Till innehållet

Projektstöd april 2023

Beslutade projektstöd

Sorterade efter ort i bokstavsordning

GÖTEBORG
Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission får stöd med 7 556 046 kr för "Stadsmissionens Pappabarnforum"

Projektets syfte är att förbättra barns livsvillkor genom att stärka pappor i sin föräldraroll och arbeta för ett mer jämställt föräldraskap. Man vill särskilt nå de pappor som är svåra att nå i tre socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg för att papporna ska bli delaktiga i sina barns utveckling och liv. Fokus i projektet läggs på samverkan kopplad till barnens befintliga sammanhang, exempelvis på familjecentral, förskola och skola. Samarbete sker även med andra organisationer som når pappor och barn. Insatser i projektet består av utbildning för att stärka kompetens kring socialt arbete bland projektets aktivitetsledare, genomföra fler pappa-barn-grupper samt stärka pappors delaktighet i samhället.

Projektet utvecklar ett metodmaterial om hur pappor nås som ska spridas till andra aktörer. En modell för pappa-barn-grupper, utifrån framtagen metod, utvecklas och utbildning kan ges i samverkan med studieförbund. Efter projekttiden kommer Stadsmissionen i Göteborg att driva verksamheten som utvecklas i projektet och samarbetande aktörer kommer att kunna nå papporna och deras barn i sin ordinarie verksamhet i större utsträckning.

MALMÖ
Föreningen Bryggeriet får stöd med 2 226 308 kr för "Projektutveckling av skateparker i utsatta områden"

"Projektet syftar till att ta fram en samverkansmodell för planering av skate- och aktivitetsparker i utanförskapsområden. Tillsammans med målgruppen unga personer mellan 12 och 25 år ska en modell tas fram där kommuner, fritidsgårdar, näringslivsaktörer och ideella föreningar planerar för spontana aktivitetsytor. Målet är att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter som bidrar till integration och fysisk rörelse.
Modellen erbjuder strukturerade arbetsmetoder som vägleder målgruppens initiativ från idé till verklighet genom att erbjuda tydliga checklistor och förslag på finansieringslösningar.
Efter projektet ska metoden finnas tillgänglig för alla kommuner och civilsamhällsaktörer.

STOCKHOLM
Stiftelsen Child 10 får stöd med 2 064 685 kr för "Identifiera flera!"

Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd tidigt. Sexuell kommersiell exploatering kan till exempel handla om att få betalt för en nakenbild, en livesändning eller att bli utsatt för ett fysiskt övergrepp mot någon form av ersättning. Målgruppen är ungdomar i årskurs 7-9 som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och/eller intellektuell funktionsnedsättning (IF). Projektet sker i nära samarbete med ungdomar i skolor och med civilsamhället som representerar eller möter målgruppen. I projektet utvecklas ett anpassat utbildningsmaterial, lärarhandledning, lättlästa rutinfrågor och bildstöd om kommersiell sexuell exploatering. Materialet ska användas av unga och yrkesverksamma inom stödsystem som möter målgruppen, exempelvis LSS, socialtjänst och habilitering. Efter projekttiden kommer metod och material att användas av samarbetsaktörer och skolor i ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM
Afasiförbundet i Sverige får stöd med 6 963 611 kr för "Levla upp"

I en samskapande process med personer som har afasi ska projektet utveckla ett digitalt språkstärkande spel utformat efter målgruppens behov. Syftet är att målgruppen ska kunna träna språk med en metod – digitalt spelande – som är underhållande och belönande och som gör det möjligt att ”levla upp” i nivåer. Spelandet ska vara ett lustfyllt inslag i det tragglande det innebär att återerövra sitt språk.

Grunden för utvecklingsarbetet är att spela och kommunicera kring spelande samt att skapa ett digitalt spel som kan spelas på dator, surfplatta eller telefon. Projektet ska utveckla verksamhet baserad på att deltagare med afasi spelar och testar digitala spel. Detta görs med testledare som har logopedisk och digital kompetens. Projektet kommer att utbilda handledare på folkhögskolor och på Mötesplats Afasi över hela landet för att kunna stötta personer med afasi som vill spela.
Det digitala spelet ska förvaltas och leva vidare inom Afasiförbundets, Mötesplats Afasis och medverkande folkhögskolors verksamheter.

