Till innehållet

Projektstöd juni 2021

Projektstöd juni 2021

Sorterade efter ort i bokstavsordning

ANGERED

Föreningen Tidigt Föräldrastöd har fått stöd med 5 287 026 kr för "Mentormammor i Bergsjön"

Syftet med projektet är att stärka barns hälsa och utveckling. Modellen med mentormammor kommer från arbete i en kåkstad i Sydafrika och ska genom projektet prövas och anpassas till utsatta områden i Sverige. Mentormammorna utbildas i projektet och ska ge enskilt stöd till nyanlända och särskilt utsatta mammor. De följer familjerna under barnens fem första år. Målen handlar om att mammorna genom stödet i högre grad ska vända sig till, lita på och använda sig av samhällets hälso- och omsorgssystem (familjecentral, tandvård, etc.) samt förskoleverksamhet. Ett förväntat resultat är att målgruppen genom stödet känner sig inkluderade i samhället, något som påverkar deras barn positivt. Det ökar också kvinnornas förutsättningar att komma in i arbetslivet på sikt.

Efter projekttiden kommer deltagande mammor och familjer att sprida kunskap om det samhälls- och hälsostöd som finns att tillgå. Om resultaten blir lyckade kommer finansiering att sökas från kommun och region. Dessutom finns det förutsättningar att metoden kan spridas till andra utsatta områden i Sverige.

GÖTEBORG

Göteborgs Föreningscenter har fått stöd med 3 857 634 kr för "Seniorvän - Kontaktperson för äldre"

Syftet med projektet är att minska den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten hos äldre med funktionsnedsättning. Målet är att ta fram en ny insats, seniorvän, där målgruppen matchas ihop med kontaktpersoner. Projektet ska anpassa den lagreglerade insatsen kontaktperson, som beviljas enligt LSS och Socialtjänstlagen, till målgruppen. Personer över 65 år tillhör äldreomsorgen och där beviljas insatsen sällan. I projektet ska man ta fram och etablera metoder att rekrytera och matcha seniorvänner med målgruppen. De ska även bygga upp nätverk för erfarenhetsutbyte, stöd och aktiviteter där seniorvänsparen kan mötas. Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom föreningen genom avtal med kommunen.

GÖTEBORG

Neuroforum har fått stöd med 5 038 549 kr för "Lärande för Insikt om Välmående (LIV)"

Föreningen Neuroforum ska tillsammans med elever på Kattegattgymnasiet ta fram ett pedagogiskt förhållningssätt som grundar sig i evidensbaserad kunskap om hjärnan. Målet är att minska den psykiska ohälsan, stärka skolresultaten och bidra till en pedagogik som utgår från kunskap om hjärnans funktioner.
Projektet består av tre faser; Etablera, Pröva och Integrera. Gemensamt för dem är att målgruppen, tillsammans med forskare leder processen och tar fram den metod som bäst lämpar sig för dem. Hänsyn tas till de många olika förutsättningar som skolans elever och inriktningar har.

Projektet når samtliga 1 400 elever på gymnasiet. Flera andra skolor i regionen och i andra delar av Sverige följer insatsen. Efter projekttiden ska metoden/förhållningssättet drivas vidare i skolans regi och kan implementeras av andra skolor runt om i landet.

HARLÖSA

ARNA har fått stöd med 735 415 kr för "Ung SciShop"

Syftet med projektet är att stärka barns och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling samt ge kunskap om, och förståelse för, forskning och en hållbar utveckling. Målet med projektet är att väcka ungas engagemang och förståelse för hållbarhetsutmaningar och dess lösningar. Dessutom ska projektet visa på möjligheten att vara med och påverka och vara en del av det demokratiska samtalet.

Projektet fokuserar på hållbar utveckling och innebär att barns och ungas frågor om miljö och klimat följs upp på universitetsnivå och återförs till utvecklingen av biosfärområdet Vombsjösänkan. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 6-16 år som främst deltar via skolor i de tre kommunerna. Samverkansparter är kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo samt Lunds universitet. Projektet kombinerar två olika arbetssätt, dels kreativt inriktad utomhuspedagogik, dels konceptet science shop där oberoende forskning hjälper till med att lösa problem och ge svar på barns och ungas frågor.

