Till innehållet

Projektstöd oktober 2021

Projektstöd oktober 2021

Sorterade efter ort i bokstavsordning

ARVIKA
Ideela föreningen Civilisationen får stöd med 4 166 192 kr för "Solidariskt entreprenörskap"

Föreningen Civilisationen ska tillsammans med unga upp till 25 år, som varken arbetar eller studerar, testa och utveckla en metod för socialt entreprenörskap. Metoden ska ge kunskap om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål i ett sammanhang. Projektet kommer särskilt att fokusera på arbete med jämställdhet, hållbarhet, hbtq-frågor och psykisk ohälsa.

Genom att erbjuda kunskaper och rätt förutsättningar ska unga leda unga för att tillsammans finna lösningar på målgruppens utmaningar. Ett viktigt mål är att nå fram till ungdomarnas egna nätverk, dit samhällets kanaler inte riktigt når. Ungdomarna blir ambassadörer och mentorer för nästa ungdomsgrupp.

Projektet genomförs i samverkan med kommuner, skolor, företagare och ett flertal civilsamhällesorganisationer. Efter projektet ska en konkret och spridningsbar metod för ungdomsdrivet socialt entreprenörskap kunna erbjudas offentliga aktörer som arbetar med målgruppen idag. Metoden förväntas ge positiva effekter på sysselsättning, studier och hälsa.

BOTKYRKA
Changers Hub får stöd med 5 993 967 kr för "Cultural Impact on Fashion"

Changers Hub ska tillsammans med näringslivet, utbildningsinstitutioner och andra nyckelaktörer inom modeindustrin skapa förutsättningar för målgruppen, unga personer upp till 25 som vuxit upp med minst två kulturer, att ta sina intressen för mode vidare till utbildning och arbetsmarknaden.

Projektet ska ta fram en plattform för lärande som syftar till att vägleda, entusiasmera och bidra med kontaktytor. Målet är att medverka till mångfald i en bransch som har svårt att rekrytera unga personer från utsatta områden men även från glesbygd. Genom projektet byggs en naturlig mötesplats där professionella aktörer kan inspirera och dela med sig av kunskap till målgruppen. På plattformen ska målgruppen även ta fram en utbildning som fokuserar på olika aspekter av modeindustrin. I samverkan med folkbildningen ska studiecirklar sprida metoden till områden där målgruppen finns representerad men även till andra, inom modeindustrin, marginaliserade grupper. Efter projektet ska plattformen drivas av föreningen i samverkan med Botkyrka kommun. Studiecirklar kommer att erbjuds genom Studieförbundet Vuxenskolan.

GÖTEBORG
Sätt färg på Göteborg ekonomisk förening får stöd med 4 091 850 kr för "Cool Green Deal"

Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är ungdomar i åldern 12–25 år. Målgruppen unga vuxna ska inom ramen för projektet få utbildning och praktik som miljöhantverkare. Projektet ska till exempel arbeta med så kallad Cool Roofing som innebär att stora takytor målas vita för att minska uppvärmning och bli koldioxidkompenserade takytor. Ungdomar ska vara med och testa olika söktjänster och kartor för att utveckla verktyg med syfte att hitta relevanta byggnader. De yngre i målgruppen ska lyfta fram kunskap om utrotningshotade djur i samarbete med Världsnaturfonden.

Projektet genomförs i samarbete med måleriföretag, bostadsbolag, civilsamhällesorganisationer och högskola. Efter projektet har nya utbildningar och yrken utvecklats och blir en del av föreningens ordinarie verksamhet. Cool Green Deal blir ett kompetenscentrum och drivs vidare av unga miljöambassadörer.

HELSINGBORG
Helsingborgs stad får stöd med 3 605 635 kr för "Snacka om livet (SOL) för en bättre existentiell hälsa"

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för unga att ha en god existentiell hälsa för att på så vis bli bättre rustade att hantera livets upp- och nedgångar samt få en ökad förmåga att tro på och ta tillvara på livet. Målet är att utveckla en modell för att arbeta med existentiell hälsa utifrån fem dimensioner, som man i ett tidigare arbete har identifierat tillsammans med ungdomar:

  • Mening: Ett grundläggande mänskligt behov.
  • Hopp: Något att hålla fast vid när allt känns osäkert.
  • Tillit: Att lita på att livet bär.
  • Sammanhang: Att vara en del av något större.
  • Helhet: När det vi tänker, känner och gör hänger ihop.