STOCKHOLM
Right by me (f.d Right To Play Sverige) får stöd med 7 881 934 kr för "Unga inkluderingsledare"

Projektet syftar till att bidra till en mer inkluderande och socialt hållbar arbetsmarknad. Den primära målgruppen är unga med utländsk bakgrund i ålder 15–25 år. Målet är att utveckla modeller för hur unga inkluderingsledare på olika sätt kan stötta näringslivet i förändringsarbetet för ökad inkludering och social hållbarhet, både vad gäller möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden samt stärka förutsättningarna att skapa vägar för karriär- och utvecklingsmöjligheter. Inom projektet ska ungdomarna likväl som mottagarsidan (arbetsgivare, företag och organisationer), utveckla metoder med syfte att ta vara på kunskap och resurser utifrån nya perspektiv. Metoderna och utbildningen som utvecklas inkluderar gemensamma workshops, föreläsningar, events eller ett omvänt mentorskap, där ungdomar fungerar som mentorer till ledare inom olika sektorer.

Efter projektet finns en metod och utbildning för unga inkluderingsledare. Konceptet blir en del organisationens och partnernätverkets verksamhet Metoden kommer även att spridas till och etablera hos fler aktörer, genom till exempel föreläsningar eller mentorprogram.

STOCKHOLM
Mind får stöd med 10 238 053 kr för "Mind unga!"

Organisationen Mind ska ta fram metoder och material som stärker målgruppen ungas färdigheter att förebygga psykisk ohälsa. I projektet ska Mind utveckla och testa ett skolmaterial för elever och lärare som bygger på evidensbaserad kunskap. Ett digitalt spel tas fram där kunskaper om psykisk hälsa och friskfaktorer förmedlas. I en e-utbildning som vänder sig till civilsamhällsaktörer som möter barn och unga ska Mind förmedla kunskaper om delaktighet i syfte att stärka målgruppens självkänsla och medbestämmande. En ungdomsredaktion som leds av målgruppen själva ska förmedla tankar, kunskap och konkreta förslag till målgruppen genom de kanaler där unga finns.
Efter projektet ska aktiviteterna övergå i ordinarie verksamhet inom organisationen Mind.

STOCKHOLM
Motivationslyftet by Star for Life får stöd med 2 210 720 kr för "Motivationslyftet för förskolan"

Syftet med projektet är att stärka förskolebarns självkännedom, grundtrygghet och sociala kompetens. I projektet utvecklas ett anpassat program till förskolebarn utifrån Motivationslyftets befintliga program för äldre skolbarn. Programmet ska långsiktigt främja barns psykiska hälsa, hjälpa dem att bibehålla en positiv grundinställning till lärande och förebygga våld och destruktiva sätt att lösa konflikter. Projektet ska utveckla och testa ett arbetsmaterial och en modell där barn på ett främjande sätt tränas och utrustas med dessa färdigheter. Målgruppen är främst förskolebarn i åldern 3-5 år, men projektet riktas även till deras pedagoger och barnens vårdnadshavare. För vårdnadshavare kommer ett digitalt inspirationsmaterial att utvecklas kring hur de kan bidra till barnets emotionella trygghet, självkänsla och kommunikationsförmåga. Samarbete sker med förskolor i två kommuner. Efter projekttiden kommer förskolorna i kommunerna att använda programmet och materialet. Föreningen kommer att sprida programmet och materialet till fler kommuner och förskolor i hela landet.

STOCKHOLM
Föreningen Folkets Bio får stöd med 4 023 862 kr för
"Medievetna seniorer - ett lustfyllt och livslångt lärande"

"Föreningen ska tillsammans med målgruppen äldre personer, ta fram en medieutbildning som anpassas utifrån de äldres specifika behov. Genom föreläsningar, samtal om film och workshops på ett flertal träffpunkter i Göteborg skapas nya kunskaper och insikter hos målgruppen. Målgruppen ges möjlighet att både se och skapa film samtidigt som de får inblick i sociala medier och datorspel.
Ett utbildande och demokratiskapande perspektiv genomsyrar projektet vilket ger äldre personer en ökad kompetens och ett ökat självförtroende om medier, källkritik och propaganda. Härigenom minskas samtidigt det digitala utanförskapet och ensamhet hos målgruppen.
Projektet bygger på en nära samverkan med flera föreningar som samlar målgruppen men även med studieförbund och kommunen. Efter projektet kan aktiviteterna fortlöpa i de samverkande organisationernas ordinarie verksamhet med möjlighet till spridning till andra platser i Göteborg.