Efter projekttiden ska barn och ungdomar vara en målgrupp i fokus för biosfärområdet Vombsjösänkan. Utvecklade metoder samt modellen Ung SciShop ska ingå i biosfärområdets framtida verksamhet.

JOHANNESHOV

Riksförbundet Fritidsförbundet för Barn och Unga med funktionsvariationer har fått stöd med 4 056 474 kr för "FritidsFriends - Din Fri Tid som du vill ha den!"

Projektets överordnade syfte är att öka kunskapen om demokrati och delaktighet för målgruppen barn, unga och unga vuxna med LSS-beslut. Projektet ska ge målgruppen bättre förutsättningar att vara delaktiga i beslut som rör deras vardag och fritid. Projektet involverar personal inom LSS-verksamheter samt anhöriga i arbetet med att etablera ett mera demokratiskt samspel mellan målgrupp och personal.

Målet är att ta fram praktiska metoder och övningar som ger både målgruppen och LSS-personalen stöd i att öka målgruppens inflytande över sin vardag och sin fritid. Projektet ska ge nya arbetssätt, metodmaterial samt starta nätverk för medbestämmande bland projkektets deltagare. Arbetssätt och metoder ska efter tre år implementeras på deltagande verksamheter samt spridas till liknande verksamheter. Metoden kommer även att finnas tillgänglig via Fritidsförbundet och nätverket ska drivas vidare med stöd från förbundet.

LINKÖPING

Klimataktion Stockholm har fått stöd med 4 924 265 kr för "Framtidsexpeditionen"

Syftet med Framtidsexpeditionen, ett film - och mediaprojekt, är att göra miljö och klimatforskning mer tillgänglig och intressant för den yngre generationen. Målet är att fler unga engagerar sig i klimatfrågorna och att kunskapen ökar, vilket i sin tur leder till en ökad opinion för ett hållbart och mer klimatsmart samhälle.
Klimatengagerade ungdomar, från bland annat rörelsen Fridays For Future Sweden, kommer genomföra olika resor genom Sverige (expeditioner) för att söka tydliga svar som talar till den unga generationen. Vad handlar klimatkrisen om? Vad går det att göra åt saken egentligen? Expeditionsmedlemmarna träffar olika profiler. De kommer möta miljö- och klimatforskare, makthavare, politiker och aktivister. Ungdomarna kommer agera reportrar och ambassadörer för klimatfrågan. Expeditionerna dokumenteras och resultatet blir en digital plattform och ett antal filmade serieavsnitt där varje avsnitt har ett särskilt tema inom miljö - och klimatproblematiken.

Med Framtidsexpeditionen skapar projektet ett lättillgängligt film- och mediaprojekt som kombinerar underhållning och medkänsla med nödvändig, djupgående information om den rådande klimatkrisen, riktad till ungdomar och unga vuxna med ungdomar och unga vuxna som främsta avsändare.
Projektets material överlever genom den digitala plattformen som förvaltas och sprids genom samarbetsparterna.

MALMÖ

Flamman Socialt Förebyggande Centrum har fått stöd med 3 692 130 kr för "Extremkoll 2.0"

Syfte och mål med projektet är att bygga en plattform för aktörer som arbetar för demokratiska värden och mot våldsbejakande extremism tillsammans med/för målgruppen ungdomar 12-25 år.

Plattformen som bestårav tre delar där den första delen erbjuder ett flöde med information som fylls på av organisationer som är användare och kan innehålla förfrågningar om samverkan, tips, videos, information med mera. Den andra delen är en kartläggning av alla organisationer som arbetar med dessa frågor. Vem som helst kan söka i denna kartläggning utifrån olika sökfunktioner så som exempelvis expertområden och geografisk placering. Den tredje delen på hemsidan är användarprofiler där en organisation presenterar sig själv utifrån exempelvis en kort text, bilder, vad de arbetat med tidigare med mera. Plattformen som byggs upp kommer att underhållas och uppdateras efter användarnas förfrågningar i Flammans ordinarie verksamhet.

