Till innehållet

Projektstöd februari 2022

Projektstöd februari 2022

Sorterade efter ort i bokstavsordning

JÖNKÖPING
Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund får stöd med 6 421 772 kr för "Mobilt hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i Jönköpings län"

Projektet ska utveckla ett mobilt hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i kommunerna Gislaved, Jönköping och Nässjö i Jönköpings län. Syftet med projektet är att stärka och komplettera samarbetet med kommunernas ordinarie hem-vård- och serviceteam och tillsammans utveckla arbetsmetoder och en trygg hemtjänst, vård och/eller omsorg för målgruppen anpassad utifrån de tre kommunernas förutsättningar. Den långsiktiga målsättningen är att kunna erbjuda målgruppen en väl fungerande god, nära och samordnad vård. Den föreslagna verksamheten är helt ny i Sverige vilket innebär att det finns goda möjligheter för metoden att spridas nationellt och möjligen även internationellt. Som ett gott exempel kommer sannolikt efterfrågan på den här typen av tjänster att öka och därmed också möjligheterna att finna finansiering för verksamheten.

LJUNGSKILE
BUNT, Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik, får stöd med 5 546 301 kr för Science Kids

Projektets syfte är att hitta strukturer för lekfullt lärande för barn inom naturvetenskap och teknik. Målgruppen är förskolebarn och projektet bygger på samarbete med förskolelärare som kan tillvarata de spontana leksituationerna. I projektet utformas en modell för förskolor med såväl digitalt som fysiskt material, med bland annat berättelser från arbetet i förskolorna och en handledningsmanual. Modell och material ska vara lättillgängligt och folkbildande för att även kunna användas av vårdnadshavare och andra vuxna i barnens närhet. Det ska finnas en samverkan mellan förskolor och hem. Projektet drivs i grupper med ett Science Center (vetenskapscentrum inom naturvetenskap, teknik och matematik) som svarar för samarbete med förskolor.

Efter projekttiden kommer materialet att finnas tillgängligt för förskolor och Science Centers. Modellen kan fortsätta att användas på förskolorna i projektet och spridas inom kommunerna efter projekttiden. Science Centers kommer att erbjuda stöd till förskolor kring modellen.

MALMÖ
Ensamkommandes förbund får stöd med 4 580 276 kr för "Rätt att leva"

Projektet syftar till att motverka en komplex utsatthet bland unga. Utifrån ett helhetsperspektiv vill man utveckla kvalitativa metoder på både ett strukturellt och individuellt plan. Målgruppen för projektet är unga vuxna upp till 25 år, med erfarenhet av migration. Tillsammans med målgruppen, kommun och föreningar inom civilsamhället ska man utveckla en stärkande rådgivning genom så kallade stödkedjor. Stödkedjan består av olika aktörer som kommunicerar och arbetar tillsammans för att tillgodose både preventiva och akuta behov hos utsatta ungdomar. Målgruppen ska, tillsammans med samarbetsaktörer, genomföra workshops för att identifiera och utveckla stödkedjor och en samverkansmodell utifrån erfarenheter av stödjande insatser. Ett verktygskit och metodmaterial tas fram, samt en digital utställning som gestaltar livsberättelser och situationer från verkligheten. Unga får utbildning, handledning och stöd med syfte att de ska fungera som stödpersoner åt andra.

Efter projektet kommer de utvecklade nätverken fortsätta för att upprätthålla stödkedjor, vilket kan ingå i de olika aktörernas ordinarie uppdrag. Verktygskit med rutiner, kontaktkartor och handlingsplaner finns tillgängliga att använda för alla som möter unga i utsatta situationer. De framtagna metoderna blir efter projektet en del av föreningens ordinarie verksamhet.