Dimensionerna blir utgångspunkt för den samskapande processen med målgruppen, som ska leda fram till material och konkreta metoder för samtal och reflektion. Man kommer att arbeta tillsammans med ungdomar i olika verksamheter inom såväl civilsamhället som kommunala verksamheter i Helsingborg och Landskrona. I projektet ingår att rusta verksamheter som möter ungdomar att möjliggöra och underlätta för samtal om livet samt att sprida modellen. Efter projektets slut ska de verksamheter som ingår i projektet att fortsätta använda materialet och metoderna. Det material som projektet tagit fram ska finnas tillgängligt att fritt ladda ner.

LINKÖPING
Arts & Hearts får stöd med 7 843 415 kr för "Operation Prevention Linköping"

Föreningen Arts & Hearts ska tillsammans med skolor i Linköpings kommun vidareutveckla det material som tagits fram under ett tidigare arvsfondsprojekt benämnt Det syns inte. Projektet syftar till att med preventiva lösningar bli en bidragande kraft till att möta aktuella hälsoutmaningar för unga i dagens digitala samhälle. Tillsammans med elever, 12 till 19 år, ska redan framtaget material testas och kompletteras med ungdomars tips till föräldrarna samt utformas med nya övningar, diskussionsfrågor och nytt material. Vidare ska användarupplevelsen i den digitala plattformen arbetas om så att materialet är lätt att använda i klassrummen. Det ska även underlätta lärarnas arbete med frågor kring psykisk hälsa och testas i olika miljöer med olika nationaliteter, socioekonomisk bakgrund etcetera. Efter projektets slut ska verksamheten dels implementeras i Linköpings kommun, dels kunna spridas till andra kommuner.

SKELLEFTEÅ
Bureå församling får stöd med 5 907 254 kr för "Med gemensamma krafter arbetar vi"

Projektet syftar till att skapa meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Målet är att starta upp verksamheter som tillsammans ger målgruppen stöd att närma sig arbete. I projektet ska en mötesplats, en volontärverksamhet och ett arbetsintegrerande socialt företag byggas upp. Mötesplatsen ska vara en plats där målgruppen erbjuds rutiner, social samvaro, lärande och stöd. Volontärverksamheten ska byggas upp tillsammans med kyrkans diakonala arbete där frivilliga stöttar deltagare på väg till och i arbete. Det sociala företaget utvecklas tillsammans med målgruppen utifrån förmågor och önskemål och med hänsyn till vad som fungerar bäst kopplat till fortlevnad.

Efter projektet ska det sociala företaget anställa målgruppen och sälja tjänster inom minst ett av de verksamhetsområden som testas under projektet. Mötesplatsen och volontärverksamheten ger målgruppen stöd. Verksamheterna ska finansieras genom intäkter från det sociala företaget och avtal med offentliga aktörer.

STOCKHOLM
DHR får stöd med 5 914 174 för "Sekundantprojektet"

Målet med projektet är att utveckla och bygga upp en volontärverksamhet för och med målgruppen personer med rörelsenedsättning. Sekundanterna ska ge ett individuellt anpassat stöd i kontakter med myndigheter. Det ska vara någon med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, som fått utbildning och träning i hur samhällets stöd är organiserat och att möta enskilda personer. Syftet med stödet är att den enskilde bättre ska kunna ta tillvara sina rättigheter samt känna större trygghet i möten med myndighetshandläggare och därmed få till bättre och mera jämlika möten.