MALMÖ

Amanah har fått stöd med 12 508 420 kr för "Tro på tillit"

Föreningen Amanah vill genomföra ett projekt vars syfte och mål är att förebygga antisemitism och islamofobi. Projektet kommer att genomföras i samverkan med unga, oavsett religiös tillhörighet eller ej. Centralt för projektet är utvecklingen av en digital e-utbildningsplattform. Den primära målgruppen är unga mellan 12-25 år och den sekundära deras anhöriga och yrkesverksamma som möter unga.

Den första delen av projektet är utvecklingen av en e-utbildning som kommer att bestå av ett antal moduler där teori blandas med praktiska övningar och verktyg. Den andra delen av projektet består av en stöd- och rådgivningssektion, där unga så väl som föräldrar och yrkesverksamma kan få stöd och vägledning. Projektets tredje del omfattar utveckling och genomförande av fysiska utbildningar, som ett komplement till e-utbildningen.
De relativt höga projektkostnaderna beror till stor del på behovet av IT-utveckling. Detta motiveras av att e-utbildningen kommer att bli en viktig del i bland annat skolans värdegrundsarbete mot diskriminering, hat och fördomar. Det kommer att knytas en referensgrupp med representanter från målgruppen, relevanta myndigheter och organisationer till projektet.

Efter projektets slut kommer plattformen dels att implementeras i föreningen och flera av dess samarbetspartners reguljära verksamhet. E-utbildningarna kommer att kunna användas av kommuner, skolor samt organisationer runt om i landet. Projektet är unikt även i internationella sammanhang.

NYBRO

Svenska Budo och Kampsportsförbundet Distrikt Öst har fått stöd med 4 517 208 kr för "10-minutersmetoden"

Syftet med projektet är att utveckla en enkel och användarvänlig metod för att stödja idrottande ungdomars psykiska hälsa. 10 minuter metoden kan liknas vid ett pussel där varje pusselbit är ett moment som tar max 10 minuter och som passar bra att genomföras i samband med ordinarie träningstillfällen. Syftet är att åstadkomma förändring med små, men återkommande insatser. Genom en variation av moment som utförs regelbundet skapas ett pussel som främjar deltagarnas psykiska hälsa där varje moment är noga utvalt. I projektet ska man ta fram ett digitalt verktyg som stöder användningen av metoden.

Innehållet i momenten och hur de ska genomföras ska tas fram i nära samarbete med befintliga träningsgrupper i budo- och kampsportsföreningar inom distriktet. Under projektets gång ska man sprida metoden tillsammans med RF - SISU.
10 minuter metoden ska finnas tillgänglig för ledare och deltagare i en utbildningsplan och i en app. Metoden ska utformas så att den stärker deltagare att bli mer aktiva i utformningen av sin egen träning.

Efter projektets slut ska Budo- och kampsportsförbundet Distrikt Öst fortsätta med metoden och förvalta det digitala verktyget.

STOCKHOLM

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation har fått stöd med 6 760 097 kr för "Min story - Vår Agenda"

Projektets ska tillsammans med elever och pedagoger utveckla en ny metod som syftar till att synliggöra och koppla individuella erfarenheter och gärningar till Agenda 2030 och de globala målen. Metoden riktar sig i första hand till elever 18-25 år och personer med funktionsnedsättning på folkhögskolornas allmänna kurs, men också till elever på naturbruksgymnasium. I metoden som ska prövas ingår bland annat storytelling, utbytesresor mellan de deltagande skolorna och att elever ska stötta varandra till att driva utvecklingsarbeten på skolan/orten. Metoden ska spridas brett till folkhögskolorna och andra aktörer genom projektägaren och samarbetspartners.

STOCKHOLM

Stamningsförbundet har fått stöd med 3 225 253 kr för "Talet som ett digitalt verktyg"

Stamningsförbundet ska undersöka talstyrda kommunikationstjänster bland offentliga och privata aktörer och kartlägga vilka svårigheter som personer med stamning, skenande tal och andra talstörningar upplever i kontakt med dessa. Genom att ta fram olika rekommendationer och checklistor förväntas de talstyrda tjänsterna bli mer tillgängliga för målgruppen.

