Till innehållet

Projektstöd februari 2023

Beslutade projektstöd

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BOLLNÄS
Tala om tystnad-Föreningen för selektiv mutism får stöd med 5 998 664 kr för "Lyssna högre!"

Selektiv mutism är en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn och innebär en oförmåga att tala i miljöer utanför hemmet. Genom projektet vill föreningen synliggöra målgruppen, framför allt ungdomar mellan 12 – 25 år och motverka psykisk ohälsa genom att bland annat erbjuda nätverksträffar med målgruppen, genomföra studiecirklar, informera skolpersonal om selektiv mutism samt erbjuda målgruppen, anhöriga och yrkesverksamma rådgivning. Efter projekttiden ansvarar samarbetspartnerna tillsammans med sökande förening för verksamhetens efterlevnad.

ENSKEDE
MOD - Mer Organdonation får stöd med 4 548 112 kr för "Överlevnadsguiden - konsten att bli vuxen som organtransplanterad"

Projektet syftar till att stötta unga som väntar på organ eller lever med ett transplanerat organ. Att stå på väntelistan eller leva med ett transplanterat organ innebär många läkarbesök, provtagningar och kräver medicinering livet ut. Målgruppen är ungdomar i åldern 12-25 år. Målen är att öka den psykiska hälsan och skapa en känsla av sammanhang, samtidigt som projektet ska bidra till att fler unga sköter sin behandling och får behålla sina organ längre.

Unga upplever övergången mellan vård på barnmottagning till vuxenmottagning som problematisk vilket kan påverka deras behandling och resultera i sämre hälsa eller bortstötning av organet. Projektet ska verka för att övergången för unga, från barnmottagning till vuxenmottagning, blir bättre genom anpassad kommunikation och utvecklar därför även material som kan användas vid samtal inom vården.

I projektet utvecklas både fysiskt och digitalt material tillsammans med ungdomar utifrån de behov och områden som de definierar. Efter projekttiden kommer material och information, både film och informationsmaterial, att finnas tillgängligt digitalt och i tryckt form. Vården och samarbetsparter kommer att förmedla och sprida materialet till målgruppen. MOD kommer att ansvara för uppdatering och nyproduktion tillsammans med målgruppen.

FALKENBERG
Acting4change får stöd med 5 583 514 kr för "Bygga Broar - föräldraskapsstöd"

Utgångspunkten för projektet är att det behövs ett föräldraskapsstöd som är anpassat till utrikesfödda föräldrars kulturella villkor och sociala situation. Syftet med projektet är att utveckla ett föräldraskapsstöd som ska bidra till att stärka föräldrar i sin föräldraroll så att alla barn och unga känner delaktighet i samhället och har rätt till sitt eget liv. Målgruppen är yngre barn som nås via sina föräldrar.

Projektets mål är att ge tillgång till anpassat föräldraskapsstöd som inkluderar vårdnadshavare i ett värdegrundsarbete. Programmet kommer även att ha fokus på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Föräldraskapsstödet som utvecklas baseras på Bygga Broars beprövade modell for systematiskt, långsiktigt värdegrundsarbete. Utvecklingen av programmet sker i nära samarbete med förskolor och skolor samt med barn, unga, föräldrar och vårdnadshavare. Utbildningsmaterialet testas av vårdnadshavare och unga och sprids sen till fler kommuner. Föreningen kommer även att erbjuda utbildning i föräldraskapsstödet efter projekttiden.

HÄGERSTEN
Scouterna får stöd med 8 099 845 kr för "Min demokrati, min röst!"

Projektet syftar till att tillsammans med målgruppen forma verktyg för demokratisk påverkan både inom och utanför den egna organisationen. Målet är att utveckla en samtida kunskaps- och metodplattform för ett aktivt demokratiarbete. Målgruppen är scouter i åldern 12–18 år, men även ungdomar i andra organisationer.

Inom projektet ingår en arbetsgrupp med 50 ungdomar som representerar hela landet. De kommer att delta på nationella arbetsgruppsträffar, med utbildning kring demokratiska processer samt forum för utveckling av idéer kring aktiviteter och kommunikationskanaler som ska utforskas inom projektet. Aktiviteter som ingår i projektet är testgrupper med lokala grupper/scoutkårer, testning av sms-paneler och plattformar för ökad delaktighet, ungdomarnas kampanjer och aktiviteter. Referensgrupper med andra organisationer inom civilsamhället arbetar med kunskapsöverföring och spridning av material.

