Till innehållet

Projektstöd december 2020

Projektstöd december 2020

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BORÅS

Funktionsrätt Västra Götaland har fått stöd med 1 566 300 kr för Samtal med bilder (Sambi-projektet)

En stor del av de metoder och bildmaterial som används idag till stöd för samtal och kommunikation är framtaget för barn och skolungdomar. I det här projektet är målgruppen äldre vuxna med kognitions-/kommunikationsproblem som har afasi och deras närstående. Under projekttiden ska man utveckla en metod och ett mer vuxet bild- och samtalsstöd som ökar kunskapen om afasi, stimulerar och stärker de närståendes samtal med målgruppen samtidigt som individerna med kognitions-/kommunikationsproblem får en ökad delaktighet och livskvalité. Efter projekttiden kommer det framtagna materialet att finnas tillgängligt på Afasiförbundets och Funktionsrätt Västra Götalands respektive hemsidor och användas i den reguljära verksamheten.

FURULUND

FreeZone Sweden har fått stöd med 1 418 976 kr för Allas rätt - allas ansvar. En hedersförebyggande modell

Projektet ska utveckla metoder för hur folkhögskolor kan jobba preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att stärka elever under 25 år som lever i eller riskerar hamna i en livssituation där de kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Projektets metoder ska resultera i att ge verktyg till unga vuxna hedersutsatta att bättre hantera sin egen livssituation. De ska utbilda deltagare på folkhögskolans yrkesutbildningar, öka kompetensen och tryggheten för folkhögskolans personal. Samt ta fram en heltäckande modell för att systematiskt och förebyggande arbeta med hedersfrågor inom ramen för folkhögskolans uppdrag. Projektet fortsätter, efter avslut, att förvaltas av projektets samarbetsparter, folkhögskolor i Skåne, samt i föreningens ordinarie verksamhet. Freezone kommer att erbjuda projektets metoder genom utbildning till folkhögskolor runt om i regionen och nationellt. Metoderna kommer finnas tillgängliga digitalt via föreningens hemsida.

GÖTEBORG

Vägen ut!-kooperativens intresseförening har fått stöd med 1 420 122 kr för Vägen ut! Smartconsulting

Projekts syfte är att skapa arbetstillfällen för personer med neuropsykiatriska funktionedsättningar. Målet är att starta upp ett arbetsintegrerande socialt företag inom IT-området där målgruppen får arbetsträning och anställning. I samarbete med målgruppen och expertis inom IT ska verksamheten byggas upp. Fokus ska ligga på att dels ta fram en stödstruktur runt målgruppen och dels på att få in uppdrag inom IT-området. Stödet till målgruppen kommer till stor del utgå från befintliga metoder men anpassas till det nya området. Tillsammans med IT-branschen ska projektet utveckla metoder och arbetssätt som ger målgruppen kunskap om och kontakter i branschen och långsiktiga uppdrag.

Efter projektet ska det finnas ett socialt företag som drivs av målgruppen med stöd av föreningen Vägen ut! och andra relevanta aktörer. Förutom möjlighet till anställning ska det finnas platser för arbetsträning. Anställda handledare stöttar målgruppen. Verksamheten finansieras genom att sälja IT-tjänster och arbetsträningsplatser.

GÖTEBORG

RealStars Ideell förening Sverige har fått stöd med 1 313 707 kr för Växtkraft Thai

Projekt Växtkraft Thai vänder sig till unga kvinnor mellan 18 och 25 år med thailändskt/asiatiskt ursprung som arbetar på thaimassagesalonger i Sverige. En del av målgruppen befinner sig i risk för att hamna i prostitution eller människohandel. Projektets övergripande mål är att höja kvinnornas kunskap om sina rättigheter, stärka deras möjligheter till bra arbetsförhållanden och livsvillkor, fritt från utsatthet och exploatering. Projektet kommer att arbeta med uppsökande verksamhet, erbjuda workshops och stöd till målgruppen. Projektet vänder sig även till myndigheter och andra relevanta aktörer för att skapa fokus och initiativ kring problemen. Efter projekttiden ska ett nätverk för målgruppen ha etablerats, ett vägledningsmaterial ska ha tagits fram och myndigheter och civilsamhället ska ha fått ny kunskap och skapat nya samverkansformer för att adressera problemen inom delar av massagebranschen.