SUNDBYBERG

Löparakademin har fått stöd med 3 797 016 kr för "Run for Office - en innovativ plattform skapad av Höj Rösten och Löparakademin"

Projektet syftar till att ge unga kunskap och verktyg för att omvandla sitt samhällsintresse till ökat engagemang och handling för ett hållbart samhälle och en starkare demokrati. Målgruppen för projektet är ungdomar i åldern 15–20 år. Målet är att tillsammans med ungdomarna utveckla Run for Office, en innovativ plattform för samhällsengagemang och demokrati, som består av en samling aktiviteter inom folkbildning, självledarskap och fysisk aktivitet.

Run for Office kommer att drivas som ett samverkansprojekt mellan Löparakademin och stiftelsen Höj Rösten där en utgångspunkt är att träning kan användas som verktyg för att främja social inkludering och katalysera samhällsengagemang. Det kommer att bestå av fem sammankopplade koncept i form av ett utbildningsprogram, ett mentorsprogram med fokus på samhällsförändring, återkommande evenemang med inspirationssamtal och föreläsningar, ungdomsledda dialogaktiviteter med politiker samt en partipolitisk obunden valkampanj för ökat valdeltagande.

Den nya verksamhet som formas ska efter att projektet är avslutat drivas vidare inom Löparakademin i samarbete med stiftelsen Höj Rösten. Det finns olika strategier hur det ska finansieras och drivas för att bli en permanent verksamhet.

UPPSALA

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har fått stöd med 4 122 384 kr för "Sunda Barn - för föräldrar i nytt land"

Projektet syftar till att främja en hälsosam livsstil och förebygga övervikt och fetma. Målet är att aktivt involvera barn och ungdomar i folkbildande verksamhet för en sundare livsstil. Delmål i projektet är att etablera stabila partnerskap med aktörer inom hälsa, vidareutveckla och uppdatera familjestödsprogrammet Sunda barn och etablera ny verksamhet i nya områden. Den primära målgruppen för projektet är utrikesfödda barn i åldern 5 - 12 år och deras vårdnadshavare, men inkluderar alla familjer. Projektet kommer att ha en uppsökande verksamhet för att nå nya familjer som bjuds in till aktiviteter.

Nätverk och spridning av materialet kommer att ske tillsammans med samarbetspartners i de olika kommunerna. Efter projektet är avslutat har Studiefrämjandet goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att förbättra hälsan hos barn och unga inom den ordinarie verksamhet genom det nya materialet och starkare samverkan med kommunen och region.

Tilläggsbeslut

GÖTEBORG

Riksförbundet Huntingtons sjukdom RHS har fått stöd med 2 775 154 kr för "Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom"

Syftet med projektet är att höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet. Avsikten är också att engagera och motivera personal i dagligverksamhet för personer med HS. Det övergripande målet med projektet är att förbättra omhändertagandet av personer med HS i de senare faserna av sjukdomen. I projektet genomförs en kartläggning i form av intervjuer med anlagsbärare, personer med sjukdomen samt anhöriga kring svåra vårdsituationer i assistansgrupper och på vårdboenden. Därefter utvecklas ett vägledningsmaterial som kommer att ingå i en webbutbildning. Utbildningspaketet består av filmscenarion som ska ge praktiska manualer såsom situationsanalys, kommunikationsverktyg, aktivitetsmanual, hjälpmedelsrådgivning, pedagogiska verktyg och boendeplanering.

Efter projekttiden kommer utbildningspaketet att finnas tillgängligt på riksförbundets hemsida och förbundet kommer att fortsätta att sprida kunskap om innehållet till olika aktörer inom assistans och boenden. Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med ett fjärde år.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att ha regionala utbildningssamordnare/koordinatorer för RHS och inom Huntington-teamen. Tilläggsbeslutet stärker projektets överlevnad genom att utbildningar kan förankras inom hälso- och sjukvård samt med vårdgivare.

GÖTEBORG

Språng har fått stöd med 515 607 kr för "Vem får bidra?"

Syftet med projektet är att utforma ett scenkonstkollektiv där personer med och utan funktionsnedsättning samskapar all scenkonst från ax till limpa tillsammans. En bärande tanke i projektet är att personer med funktionsvariationer inte bara ska få vara med och delta, utan även bidra. Under hela projektet kommer man att jobba med dans, musik och scenkonst som metod, med fokus på vad samskapande utöver funktionsgränserna innebär. Målgruppen är unga människor mellan 15 - 25 år med och utan funktionsnedsättning som är intresserade av att delta och bidra till ett scenkonstkollektiv och skapa banbrytande, normkritisk scenkonst tillsammans.