Metoden för detta stöd är inspirerad av en dansk verksamhet som kallas Bisidderordningen. Stödet innebär att sekundanten och den enskilde först förbereder sig tillsammans inför mötet med myndigheten. Sekundanten deltar därefter tillsammans med den enskilde på mötet med myndighetshandläggaren, men företräder inte den enskilde, utan är ett par extra ögon och öron samt ett socialt stöd. Efteråt träffas sekundanten och den enskilde för att summera och utvärdera mötet.

Efter projektets slut ska den uppbyggda sekundantverksamheten finnas kvar och bli en del i DHRs och Personskadeförbundet RTPs ordinarie verksamhet. Strukturen för sekundantverksamheten ska då finnas tillgänglig att användas för organisationer som vill ge ett sådant stöd till sina medlemmar.

STOCKHOLM
Riksförbundet Attention får stöd med 7 407 415 kr för "Vägen tillbaka - om problematisk skolfrånvaro och återinskolning"

I projektet ska Riksförbundet Attention utveckla metoder som stärker, stödjer och ger verktyg till familjer med barn som har en problematisk skolfrånvaro. Genom att samla erfarenheter och fungerande metoder i en interaktiv plattform kan barn, föräldrar och skolpersonal tillsammans identifiera behov och önskemål som leder till en återgång till skola och undervisning. Projektet ska, tillsammans med målgruppen, ta fram och driva studiecirklar som fokuserar på strategier som motverkar återfall men även fungerar som kunskapsstöd. Med projektet hoppas Attention kunna medverka till en attitydförändring som minskar familjernas upplevda stigma. Utbildningarna och metoderna ska förvaltas av riksförbundet Attention och spridas till samtliga lokalföreningar men även till samverkansparter.

STOCKHOLM
Stockholms Schackförbund får stöd med 2 487 694 kr för "Vi spelar ihop! - ett generationsmöte vid schackbrädet"

Projektet vill utforma schackbaserade mötesprogram som främjar möten över generationsgränserna. Syftet är att kontakten mellan barn och deras mor- och farföräldrar återupptas eller fördjupas samt ny verksamhet utvecklas. Målgrupperna i projektet är barn, ungdomar och äldre över 65 år med eller utan funktionsnedsättning.

Metoden som ska utvecklas bygger på att all verksamhet ska kunna genomföras online, i en kombination av online och fysiska träffar, eller enbart genom fysiska träffar. Kärnan i projektet är samverkan som sker mellan målgrupperna. Inom projektet ska ett koncept som består av en teknisk plattform, övningsupplägg, utbildningsupplägg, teknik, tillgänglighetsanpassningar och koncept för de veckovisa träffarna testas och utvecklas av projektgruppen.

Efter att projektet är avslutat finns materialet och upplägget tillgängligt på hemsidan. Aktiviteter drivs vidare genom lokala schackklubbar och planeras spridas vidare till andra organisationer med målgruppen äldre.

STOCKHOLM
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft får stöd med 8 787 725 kr för "Nationellt kompetenscenter förvärvad hjärnskada"

Projektet ska tillsammans med flera aktörer bygga upp ett nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada. Centret ska i huvudsak drivas som en digital plattform. Centret ska samla relevant kunskap om förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser, om målgruppens behov och rättigheter, metoder, vårdprogram och riktlinjer/vägledningar som utvecklas nationellt och regionalt.

Målgrupp är personer med förvärvad hjärnskada, anhöriga och närstående samt professioner som möter målgruppen. Målgruppen kommer att vara central för den samverkande process som ska användas för att ta fram informationsmaterial och verifiera att det fungerar. De bidrar med erfarenhetsbaserad kunskap som jämställs med professionell. Informationen ska tillgänglighetsanpassas utifrån målgruppens behov. Efter projekttiden ska kompetenscentret drivas vidare av samverkansparter och andra intressenter.

STOCKHOLM
Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm får stöd med 6 545 341 kr för "Min Karriär!"

Projektet ska ta fram en modell som introducerar unga 13 till 17 år, som lever i utsatta miljöer, till olika yrken genom upplevelser. På så sätt stärks målgruppens rätt till drömmar och framtidstro. Genom yrkesintroduktion, upplevelser och miljöbyten vill projektet förebygga riskerna för rekrytering in i gängkriminalitet och motverka destruktiva livsval på Järvafältet. Målet är att verksamheten ska implementeras i Studieförbundet Vuxenskolans och Fryshuset Husbys regi.