KARLSTAD

ABF Värmland har fått stöd med 1 294 828 kr för Vänner för livet

Projektets målsättning är att utveckla en metod som främjar psykisk och fysisk hälsa för personer över 65 år med funktionsnedsättning som lever i ofrivillig ensamhet och/eller social isolering i ett antal kommuner i Värmland. ABF Värmland ska tillsammans med överenskomna samarbetsparter rekrytera volontärer som efter utbildning får i uppdrag att söka upp målgruppen som önskar socialt stöd. Lokala mötesplatser ska etableras under projekttiden med föreläsningar och andra aktiviteter som efterfrågas av målgruppen. De delar i projektet som bedöms fungera bra ska sammanfogas i ett koncept som efter projektets slut har möjlighet att drivas vidare inom ABF Värmland eller genom ett nytt formaliserat samarbete med offentliga aktörer.

MALMÖ

Vattenverkstaden ekonomisk förening har fått stöd med 1 983 700 kr för Naturguider för kognitiv tillgänglighet ”Sinnesbad i natur- och kulturmiljöer”

Projektets syfte och mål är att göra natur- och kulturområden kognitivt tillgängliga för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Tillsammans med målgruppen, dagliga verksamheter, pedagoger och experter på natur ska en tillgänglig guideutbildning och guideturer utvecklas. Projektet ska ta fram sinnesstimulerande och upplevelsebaserade metoder som ska användas i utbildningen och i guideturerna. Målgruppen utbildas till guider och guidar andra ur målgruppen och i förlängningen även andra grupper. Efter projektet ska det finnas ett koncept med utbildning och guideturer. Målgruppen fortsätter att hålla i guidningar inom ramen för daglig verksamhet och i samarbete med medverkande naturområden. Guidningarna kommer erbjudas grupper inom kommunala verksamheter som andra dagliga verksamheter, skolor, gruppboenden och äldreboenden. Nya guider utbildas genom peer-to-peer metoden med stöd från föreningen och samarbetsorganisationer.

MALMÖ

Somalilands Förening i Malmö har fått stöd med 1 721 276 kr för Läslust genom läsning och lek

Projektet ska förstärka nyanlända barns läs- och språkfärdigheter genom läsning och lek. Målet är att kombinera hälsofrämjande och roliga aktiviteter med läsning i ett projekt som riktar sig till barn i förskola och lågstadieålder tillsammans med deras syskon och föräldrar. Målgruppen är nyanlända barn och barn med utländsk bakgrund i Malmös utsatta områden. Projektet erbjuder aktiviteter som biblioteksbesök, högläsningsstunder och läsaktiviteter som kopplas till lek, fysiska aktiviteter och utflykter. Efter projekttiden ska verksamheten leva vidare inom föreningens ordinarie verksamhet med hjälp av ideella krafter samt tillsammans med samarbetsparter som skolor, bibliotek, och studieförbund med bland annat studiecirklar.

MALMÖ

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö har fått stöd med 1 880 164 kr för Alla har talang

Syftet med projektet är att frigöra talang och potential hos ungdomar och ge dem verktyg för att bli ledare. Tanken är att ungdomarna ska identifiera sina styrkor, skapa fristående aktiviteter, rekrytera sina deltagare samt motivera och leda sina egna grupper. Med sina samarbetsparter kommer projektet verka för att deltagarna ska kunna gå vidare till jobb, praktik eller studier. Projektets primära målgrupp är ungdomar mellan 15 och 25 år med utländsk bakgrund. Inom projektet används verktyg som samtalsmetodik, coachning och stöd från bransch- och ämnesexpertis. Metoden innehåller mentorskap där unga utbildas till att bli ledare och kunna fungera som mentorer för andra unga. Efter projekttiden planerar man att skapa en ny förening där man kan samla alla olika aktiviteter under samma tak. Aktiviteterna planeras fortsätta som studiecirklar, de utvecklade talangerna och ledarna får bland annat stöd och inslussning i arbetslivet genom ett nära samarbete med näringslivet samt föreningens olika nationella och internationella samarbetsprojekt.

