Till innehållet

Projektstöd juni 2022

Projektstöd juni 2022

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BOLLNÄS
Rehns BK får stöd med 3 294 854 kr för "Natur- & friluftsorientering 65+"

Rehns BK ska i projektet utveckla en modell för orientering där den fysiska ansträngningen är förhållandevis liten, men där orienteringsförmågan är avancerad. Modellen ska tas fram tillsammans med äldre personer, nybörjare såväl som erfarna orienterare. För att nå målgruppen samverkar projektet med föreningar som samlar målgruppen.

Orienteringsaktiviteterna ska inte bedrivas i tävlingsform utan ha fokus på hälsofrämjande och sociala faktorer. Projektet avser bidra till gemenskap och nya kontakter samt göra deltagarna tryggare i att vistas i naturen. Projektet ska använda IT-relaterade appar och program som deltagarna får utbildning i.

Under projektet ska ledare från målgruppen utbildas så att de kan vidmakthålla aktiviteterna inom föreningen efter projektet. Det sista projektåret ska modellen spridas till andra orienteringsdistrikt i Sverige och fortlever på så sätt genom målgruppens egna engagemang runt om i landet.

HUNNEBOSTRAND
Stiftelsen Nordens Ark får stöd med 3 014 708 kr för "Djur och natur till barnen på lekterapi"

Projektet syftar till att skapa möjligheter för barn som vistas på sjukhus att få ta del av upplevelser av djur och natur. Projektet ska utveckla pedagogiskt material och former för virtuella möten mellan barnen, djur och pedagogisk personal på Nordens Ark. Detta sker exempelvis genom att spela in material och genomföra live-sändningar. Målgrupp är de barn och ungdomar som kommer i kontakt med lekterapin under sin vistelse på sjukhuset. Projektet sker i samarbete med två sjukhus i Västra Götaland, pedagoger inom lekterapier och barnen. Efter projekttiden kommer Stiftelsen Nordens Ark att fortsätta driva projektet tillsammans med deltagande lekterapier. Fler sjukhus och lekterapier kommer att erbjudas det material och program som har utvecklats i projektet.

LAHOLM
Young gamers får stöd med 6 150 192 kr för "Gaming in Motion"

E-sportföreningen Young Gamers ska ta fram ett metodmaterial som syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan i och kring e-sporten. Föreningen vänder sig till alla barn och unga med särskilt fokus på utövare som har olika funktionsnedsättningar. Tillsammans med Högskolan i Halmstad tas ett metodmaterial fram som ska presenteras i en bok och ett digitalt utbildningsmaterial för spridning till målgruppen genom Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) och etablerade e-sportföreningar.

LUND
ABF MittSkåne får stöd med 6 341 501 kr för "Hela Dig"

Personer med stressrelaterad och långvarig psykisk ohälsa ska genom projektet få stöd att återgå till ett liv utan sjukskrivning. Projektet ska erbjuda en kreativ och hälsofrämjande verksamhet för målgruppen. Det är ingen behandling utan en modell för att bryta isolering och utanförskap, ett steg för att gå tillbaka till arbete eller studier.

Som deltagare ingår man i en mindre grupp om cirka sju personer som träffas i tre månader. Gruppen ger såväl tillhörighet som identifikation, men varje deltagare får också ett individuellt bemötande med anpassade planer. Man erbjuds ett utbud av regelbundna gruppaktiviteter, med alternativ för individuella lösningar för att kunna möta variationer i dagsformen. Exempel på aktiviteter är samtal, föreläsningar, eget skapande, besök på kulturarrangemang och hälsoaktiviteter. Till projektet kommer man att knyta företrädare för olika nyckelresurser inom kommun, stat, region och näringsliv som har till uppgift att vara ”möjliggörare” för att underlätta deltagarnas väg tillbaka.

Under projektet ska ABF MittSkåne verka för att verksamheten permanentas med hjälp av offentliga medel, till exempel genom ett IOP. Delar av verksamheten kommer att kunna leva vidare som studiecirklar för målgruppen. Föreläsningar, metodutbildningar och annat som tas fram under projektet kan användas i olika sammanhang.