NACKA
Nacka HI (Handikappidrott) får stöd med 6 599 714 kr för "Paralife"

Projektet syftar till att bygga upp en mötesplats, en arbetsplats och en utbildning för personer med funktionsnedsättning. Målet är att stötta målgruppen in i arbete, idrott och ökad fysisk och psykisk hälsa. Mötesplatsen ska bestå av ett café med parasport som tema där målgruppen erbjuds utbildning, arbetsträning och anställning. Mötesplatsen ska också fungera som en plats där målgruppen kan träffas, träna, möta förebilder, ta del av föreläsningar med mera.

Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom Nacka Handikappidrott och finansieras genom caféintäkter, medlemskap, sponsorer, försäljning av platser för arbetsträning och utbildning samt konferensverksamhet med tillgänglighet som tema.

SANDVIKEN
Sveriges Kommunalpensionärers förbund avd 41 får stöd med 3 407 420 kr för "TRIVSAMT Seniorcenter"

Projektets syfte är att bryta ensamhet och isolering hos äldre personer. Genom att arbeta uppsökande och skapa en tillgänglig mötesplats ges möjlighet till nya möten, ett aktivare liv och ett stöd i vardagen för äldre personer. På Trivsamt seniorcenter ska deltagarna få möjlighet att lära sig mer om digitala frågor liksom ges tillgång till sociala aktiviteter och nya kontakter. Projektet ska arbeta för att nå personer som befinner sig i ett utanförskap och man avser stimulera möten mellan personer med olika bakgrund. För att främja dessa möten har samarbeten med andra föreningar initierats och under projekttiden ska dessa samarbeten utvecklas vidare. Under projektets första år utbildas personer som själva tillhör målgruppen inom IT-relaterade frågor, för att de sedan ska kunna föra kunskapen vidare som ideella ledare.

Efter projekttiden ska verksamheten vara välkänd och etablerad med flera samarbeten så att den kan övergå i föreningens ordinarie verksamhet.

SKELLEFTEÅ
Föreningen Urkraft får stöd med 5 500 662 kr för "Future Lab"

Projektets syfte är att stötta unga som varken arbetar eller studerar in i arbete och utbildning. Målet är att målgruppen får förbättrad psykisk hälsa, minskad skolfrånvaro och kommer in i studier eller arbete. Tillsammans med kommunen, gymnasieskolan och dataspelsbranschen ska en verksamhet byggas upp där målgruppen får sysselsättning och stöd utifrån individuella behov. Aktiviteterna utgår från dataspelsbranschens verksamhet och uppgifter. Deltagarna ingår i grupper med olika fokus, det kan till exempel vara IT, spel, skapande, events, marknadsföring. Det ger kompetens och erfarenhet som tillsammans med annat stöd kan leda in i studier och arbete.

Efter projektet ska den nya verksamheten leva vidare genom samverkan mellan Urkraft, kommunen och dataspelsbranschen. Verksamheten är tänkt att finansieras genom ett utökat IOP med kommunen och genom att sälja tjänster, till exempel inom

STOCKHOLM
Män för jämställdhet får stöd med 9 911 243 kr för "Separerade pappor - brett föräldrastöd med fokus på jämställdhet och med barnet i centrum"

Projektet avser att skapa metoder och material för att stötta barn och pappor i en separationsprocess. Målet är att skapa ett jämställt föräldraskap med barnets bästa i fokus. Målgruppen för projektet är barn med erfarenhet av separerade föräldrar och pappor som funderar på, genomgår eller har genomgått en separation. Projektets metoder och verktyg handlar om att använda och kombinera flera befintliga metoder och verktyg som de olika samverkansparterna har utvecklat. Exempelvis kommer samtalsmetoder, mentorskap (peer-support) samt relationsstärkande aktiviteter för pappor och barn att användas. Genom projektet utvecklas ett material som fungerar både för den enskilde och för grupper.

Efter projekttiden kommer föreningen att sprida metoderna och material via medlemmar, lokalgrupper och föreningar, men också genom att paketera och sälja utbildningar kopplade till projektets erfarenheter och material.