NORRKÖPING

Byrån mot diskriminering i Östergötland har fått stöd med 2 271 236 kr för Koll på lagen

Projektet ”Koll på lagen” ska ge ungdomar kunskaper om vardagsjuridik och verktyg för att praktiskt kunna ta tillvara på sina rättigheter och möjligheter för att bemöta orättvisor. I projektet ska de arbeta med ungdomar på fritidsgårdar och mötesplatser i utsatta områden i Östergötland. Tillsammans med ungdomar och personal på fritidsgårdarna/mötesplatserna kommer de att utveckla ett nyskapande upplevelsebaserat metodmaterial bestående av filmer och värderingsövningar. Målet är att på ett konkret och praktiskt sätt, tillsammans med ungdomarna lyfta frågor om rättigheter, diskriminering och juridik som de kan ha användning för i sin vardag. Övningarna och materialet kommer utgå från ungdomarnas egna upplevelser och erfarenheter i kontakt med samhället, skola och arbetsliv. Metodmaterialet kommer att spridas till fritidsgårdar/mötesplatser i Östergötland men även nationellt genom utbildningsinsatser. Projektet kommer bidra till att stärka och komplettera kommunernas arbete med barns och ungas rättigheter och möjligheter. Efter projektet kommer erfarenheter och material finnas tillgängligt på en interaktiv hemsida, samt fysiskt genom ”rättighetslådan”, en verktygs/metodlåda som kommer finnas kvar på fritidsgårdarna/mötesplatserna.

STOCKHOLM

Pensionärernas riksorganisation har fått stöd med 1 725 958 kr för DigiSen - senior digital delaktighet

Projektet vänder sig till äldre personer, särskilt äldre med funktionsnedsättningar och sjukdomar som kan försvåra användandet av internet, smarta telefoner, surfplattor och datorer. Syftet är att stärka och rusta målgruppen så att de kan dra nytta av och använda digitala lösningar. Med hjälp av projektet vill man dra nytta av tidigare försöksverksamheters kunskaper och erfarenheter inom det digitala området och anpassa dessa till en ny målgrupp i syfte att ge äldre och pensionärer bättre förutsättningar att klara av samhällets digitala utmaningar. PRO har sedan tidigare en upparbetad organisation som arbetar med IT-frågor och den föreslagna verksamheten kommer efter projekttiden att bli en del av organisationens ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM

Män för Jämställdhet har fått stöd med 2 551 084 kr för Killfrågor om porr och sexualitet

Syftet med projektet är att tillsammans med målgruppen, killar och unga män i åldern 12 till 25 år, utveckla webbplattformen Killfrågor.se och ta fram en verktygslåda av metoder för att möta unga killars funderingar kring sex och intimitet. Projektet ska även ge dem som behöver en väg att bryta sin isolering och omvärdera sin relation till porr. Det ska även tas fram en ny modell för rekrytering av unga män (digitala volontärer) som redan befinner sig ute på nätet. Vidare ska projektet hitta nya vägar för att möta unga killar, i svåra samtal, digitalt. Efter projektets slut kommer utvecklingsdelarna att implementeras i den reguljära verksamheten och spridas vidare till praktiker som möter målgruppen på olika sätt i sin verksamhet.

STOCKHOLM

RFSU Stockholm har fått stöd med 1 639 890 kr för Kan vi prata?

Projektet Kan vi prata? syftar till att förbättra den sexuella och psykiska hälsan hos barn och unga i åldern 9–18 år. Projektet ska utveckla material, metoder och sammanhang för förtroendefulla samtal om barns och ungas sexuella hälsa för föräldrar och andra omsorgspersoner. Tillsammans med ungdomar ska projektet skapa ett kreativt arbete kring sex och relationer. Projektet ska utveckla material i form av bok, podd och film som utgår från ungas verklighet, perspektiv, behov och önskemål. Materialet ligger sedan till grund för utvecklandet av kunskapshöjande föräldraföreläsningar och strukturerade samtalsträffar. Projektet utvecklas även digitalt, genom en föräldrasajt som kommer erbjuda föräldrarådgivningschattar. RFSU Stockholm kommer samordna utvecklandet av projektet i nära samarbete med befintliga föräldraskapsstödprogram i Stockholm. Efter avslutat projekt kommer materialet finnas tillgängligt digitalt och fysiskt, och RFSU kommer fortsätta genomföra samtalsträffar och föreläsningar efter projektets slut genom samarbeten med studieförbund. En viktig del i det samarbetet blir sexualupplysande verksamhet på skolor. Boken som tas fram kommer att finnas till försäljning till allmänheten.