Under år 3 kommer projektet sammanfatta och börja delge de metoder och verktyg till samskapande som man utvecklat under projektet, i workshop- och föreläsningsform samt i en dokumentärfilm. Man kommer även att implementera den erfarenhet av samskapande och delaktighet som man fått till sig genom projektet i sina redan befintliga verksamheter Dansutbildningen Språng och Passalen.

Med detta tilläggsbeslut på sex månader, kommer projektet kunna slutföra hela projektidén. Det kommer innebära att man hinner färdigställa föreställningen och spela den på flertalet scener runt om i Västra Götalandsregionen. Man kommer också kunna genomföra de fysiska möten som projektet planerat, bland annat genom interaktiva föreläsningar och publiksamtal, samt skapa en starkare grund för ensemblen Konstras fortlevnad.

HELSINGBORG

DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg har fått stöd med 777 997 kr för "Fungera Mera"

Projektet syftar till att öka möjligheterna för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning att delta i idrottsaktiviteter i Helsingborg. Projektet ska stötta personer med funktionsnedsättning att prova olika idrotter, samt lotsa de som vill fortsätta med en särskild idrott till idrottsföreningar. Samtidigt erbjuds föreningslivet utbildning i hur de kan anpassa sina verksamheter för målgruppen. Deltagarna kommer från DHS medlemsföreningar, LSS-verksamheter, grund- och gymnasiesärskolan, habiliteringen och från allmänheten. Projektet drivs i nära samverkan med DHR Helsingborg och Helsingborgsidrottens samarbetsorganisation.

Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ett år. På grund av den pågående pandemin har den ursprungliga projektplanen inte kunnat genomföras. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna fullfölja sin projektplan, med särskilt fokus på aktiviteter tillsammans med målgruppen i olika idrottsföreningar.

LIMHAMN

Football Club Bellevue har fått stöd med 287 022 kr för "GåBoll - nya metoder, nya samarbeten och nya verksamheter för personer med Parkinsons sjukdom"

Projektet vill främja social gemenskap och god hälsa hos personer med Parkinsons sjukdom genom att kombinera och anpassa Gå fotboll och Frame fotboll så att målgruppen, oavsett om man sitter i rullstol, använder rollator, har balansproblem eller är stående och gående, kan spela tillsammans. Ett tydligt informations- och inspirationsmaterial med anpassade, roliga och lustfyllda träningsmoment samt spelregler för GåBoll ska utvecklas. Efter projekttiden ska en organisatorisk struktur vara uppbyggd i form av lokala GåBoll-sektioner dels i den egna verksamheten, dels i samarbetspartnernas och i andra organisationers verksamheter.
Med detta tilläggsbeslut justeras lönebikostnaderna för år 2 och 3, så att det motsvarar projektets första års nivå av lönebikostnader.

MALMÖ

Somaliska Fred och Skiljedomsföreningen har fått stöd med 467 629 kr för "Made in Rosengård"

Projektet syftar till att engagera unga nyanlända i Rosengård kring inkomstgenererande aktiviteter och entreprenörskap. Målsättningen är att samla målgruppen kring positiva och kreativa projekt, etablera mötesplatser, underlätta integration och stärka bilden av Rosengård. Deltagarna ska få utbildning, kurser och coachning i entreprenörskap och socialt företagande. De ska tillsammans utveckla, marknadsföra och sälja egna produkter och tjänster genom ett socialt företag som de startar i projektet. På det sättet får de praktiska kunskaper om entreprenörskap och stärker sina framtida möjligheter till arbete och egen försörjning.

Efter projektet ska det sociala företaget drivas vidare av målgruppen och sökande förening. Det ska finansieras genom intäkter för produkter och tjänster och bidrag från offentlig sektor. Den modell de skapar ska spridas till andra delar av landet.

Med detta tilläggsbeslut förlängs projektet med 6 månader och ges därmed möjlighet att genomföra de delar som har försvårats eller ställts in på grund av pandemin och gällande restriktioner. Det handlar framförallt om att färdigställa skolkonceptet genom samverkan med skolorna och att hitta form och finansiering för den nya föreningen som ska driva verksamheten vidare.