LUND
LARM har fått stöd med 8 271 079 kr för "Barns och ungas rätt till begravningsplatsen - En levande plats för kunskap, inflytande & demokrati"

Projektet ska utveckla en metod genom vilken barn och unga får upptäcka och lära sig mer om begravningsplatser och begravningstraditioner. Arbetet kommer att innefatta såväl nutid som historia och spänna över mångfalden av religioner och kulturer i det svenska samhället. Även aspekter kring biologisk mångfald och hållbarhet ingår i projektet. Utöver att väcka barns och ungas nyfikenhet och öka deras kunskap ska projektet, med utgångspunkt i Barnkonventionen, utveckla verktyg för att tydligare implementera målgruppens perspektiv i begravningsverksamheten. En viktig del i detta blir att stärka målgruppens delaktighet och inflytande och att bereda plats för barn och unga i de utvecklings- och beslutsforum som arbetar med planering och utformning av landets begravningsplatser. Som en del i detta ska även ett barn- och ungdomsråd inrättas.

Ett digitalt verktyg, en handbok och en utställning tas fram inom ramen för projektet. Stödmottagaren ansvarar tillsammans med ett stort antal samverkansparter för att materialet fortsatt utvecklas och sprids, att den pedagogiska verksamhet som tas fram i projektet fortsätter samt att barn- och ungdomsrådet permanentas.

MALMÖ
Skånes Basketbollförbund får stöd med 6 693 322 kr för "Hemmaplans Sociala Idrottsföreningar"

Projektet avser att utveckla, testa och etablera en ny form av social idrottsförening - hemmaplansförening. Syftet är att ge fler barn och unga förutsättningar för en aktiv fritid samt öka föreningsgemenskapen i föreningsvaga områden. Målet är att ett nytt koncept med nya hemmaplansföreningar, baserat på behov och lokala förutsättningar etablerats på flera platser i Skåne och Västra Götaland. Målgruppen är barn och unga.

Inom projektet vill man vidareutveckla en tidigare modell med Hemmaplans Sociala Idrottsföreningar som ska ge ett bredare administrativt stöd och en gemenskap och lärande föreningar emellan. Ungdomar utbildas till ledare och är med och driver verksamheten samt arrangerar lokala event. Utöver att starta upp aktiviteter är en del i projektet att skapa en hållbar organisation, med en tydlig verksamhetsidé och ekonomisk modell.

Efter projektet är avslutat ska hemmaplansföreningarna fortsätta utifrån den modell som har utvecklats och fungera som en förenande kraft för skola, fritidsgårdar, bibliotek, fastighetsbolag, lokalt civilsamhälle och andra aktörer i området. Skånes Basketbollförbund (SkBDF) kommer att tillsammans med Westra Sveriges Basketdistriktsförbund (WBDF) stödja de etablerade föreningarna efter projektets slut.

MALMÖ
Sensus studieförbund Region Skåne-Blekinge får stöd med 8 683 289 kr för "Delta tillsammans"

Projektet syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa och stress hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Tillsammans med målgruppen ska övningar inom fysisk och mental träning utvecklas. De ska utgå från metoderna skogsbad, hikari och mindfulness och skapa en ny tillgänglig träningsform för målgruppen. Samtidigt utvecklas tillhörande pedagogiskt stöd och lärarhandledning.

Övningarna samlas i en ”verktygslåda” tillsammans med pedagogiskt stödmaterial, lärarhandledning och förslag på färdiga träningsprogram. Det publiceras på en hemsida och kan användas kostnadsfritt av målgruppen och organisationer som möter målgruppen. De aktivitetsgrupper som startas upp under projektet fortsätter drivas inom samarbetsorganisationerna. Nya grupper kan bildas med stöd av metodmaterialet. Ett nationellt nätverk byggs upp inom Sensus som fortsätter att utveckla och sprida metoderna. Sensus ansvarar också för att utbilda ledare.

MALMÖ
Malmö mot Diskriminering får stöd med 9 821 103 kr för "Rätt på riktigt - För elevers rätt till en tillgänglig skola"

Projektet syfte är att barn och unga med funktionsnedsättning ska få de insatser de har rätt till i skolan och få sina rättigheter tillgodosedda. I projektet ska en självhjälpshemsida tas fram tillsammans med målgruppen som bland annat ska innehålla en dialogdel, praktiska tips, juridisk information, filmer på fem olika språk och en myndighetskarta med kommuners olika funktioner. Inom projektet ska även ett rådgivningsmaterial gällande stöd och insatser i skolan och en processutbildning för jurister på bland annat antidiskrimineringsbyråer utvecklas, som ska öka möjligheten för målgruppen att få rätt stöd hos befintliga aktörer. Parallellt kommer Malmö mot diskriminering (MmD) arbeta fram metoder för att ge stöd till elever som vill få upprättelse då de har blivit utsatta för diskriminering i skolan. Projektet ska också samt bedriva media och opinionsarbete.