STOCKHOLM

Svenska Downföreningen har fått stöd med 1 714 600 kr för Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv

Projektet kommer att utveckla en ny metodik och nytt material för utveckling av språk, röst, kommunikation och lärande för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som läser enligt gymnasiesärskolans läroplan. Projektet har ett särskilt fokus på ungdomar med Downs syndrom. Syftet är att skapa ökad delaktighet och inflytande i arbete och på fritid för ungdomar och unga vuxna inom målgruppen som har språkstörning. Projektet är till viss del en vidareutveckling av befintlig kunskap (Karlstadmodellen) men riktad mot målgruppen äldre ungdomar. I projektet ska de informera, inspirera och sprida kunskaper om goda arbetsmetoder för att utveckla språk, röst, kommunikation och lärande genom utbildningsvideo, skriftlig dokumentation av metodik och material samt en vandringsutställning. Detta ska leda till att man kan bryta social isolering och utanförskap för de ungdomar och unga vuxna som ingår i projektet samt att höja deras språkliga och kunskapsmässiga utveckling. Efter projektet kommer de framtagna metoderna att finnas tillgängliga på föreningens och samarbetspartnernas hemsidor.

STOCKHOLM

Autism- och Aspergerföreningen Stockholms Län har fått stöd med 2 041 387 kr för Mariko - en digital assistent för ökad självständighet, delaktighet och trygghet

Projektet ska utveckla Mariko, ett hjälpmedel i form av en digital assistent i kombination med en personlig coach. Målgruppen är personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mariko ska hjälpa individen att hantera personliga utmaningar som kan uppstå när de egna behoven krockar med bristande resurser och tillgänglighet på arbetet, skolan och fritiden. Syftet med projektet är att öka självständighet, delaktighet och trygghet för målgruppen. Mariko ska minska stress och ångest för användaren, den ska också avlasta närstående och kunna vara ett stöd för arbetsgivare och yrkesverksamma i deras möte med målgruppen. Mariko ska ge användaren snabb och enkel tillgång till ett individanpassat stöd som består av ett digitalt självhjälpsverktyg och en personlig mentor som stöttar via chat, telefon eller videosamtal. Projektet skall rekrytera, utbilda och certifiera mentorer som matchas med användare. Efter avslutat projekt ska Autism- och Aspergerföreningen förvalta och vidareutveckla Mariko. Föreningen har som mål att inkludera fler målgrupper i samarbete med andra funktionsrättsföreningar, arbetsgivare och myndigheter.

STOCKHOLM

Motivationslyftet by Star for Life har fått stöd med 960 560 kr för Motivationslyftet för lågstadiet

Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar. Programmet ska hjälpa barn att bibehålla en positiv studiemotivation och självuppfattning när det gäller den egna personen samt sin prestationsförmåga. Utöver det ska programmet stärka barns grundtrygghet, bygga en stark personlig värdegrund och träna den kreativa problemlösningsförmågan. Genom programmet får skolor möjlighet att arbeta med värderingar, motivation, självkänsla och självledarskap på ett strukturerat sätt. Elever deltar i utveckling och genomförande genom ett ungdomsråd. Äldre elever genomför och leder flera övningar med de yngre eleverna. Projektet utvecklar även ett material för pedagoger och ett föräldrastöd. Efter projekttiden kommer deltagande skolor att driva verksamheten på egen hand. Motivationslyftet by Star for Life kommer att erbjuda och utveckla motivationsprogrammet tillsammans med samverkande skolor.

STOCKHOLM

Sverok har fått stöd med 2 814 014 kr för Most Valuable Players - Våldsprevention genom spel

Sverok vill i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn under 15 år med spel som verktyg. I projektet ska man ta fram två metoder och tillhörande utbildningar med grund i organisationernas tidigare arbete med våldsprevention. De olika metoderna ska fokusera på att lära barn vad våld är och hur man kan motverka det på en tidig nivå, genom att utgå från ett åskådarperspektiv och låta deltagarna reflektera över normer kring kön. Tanken är att kunna erbjuda anpassningsbara verktyg både för professionella inom skola och fritidsverksamhet, med fokus på barn i mellanstadieåldern, men även ideella som möter målgruppen. Efter projektets slut kommer utbildningar i metoden för professionella att säljas till intresserade aktörer och metoden för ideella kommer göras tillgänglig på digitala lärplattformar.