STOCKHOLM
Kompis Sverige får stöd med 2 739 296 kr för "En inkluderande generation"

Inom projektet vill man möta behovet av ökad inkludering i samhället i allmänhet och bland ungdomar i synnerhet. Målet är att utveckla och anpassa Kompis Sveriges metod med kompismatchningar med fokus på ungdomar samt möjliggöra att metoden sprids nationellt. Matchningar ska kunna göras både för digitala och fysiska träffar. Tillsammans med ungdomar vill man utveckla anmälningsförfarande, uppföljning av kompismatchningar, kommunikationsplan, förhållningssätt samt sociala aktiviteter som formar en kontinuitet och hållbar struktur för nya möten. Det görs genom intervjuer av deltagare, uppföljning och stöd samt sociala aktiviteter tillsammans med samarbetsorganisationer. Efter projektet är avslutat kommer de nya metoderna bli en del av Kompis Sveriges ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM
Kultur och Kvalitet – en intresseförening för kulturutövning av personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, får stöd med 7 252 155 kr för "Workshop – Möt mig genom kultur"

Föreningen Kultur och Kvalitet ska, tillsammans med personer med funktionsvariationer ta fram och hålla utbildningar för yrkesverksamma personer inom offentlig sektor och service. Syftet är att öka kunskapen och stärka förståelsen för målgruppen i akuta eller svåra situationer. Särskild fokus ligger på sjukvårdspersonal, färdtjänst, blåljuspersonal och boendestödjare men flera andra arbetsgrupper kan inkluderas.

I olika estetiska uttryck ska målgruppen presentera skilda ämnen och situationer för att sedan leda öppna och konstruktiva samtal. Workshopparna arrangeras av målgruppen själva och projektet ska leda till en spridningsbar metod inom folkbildningen i Sverige.

STOCKHOLM
Bara Vanlig Hälsa får stöd med 4 075 940 kr för "Rörelseglädje på Daglig Verksamhet"

Föreningen Bara Vanlig Hälsa vill med projektet Rörelseglädje på daglig verksamhet öka den fysiska aktivitetsnivån för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Syftet är att stärka den fysiska och psykiska hälsan. I projektet ska en anpassad metod för träning och ett utbildningskoncept för personal som arbetar i daglig verksamhet tas fram. Alla fysiska aktiviteter utgår från målgruppens behov och engagemang. Personalen och verksamheterna erbjuds en certifiering efter genomförd utbildning. Konceptet och utbildningen ska efter projektet erbjudas kommunala verksamheter och finansieras med kommunala medel.

STOCKHOLM

Mind får stöd med 7 350 859 kr för"Livslinjen - en plats där unga kan få stöd att hantera livet "

I projektet ska Mind utveckla en ny stödlinje för unga mellan 16 och 25 år för att ge tillgång till medmänskligt stöd att hantera livssvårigheter och psykiska besvär. Livslinjen är en ny verksamhet som förbättrar och förändrar stödet till unga med lindrigare former av psykisk ohälsa med avsikten att förebygga allvarligare psykisk ohälsa. Idag hör många unga utan självmordstankar av sig till Mind i brist på annan stödverksamhet. Trots att de befintliga stödlinjerna har haft en stor kapacitetsökning under de senaste åren och kan ta emot fler än 107 000 samtal på ett år, kommer en majoritet av de som ringer inte fram. Med Livslinjen kommer unga i hela landet med lindrigare psykiskt lidande få tillgång till ett medmänskligt stöd via samtal och chatt. Livslinjen ska bemannas med vuxna volontärer och ha generösa öppettider.

I projektet ska man utveckla tekniska förutsättningar för att ta emot stödsökande, ta fram en utbildning och rekrytera volontärer. Målet är att Livslinjen ska ha en kapacitet att ta emot 100 000 samtal per år i slutet av projekttiden.

Efter projektet slut kommer Livslinjen att vara en integrerad del av Minds ordinarie stödverksamhet.