SKELLEFTEÅ

Friskis och Svettis Skellefteå har fått stöd med 551 662 kr för "Mer kraft och bättre ork"

Projektet Mer kraft och bättre ork syftar till att öka den fysiska aktiviteten samt göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektet är ett samarbete mellan Friskis och Svettis i Skellefteå, lokala brukarföreningar, psykiatrin och Skellefteå kommun. Personer med egna erfarenheter av att återhämta sig från psykiska funktionsnedsättningar fungerar som ambassadörer och inspirerar till att komma igång och upprätthålla träning. Träningen utformas och anpassas utifrån deltagarnas behov och önskemål.

Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare projektet med åtta månader. Under tilläggsperioden ska projektet återuppta rekrytering av ambassadörer bland yrkesverksamma som möter målgruppen, något som avbröts på grund av coronapandemin. Man kommer också att verka för att sprida modellen till andra Friskis och Svettis-föreningar i landet. Efter projektets slut ska Friskis och Svettis Skellefteå fortsätta med modellen med stöd av Skellefteå kommun och Region Västerbotten.

SOLNA

Kulturens Bildningsverksamhet har fått stöd med 850 890 kr för "BUS Academy - Körplantagen"

BUS-Academy - Körplantagen, blir Sveriges första och hittills enda ettåriga körledarutbildning med inriktning på barn och ungdomar. “BUS” står för barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige. “Körplantagen” är ett moment i utbildningen som innebär att studenterna skall lära sig starta och driva nya körer och i nya områden. I förlängningen skapas så möjligheter för fler barn och unga ur alla socioekonomiska områden i hela landet att få sjunga i kör. Syftet är att utbilda och entusiasmera musikintresserade ungdomar att bli kulturöverskridande entreprenörer och bra ledare för framtidens sjungande barn och ungdomar runt om i Sverige.

Målen är att utveckla en utbildning där 18 - 25-åringar får del av Sveriges mest erfarna körpedagoger och entreprenörer från hela landet och inom alla genrer. Med samlade erfarenheter skall man utveckla metoder som ska ligga till grund för möjligheten att driva en ettårig fördjupningskurs på folkhögskolenivå samt att erfarenheterna även skall ligga till grund för en fördjupningskurs på högskolenivå. Projektets erfarenheter införlivas i olika skolor, utbildningar och organisationer. Efter projekttiden är avsikten att man tagit fram en ettårig förberedande folkhögskolekurs som ska kunna leda till högskolestudier samt en 15 poängs fördjupningskurs på Kungliga Musikhögskolan vilket borgar för en fortsättning av BUS Academy – Körplantagen

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna genomföra sin ursprungliga plan men med sex månaders fördröjning vilket alla deltagande parter är överens om.

VÄNERSBORG

Hushållningssällskapet Västra har fått stöd med 725 985 kr för "Matfröjd - Matlust och Matglädje för äldre"

Projektet syftar till att producera en receptapplikation med recept för frukostar, mellanmål, energitillskott/aptitretare, luncher/middagar, kvällsmat, små mål, energishots mm. till äldre personer med funktionsnedsättning, förvärvad sjukdom/skada som bor hemma (i hemmiljö). Projektets sekundära målgrupp är anhöriga/volontärer samt hemtjänstpersonal i offentlig eller privat verksamhet. För att applikationen ska tilltala så många som möjligt kommer maträtterna och recepten vara anpassade utifrån religiösa, kulturella och etiska behov.

Projektets samverkande pensionärsföreningar och medverkande kommuners anhörigkonsulenter/centraler kommer tillsammans med Hushållningssällskapet Väst att ansvara för spridning av och ökad kännedom om applikationen efter projekttiden. Hushållningssällskapet Väst ansvarar även långsiktigt för underhåll och eventuella uppdateringar av applikationen. Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sex månader.

Med detta tilläggsbeslut kommer MatFröjd att kunna slutföras och marknadsföras nationellt. På grund av den pågående pandemin har de utställningar, mässor och seminarier som MatFröjd-applikationen var tänkt att marknadsföras på blivit inställda och framflyttade till hösten 2021 och våren 2022.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2021-06-22.