Till innehållet

Projektstöd oktober 2022

Beslutade projektstöd

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BROMMA
Equmenia får stöd med 2 976 201 kr för "Livsprat"

Livsprat ska underlätta för unga att samtala om och bearbeta centrala livsfrågor i syfte att stärka den psykiska hälsan hos målgruppen, unga personer mellan 13 och 25 år. Projektet ska ta fram ett metodmaterial tillsammans med ungdomar, som utifrån upplevelsebaserad pedagogik genererar samtal om stora och aktuella livsfrågor. Man ska skapa en modell med samtalsgrupper, Livspratsgrupper. Samtalsgrupperna ska ledas av unga personer, men ska vara åldersblandade så att även äldre är med och ger sina perspektiv. Projektet ska ta fram en utbildning och stöd för unga att leda dessa grupper. Allt material som skapas inom projektet ska sammanställas och göras offentligt. Materialet ska användas av såväl Equmenia som av samverkande organisationer. Efter projektet slut ska modellen införlivas i stödmottagarens ordinarie verksamhet.

FALUN
RF-SISU Dalarna får stöd med 3 571 902 kr för "Seniorkul - idrott för äldre"

Projektets syfte är att förbättra den fysiska och psykiska hälsan för målgruppen äldre personer. I projektet ska äldre personer få möjlighet att prova olika typer av fysiska aktiviteter för att på så sätt förbättra sin hälsa och samtidigt lockas in i föreningslivet.
Projektet drivs i nära samverkan med idrottsföreningar i Dalarna samt föreningar som samlar äldre personer i regionen. Genom projektet bildas ett nätverk av föreningar som tillsammans kan skapa intressanta och anpassade aktiviteter för målgruppen. Kommuner medverkar genom att sprida information om projektet till personer som inte deltar i föreningslivet.

Efter projektet ska metoder för samverkan finnas i regionens alla kommuner och fler föreningar ska erbjuda aktiviteter anpassade för äldre personer. Fler äldre personer ska vara aktiva i föreningslivet och ha möjlighet att stärka sin hälsa både fysiskt och psykiskt när projektet avslutas.

FALUN
Sensus Svealand får stöd med 4 844 971 kr för "Klara..Färdiga..IT!"

Sensus Svealand ska tillsammans med sina samarbetspartner utveckla en metod som tar vara på de IT-kunskaper som många yngre med intellektuell funktionsnedsättning har i syfte att stötta och lyfta äldre med funktionsnedsättning att bli mer digitala. Projektet kommer att vara verksamt i Gävleborgs och Dalarnas län. Utifrån de erfarenheter som genereras under projekttiden kommer Sensus Svealand tillhandahålla efterfrågade och utvalda fristående kurser och seminarier. Den framtagna metoden kommer efter projekttiden även bli en del av det arbetsintegrerade sociala företaget Glädjeverkets ordinarie IT-verksamhet.

GUSTAVSBERG
Wermdö Taekwondo Förening får stöd med 2 314 781 kr för "Para Taekwondo Sverige"

Wermdö Taekwondo Förening ska tillsammans med målgruppen barn och unga personer med funktionsnedsättning, utveckla en träningsmodell för para-taekwondo som kan spridas nationellt till andra taekwondoföreningar. Deltagarna ska själva kunna bli tränare eller ledare. Efter projektet ska verksamheten ingå i den ordinarie föreningsverksamheten. Den förväntas även ha inspirerat andra Taekwondoföreningar i Sverige att starta och driva egna träningar med målgruppen.

KISTA
Kista Sports Club får stöd med 9 680 346 kr för "Healthy Women 2.0"

Föreningen har under tre år byggt upp en verksamhet för flickor och unga kvinnor på Järvafältet som syftat till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt ojämlikhet i träning på grund av socioekonomiska faktorer, kulturella faktorer, okunskap, lokala normer och individuella förutsättningar. Nu vill organisationen expandera och utveckla metoderna till andra stadsdelar och orter för att bryta den stigmatisering som i synnerhet kan drabba unga tjejer i segregerade områden och ge dem ökad och förbättrad fysisk och psykisk hälsa samt förbättra deras självkänsla. Modellen ska utvecklas i stadsdelen Skärholmen i Stockholm och i Karlskrona för att sedan implementeras som ordinarie verksamhet på respektive ort.

MALMÖ
Stiftelsen Skåne Stadsmission får stöd med 9 586 751 kr för "Äldremissionen"

Syftet med projektet är att äldre i social och ekonomisk utsatthet ska få ökad egenmakt och ökat välmående genom en förbättrad livssituation. Detta ska ske genom uppsökande arbete, bildning och kunskap samt social samvaro. Projektet ska hitta metoder för att förebygga hemlöshet och utveckla en metod att arbeta utifrån gällande uppsökande verksamhet genom hembesök eller i offentlig miljö. Metoden ska sammanfattas i en metodbok som ska spridas till andra aktörer som möter målgruppen.