STOCKHOLM
Transammans - förbundet för transpersoner och närstående, får stöd med 5 472 878 kr för "Starka Tillsammans - psykisk ohälsa & suicidprevention för unga transpersoner"

Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och förebygga suicid hos unga transpersoner, unga som funderar kring sin könsidentitet i åldern 12-25 år samt transpersoner med psykisk funktionsnedsättning. Projektets mål är att målgruppen ska få ökad tillgång till lättillgänglig information och kunskap om vad som främjar psykisk hälsa hos målgruppen samt att stärka närstående till målgruppen att våga fråga, hantera och bemöta psykisk ohälsa och suicidtankar. Tillsammans med målgruppen ska projektet bland annat genomföra en enkät, ta fram en broschyr riktad till unga transpersoner, en handbok för närstående, ta fram en kampanj i sociala medier med unga förebilder, genomföra och ta fram utbildningar inom och utanför organisationen. Spridning av projektet sker även genom samarbete med organisationer som arbetar med suicidprevention, organiserar målgruppen eller når målgruppen.

När projektet avslutas finns en lättillgänglig broschyr för målgruppen, en närståendehandbok och en kostnadsfri digital utbildning för ideella organisationer och yrkesverksamma. Verksamheten som byggs upp med projektet kommer att fortgå i organisationens ordinarie verksamhet.

SUNDBYBERG
Sveriges Dövas Riksförbund får stöd med 7 065 598 kr för "Våga fråga - syssna på mig"

Syftet med projektet är att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa i målgruppen döva personer. Man ska arbeta för att bryta tabun kring psykisk ohälsa så att fler vågar fråga och vågar syssna (syssna = lyssna med synen). I projektet ska man mobilisera ett antal ambassadörer som lyfter frågor om psykisk ohälsa utifrån sin egen livssituation och producera korta filmer om var och en av dessa. Man ska ta fram kunskap om risk- och friskfaktorer på teckenspråk, arrangera webbinarier och workshops. Projektet kommer att ta fram en webbsida med verktyg för stresshantering, mindfulness och avslappning som är anpassad för målgruppen.

Man ska samarbeta med såväl offentliga aktörer (bland annat dövpsykiatri) som andra brukar- och funktionshinderorganisationer.
Efter projektet ska förbundet fortsätta att förvalta de produkter som projektet tar fram: webbplats med tips, inspiration, information, filmer, inspelade webbinarier med mera. Med projektet kommer frågor kring dövas psykiska hälsa och ohälsa få en mer framskjuten plats i förbundets arbete.

VÄNERSBORG
Hushållningssällskapet Västra får stöd med 6 554 885 kr för "MatGlad 2.0"

Hushållningssällskapet Västra ska utveckla MatGlad 2.o, ett pedagogiskt stöd i form av en receptapplikation för personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Applikationen ska tillverkas med talsyntes, olika inställningsmöjligheter och anpassade sökfunktioner i syfte att stärka och nå en vid krets inom målgruppen, till exempel personer som har lässvårigheter och/eller synnedsättning, diabetes typ 2 eller födoämnesöverkänslighet. I färdigt skick ska MatGlad 2.0 paketeras som en applikation i Google Play och App Store för att gratis kunna laddas ner och fungera inom operativsystemen Android och iOS.

ÖREBRO
Örebro Skateboard får stöd med 2 918 226 kr för "Skateboard sätter hjulen i rullning"

Syftet med projektet är att underlätta för unga skateboardåkare, i första hand på mindre orter, att få en lokal plats att åka skateboard på. Ett stödmaterial riktat direkt till målgruppen ska tas fram och testas i ett antal kommuner i Örebro län. Materialet ska stötta målgruppen i att få till stånd ändamålsenliga platser av enklare karaktär för skateboardåkning. Målgruppen är delaktig i exempelvis byggnationer av ramper och i dialoger med relevanta aktörer. Målgruppen för projektet är barn och unga skateintresserade, i första hand de som idag är oorganiserade lokalt. Projektets material och erfarenheter ska efter projekttidens slut fortsätta spridas med hjälp av bland annat Skateboardförbundet.

