturella barriärer för barns möjligheter att få ta del av Min Stora Dag. Målgruppen för projektet är barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser mellan 4 – 18 år, och som har en migrationsbakgrund. Målet är att fler barn och deras familjer känner till och tar del av Min Stora Dags verksamhet. Projektet ska med hjälp av målgruppen stärka organisationens språkliga och interkulturella kompetens samt möjligheter att nå ut till en målgrupp de inte når idag. En bättre inkludering innebär rekrytering till ungdomsråd, referensgrupp samt fler ambassadörer och volontärer som representerar målgruppen. Aktiviteter som sociala aktiviteter, läger och utvecklande av film och bamsetidning ingår i projektet. Efter projektet är avslutat kommer de nya metoderna och materialet implementeras i den ordinarie verksamheten, med hjälp av ny kunskap och förstärkning av volontärer och ambassadörer.

STOCKHOLM
Forum idéburna organisationer med social inriktning och Volontärbyrån får stöd med 5 062 496 kr för "Volontärskap för alla".

Syftet med projektet är att inspirera och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning. Genom att synliggöra det engagemang som redan finns bland unga personer med funktionsnedsättning ska man inspirera fler i målgruppen att engagera sig ideellt. I projektet kommer personer ur målgruppen porträttera sitt ideella engagemang i videoinlägg som ska spridas i sociala medier. Dessa utgör sedan underlag till en inspirationsfilm med berättelser om vägen till ideellt engagemang, motivationsfaktorer och upplevelser. Filmen ska utmana de stereotyper som finns om volontären och vilka som kan engagera sig ideellt.
Projektet ska också verka för att ideella föreningar som söker volontärer ska bli mer inkluderande gentemot målgruppen. Det ska inte bara vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att rekryteras som frivillig genom Volontärbyrån, det ska också vara självklart. Projektet kommer att ta fram en handbok och en utbildning för föreningar för att hjälpa dessa att inkludera målgruppen på ett bättre sätt och utmana dem att se målgruppen som en resurs.
Efter projektets slut ska Volontärbyrån fortsätta att sprida materialet som ska finnas tillgängligt att fritt laddas ner. Utbildningen ska integreras i Volontärbyråns ordinarie utbud.

VÄXJÖ
Together Against Diabetes får stöd med 3 931 104 för "T1D- Säker skola och idrottsförening".

Föreningen ska ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial som vänder sig till elever, skolpersonal och idrottsföreningar som möter barn och ungdomar med diabetes typ 1. Syftet är att öka tryggheten för barn med diabetes typ 1 och få dem att känna att personer runt dem har nödvändig kunskap om sjukdomen så att målgruppen kan delta på lika villkor.
Genom att ta fram interaktiva webbaserade utbildningar har skolor och idrottsföreningar möjlighet att ta del av kunskap på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
Projektet genomförs i samverkan med skolor, idrottsföreningar och brukarföreningar runt målgruppen och ska förvaltas av föreningen när projektet avslutats.

Tilläggsbeslut

STOCKHOLM
Stiftelsen Allmänna Barnhuset får stöd med 1 211 109 kr för "BRA-samtal för yngre barn".

Projektets målsättning är att tillsammans med förskolebarn ta fram ett eller flera verktyg/hjälpmedel för att underlätta kommunikationen mellan personal och barn. Målgruppen är barn i åldern 3-6 år som har en förälder eller vårdnadshavare med exempelvis psykisk sjukdom, missbruk/beroende, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Utvecklingen av samtalsmodell och kommunikationsverktyg sker tillsammans med barn på en förskola. Barn som är anhöriga medverkar i en referensgrupp. Syftet är att öka små barns delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Efter projektet ska verktygen integreras i Stiftelsen Allmänna Barnhusets modell BRA, Barns Rätt som Anhöriga.
Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med ett år. Det finns förseningar i tidplanen på grund av pandemin. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna involvera förskolebarn i utvecklingen av material enligt ursprungsplan och ha ett färdigt kommunikationsverktyg inom ramen för projektet.

STOCKHOLM
Coompanion - Kooperativ utveckling Stockholms län får stöd med 990 554 kr för "Street Business".

Coompanion Stockholm ska med projektet Street Business utveckla nya produkter och tjänster som hemlösa personer ska kunna sälja i syfte att få stärkt självförtroende och ökade möjligheter till egen försörjning. Målgruppen är personer som är hemlösa och har psykisk funktionsnedsättning. Genom att starta ett socialt kooperativ där medlemmarna både är delaktiga och delägare, ska projektet bidra till meningsfullhet och respekt för människor som idag lever i utanförskap. Projektet ska marknadsföra och konceptualisera de varor och tjänster som deltagarna säljer. Man kommer att hämta inspiration från andra europeiska storstäder där stadsvandringar med olika teman, gatuförsäljning av blommor, hantverk och bemanningstjänster har visat sig vara framgångsrika vägar till egen försörjning. Det är deltagarnas önskemål och kompetens som ska styra utvecklingen av produkter och tjänster. Ett exempel kan vara att en person som är duktig på att rita tröjtryck kan få hjälp med design, marknadsföring och försäljning. Projektet ska även ta fram relevant och anpassad utbildning till deltagarna.
Projektet kommer att använda extern brukarrevision för återkoppling och utveckling av verksamheten. Efter projektets slut ska verksamheten drivas vidare som ett arbetsintegrerat socialt företag.
Ett tidigare tilläggsstöd har beviljats stödmottagaren för att ha möjlighet till ett nödvändigt ekonomistöd under genomförandet av projektet. Genom tilläggbeslutet förlängs projektet med 6 månader till ett fyraårigt projekt.
Med detta tilläggsbeslut kommer projektet utveckla planerade delar av projektet som på grund av pandemin inte kunnat genomföras eller blivit kraftigt försenade. Det handlar om att utveckla och marknadsföra tjänsterna utifrån den brukarrevision som genomfördes senare än planerat samt stärka det kooperativ som startats.

STORUMAN
Kultur Akademin får stöd med 234 685 KR för "Våra filmer".

Ungdomar ska under tre år arbeta med att filma och dokumentera vardagslivet i Storumans kommun. Filmerna skapas med hjälp av telefoner, skärmplattor eller vanliga kameror. I centrum för projektet står en grupp filmledare i de äldre tonåren som kommer att leda och utbilda andra barn och ungdomar. Filmaktiviteterna blir ett verktyg för att främja samverkan och överbrygga barriärer mellan olika samhällsgrupperingar och generationer. En viktig del i projektet handlar om att skapa naturliga möten mellan unga och gamla i vilka de yngre visar och lär de äldre invånarna den digitala teknikens möjligheter. Projektet kommer bland annat att verka för att etablera en årlig film- och kulturfestival i Storuman. De många kortfilmerna som produceras kommer att bevaras och göras tillgängliga vid Storumans Fotoarkiv och via Kultur Akademin. Själva filmverksamheten fortlever i Kultur Akademins regi med stöd av projektets samverkansparter.
Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sex månader.
Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna slutföra planerade insatser som inte kunnat äga rum på grund av pandemins restriktioner. I första hand handlar det om aktiviteter som involverar äldre samt genomförandet av film- och kulturfestivalen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-06-08.