MALMÖ
RFSU Malmö får stöd med 6 146 831 kr för "Joni"

Projektet syftar till att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) och övrig inskränkning av sexuella rättigheter som kan drabba personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Projektet ska genomföra samtalsgrupper, skapandegrupper och workshops tillsammans med målgruppen samt använda metoden peer to peer education. Projektet kommer tillsammans med målgruppen ta fram ett film- och handledningsmaterial om HRV i syfte att ge verktyg att arbeta förebyggande. Projektet kommer att genomföra utbildningar och workshops med professioner som möter målgruppen bland annat brukarorganisationer, anpassad skola, social omsorg och hälso- och sjukvård.

Efter projektet kommer de verksamheter som varit med i projektet ha stärkt sin kompetens samt fortsätta att implementera och använda materialet i sina verksamheter, bland annat i habilitering, skola och socialtjänst. Handledningsmaterial och filmer kommer att finnas tillgängligt gratis på RFSU:s hemsida och spridas nationellt till andra verksamheter med hjälp av samarbetsparterna i projektet.

MALMÖ
Flamman Socialt Förebyggande Centrum får stöd med 11 502 576 kr för "Resilient Gamers"

Syftet med projektet är att skapa ett arbetssätt med konkreta verktyg för att öka unga gamers resiliens (motståndskraft) gällande hat, extremism och radikalisering, så att unga själva ska kunna motverka ett hatiskt klimat, uttryck för extremism samt radikalisering inom gamingvärlden. Metoden kommer att infatta ett självskattningsverktyg kring risk för radikalisering och ett coachningverktyg för att utveckla motståndskraften och ge möjlighet att stå emot hatbudskap hos unga gamers och förebygga radikalisering. I metoden ingår även workshops, en kunskapsbank och handledning i syfte att skapa dedikerade medspelare på gamingplattformar som får verktyg att skapa ett mer positivt och tolerant gamingklimat.

Verktygen skapas av unga spelare (12-25 år) tillsammans med projektutvecklare och relevanta samarbetspartners. Verktygen kommer dels att implementeras i organisationen och i samverkanspartners reguljära verksamhet, dels att erbjudas till aktörer som arbetar med unga och/eller med gaming.

MOTALA
KISAM konsten i samhället får stöd med 7 641 278 kr för "Redskap för livet"

Projektets syfte är att stärka barns och ungas möjligheter att göra positiva livsval. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 9-18 som bor i socioekonomiskt utsatta områden i Östergötland. Projektets ambition är att ge barn och ungdomar redskap för livet för att kunna främja möjligheter att utvecklas och göra goda livsval. Barn och unga kommer att vara med och påverka sitt närområde och bidra till ökad trygghet. Tillsammans med målgrupperna utvecklas metoder och modeller för att stötta barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden och segregerade platser med deras självbild, självtillit, studiemotivation och framtidshopp. Dessutom utvecklas ett lärande om demokrati och påverkan. I projektet skapas även ett föräldraskapsstöd till mammor.

Efter projekttiden kommer verksamheten att fortsätta i föreningens regi och tillsammans med samverkansparter. En ungdomssektion och utbildade ungdomsledare har etablerats som ska vara aktiva i frågor som berör barn och ungdomar.

STOCKHOLM
Föreningen i Stockholm FUB får stöd med 5 304 725 kr för "Individuell plan"

Personer som omfattas av insatser enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till en Individuell Plan som beskriver det planerade stödet och samtidigt erbjuder en delaktighet i insatserna. FUB i Stockholm ska i projektet verka för att detta stöd blir tillgängligt för målgruppen och att användandet av individuella planer ökar bland ansvariga LSS-handläggare. Syftet är att stärka målgruppens egenmakt.
Efter projektet ska metodmaterialet förvaltas av FUB Stockholm och projektets samverkansparter.

STOCKHOLM
Sensus Studieförbund får stöd med 4 903 418 kr för "Musikmöte"

Projektets syfte är att få till stimulerande möten över generationsgränserna och öka målgruppernas känsla av trygghet och välbefinnande. Man ska utveckla en fysisk och digital mötesplats där ungdomar (12-19 år) och personer från 65 år kan skapa musik tillsammans. Målgrupperna ska lära av varandra, producera och spela låtar tillsammans. Musiken som skapas i projektet ska göras tillgänglig för allmänheten digitalt och genom liveframträdanden i Medborgarhuset i Stockholm.

I projektet ska man utveckla en enkel och praktiskt inriktad metod för att lära sig komponera musik genom att låta sig inspireras av andra låtar. Metoden ska sammanställas i en handbok och efter projekttiden kan Musikmöte spridas nationellt genom Sensus och samarbetspartners. Lokalt ska verksamheten fortsätta i form av kurser och cirkelverksamhet i Sensus regi.

