Till innehållet

Projektstöd september 2020

Projektstöd september 2020

Sorterade efter ort i bokstavsordning

ANGERED

Angered MBIK har fått stöd med 1 511 001 kr för Active Movement

Föreningen MBIK vill genom projektet Active Movement skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i Angered med unga som centrala förändringsaktörer i lokalområdet. Målsättningen är att insatserna skall bidra till ökad kunskap om sunda levnadsvanor, inspirera till en aktiv livsstil och att klubben utvecklar en plattform som effektivt kan förmedla hälsorelaterad information till boende i Angered. Klubben räknar med att utbilda minst 60 unga hälsoambassadörer, i åldern 16-18 år, som kommer att vara drivande i de utbildningar och aktiviteter som tas fram. Efter projektets slut kommer verksamheten att implementeras i klubbens ordinarie verksamhet och de utbildade hälsoambassadörerna kommer att fortsätta driva de aktiviteter som tagits fram samt utbilda nya ambassadörer runt om i Angered.

GREVIE

Insamlingsstiftelsen Den Andra Sidan har fått stöd med 2 152 478 kr för Här ligger jag ...

Projektet ska tillsammans med ungdomar utveckla och lansera ett nytt digitalt hjälpmedel för att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Detta ska ske genom en interaktions - app med artificiell intelligens - moderering, där unga i korta inlägg kan ventilera vad de känner och tänker kring svåra ämnen som till exempel ångest, existentiella frågor, tvångstankar, stress eller hopplöshet. Tanken är att den som använder appen ska hänvisas vidare till rätt hjälporganisation, oavsett fråga, om så behövs. Målet är att nå minst 75 procent av alla unga som lider av psykosomatiska besvär eller som precis börjat få besvär och förmedla hjälp innan besvären skapar långsiktiga problem eller skada. Målgruppen är unga mellan 13–20 år, och projektet kommer att genomföras tillsammans med en stor nationell ungdomsgrupp och i samarbete med flera ungdomsorganisationer och ungdomsgårdar runt om i Sverige. Efter projektet slut implementeras projektet i stiftelsens reguljära verksamhet.

GÖTEBORG

Ideella föreningen Göteborgs Räddningsmission har fått stöd med 2 238 397 kr för Det ingen får veta om pappa

Räddningsmissionens verksamhet Solrosen möter och ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en familjemedlem i fängelse eller frivård. Nu vill Solrosen ta fram en modell där syftet är att skapa social förändring, stärka barns kunskaper om deras rättigheter samt att skapa förståelse hos, utbilda och mobilisera andra grupper som finns nära dessa barn i deras vardag. Dessa målgrupper är klasskamrater, föräldrar, skolpersonal och andra vuxna. Projektet ska, genom en teaterföreställning på skolor runt om i Västra Götaland och Jönköping, öppna upp för samtal och diskussion. Det medföljande lärarmaterialet kommer att tas fram tillsammans med målgruppen och ska sedan användas som samtalsunderlag med elever för att på bästa sätt gagna, stärka och utbilda målgruppen och andra barn. Vidare kommer man att handleda de kommuner man möter i att ta fram handlingsplaner för att säkerställa att kommunerna har kapacitet och är redo att ge stöd åt de behov som finns hos målgruppen. Det kommer även att tas fram en modell för mobilisering av och stöd till föräldrar som kan spridas till fler intresserade kommuner och områden. Teaterföreställningen kommer att spelas in så att den kan bli en del av materialet som sprids. Modellen kommer att dels implementeras i Solrosens ordinarie verksamhet, dels spridas över landet.