Efter projektets slut ska hemsidan kunna användas självständigt av målgruppen och förvaltas, uppdateras och fortsätta spridas av MmD och samarbetsparter. Rådgivningsmaterialet ska användas och spridas av bland annat antidiskrimineringsbyråer, elevorganisationer och föräldraföreningar. Efter projektets slut kommer MmD och samverkansparterna i projektet att fortsätta ge stöd till målgruppen samt genomföra utbildningar.

NYKÖPING
Lekfrämjandet IPA Sweden får stöd 5 128 047 kr med "Lekande kvarter"

Projektet ska utveckla en lekbaserad metod för att främja sammanhållning i bostadskvarter. Genom projektet lyfts boendemiljöernas potential fram för att förebygga otrygghet och utanförskap. Målgruppen är barn mellan 0 och 15 år.

I centrum för projektet finns barnens spontana lek, som på ett systematiskt sätt ges utrymme i tid och rum. Lek är en avgörande väg till socialitet, kommunikation och samspel. Bakgrunden till projektet är barns berättelser om att inte våga leka på sin egen gård på grund av konflikter och hårda attityder. Anställda medarbetare ska välkomna, underlätta och initiera lek med målgruppen. I projektet ska man utveckla metoder där vuxna boende och äldre barn, med hjälp av det kommunala fastighetsbolaget MKB Fastighets AB och ideella föreningar, tar över ansvaret för att underlätta leken. På så sätt skapas en social miljö med positiva upplevelser av lek, gemenskap och inkludering. Projektet ska verka för att sprida erfarenheterna till fler områden i Malmö och i andra städer.

Efter projektets slut ska det finnas en struktur som består av ideella krafter som fortsätter med verksamheten, med stöd av MKB. Lekfrämjandet i Malmö ansvarar för att koordinera det fortsatta arbetet.

STOCKHOLM
Stiftelsen Friends får stöd med 7 237 324 kr för "SOS - Stöd Och Skydd mot mobbing"

Stiftelsen vill med detta projekt undersöka vilken typ av stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning och tillsammans med målgruppen utveckla det stödet inom ramen för Friends råd- och stödverksamhet. Målgrupp är barn och unga mellan 10 och 18 år. Projektet ska bland annat ta fram ett antal digitala stödinsatser som efterfrågas av målgruppen och utveckla en skräddarsydd KBT-behandling som ska finnas gratis inom stiftelsens råd- och stödverksamhet. Efter avslutat projekt kommer stödinsatserna att implementeras i Friends ordinarie verksamhet och målsättningen är att samverkan mellan de aktörer som erbjuder stöd till barn och unga kan fortlöpa i organiserad form.

STOCKHOLM
Hörselskadades Riksförbund får stöd med 3 173 616 kr för "Digitalisering där vi hör till"

Projektet syftar till att öka delaktigheten hos personer med hörselnedsättning vid digitala möten och hybridmöten genom att jämföra olika videoplattformar utifrån tillgänglighets- och delaktighetsaspekter, informera om olika typer av hörhjälpmedel och hur de kan öka tillgängligheten för målgruppen. Projektgruppen ska också producera ett utbildningsmaterial, självstudiepaket och ett studiecirkelmaterial som vänder sig till mötesarrangörer, grupp- och ordningsledare och till deltagare. Efter projekttiden ska det framtagna utbildningsmaterialet bland annat publiceras på HRF:s utbildningsplattformar samt erbjudas som studiecirkel via ABF.

STOCKHOLM
NSPH Stockholms län får stöd med 5 736 589 kr för "Din egen hälsa"

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa att ta kommandot över sin egen fysiska och psykiska hälsa. Målgruppen är personer där psykiska besvär ökar med fokus på personer som drabbats av stress och/eller utmattningssyndrom, äldre personer över 65 år samt män med psykiska besvär. I projektet utvecklas och testas metoder samt material som är anpassade för dessa tre målgrupper. Metoden studiegrupper syftar till att ge personer med psykiska besvär både kunskap och verktyg för att själv uppnå och vidmakthålla hälsosamma levnadsvanor med socialt stöd av gruppen. Studiecirklarna kommer att ledas av studiecirkelledare som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Efter avslutad studiegrupp bildas en stöd- eller kamratgrupp. Materialet kommer att vara både i fysisk och digital form. Målet är att denna metod och det nya materialet ska ge stöd till många på ett tillgängligt och inkluderande sätt. Projektet ska nå ut till verksamheter i hela länet, såsom vårdcentraler, stressmottagningar, anhörigstödjare, rehabilitering, träffpunkter och föreningar som arbetar med fokus på återhämtning. Efter projekttiden ska metod och material integreras och bli ett naturligt verktyg som NSPH Stockholms län kontinuerligt arbetar med.