UDDEVALLA

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland har fått stöd med 1 529 710 kr för #vägraskuld

Projektet vänder sig till unga anhöriga, där anhörig är någon som regelbundet vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Det kan vara familjemedlem, släkting eller vän. Syftet med projektet är att stärka, stötta och synliggöra målgruppen genom att utveckla stödjande metoder som ska användas i projektet och spridas till andra som kan stötta målgruppen. Metoden utgår från en musikteaterföreställning som gestaltar hur det kan vara att växa upp med ett syskon som har en svår psykisk sjukdom. Under projektets tre år kommer man att samarbeta med skolor för att nå målgruppen. Man spelar föreställningen, genomför workshop med eleverna och erbjuder intresserade vidare stöd. På detta vill man skapa förståelse för unga personer som befinner sig i anhörigrollen att de inte är ensamma, att de har rätt att söka hjälp och att de inte har någon skuld i sin närståendes sjukdom. Syftet med projektet är även att synliggöra unga anhörigas behov av hjälp och stöd från samhället. Man kommer att verka för att personer och organisationer som idag arbetar med anhörigstöd blir bättre på att tillgängliggöra sin verksamhet för yngre. I projektet kommer man därför att skapa ett stöd och inspirationsmaterial, där berättelser från unga deltagare i projektet finns med. Materialet ska kunna användas av bland annat anhörigkonsulenter, anhörigföreningar och studieförbund. Efter projektets slut avser Studieförbundet Vuxenskolan att fortsätta stödja målgruppen genom studiecirklar och föreningsverksamhet. Projektet ska verka för att andra aktörer använder materialet i deras stöd till målgruppen.

ÅRSUNDEN

DramaMera har fått stöd med 935 414 kr för Spela med lagen

I projektet ska ungdomar i åldern 13–18 år utveckla ett spel som utforskar barnkonventionen och där deltagarna får arbeta i lag och använda dramapedagogiska metoder med fiktiva berättelser, lekar och samarbetsövningar för att diskutera dilemman och lösa uppdrag. Platsen blir ett gigantiskt brädspel som läggs över en stor yta. Deltagarna agerar, gestaltar och använder sina kroppar som spelpjäser. Ett antal ungdomar anlitas som utvecklare och spelledare. Analogt och digitalt metodmaterial utvecklas och översätts till ett tiotal olika språk för att kunna användas av så många som möjligt. Metodmaterialet sprids till skolor, föreningar, myndigheter med flera och kommer finnas att tillgå via föreningens och samverkansparternas webbplatser. Efter tre år blir projektet en del av föreningens ordinarie verksamhet och kommer fortsatt att användas och finansieras av samverkansparterna.

Tilläggsbeslut

FALKÖPING

Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg har fått stöd med 55 736 kr för Teknik har ingen ålder och inga hinder

Äldre med funktionsnedsättning, bosatta i Gullspång, Töreboda, Mariestad och Skövde kommun och som idag upplever att de befinner sig utanför den digitala världen men är intresserade av att lära sig mer om detta, ska under projekttiden få personlig handledning och hjälp. Det ska ske med hjälp av IT- intresserade och mer datorvana yngre personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, som ofta har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Målgruppen får genom projektet en utbildning och handledning i att bli en ”datavän”, samtidigt som de erbjuds en meningsfull sysselsättning. Projektet vänder sig även till äldre som är mer teknikvana och vill engagera sig som ambassadörer och stöd för datavännerna. Den mindre avgift som i framtiden betalas av målgruppen kommer att ge datavännerna en extra inkomst och stödja projektets fortlevnad.

Med detta tilläggsbeslut får datavännerna ersättning under samtliga tre projektår för sitt nedlagda arbete vilket kommer att öka målgruppens motivation och verksamhetens överlevnad.

GREVIE

Insamlingsstiftelsen Den Andra Sidan har fått stöd med 994 154 kr för Här ligger jag ...

Projektet ska tillsammans med ungdomar utveckla och lansera ett nytt digitalt hjälpmedel för att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Detta ska ske genom en interaktions - app med artificiell intelligens - moderering, där unga i korta inlägg kan ventilera vad de känner och tänker kring svåra ämnen som till exempel ångest, existentiella frågor, tvångstankar, stress eller hopplöshet. Tanken är att den som använder appen ska hänvisas vidare till rätt hjälporganisation, oavsett fråga, om så behövs. Målet är att nå minst 75 procent av alla unga som lider av psykosomatiska besvär eller som precis börjat få besvär och förmedla hjälp innan besvären skapar långsiktiga problem eller skada. Målgruppen är unga mellan 13–20 år, och projektet kommer att genomföras tillsammans med en stor nationell ungdomsgrupp och i samarbete med flera ungdomsorganisationer och ungdomsgårdar runt om i Sverige. Efter projektets slut implementeras det i stiftelsens reguljära verksamhet.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att stärka upp programmering och moderatorstödet vilket kommer att öka säkerheten för att unga, som via appen uttrycker problem, slussas till rätt instans.