GÖTEBORG

Den ideella föreningen Intize har fått stöd med 428 912 kr för Utöka Intize kostnadsfria mentorskap i matematik till särskilt begåvade barn i hela Sverige genom distansträffar

Syftet med projektet är att möta behov hos särskilt begåvade elever i grundskolan som inte blir stimulerade av undervisningen i skolan. Genom träffar på distans når projektet ut till barn i hela landet där det kan finnas begränsade möjligheter till nivåanpassad stimulans i skolan och på fritiden. Studenter på högskola och universitet blir mentorer och bidrar till särskilt begåvande elevers utveckling. I projektet utvecklas en digital mentorshandbok och digitala träffar. Mentorerna utbildas för att erbjuda stöd på distans och får därigenom prova på rollen som ledare och pedagog. De digitala träffarna innebär ett ömsesidigt lärande snarare än traditionell undervisning. Målgruppen är elever i årskurs 1-9. De är med och utvecklar mentorskapet, träffarna och den digitala handboken. Efter projekttiden kommer föreningen att driva verksamheten i egen regi.

GÖTEBORG

Coompanion Göteborgsregionen ekonomisk förening har fått stöd med 1 168 900 kr för Bunkern Bokar

Projektet syftar till att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Målet är att ta fram en utbildning och starta upp ett socialt företag i Göteborg som erbjuder bokningstjänster till musiker. Tillsammans med kulturföreningen Bunkern ska projektet identifiera vilka tjänster som efterfrågas och kan säljas. Kopplat till det tas en utbildning fram där målgruppen får lära sig arbetet. Deltagarna ska kunna fördjupa sig inom olika områden, till exempel marknadsföring, sälj, ekonomi, skriva texter och göra film. Efter projektet ska det finnas ett socialt företag som säljer tjänster till musiker. Nya personer som kommer in i verksamheten lär sig arbetet antingen genom ett lärlingsförfarande på plats eller i utbildningen som drivs vidare inom folkbildningen. Metoden ska även spridas till andra som vill starta liknande verksamheter inom andra branscher.

GÖTEBORG

Syntolkning Nu i Sverige har fått stöd med 1 027 555 kr för Miljövänlig livesyntolkning på distans

Projektet ska öka tillgängligheten till scenkonst genom att utveckla metoder för livesyntolkning på distans. I första hand vänder man sig till personer med nedsatt syn, men även personer med andra funktionsnedsättningar, exempelvis dyslexi, kommer att ingå i projektet. Möjligheten till livesyntolkad teater ser väldigt olika ut över landet och är idag i stor utsträckning beroende av faktorer som var man bor och vilken möjlighet man har att besöka ett specifikt föreställningstillfälle. Genom projektet utvecklas en miljövänlig och kostnadseffektiv modell där tolken sitter på en helt annan ort än den där föreställningen spelas och där besökaren med funktionsnedsättning finns. Efter tre år fortsätter projektet inom ramen för föreningens verksamhet. Utifrån det studiematerial som tas fram kommer utbildningar fortsatt att erbjudas för exempelvis arrangörer och syntolkar. De tekniska lösningar och paket som utvecklas i projektet blir fritt tillgängliga för alla aktörer inom området.

GÖTEBORG

Göteborgs Räddningsmission har fått stöd med 1 304 969 kr för Ett syskon att växa med - stöd till biologiska barn i familjehem

Med detta projekt vill Räddningsmissionen tillsammans med familjehem och socialtjänst ta fram stödfunktioner och rutiner i syfte att kunna förebygga ohälsa för de biologiska barnen i familjehem. Dessa barns mående och delaktighet i familjehemsplaceringar kan innebära stora konsekvenser för både dem själva men också i stor utsträckning för de barn som placeras och kan ibland vara en bidragande orsak till sammanbrott i familjehemmen. Med biologiska barn menas de barn som redan finns i familjer som väljer att bli familjehem. Målet är att utforma ett stödgruppsmaterial för de biologiska barnen, ta fram nytt informationsmaterial för familjehemmen om vad som sker före, under och efter en placering för denna målgrupp och skapa en webbplattform för att tillgängliggöra all information och material. Via plattformen kommer man även att nå de barn som inte kan eller vill vara med i stödgrupp och den blir även en plats där barns berättelser får bli synliga. Efter projektets slut kommer materialet som tas fram, bland annat metodhandbok till föräldrar och animerad film, att finnas på plattformen samt spridas till alla kommuner i landet.