STOCKHOLM
Unga Själar får stöd med 4 066 744 kr för "Mina områden"

Föreningen Unga Själar ska med projektet ge barn och unga i Stockholm verktyg att bryta den sociala och fysiska isoleringen i utsatta områden. Genom att utgå från kollektivtrafikens buss- och tågförbindelser ska målgruppens möjligheter till förflyttning och inkludering genom resor och upplevelser inom staden stärkas. Målet är att öppna dörrar till nya sociala och kulturella sammanhang och därmed minska känslan av utanförskap. Projektet samverkar med flera ungdomsgårdar, kulturinstitutioner och Studieförbundet Vuxenskolan. Efter projektet ska workshoppar och studiecirklar spridas till andra lokala föreningar i städer med liknande utmaningar.

TYRESÖ
SPF Seniorerna Tyresö får stöd med 2 816 500 kr för "Attityd 65+"

Projektets syfte är att motverka ålderism. Målgruppen är äldre personer över 65 år, som ska ta fram en utbildning för att få verktyg och strategier att identifiera, reagera och agera mot ålderism. Projektet ska också arbeta med påverkansarbete kring ålderism och samverka för att nå ut och motverka ålderism brett i samhället. Inom projektet ska man tillsammans med målgruppen genomföra föreläsningar, interaktiva seminarier, workshops, fokusgrupper samt sätta ihop material för en utbildning, testa utbildningen, trycka material och arbeta med opinionsarbete för att synliggöra och motverka ålderism. Projektet ska även initiera samarbeten med aktörer som möter äldre personer, till exempel äldreomsorgen.

Efter projektets slut ska den kunskap, de erfarenheter och utbildningsmaterialet som tas fram finnas kvar i föreningens ordinarie verksamhet och spridas till andra seniororganisationer samt yrkesverksamma som möter målgruppen äldre personer.

UPPSALA
Studiefrämjandet Uppsala Västmanland får stöd med 3 904 491 kr för "Vox Vigor Riks"

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland ska, tillsammans med personer med psykisk ohälsa, ta fram en webbaserad tidning om frågor som berör målgruppen själva, anhöriga och professionella aktörer runt målgruppen. Projektet ska vidareutveckla erfarenheterna från det tidigare lokala arvsfondsprojektet VoxVigor genom att ta fram en nätbaserad utbildning med studiecirklar och handledning i att driva en tidningsredaktion. Målsättningen är att skapa en rikstäckande brukarstyrd informationskanal. Efter projektet ska tidningen finansieras med ideella krafter och med intäkter från annonsering och sponsring.

Tilläggsbeslut

LUND
ABF MittSkåne får stöd med 413 658 kr för "Se Din Konst"

Projektets ämne är att lyfta, samla och synliggöra barns konst och kreativitet genom att skapa en digital samlingsplats, offentliga samlingskonstutställningar, nätverk och referensgrupper. Initialt kommer fem olika samarbetspartners i mellanstora och mindre kommuner i Skåne att samarbeta kring lokala konstprojekt som t.ex. museiverksamhet, kulturskola, bibliotek, Skapande Skola och inom olika teman och uttryck. Samarbetet utökas med fler kommuner under projekttiden. Skapandet leder först fram till lokala konstutställningar. Varje år under projekttidens gång skapas en samlingskonstutställning på hösten. År tre ska det finnas en etablerad modell för samarbete mellan olika kulturaktörer i skånska kommuner kring samlingsutställningar för barns konst så att det blir lätt för ytterligare kommuner att ansluta sig till nätverket. Tiden är vald med tanke på att utställningen vartannat kan knyta an till Bästa Biennalen, en etablerad konstfestival i södra Sverige.

De grundläggande förutsättningarna för projektets har förändrats. Med detta tilläggsbeslut kommer det att kunna hanteras genom att projektets kommunikatör får en utökad tjänst och kommer därmed att ägna mer tid åt genomförandet av projektets digitala samlingsplats samt till att förankra projektet hos relevanta beslutsfattare och finansiärer. På detta sätt möjliggörs projektets långsiktiga ambition att etablera en permanent konsthall för barn- och ungdomskonst i Skåne. Projektet kommer även att kunna erbjuda barn från deltagande kommuner möjlighet att besöka de årliga samlingsutställningarna.