GÖTEBORG

Minna Göteborg har fått stöd med 148 048 kr för Minna-syster

Målgruppen i projektet är mammor med små barn som deltar i Minnamottagningens verksamhet. Målet är att nyförlösta eller sjuka mammor ska kunna få stöd i hemmet av en minna-syster som ska kunna ge såväl praktisk hjälp som råd och stöd i kontakt med socialtjänst eller hemtjänst. Projektet fokuserar på de mammor som lever ensamma. Föreningen kommer att samarbeta med Göteborgs kommun, Sociala resursnämnden och efter projekttidens slut är ambitionen att verksamheten ska fortsätta.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att återupprätta och stärka stödet till mammorna under Corona-pandemin. Dessutom innebär förlängningen om sex månader att verksamhetens överlevnad stärks, både metodmässigt och finansiellt.

GÖTEBORG

MIS - Motion och Idrott för Synskadade, Göteborg har fått stöd med 206 875 kr för Vision & Motion

Projektets övergripande syftet är att främja självständigt motionerande och idrottsutövande för främst personer med synnedsättning, men projektet hoppas även att insatserna kommer underlätta för personer som har behov av tillgänglighet och ledsagning på grund av andra funktionsnedsättningar. Många personer med synnedsättning har sämre fysik och psykisk hälsa på grund av isolering och många upplever svårigheter att leva ett aktivt liv där motion och friskvård är en självklar del av ens liv. Detta vill projektet Vision och Motion ändra på. Under projektets gång ska föreningen utveckla och testa en ny app tillsammans med teknologkonsulter från Chalmers. Under 2017 genomförde föreningen en mindre förstudie med medel från Drömfonden där det framkom att befintliga orienteringsappar, så som TURF, inte är tillräckligt tillgängliga för syftet och målgruppen. För att uppnå målet ska projektet utveckla orienteringsappen Vision och Motion som uppmuntrar till motionerande. Utifrån dessa delar ska projektet skapa förutsättningar för tillgängligt och självständigt motionerande i friluftsområdet Skatås i Göteborg för personer med synnedsättning. Det primära i projektet blir att man tillsammans med målgruppen kommer testa och utveckla Vision & motion appen så att den är kompatibel för användarna och går att kombinera med ljudfyrarna. Ambitionen är även att modellen ska kunna spridas till andra orter. Projektet lever vidare genom att appen fortsätter att användas och utvecklas. Projektet har tidigare förlängts med 6 månader på grund av pandemin för att kunna genomföra den planerade spridningen av appen genom seminarium och utomhusworkshopar.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna slutföra utvecklingen och uppdateringen av appen så att den blir tillgänglig och hållbar för målgruppen.

NORSBORG

Changers Hub har fått stöd med 918 928 kr för Social Recycling

Projektet syftar till att förändra bilden av framgång för unga 16-25 år i socioekonomiskt utsatta områden. Målet är att inspirera unga till konstruktiva vägval. Metoden är social recycling – ett kreativt angreppssätt där motiverade lokala förebilder används som verktyg för att nå och påverka mindre motiverade ungdomar i området. Genom att rekrytera och engagera förebilder i närområdet till en hub där möten mellan motiverade och omotiverade människor kan uppstå är förhoppningen att nya grunder till framgång skapas. De lokala förebilderna har i stor utsträckning genomfört sina studier, arbetar i olika sektorer och bor i stadsdelen. Tillsammans med målgruppen utvecklas kurser i entreprenörskap, individuella coachningsprogram och föreläsningar i syfte att inspirera, ge kunskap och utveckla nätverk. Initialt ska hubben byggas och utvecklas i Botkyrka men flera stadsdelar i Stockholm och andra kommuner i Sverige följer projektet inför en eventuell spridning med stöd av den metodhandbok som tas fram. Efter projektet planeras mötesplatsen att drivas av föreningen med finansiella bidrag från kommunen, näringslivet och ideella krafter.Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sex månader.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna slutföra den spridningsprocess som initierats under ordinarie projektperiod men som med anledning av den pågående pandemin kraftigt försenats. Genom förlängningen kommer ett antal pågående förhandlingar om fortsatt finansiering att kunna slutföras.