STOCKHOLM
Fair Action får stöd med 4 689 801 kr för "Use your influence - Från köphets till sluten krets"

Fair Action ska tillsammans med Sveriges Ungdomsråd, kommuner, forskare, experter och ideella organisationer stötta ungas engagemang kring cirkulär ekonomi, företagsansvar, greenwashing, slow fashion och ungas inkludering i syfte att öka målgruppens framtidstro och välmående. Studier visar att en framgångsrik strategi för att få unga att må bättre är att ge dem konkreta tips på hur de själva kan agera. Målet är att få fler engagerade och välmående unga som känner att de kan påverka, både lokalt och globalt.

Projektet har två målgrupper; unga deltagare mellan 12–17 år och unga influencers mellan 18–25 år. Tillsammans med dem utvecklar projektet en workshopsserie med aktiviteter utifrån målgruppens olika intressen. Exempel på aktiviteter kan vara att unga granskar sin egen fritidsgårds hållbarhetsarbete eller att influencers lär sig om hur de påverkar sina unga följare utifrån budskap och samarbeten. Workshopsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Fair Actions hemsida efter projektets slut och spridas genom projektets samverkansparter.

STOCKHOLM
Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen får stöd med 5 599 364 kr för "Rise Unga"

Riksföreningen Rise vill skapa en stödverksamhet för unga vuxna för att förhindra de långsiktiga negativa konsekvenser som individer och samhälle får när utsatta inte vågar berätta om eller inte får stöd efter sexuella övergrepp i barndomen. Rise vill även ta fram verktyg för att bidra till ökad kunskap och kompetens hos yrkesverksamma som träffar denna målgrupp, så att fler utsatta vågar berätta och får ett bra bemötande när de gör det. Den stödportal som finns kommer att uppdateras dels för att nå ut och ta emot unga och unga vuxna, dels till yrkesverksamma som i sitt arbete träffar målgruppen. De föreläsningar och digitala utbildningar som tas fram under projektet kommer att utvecklas och fortsätta erbjudas både till unga vuxna och yrkesverksamma som träffar målgruppen. Förutom digitala utbildningar ska det bland annat tas fram en handbok för mentorer och filmer för spridning av information. Allt ska implementeras i ordinarie verksamhet efter projektets slut.

STOCKHOLM
Treskablinoll Sverige får stöd med 6 091 152 kr för "Grundskolebrevet - En skola utan sexuella övergrepp"

Projektet Grundskolebrevets syfte är att öka kunskapen samt förändra attityder och beteenden kring kroppslig integritet bland barn och unga och därigenom förbygga sexuella övergrepp mot barn i grundskoleålder 7 till 12 år. Projektet görs i samarbete med fyra grundskolor med cirka 1 500 elever, i Region Stockholm och Västra Götaland. Genom workshops, referensgrupper och lokala projektgrupper kommer målgrupp och skolpersonal att ta fram ett digitalt lärandespel om samtycke, kroppslig integritet, sexualitet och övergrepp. Projektet omfattar även utveckling av lärarhandledning, rutiner, arbetssätt och riktlinjer för skolor. Efter projektet ska modellen dels implementeras i föreningens ordinarie verksamhet, dels spridas till kommuner och skolor över landet.

STOCKHOLM
Stiftelsen Fryshuset får stöd med 4 316 056 kr för "Skate Nation"

Föreningen vill utveckla, dokumentera, formalisera och sprida Skate Nation-metoden, som i projektet ska testas på tre nya geografiska platser i Sverige. Skate Nation riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år, med fokus på de som söker eller har fått uppehållstillstånd och/eller inte har svenskfödda föräldrar. Metoden blandar skateboardåkning med inslag som syftar till att stärka målgruppens språkutveckling och integration och därmed ge bättre förutsättningar i exempelvis skolan och på arbetsmarknaden. Erfarenheterna som görs i projektet samlas i en toolbox som ska kunna användas av nya skateboardföreningar för ytterligare spridning. Projektet genomförs i nära samarbete med bland annat Skateboardförbundet, kommuner och ett antal lokala skateboardföreningar.