Tilläggsbeslut

GÖTEBORG
Den ideella föreningen Intize får stöd med 1 295 233 kr för "Utöka Intize kostnadsfria mentorskap i matematik till särskilt begåvade barn i hela Sverige genom distansträffar"

Syftet med projektet är att möta behov hos särskilt begåvade elever i grundskolan som inte blir stimulerade av undervisningen i skolan. Genom träffar på distans når projektet ut till barn i hela landet där det kan finnas begränsade möjligheter till nivåanpassad stimulans i skolan och på fritiden. Studenter på högskola och universitet blir mentorer och bidrar till särskilt begåvande elevers utveckling. I projektet utvecklas en digital mentorshandbok och digitala träffar. Mentorerna utbildas för att erbjuda stöd på distans och får därigenom prova på rollen som ledare och pedagog. De digitala träffarna innebär ett ömsesidigt lärande snarare än traditionell undervisning. Målgruppen är elever i årskurs 1-9.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att få utökade personalresurser i projektet vilket stärker projektets genomförande och dess överlevnad. Dessutom kommer kompetensstärkande insatser kunna genomföras med mentorerna och aktiviteter tillsammans med deltagande barn.

STOCKHOLM
Astrid Lindgrens Barnsjukhus får stöd med 301 408 kr för "Barn på sjukhuswebben"

Projektet syftar till att utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Genom informationsportalen får målgruppen möjlighet till förberedelse, förståelse och lärande samt tillfälle att bearbeta sina upplevelser och erfarenheter vid kontakt med hälso- och sjukvård. Med detta tilläggsbeslut säkerställs att det tekniska arbetet med webbplattformen kan avslutas och att målgruppers delaktighet kan säkerställas i återstående aktiviteter.

SUNDBYBERG
Dyslexiförbundet får stöd med 3 106 494 kr för "Plugga med bilder" (f.d. Lära språk med bilder)

Projektet syftar till att ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande. Tillsammans med barn och unga med dyslexi utarbetar och testar projektet bildverktyg för läs- och engelskainlärning. Målsättningen är att skapa en bildbank och material i både tryckt och digital form. Materialet ska vara tillgängligt för alla skolor och även kunna användas i hemmet. Målgruppen är barn och ungdomar från 6 till 15 år. Efter projekttiden kommer föreningen att förvalta materialet och se till att det sprids för användning i fler skolor.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna utveckla och slutföra det engelska läromedlet och även genomföra marknadsföringen av läromedlen.

VÄNERSBORG
Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling, får stöd med 2 309 676 kr för "Techformance"

Projektet syftar till att ge det fysiska mötet med scenkonst en ny form och betydelse, vilket innebär en ny arbetsmetod och ett nytt förhållningssätt för scenkonstbranschen. Målet med projektet är att ta fram en genomarbetad metod med tillhörande webbapp. Metoden kombinerar teknik och traditionell scenkonst och fokuserar på interaktivitet med tillgänglighet för deltagarna. Målgrupp för projektet är barn och ungdomar 10-20 år med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Metoden går ut på att barn och unga som publik vid en scenkonstföreställning, via den framtagna appen, kan skapa sig en förförståelse för det som väntar vid föreställningen. Med metodens verktyg kan man skapa en interaktiv föreställning där publiken får vara med och bestämma/välja hur den fortsatta handlingen ska gestaltas. Appen öppnar också för moment av gamification där publiken kollektivt eller enskilt kan påverka effekter och scenografi.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet Techformance att kunna genomföra de delar av aktivitetsplanen som försenats med anledning av pandemin men även tillföra tekniska komponenter till appen som ytterligare stärker målgruppens delaktighet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-03-11.