STOCKHOLM

Ensamkommandes Förbund Stockholm har fått stöd med 41 024 kr för Hopp med Jobb

Projektet handlar om att stödja nyanlända ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen är nyanlända ungdomar mellan 17 och 23 år. Målet är att genom ett antal insatser förbereda ungdomarna så att de får stöd och möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Projektet genomförs i nära samarbete med relevanta offentliga och ideella organisationer. Efter projekttiden kommer föreningen fortsatt att ge stöd till unga nyanlända i etableringsfasen. Materialet och filmerna som har tagits fram kan användas av Ensamkommande Förbunds 21 lokalföreningar samt av andra aktörer som möter målgruppen.

Med detta tilläggsbeslut tilldelas medel för inte tidigare budgeterade momskostnader som tillkommit i projektet med anledning av köp av kommunikationstjänst.

STOCKHOLM

Attention Stockholms stad har fått stöd med 734 483 kr för Stöd i vardagen

Syftet med projektet är att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet ska sprida tips och strategier, med fokus på känslor och relationer, genom ett interaktivt verktyg som består av animerade filmer och känslokartor. Det senare innehåller ord som beskriver känslor och behov. Dessa presenteras på ett visuellt, och för målgruppen tillgängligt, sätt. Tipsen och strategierna kommer från målgruppen, unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En stor del av tipsen är insamlade från samtalsgrupper med unga personer som funnits under många år i Attention Stockholm. Det interaktiva verktyget, som ska kunna användas med mobilen, ska fungera som en kunskapsbank och fyllas på kontinuerligt. En handledning för att använda materialet ska produceras. Handledningen ska kunna användas av yrkesverksamma inom vård och stöd och av ledare i kamratstödsgrupper. Även handledningen ska vara upplagd på ett för målgruppen tillgängligt sätt. Materialet ska spridas av Attention, med hjälp av samarbetsorganisationerna, och en utbildning som vänder sig till yrkesprofessionen ska göras inom ramen för projektet. Efter projektets slut avser Attention Stockholm att fortsätta underhålla, uppdatera och använda det material som produceras i projektet.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna genomföra de aktiviteter som var planerade att kunna genomföras under projekttiden, men som på grund av corona-pandemin blivit uppskjutna och i flera fall förändrade.

STOCKHOLM

Förbundet Vi Unga har fått stöd med 1 393 343 kr för Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer. Verktygen ska säkra att kunskap och erfarenheter inte går förlorade när styrelsemedlemmar byts ut. Målet är att sänka trösklarna och skapa trygghet för unga som vill kandidera till en föreningsstyrelse. Projektets primära målgrupp är ungdomar mellan 13 och 25 år som är aktiva i föreningslivet. Verktyget görs tillgängligt för andra ungdomsorganisationer och lever därmed vidare både inom Vi Ungas egna organisationer, men även inom civilsamhällets organisationer i stort. I spridningen av verktygen är Studieförbundet Vuxenskolan en viktig samarbetspart.

Med ett tilläggsbeslut för ett tredje projektår kommer projektet kunna svara upp mot den efterfrågan på det digitala verktyg som framförts av föreningslivet under projektets första år.

STOCKHOLM

RFSU Stockholm har fått stöd med 53 705 kr för Äkta man?

Syftet med projektet är att arbeta förebyggande och våldspreventivt mot övergrepp och sexuellt våld, för en teckenspråkig målgrupp. Genom nära samarbete med Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Svenska dövidrottsförbundet och Riksteaterns Tyst Teater ska projektet utveckla kreativa metoder för att diskutera och arbeta preventivt mot destruktiva maskulinitetsnormer i allmänhet och för målgruppen unga döva män i synnerhet. Målet är att skapa en arena för samtal och reflektioner om vad det innebär att vara ung, döv och man i dagens samhälle. Samtalen kommer beröra frågor om normer kopplat till kön och sexualitet, språk och funktion, samt hur de påverkar deltagarnas liv och vardag i praktiken. Samarbetsparterna representerar tre olika ingångar i projektet – den lokala mötesplatsen, idrotten och kulturen. Projektet kommer använda dessa som arenor för att möta målgruppen där den är. Projektet kommer ta fram metodmaterial i både tryckt och filmat format. Målet är att metodiken ska implementeras i den ordinarie verksamheten inom Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Svenska dövidrottsförbundet och Riksteaterns Tyst Teater för att de ska ha ett levande och aktivt våldspreventivt arbete efter projekttiden. RFSU kommer erbjuda utbildningsupplägg i metodiken för relevanta aktörer efter avslutat projekt.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet täcka kostnader för det ökade behovet av tolktjänster i projektet.