VÄSTERÅS
LajvVerkstaden Sverige Ekonomisk Förening får stöd med 2 480 499 kr för "Autistisk Fantasi"

Tillsammans med barn och unga med autismspektrumdiagnoser ska Lajvverkstaden ta fram pedagogiska verktyg för lajv där fokus ligger på interaktivitet, lärande och fantasi. Syftet är att bidra med kunskap om hur autistiska personer använder sin fantasi så att fler barn och unga med autismspektrumdiagnos får tillgång till ett fantasibaserat lärande. I projektet ska målgruppens erfarenheter utmynna i konkreta metoder där lajvpedagogik möter skolans ordinarie specialpedagogik. Metodmaterial och workshoppar kommer att spridas genom projektets samarbetspartners där det kommer att användas som en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Metoden kommer även göras tillgänglig för andra aktörer runt målgruppen.

VÄSTERÅS
Here 4U får stöd med 4 209 256 kr för "Be a voice - not an echo!"

Projektet ska utveckla och testa nya metoder för arbetet med att förebygga och motverka antisemitism och rasism i grundskolan. Projektet genomförs i samverkan med ett antal skolor och församlingar i Västerås. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om antisemitism och rasism i skolan. Projektet ska ta fram en metod med tillhörande arbetsmaterial som kan spridas till flera skolor. Efter projekttiden ska arbetet införlivas i föreningens ordinarie verksamhet. Metoder och material kommer genom utbildningar att spridas till skolor och andra organisationer i Västerås och i andra kommuner.

ÖREBRO
Riksförbundet DHB får stöd med 6 452 679 kr för "Mellan två världar"

Barn och unga som är i behov av hörhjälpmedel som hörapparat eller cochlea implantat kan trots sina hjälpmedel ändå uppleva att de inte hör tillräckligt bra för att känna sig trygga i en hörande miljö. Projektet, som är nationellt, vänder sig i första hand till barn och ungdomar mellan 12 – 25 år som har en hörselskada men även till anhöriga och de yrkesprofessioner som möter målgruppen i skolan, på fritiden och inom vården, framför allt audionomer.

Projektet syftar till att stärka barnen och ungdomarnas självkänsla med hjälp av bland annat gruppsamtal och stimulera ömsesidigt lärande. Diskussionerna och de enskildas livserfarenheter som bland annat handlar om hur var och en har löst uppkomna svårigheter i olika situationer ska sedan sammanställas och presenteras i bland annat broschyrer, kortare filmer och filmade föreläsningar. De ur målgruppen som vill och är intresserade kommer att erbjudas utbildning i presentationsteknik och hur man lägger upp och håller i föreläsningar. Efter projekttiden ska projektets resultat och material finnas tillgängligt på förbundets hemsida och på Youtube.

ÖREBRO
Awesome people får stöd med 3 282 843 kr för "Keys to the sustainable development goals (Keys 2 SDG´s)"

I projektet Keys to the Sustainable Development Goals görs ungdomar delaktiga för att ta del av och sprida kunskap om de globala målen och Agenda 2030 via 17 stycken lärande escaperum –ett för varje globalt mål i Agenda 2030. Ett escaperum är en flyttbar fysisk konstruktion, en större låda, där personer kan mötas kring specifika områden. I projektet tas också en digital åtgärdsbroschyr fram. Denna ska innehålla konkret och enkel information om vad var och en kan göra för att hjälpa till med att uppnå de globala målen.

Projektets primära målgrupp är unga 16-20 år. Sekundär målgrupp är lärare och andra aktörer som arbetar med unga. Det övergripande syftet med projektet är att öka ungas kunskaper om Agenda 2030 och att inspirera dem till att göra aktiva val för att hjälpa till att uppnå de globala målen. Målgruppen ska få ökade kunskaper i projektarbete och färdigheter i att utveckla lärande escaperum och hur metoden kan användas för att skapa medvetenhet kring de globala målen. Efter projektets slut kommer en online-workshop riktad till yrkesverksamma, en manual med steg-för-steg-beskrivningar, flera filmer och en digital app att ha tagits fram som gratis kan laddas ner på Awesome Peoples hemsida.