STOCKHOLM
Hörselskadades förening i Stockholm får stöd med 2 568 022 kr "Stockholmare United - att höras och höra till"

Projektet syftar till att utveckla och testa nya arbetssätt för ökad inkludering av personer med hörselskada som inte är födda i Sverige eller har annat modersmål än svenska. Målet är att öka kunskap och medvetenhet kring hörselidentitet, målgruppens rättigheter samt skapa en mer inkluderad och representativ funktionsrättsorganisation. Inom projektet ska föreningen och dess samarbetsorganisationer tillsammans med målgruppen arbeta med att få en större insikt och förståelse kring utmaningar. De ska tillsammans ta fram förslag på strategier och lösningar. Ambassadörer och förebilder utbildas och i samverkan med olika aktörer som möter målgruppen kommer projektet att testa nya metoder och strategier.

Efter projektet är avslutat ska det finnas ett nytt informationsmaterial till målgruppen samt till aktörer som möter målgruppen. De nya nätverken samt dess ambassadörer kommer att fortsätta skapa aktiviteter inom ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM
Sensus Studieförbund får stöd med 6 395 890 kr för "SKILLS - en digital mötesplats för alla"

Projektet ska utveckla ett nationellt webbaserat kurscenter och en digital mötesplats för personer med lindrigt kognitiva funktionsnedsättningar och för personer inom autismsspektrat. Kurser inom hälsa, kost, matlagning, IT, konst, kreativitet men även träningsfilmer av och med målgruppen kommer att läggas upp på sidan. På den digitala mötesplatsen kan målgruppen knyta kontakter med andra som delar samma intressen vilket i sin tur bidrar till ökad livskvalité och självsändighet.

TÄBY
Glädjeruset Idrottsförening får stöd med 3 222 317 kr för "Hugoloppet"

Målet med projektet är att Hugoloppet ska bli ett återkommande lopp på särskolor, specialskolor och träningsskolor i hela landet. Hugoloppet är ett lopp där alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar oavsett om man rullar, går eller springer. Genom projektet ska skolorna själva ges förutsättningar att - tillsammans med eleverna - arrangera loppet på egen hand på det sätt som passar dem bäst, och när det passar den egna verksamheten. För att möjliggöra detta kommer projektet, tillsammans med skolpersonal och målgruppen, att ta fram stödmaterial och inspiration som ska finnas på en särskild hemsida. Efter projektslut är förhoppningen att skolorna ska fortsätta arrangera Hugoloppet inom ramen för den egna verksamheten med hjälp av hemsidan och materialet som tagits fram.

VARBERG
Varbergs kommun får stöd med 3 226 692 kr för "Hör mig Varberg!"

Projektets syfte är att skapa ett socialt sammanhang för konstnärligt skapande där ungdomar och unga vuxna (16-29 år) med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska kunna delta på sina egna villkor, och göra sina röster hörda genom olika konstnärliga uttryck. Målet är att etablera en fritidsverksamhet som bedrivs i ett organiserat samarbete mellan Varbergs kommun, Region Halland och brukarföreningar, och där målgruppen har ett verkligt inflytande över planering och genomförande bland annat genom ett deltagarråd.

I projektet ska man utveckla en mötesplats och ett arbetssätt för att kunna erbjuda målgruppen skapande fritidsaktiviteter inom musik, konst, drama och film, vilket ska resultera i utställningar, konserter och andra framföranden. Efter projekttiden ska den framarbetade modellen, med bibehållen personal och projektorganisation, bli en del av kommunens löpande verksamhet.

Tilläggsbeslut

KRISTIANSTAD
Intressegruppen för Assistansberättigade, får stöd med 1 603 172 kr för "Krisstöd - Personlig assistans"

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra sedan tidigare planerade aktiviteter som ställts in på grund av pandemin. Detta möjliggör för projektet att nå fler i och runt målgruppen samt att skapa en mer långsiktig etablering av projektets resultat. Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ett år. 

MALMÖ
Creative Point får stöd med 1 216 587 kr för "Svensk Live - Unga Arrangörsnätverket

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra sedan tidigare planerade aktiviteter som ställts in på grund av pandemin eller försenats med anledning av att projektet bytte huvudman efter två år. Tilläggsbeslutet möjliggör en ytterligare etablering av projektet och en bredare spridning bland olika aktörer som berörs av arrangörskap. Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sju månader. 

VÄNERSBORG
Hushållningssällskapet Västra får stöd med 1 296 254 kr för TAKK-för-maten

Med detta tilläggsbeslut kommer innehållet i receptapplikationen TAKK-för-maten att utökas och kompletteras med ett fullständigt teckenspråk. Beslutet innebär i praktiken att det kommer att finnas två versioner av applikationen; en med TAKK och en med Teckenspråk. Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ett år.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-11-02.