SUNDBYBERG

Personskadeförbundet RTP har fått stöd med 245 082 kr för Coachprojektet

Personskadeförbundet RTP ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade. Syftet med projektet är att personer som nyligen förlorat en kroppsdel och är mitt i livet ska kunna träffa en person med egen skadeerfarenhet som ska hjälpa personen med coachning och att vara en förebild. I projektet ska en utbildning och lämplighetsprövning utformas. Kunskap som personer fått genom egen skadeerfarenhet ligger till grund för utbildningen. Projektet ska samarbeta med lämpliga vårdaktörer, som ska bistå med information till patienter och med kunskap. Verksamheten ska efter projektets slut ingå i RTP:s ordinarie verksamhet.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet fortsätta ytterligare tre månader och på så sätt genomföra smittsäkra aktiviteter som är viktiga för projektets överlevnad och som på grund av corona-pandemin inte kunnat genomföras under den ordinarie projekttiden.

UDDEVALLA

Bohuslän-Dals Parasportförbund har fått stöd med 170 996 kr för ParaCraft - ett liv i rörelse

ParaCraft är ett projekt som syftar till att stimulera vuxna personer med funktionsnedsättning till ett mera aktivt liv- ett liv i rörelse. Målet är att skapa en utbildningsplattform för personer med utvecklingsstörning och blinda eller personer med synnedsättning. Inom ramen för projektet kommer en utbildningsmodell för ”ett liv i rörelse” att tas fram för nationell spridning via nationella utvecklingscentra inom parasporten. Representanter från målgruppen får utbildning i föreningsliv på en anpassad nivå för att kunna ingå i projektets ledningsgrupp. Projektet erbjuder prova på kurser, fördjupningskurser och läger inom smide, träslöjd, keramik samt friskvård. Deltagare som finner ämnena intressanta erbjuds fortsättningskurser i sin hemkommun via Studieförbundet Vuxenskolan. Under projekttiden tar man fram en dokumentation och en film som beskriver modellen som bl.a. sprids på en nationell konferens. När projektet avslutas år tre och en ekonomisk förening tar över ansvaret för projektets fortlevande, är syftet att personer från målgruppen erbjuds anställning.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna starta upp ParaCraft i ytterligare fem kommuner; Karlstad, Tjörn, Dals Ed, Torsby och Sunne. Tillägget finansierar utökad projektledning, en projektsamordnare samt nya aktiviteter på de nya orterna. Man kan samordna aktiviteter och utbildningar nu på åtta orter och tillsammans bidra med ytterligare möjligheter för spridning av projektet.

UPPSALA

FUB för Ungdomar och Vuxna har fått stöd med 180 267 kr för Ge makten vidare

Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral” som tar utgångspunkt i vad deltagarna vill, vet, kan och är intresserade av att utvecklas inom. Deltagare kommer bland annat att få arbeta med administrativa uppgifter på FUB:s kansli, med kompetensutveckling och med förmedling av arbete och fritidsaktiviteter. Alla deltagare får utifrån förmåga, kunskap och erfarenhet bidra till det intressepolitiska arbetet för ökad egenmakt och inflytande över beslutsprocesser på individ-, organisations- och systemnivå. Projektet syftar till att rusta och förse personer med utvecklingsstörning med makt och inflytande samt att bidra till att utveckla nya arbetsformer och organisatoriska strukturer som understödjer det man vill uppnå.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att förlängas med ytterligare tre månader för att kunna förvalta sina resultat och slutföra de återstående aktiviteter som kommit att skjutas fram på grund av den pågående pandemin. Pandemin har försenat den spridning och kommunala implementering som möjliggjordes genom ett tilläggsbeslut den 11 december 2019 då projektet fick medel för en 12-månaders förlängning av det tidigare treåriga projektet. Efter projektets slut tar Uppsala kommun helt över ansvaret för att driva, fortsatt implementera och sprida resultaten i form av den samtalsmodell, brukarrevision och sambandscentral som utvecklats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2020-12-15.