STOCKHOLM
ECPAT Sverige får stöd med 12 523 087 kr för "Digitalt kommunikationsstöd"

Projektets syfte är att barn med funktionsnedsättning, under 18 år, ska ges möjlighet att enkelt söka stöd och rådgivning om sexuella övergrepp och exploatering. Projektet ska tillsammans med målgruppen, ta fram digitala verktyg som integreras i ECPATS chattfunktion. Med projektet ska målgruppen få tillgång till anpassat kommunikationsstöd i form av digitalt bildstöd. Verktyget ska minska tröskeln för målgruppen att stöka stöd och hjälp samt berätta om sina upplevelser. Med projektet kommer målgruppen kunna uttrycka sina erfarenheter och upplevelser av sexuella övergrepp samt få stöd, rådgivning samt hjälp med nedtagning av material på nätet.

Projektet integreras i ECPATs ordinarie verksamhet när verktyget är utvecklat. Det digitala kommunikationsverktyget kommer under projektets gång att erbjudas andra organisationer som önskar använda det. ECPAT kommer att tillgängliggöra kod och dokumentation samt vara behjälpliga när det gäller utbildning i hur stödpersonal ska använda det i sina stödkontakter.

UDDEVALLA
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland får stöd med 7 063 298 kr för "Lyssna till mitt öga!"

Tillsammans med användare av ögonstyrningsdatorer ska projektet undersöka hur man spelar musikinstrument med ögonstyrning och hur man kan lära ut det på bästa sätt med hjälp av befintlig teknik och musikpedagogiska metoder. Syftet är att öka målgruppens delaktighet i kulturlivet genom att möjliggöra att kunna spela och skapa musik mer självständigt. Arbetet, som ska bedrivas i studiecirklar, bygger på tre spår: improvisation, komposition och samspel tillsammans med traditionella instrument – hela vägen från nybörjare fram till inspelning i studio. I projektet kommer man även att utbilda studiecirkelledare.

De kunskaper och metoder som projektet kommer fram till ska sammanställas i ett metodmaterial där bl.a. instruktionsfilmer på svenska ingår. Metodmaterialet ska tillgängliggöras på webben och användas inom olika kulturverksamheters ordinarie verksamhet.

UMEÅ
IFK Holmsund får stöd med 3 633 882 kr för "Gaming of Umeå"

IFK Holmsund ska starta en verksamhet där barn och unga kan mötas kring digitala spel. Verksamheten är initierad av målgruppen unga. Syftet är att erbjuda organiserad, föreningsledd verksamhet för ungdomar som ofta saknar annan fritidsverksamhet. Projektet erbjuder även en social mötesplats där vuxna kan delta i unga personers fritidsintressen och därmed öka förståelsen för varandras fritid. Projektet ska leda till en spridningsbar modell för hur traditionella idrottsföreningar kan utveckla sina respektive verksamheter för att locka till sig nya medlemmar och behålla sina nuvarande. Aktiviteterna ska kombineras med fysisk rörelse och föreningskunskap inklusive värdegrundsarbete.

UPPSALA
IK Uppsala Fotboll får stöd med 2 894 484 kr för "Hållbar väg mot jämställd fotboll"

Inom projektet vill man möta strukturella problem och skapa bättre förutsättningar för mer jämställd fotbollsverksamhet. Målet är att skapa en integrerad modell för flickor att utvecklas i sitt idrottsutövande och framtida ledarskap, genom att knyta samman och skapa en röd tråd från integration i föreningslivet, via en jämlik fotbollsutbildning till ett ledaruppdrag inom svenskt föreningsliv. Målgruppen för projektet är flickor i åldern 8–19 år, men inkluderar de upp till 25 år. Inom projektet kommer fokus ligga på att skapa trygga och tydligare vägar för hur deltagare tar steget vidare från spelare till föreningsledare, funktionär eller mentor. Med en bredare satsning i länet i samarbete med Upplands fotbollsförbund och RF-SISU kommer projektet leda till en tydlig modell som kan drivas vidare och implementeras inom ordinarie verksamheter i samarbete med länets föreningar.

Tilläggsbeslut

GÖTEBORG
Vägen ut! - kooperativens intresseförening får stöd med 1 285 513 kr för "Vägen ut! Aspektra"

Det tidigare treåriga projektet förlängs med ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna ta igen det utvecklingsarbete som försvårats främst på grund av pandemin, målgruppens behov av anpassning och långdragna rekryteringsprocesser. Genom ett tilläggsår kan modellen också spridas till fler platser.

STOCKHOLM
Svenska Downföreningen får stöd med 1 742 100 kr för"Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv"

Genom det här tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med ett år.
Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna ta igen det utvecklingsarbete som blev lidande under pandemin. Genom ett tilläggsår kan den utvecklade metoden också spegla den fyraåriga gymnasiesärskolan, vilket enligt medverkande skolor säkrar fortlevnaden ytterligare. Slutligen möjliggör tilläggsbeslutet att metoden kan anpassas även till de nationella programmen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-05-04.