Tilläggsbeslut

GÖTEBORG
ABF Göteborg får stöd med 692 855 kr för "Världen finns här!"

Projektet syftar till att utveckla arbetsformer som främjar demokrati, interkulturell kompetens samt motverkar segregation. Målgrupperna i projektet är elever på grund- och gymnasieskolan samt elever som läser svenska för invandrare (SFI). Målet är att ta fram konkreta arbetssätt och metoder som är lätta för skolor och lärare att tillämpa och ligger i linje med läroplanen. Det innebär att elever från grund- och gymnasieskolan får kunskap och erfarenhet av personliga berättelser från människor som kan berätta om sina länder, kulturer och språk. SFI elever får samtidigt dela med sig av kunskap samt praktisera och utveckla svenska språket. Elever och lärare är med och utvecklar och testar formerna för hur personliga möten kan genomföras inom olika ämnen och årskurser. Material och metoder kommer att tillgängliggöras på en webbplats för att lätt kunna användas efter att projektet är avslutat. ABF ska fortsätta att sprida metoden och använda detta inom ABF:s SFI utbildning. Centrum för skolutveckling kommer att sprida metoderna inom Göteborg stad.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet genomföra de planerade fysiska möten som med anledning av pandemins restriktioner inte genomförts. De ska utveckla en digital matchningstjänst som underlättar samordning av utbyten mellan skolor. ABF kommer att sprida projektet mer nationellt än vad som var planerat från början.

STOCKHOLM
FUB Stockholm får stöd med 541 695 kr för "Jag Kan Cykla"

Projektet syftar till att testa och vidareutveckla en amerikansk metod som möjliggör för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar att lära sig cykla tvåhjuling. Målet är att undersöka formerna för en kursverksamhet och utveckla teknisk kompetens kring anpassningar av cyklar. Vidare är syftet med projektet att etablera relevanta samarbeten med skolor, föreningar och andra aktörer som kan bidra med kompetens, utrustning och förvaltning av modellen.

Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sex månader. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna genomföra de aktiviteter som uteblivit med anledning av coronapandemin.

SÖLVESBORG
Stiftelsen Valjeviken får stöd med 312 676 kr för "Hälsa och livskraft"

Stiftelsen Valjeviken vill med sitt projekt "Hälsa och livskraft" skapa och utveckla metoder för en sammanhållen rehabilitering för personer i vuxenålder med MS (multipel skleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom) arbetar eller studerar. Syftet är att öka deras hälsa och livskraft. Målet med projektet är utveckla och pröva en ny rehabiliteringsmodell med syfte att uppnå bättre hälsa.

Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sex månader. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet utveckla metoderna för intervallträning hemma, samt sprida projektet till fler orter vilket innebär att projektet går från regionalt till nationellt.

TÄBY
Skolyoga i Sverige Ekonomisk Förening får stöd med 1 607 112 kr för "Stillin"

Projektet syftar till att stärka gymnasieelevers psykiska hälsa och välmående. Målet är att utveckla en plattform med yogaövningar och tillhörande material. Plattformen ska användas både i och utanför skolan och leda till minskad stress, ångest, oro och främja välmående och självledarskap. Projektet ska även ta fram kringtjänster kopplat till materialet, som workshops och läger. Målgruppen kommer finnas med i alla delar av projektet och de elever som deltar aktivt ska kunna tillgodoräkna sig gymnasiepoäng i olika ämnen. Tillsammans med skolorna utvecklas en modell för en sådan ämnesintegrering.

Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna inkludera en ny målgrupp, elever med funktionsnedsättning. Tillsammans med den nya målgruppen ska de övningar och material som hittills tagits fram anpassas och utvecklas utifrån den nya målgruppens behov.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2021-11-03.