Efter projektet kommer material och plattformar bli en del av scouternas ordinarie verksamhet med möjlighet att användas av andra organisationer.

LUND
Real Fighter Sällskap får stöd med 3 748 851 kr för "Uppdrag Må Bra"

Med detta projekt vill föreningen förbättra fysisk och psykisk hälsa hos vuxna med psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Det sker genom träning i thaiboxning, social samvaro och utbildningsaktiviteter. Målet är att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande och en hälsosam livsstil för målgruppen. I projektet kommer man att samverka med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Lunds Fontänhus, RF-SISU Skåne och Lunds kommun.

Under projektets första år utvecklas metodiken i Lund och från år två utvidgas projektet och verksamheten enligt det framtagna konceptet även i Varbergs Kommun genom samverkan med Varbergs Thaiboxningsklubb. Efter projektets slut kommer verksamheten att drivas vidare i samarbete mellan i första hand socialpsykiatrin i det båda kommunerna och föreningarna.

MALMÖ
Allas lika värde föreningen får stöd med 3 645 809 kr för "Miljöambassadör i Malmö"

Inom projektet vill deltagande organisationer tillsammans med ungdomar utveckla nya former för engagemang i miljöfrågor både i sitt närområde och samhället i stort. Målgruppen för projektet är ungdomar i åldern 16–25 år i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö med fokus på stadsdelen Rosengård.

Målet är att utbilda miljöambassadörer, förbättra närmiljön, skapa nätverk och bidra till integration. Inom projektet ska miljöambassadörer sprida kunskap samt öka grannsamverkan genom föreläsningar, workshops och event. Deltagarna ska under projektet skapa en miljöplan för sitt område. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Sensus studieförbund, Santa Maria folkhögskola samt lokala fastighetsbolag.

Efter projektet ska föreningen fortsätta med verksamheten med att utbilda miljöambassadörer, och genomföra aktiviteter för att sprida samverkan och kunskap kring miljöfrågor i samarbete med lokala aktörer.

STOCKHOLM
UNICEF Sverige får stöd med 9 948 559 kr för "Vi har alla rättigheter"

Syftet med projektet är att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och vuxna i förskola och grundsärskola. Dessutom ska det praktiska arbetet med barnkonventionen i verksamheterna stärkas.

Målet är att utveckla och sprida ett upplevelsebaserat, digitalt och analogt läromaterial om barnkonventionen för förskola och grundsärskola. Materialet kommer att skapas tillsammans med barnen i förskola och grundsärskola. Det ska präglas av en lekfull blandad lärmiljö där barn genom digitala och analoga aktiviteter, med stöd av exempelvis sånger, bilder, tecken, dofter, texturer, smaker och andra sinnesintryck, på ett praktiskt och vardagsnära sätt lär sig om barnkonventionen. Barnen lär sig om sina rättigheter och vilka som ansvarar för rättigheterna.

Materialet kommer att kunna användas gratis av förskolor och grundsärskolor i hela Sverige. Under projekttiden sprids materialet via Unicef Sveriges nätverk och strukturer. Efter projekttiden svarar Unicef för att uppdatera och fortsätta sprida materialet, både i Sverige och även internationellt då intentionen är att översätta det till flera språk.

STOCKHOLM
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft får stöd med 6 931 566 kr för "Hjärnträff"

Inom projektet vill man skapa bättre förutsättningar för unga personer med förvärvad hjärnskada att ingå i sociala miljöer, arbete och studier. Målet är att utveckla en kurs i minnes- och kommunikationsteknik samt skapa sociala forum och verktyg för individuell utveckling.

Målgruppen ska kunna ta del av kurser och sammanhang oberoende på var i Sverige man befinner sig. Tillsammans med fokusgrupper bestående av målgruppen samt deras närstående utvecklas och testas kursmaterial anpassat för både digitala och fysiska träffar.