SKELLEFTEÅ
Skellefteå kommun får stöd med 330 000 kr för "Rörelsebingo"

Projektet Rörelsebingo ska utifrån en skotsk förebild ta fram en modell för äldre med funktionsnedsättning i vilken bingo och rörelse kombineras. Den nya verksamheten ska locka till fysisk aktivitet, vilket i sin tur ska motverka fallskador och skapa bättre fysisk och psykisk hälsa för målgruppen. Projektet ska i anslutning till verksamheten utveckla en applikation där bingorutorna genom musik och animationer knyts till olika rörelser. Rörelsebingo är i första hand tänkt som en social aktivitet i grupp, men kan även utövas enskilt. Efter projektets avslut förvaltas och sprids verksamheten och applikationen vidare genom samverkansparterna och Skellefteå kommun.

Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföras fullt ut på ett sätt som pandemin omöjliggjort. Applikationen kan utvecklas ytterligare utifrån önskemål som inkommit från målgruppen. Vidare kan projektet vidgas till andra målgrupper och etableras i fler organisationer och ytterligare kommuner i regionen. Dessutom kan projektet genomföra nationella spridningsaktiviteter.

STOCKHOLM
RFSU Stockholm får stöd med 377 160 kr för "Äkta man (tidigare Äkta man?)"

Syftet med projektet är att arbeta förebyggande och våldspreventivt mot övergrepp och sexuellt våld, för en teckenspråkig målgrupp. Genom nära samarbete med Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Svenska dövidrottsförbundet och Riksteaterns Tyst Teater har projektet utvecklat kreativa metoder för att diskutera och arbeta preventivt mot destruktiva maskulinitetsnormer i allmänhet och för målgruppen unga döva män i synnerhet. Målet är att skapa en arena för samtal och reflektioner om vad det innebär att vara ung, döv och man i dagens samhälle. Samtalen berör frågor om normer kopplat till kön och sexualitet, språk och funktion, samt hur de påverkar deltagarnas liv och vardag i praktiken. Samarbetsparterna representerar tre olika ingångar i projektet, den lokala mötesplatsen, idrotten och kulturen. Projektet använder dem som arenor för att möta målgruppen där den är. Projektet arbetar med att, tillsammans med målgruppen, ta fram metodmaterial i både tryckt och filmat format. Målet är att metodiken ska implementeras i den ordinarie verksamheten inom Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Svenska dövidrottsförbundet och Riksteatern Crea (tidigare Tyst Teater) för att de ska ha ett levande och aktivt våldspreventivt arbete efter projekttiden. RFSU kommer erbjuda utbildningsupplägg i metodiken för relevanta aktörer efter avslutat projekt.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra de aktiviteter med målgruppen och de utåtriktade aktiviteterna som ställdes in år 1 och 2 på grund av pandemin.

UMEÅ
Team Thorengruppen Ungdom SK får stöd med 250 116 kr för Active Move (tidigare Thoren Active Move)

Projektets övergripande mål är att i brett samarbete med föreningsliv och andra aktörer bygga upp en ny föreningsmodell som vänder sig till ungdomar som inte deltar i den traditionella föreningsidrotten. Modellen ska erbjuda ett utbud av aktiviteter med fokus på rörelseglädje, samvaro och hälsa framför prestation. Aktiviteterna samlas i en app där ungdomarna kan boka in sig på fritids- och idrottsaktiviteter hos olika föreningar. Med inslag av gamification ska appen inspirera ungdomar som i tidig ålder lämnar föreningslivet till att fortsätta med rörelse och aktiviteter på sin fritid. Projektets målgrupp är ungdomar 13-20 år som nyligen slutat med idrotten, unga som aldrig deltagit eller unga som vill komplettera sina nuvarande aktiviteter. Projektets start- och testort är Umeå men planen är att modellen ska spridas till flera orter. Efter projekttiden ska verksamheten leva vidare med en bred variation av aktiviteter för de ungdomar som inte deltar i den traditionella idrotten. Finansieringen av verksamheten ska komma från bland annat aktivitetsstöd från kommuner, medlemsavgifter och reklamintäkter. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna ta fram en ändamålsenlig testversion av appen inför testningen hösten 2022.

ÖREBRO
Örebro Läns Parasportförbund får stöd med 932 400 kr för "Vägvisaren"

Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjlighet att utöva idrotten orientering, skapa förutsättningar för elever i skolan att uppnå godkänt betyg i orienteringsdelen i ämnet idrott och hälsa, samt att ge bättre förutsättningar för personer med synnedsättning att uppleva sitt närområde eller andra platser med hjälp av tekniska hjälpmedel, inklusive taktila kartor.

Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med elva månader. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra aktiviteter som inte kunnat göras tidigare på grund av coronapandemin och därmed fullfölja projektet enligt projektplanen, inklusive spridning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-06-08.