MALMÖ

KFUM Limitless har fått stöd med 1 717 800 kr för Unga i rörelse - ett förebyggande projekt för barn och unga med och risk för övervikt

Projektets övergripande syfte är att förebygga och motverka övervikt och fetma hos barn och unga. Målet är att tillsammans med målgruppen utveckla nya metoder och digitala verktyg samt en mötesplats med fokus på kostmönster, vardagsrörelser samt motiverande insatser och stöd. Målgruppen är barn och unga med eller utan funktionsnedsättning. Aktiviteter kommer att genomföras både under skoltid och fritid samt fysiskt och digitalt. En pedagogisk applikation med projektets program och aktiviteter ska utvecklas tillsammans med målgruppen. Deltagande ungdomar ges möjlighet att förutom träning delta på matlagningskurs, workshops kring näring och kost samt vara med och skapa videopodcasts. Inom alla aktiviteter ligger fokus på att öka kunskap om vilka fördelar som kan följa när man fattar hälsosamma beslut och hur positiv förstärkning kan skapa beteendeförändring i rätt riktning. Efter att projektet är avslutat kommer metoden och de digitala verktygen användas inom föreningens ordinarie verksamhet, i skolornas undervisning och av ungdomarna själva. Det ska även spridas till andra föreningar runt om i landet. Ung i Rörelses mötesplats och dess ungdomsråd ska efter projektet bli en fortsatt trygg plats för målgruppen i KFUM Limitless regi.

MALMÖ

Flamman Socialt förebyggande centrum har fått stöd med 3 762 855 kr för Unga mot extremism - Skåne och Blekinge

Flamman har många års erfarenhet av att arbeta förebyggande mot radikalisering och våldsbejakande extremism VBE samt med ungdomar i normbrytande beteenden. Detta projekt syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge. Detta ska ske genom att ungdomar ges forum för dialog och förutsättningar att själva vara med och driva på sin kommuns arbete med att förebygga våldsbejakande extremism. Genom en speciellt framtagen studiecirkelserie får unga män i åldern 13-20 år i Skåne och Blekinge möjlighet att diskutera maskulinitetsnormer, samhällsstrukturer och individuella förutsättningar som forskningen visar kan utgöra riskfaktorer för att unga väljer att sympatisera med eller ansluta sig till våldsbejakande miljöer. Ungdomarna kommer även att engageras och bjudas in till dialoggrupper med makthavare och beslutsfattare. Projektet sker i nära samverkan med bland annat Länsstyrelsen i Skåne och Studiefrämjandet. Vid projektets slut kommer metoden att kunna fortsätta användas i kommunerna och även spridas till resten av landet.

MALMÖ

Ideella Föreningen Karavan har fått stöd med 1 862 496 kr för Cirkus för framtiden - tillsammans för vi det omöjliga möjligt

Syftet med projektet är att ta till vara på det klimatengagemang som finns hos unga idag. Målgrupp är barn och unga 8 – 25 år. Projekt har som mål att ge målgruppen verktyg att hantera ångesten för de globala klimatförändringarna och göra deras röster hörda och därigenom främja deras demokratiska deltagande, att vända känsla av hopplöshet inför framtiden till handling. Man vill utveckla den metod som redan finns inom cirkusträning, att även kunna gälla inom ämnet klimatengagemang. Till synes omöjliga uppgifter kan man lyckas med om man samarbetar. I projektet får cirkusträning praktiseras och visas upp som en föreställning. Därefter får deltagarna delta i olika naturupplevelser och samarbeta kring utställningar, fysiska och digitala, på temat klimat där målgruppens idéer och visioner får utrymme. Efter projekttiden har man för avsikt att ha tagit fram en metodbok som även kommer att finnas tillgänglig digitalt. Där kommer det finnas tips och filmade instruktioner för fortsatt klimatarbete. Cirkusdelen kan man beställa som till exempel ett Skapande Skola-projekt.