Tidigare erfarenheter och kunskap inventeras genom kontakter och studiebesök hos andra verksamheter som organisationer, sjukvård och skolor. Inom projektet ingår även utbildning av kursledare och assisterande kursledare. Hjärnkrafts lokalföreningar testar Hjärnträffar och materialet tillsammans med målgruppen.

Efter projektet är avslutat kommer materialet samt nya former för sociala sammanhang fortsätta användas inom Hjärnkrafts ordinarie verksamhet för unga vuxna med förvärvad hjärnskada. Materialet finns tillgänglig både inom Hjärnkraft och ABF studieförbund.

STOCKHOLM
Attention Stockholms stad får stöd med 5 393 372 kr för "Stillhet för rastlösa"

Projektet ska utveckla en digital guide med animationer, tips och övningar som ska underlätta för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att lära sig slappna av, minska sin stress och hitta en bättre balans i livet. En bok som beskriver kunskapsläget rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och meditation, aktuell forskning och hur den kan översättas till målgruppens vardag ska också produceras. Boken ska fungera som ett stöd till den digitala guiden med mer djupgående kunskap och förståelse kring temat.

Efter projekttiden ska det framtagna, självinstruerande materialet tillhandahållas kostnadsfritt och kunna användas både av målgruppen individuellt och i grupp.

STOCKHOLM
Kungliga Musikaliska Akademien får stöd med 7 566 275 kr för "Guide till sång i skolan – barnen visar vägen"

I projektet vill man utveckla modeller som ökar barnens inflytande över musikundervisningen och ta fram en webbaserad guide till sång i skolan i syfte att öka sångmotivation och bidra till förbättrad sångundervisning för barn mellan 6—12 år.

Arbetet bedrivs inom tre repertoarområden: 1) Alla barns sångskatt där fokus ligger på att lyfta fram sångskatt från olika kulturer, urfolk och minoriteter, 2) Sång i gång där man vill utveckla modeller för att identifiera professionell musikkompetens nära barnen, främja lokal musiksamverkan på mindre orter och stödja eleverna och lärarna i undervisningen i traditionella sånger och 3) Ny musik för unga röster där man vill ta fram en metod för samarbete mellan barnkörer och tonsättare när ny musik för barnrösten ska skrivas med barnen som medskapare. Projektet ska genomföras med barn, musikpedagoger och kyrkomusiker i samverkan med grundskolor, lärosäten och musikförlag.

De erfarenheter som bringat ny kunskap, nya nätverk och ny metodik ska efter projektet samlas i en gratis sångguide på Kungliga Musikaliska Akademiens webbplats. Sångguiden ska användas som en levande fortbildningsbank och spridas till befintliga och kommande generationer av barn och lärare.

STOCKHOLM
Maktsalongen får stöd med 6 959 869 kr för "Stress(o)tålig"

Projektet syfte är att förebygga ohälsosam stress som drabbar specifikt unga kvinnor under 25 år i arbetslivet. Projektet ska stärka målgruppen och förbättra hälsan tidigt i arbetslivet. Tillsammans med målgruppen tar projektet fram ett metodmaterial för arbetsgivare. Målsättningen är att arbetsgivare förses med praktiska verktyg som ett tillägg i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Projektet etablerar även ett nätverk bestående av målgruppen som tar fram rättighetsguider, både med fokus på att öka kunskapen om rättigheter och främjande av ett hållbart arbetsliv. De utmaningar, strukturella hinder och lösningar på stressrelaterade problem som målgruppen identifierar ska spridas till beslutsfattare.

Efter projektet ska samverkande organisationer ha implementerat metoden samt vara med och sprida metodmaterialet till andra arbetsgivare och rättighetsguiderna till målgruppen. Maktsalongen kommer att erbjuda arbetsgivare tillhörande utbildningar efter projektslut.

TIBRO
Riksförbundet Huntingtons sjukdom RHS får stöd med 7 828 005 kr för "Det handlar om att orka på obestämd tid - Digitala stödinsatser för unga"

Projektets målgrupp är ungdomar från 13 år upp till unga vuxna 30 år, som har en förälder med neurodegenerativ sjukdom (som långsamt förtvinar nervsystemet). Det kan vara Huntingtons sjukdom, ALS, Parkinsons eller demenssjukdomar. Syftet är att målgruppen ska få regelbundna stödinsatser som är anpassade för deras behov och att de ska kunna möta andra unga som är i samma situation, det vill säga att de lever med en förälder med fortskridande sjukdom. Målet är att utveckla ett digitalt verktyg för stödinsatser, diagnosinformation samt utbildning. Dessutom kommer information om projektet att spridas till vårdgivare och andra aktörer som möter unga för att nå ut till fler i målgruppen.

