Till innehållet

Projektstöd december 2022

Beslutade projektstöd

Sorterade efter ort i bokstavsordning

GÄVLE
Korpföreningen Heros får stöd med 6 396 736 kr för "Elinnebandy är livet! 2.0"

Elinnebandy utövas med en specialbyggd elinnebandystol som gör att även personer med mycket omfattande rörelsenedsättning kan delta i lagidrotten. Projektet vill inspirera fler föreningar att starta upp elinnebandyverksamhet, samt ta fram samverkansmodeller för att underlätta uppstart och varaktig verksamhet, och förslag på finansieringsmöjligheter vad gäller utrustning.

Projektet kommer att erbjuda ”prova-på-paket” som ska ge förutsättningar för föreningar att introducera idrotten lokalt. Tillgängligt och kvalitetssäkrat utbildningsmaterial för mekarkurser, domarkurser och ledarutbildningar ska tas fram. Målet är bland annat att tio nya föreningar på olika håll i landet ska bedriva elinnebandyverksamhet vid projekttidens slut. Förhoppningen är att sporten efter avslutat projekt har en stabil grund att stå på för fortsatt utveckling och spridning.

GÖTEBORG
Intresseföreningen för schizofreni får stöd med 8 508 770 kr för "StigmaWatch 2.0"

Projektet ska skapa ett digitalt utbildningspaket riktade till blivande och etablerade journalister för att öka kunskapen om, och förståelsen för psykisk sjukdom. Syftet är en bättre och mer korrekt rapportering om psykisk sjukdom, färre fördomsfulla uttryck och minskad stigmatisering.

I projektet ska man ta fram ett relevant utbildningsmaterial i digital form som kan erbjuda till olika utbildningsaktörer, på såväl gymnasienivå, universitetsutbildningar som fortbildningar för verksamma journalister. Projektet ska ske i nära samverkan med lärosäten inom media och kommunikation samt etablerad media.

MALMÖ
KFUK-KFUM Regionen Skåne-Blekinge får stöd med 6 551 868 kr för "Välmående i vardagen"

Tillsammans med barn och unga ska projektet testa och utveckla kunskaper i andningsbaserad välmåendeträning. Syftet är att ny kunskap och nya verktyg ska bidra till en bättre hälsa och ett ökat välmående för målgruppen. Aktiviteterna sker i samband med att barn och unga deltar i fritidsaktiviteter inom idrott eller kultur. Målgruppen får ett större medvetande om sin andning och hur den kan påverka välmående och prestation.

Inom ramen för projektet ska ungdomar utbildas till ledare för att de ska kunna leda övningar med andra barn och unga. De metoder som utvecklas dokumenteras som metodmaterial med text, bild och film som sedan samlas på en digital plattform. Efter projektet kan materialet användas av andra föreningar i studiecirklar eller vid träningsaktiviteter. Ett nationellt nätverk med KFUM Syd som ansvarig kommer att ansvara för fortlevnad och vidareutveckling samt spridning av verksamheten.

STOCKHOLM
Barnrättsbyrån i Sverige får stöd med 9 049 673 kr för "Det är mitt liv"

Barnrättsbyrån vill, tillsammans med föreningarna Maskrosbarn och Knas hemma, utveckla en modell vars syfte är att stärka placerade barns relationer på kort och lång sikt och skapa en plattform som ska stärka placerade barns röster, relationer och rättigheter.

Projektet innefattar två delar; ett utformande av en modell Barnets relationella stormöte där barnet bjuder in både privata och professionella i syfte att behålla och utveckla relationer på kort och lång sikt för att stärka barns rätt till sina relationer. Del två är att inrätta Barnrättsbyråns barnråd - en plattform för placerade barn att höja sina röster och påverka samhället. Projektet kommer att utgå från Stockholm och Umeå och arbeta i hela landet.

Efter projektets slut är målsättningen att projektets delar kommer att leva kvar inom den ordinarie verksamheten och bli en permanent del av Barnrättsbyråns verksamhet och att modellen kring stormöten sprids ytterligare genom fortsatt samverkan med barn, samarbetspartners och andra engagerade intressenter.