Inledningsvis sker en kartläggning tillsammans med målgruppen över vilka stödinsatser de har behov av och hur det digitala stödet ska vara utformat. Därefter bygger projektet en stödgruppsverksamhet digitalt tillsammans med målgruppen. Efter projekttiden kommer Riksförbundet Huntington Sverige finansiera driften av webbsidan och stödfunktionen.

ÖREBRO
Teckenpedagogerna får stöd med 6 820 000 kr för "Religion 1-2 på teckenspråk"

Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel på teckenspråk i skolämnet religion avsett för döva och hörselskadade gymnasieelever. Materialet kommer att innehålla teckenspråkiga genomgångar med tillhörande övningar utifrån olika kursmoment. Syftet med projektet är att ge målgruppen lika förutsättningar som hörande elever till lärande inom skolämnet religion.

Teckenpedagogerna ansvarar efter projektets slut för att förvalta, utveckla och fritt tillhandahålla materialet på Teckenpedagogernas webbplats. Flera av samverkansparterna kommer antingen att själva lägga ut materialet eller att länka till det från sina respektive webbplatser.

Tilläggsbeslut

HÄGERSTEN
Mälarhöjdens IK Fotboll får stöd med 577 781 kr för "5-A-SIDE LIVE"

Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sex månader. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna möta den oväntat stora efterfrågan som projektet mött. Projektet kan även ta fram en realistisk plan för hur verksamheten ska implementeras i den ordinarie verksamheten inom Svenska Fotbollsförbundet som för närvarande befinner sig i en process där parafotbollen inkluderas i specialidrottsförbundets verksamhet.

LUND
LARM får stöd med 1 135 776 kr för "Barns och ungas rätt till begravningsplatsen - en levande plats för kunskap, inflytande & demokrati"

Med detta tilläggsbeslut får projektet en plats på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm i form av en permanent utställning med därtill kopplad pedagogisk verksamhet i och runt Stockholm. Vidare kommer en vandringsutställning att produceras som visas över hela landet.

MALMÖ
Somalilands Förening i Malmö får stöd med 324 359 kr för "Läslust genom läsning och lek"

Med detta tilläggsbeslut kommer projektets budget att öka under år 3. Det innebär att fler ungdomar får utbildning och erfarenhet av att ha arbetat som mentorer i projektet, vilket ökar föreningens möjlighet att ha framtida volontärer och driva vidare verksamheten ideellt. Projektet kommer därmed kunna inkludera de barn som i dag står i kö till projektets verksamhet.

STOCKHOLM
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen får stöd med 1 996 538 kr för "Fredsakademin"

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna genomföra de planerade delarna i projektet, trots de anpassningar man har gjort på grund av corona-pandemin. Förlängningen av projektet innebär också att Fredsakademin har möjlighet att anpassas till det nya säkerhetsläget Sverige nu befinner sig i efter Ryssland invasion i Ukraina och Sveriges NATO-ansökan.

SUNDBYBERG
Löparakademin får stöd med 2 314 017 kr för "Run for Office"

Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att skala upp programmet Run for Office och etablera verksamheten på flera platser i Sverige, däribland Örebro, Malmö och Göteborg.

SUNDBYBERG
Personskadeförbundet RTP får stöd med 1 033 325 kr för "Coachprojektet 2.0"

Med detta tilläggsbeslut, på sex månader, kommer projektet kunna nå de mål som varit uppställda för projektet och som på grund av coronapandemin tagit längre tid att nå. Man kommer också att ha möjlighet att genomföra projektets slutkonferens på en lämplig tidpunkt på året.

ÅRSUNDEN
DramaMera får stöd med 165 664 kr för "Spela med lagen"

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra sedan tidigare planerade aktiviteter som ställts in på grund av pandemin, vilket stärker möjligheterna för projektets långsiktiga överlevnad.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-02-21.