SÖDERTÄLJE
Hero Of The Talk Sweden får stöd med 5 876 841 kr för "Be the Hero Junior"

Föreningen Hero of the Talk Sweden har genom ett arvsfondsprojekt tagit fram ett antimobbingsprogram/utbildning tillsammans med barn 10 – 13 år som är rolig, elevnära och lärorik. Detta sprids nu och används av skolor runt om i landet. Nu vill man utveckla ett liknande utbildningsprogram tillsammans med barn 7 – 10 år, genom bilder, filmer med instruktioner och övningar för att öka kännedom om hur barn och skolpersonal kan arbeta i förebyggande syfte mot mobbning och utanförskap. I projektet kommer det även att tas fram specifikt material för barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i åldern 10 – 12 år.

Projektet genomförs tillsammans med skolor och andra aktörer som arbetar mot mobbing och det material som tas fram kommer att erbjudas till alla skolor i landet.

UMEÅ
Umeå Kulturförening Humlan får stöd med 5 335 340 kr för "AC Live"

Projektet riktar sig till unga arrangörer och artister inom populärmusik i Västerbotten. Målgruppen är både nya och redan verksamma inom fältet i åldrarna 16-25. Man vill skapa ett sammanhang för erfarenhetsutbyte och samarbete för att överbrygga de geografiska avstånden, jämna ut skillnader mellan kommunerna och ge unga förutsättningar att utveckla kulturutbudet där de bor.

I projektet ska man bilda ett regionalt nätverk samt erbjuda stöd och fortbildning genom bland annat lokala workshops, läger, mentorsprogram och produktionsstöd. Under projekttiden ska man starta en förening för att säkerställa nätverkets fortlevnad. Målet är därutöver att under projekttiden utveckla en ny modell för offentlig stöttning av popmusik i Västerbotten; en funktion dit unga som vill ta klivet ut i ett artist- eller arrangörskap ska kunna vända sig för stöd och vägledning. Och därigenom ska populärmusiken i hela länet stärkas.

UPPSALA
Barnombudet i Uppsala län får stöd med 7 031 036 kr för "Föräldrafokus och familjestöd i skolan"

Projektets syfte är att förbättra barns skolresultat för att på så sätt förebygga psykisk ohälsa, missbruk, brottslighet och kriminalitet. I projektet testas ett nytt sätt att arbeta förebyggande med hela familjen via skolan och elevhälsan. Målgruppen är barn i grundskolan, föräldrar och andra viktiga vuxna till barnen samt skolpersonal och beslutsfattare.

Familjestödjare inom elevhälsan kommer att arbeta tillsammans med målgruppen barn och föräldrar. Projektet ska även utveckla den universella metoden FöräldraFokus i syfte att tillgängliggöra den för fler familjer. Det görs bland annat genom att ta fram filmer, en enkel handbok som översätts till flera språk samt lättlästmaterial.

Efter projektslut ska arbetet med familjestödjare ha implementerats i elevhälsans ordinarie arbete i de samverkande skolorna. Spridning till andra skolor sker i organisationens ordinarie verksamhet, via de deltagande skolorna och med hjälp av samverkanspartners. Efter projektslut kommer organisationen att erbjuda utbildningar med tillhörande material.

Tilläggsbeslut

GUSTAVSBERG
Wermdö Taekwondo Förening får stöd med 180 921 kr för "Para Taekwondo Sverige"

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna rekrytera och behålla den tränare som ska utveckla Para Taekwondo tillsammans med målgruppen. I tidigare beslut var lönen felaktigt angiven.

STOCKHOLM
Treskablinoll Sverige får stöd med 2 360 088 kr för "Grundskolebrevet - En skola utan sexuella övergrepp"

Med detta tilläggsbeslut säkerställs att alla barn, även de som går i anpassad skola, kommer att få den kunskap som behövs för att stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp mot barn.

STOCKHOLM
Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm får stöd med 1 796 028 kr för "Min karriär!"

Efterfrågan på projektet har varit större än förväntat. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att nå fler ur målgruppen och öka det förebyggande arbetet samt motverka destruktiva livsval.

SUNDBYBERG
Sveriges Dövas Riksförbund får stöd med 885 479 för "DigiDöv - digital guide för äldre döva"

Med detta tilläggsbeslut kan projektet erbjuda fler äldre döva information om digitala tjänster utifrån deras behov och förutsättningar. Avsaknaden av anpassad information har gjort att målgruppens efterfrågan visat sig vara mycket större än vad förbundet hade räknat med. I den ursprungliga budgeten inkluderades varken reseersättning till volontärerna i projektet eller kostnader för lönepåslag och lönebikostnader för år 2 och 3 i projektet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-12-12.