STOCKHOLM

Stiftelsen K.A Almgren sidenväveri & museum har fått stöd med 859 960 kr för Väva in (före detta Skolprogram på Sidenväveriet)

Med utgångspunkt i sidenväveriets unika miljö och samlingar ska elever och lärare från olika skolor tillsammans med museipersonal utforma olika skolprogram kopplade till skolans kursplaner och Agenda 2030. Arbetet blandar teori och praktik och ger historiska perspektiv på aktuella hållbarhetsfrågor, arbetsvillkor, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Elever kommer att medverka i olika delar av museets verksamhet, bland annat som guider. Till projektet knyts museer och föreningar från olika delar av landet samt flera andra arvsfondsprojekt som arbetar med hållbarhetsfrågor. Efter projektet blir skolprogrammen en del av museets och flera av samverkansparternas ordinarie verksamhet. Det material som tas fram kommer att vara fortsatt tillgängligt för nedladdning via webben. Programmen kommer även framöver att spridas nationellt för användning vid skolor och museer.

STOCKHOLM

Nattskiftet har fått stöd med 1 928 730 kr för FEST E-sport

Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning till den digitala världen. Tillsammans med målgruppen, unga personer som utövar e-sport och/eller besöker e-sportevent, ska bland annat en metod för digitalt civilkurage tas fram. Metoden bygger på ett holistiskt angreppssätt med förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbete. I ett system med digitala nattvandrare ska unga e-sportare kunna chatta med en utbildad person om situationer som uppstått på nätet eller på event. I projektet ska utbildningar tas fram som ska presenteras på en digital plattform. En vidare tanke är att bygga samarbeten med arrangörer för e-sportsevent likt den metod som organisationen Nattskiftet idag använder för olika festivaler.

STOCKHOLM

Medis 5/Sensus har fått stöd med 1 492 189 kr för Baby It’s Cold Outside

Syftet med projektet är att den dagliga verksamheten Medis 5 tillsammans med andra dagliga verksamheter, funktionshindersorganisationer samt relevanta aktörer som arbetar med Agenda 2030 gör en djupdykning i vad Agenda 2030 är och innebär. Främst för personer med intellektuell funktionsnedsättning, men slutprodukterna kommer rikta sig till alla medborgare. I projektet skapar de en kunskapskanal på Youtube, “ABC-kanalen”, där de producerar och publicerar filmer om Agenda 2030. I projektet framställs även olika typer av undervisningsmaterial av för målgruppen. ABC-kanalen och undervisningsmaterialet syftar till att berätta om vår dåtid, nutid och framtid utifrån Agenda 2030. Syftet är att dela kunskap och förhoppningar samt komma till nya insikter. Deltagarna på Medis 5 kommer via en kunskapsverkstad, en konstverkstad och en filmverkstad att skapa de produktioner som ska fungera som ett inspirerande och underhållande undervisningsmaterial. Efter att projektet avslutas fortsätter materialen användas och spridas av de medverkande dagliga verksamheterna och samarbetsparterna.

STOCKHOLM

Ingenjörsamfundet har fått stöd med 1 532 352 kr för Innov8 - Innovation för gymnasieungdomar

I gymnasieskolans läroplan ingår moment som syftar till att främja elevernas entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Många skolor efterfrågar ett genomarbetat, tvärvetenskapligt metodmaterial som erbjuder övningar där elever med olika bakgrund kan växa utifrån egna förmågor. Ingenjörsamfundet driver sedan lång tid en motsvarande utbildningsinsats för grundskolan. Tillsammans med målgruppen och lärare ska Ingenjörsamfundet vidareutveckla grundskolans metod Finn Upp och anpassa metoden efter gymnasieskolans styrdokument. Efter projektet ska metoden ingå i Ingenjörsamfundets ordinarie verksamhet och erbjudas gratis till alla gymnasieskolor i Sverige.

STOCKHOLM

Kultur och Kvalitet har fått stöd med 2 274 192 kr för Magasin Mosaik

Med utgångspunkt i en lokal tidskrift utvecklar projektet ett nationellt kulturmagasin, Magasin Mosaik, som ska spegla och sprida kännedom om den konstnärliga och kulturella verksamhet som genomförs av och med kulturarbetare med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Magasinet ges ut med fyra nummer per år i både pappersupplaga och digital form och har en huvudredaktion i Stockholm samt ett antal regionala redaktioner på olika platser i landet. Målgruppen arbetar med alla delar av produktionen från redaktionell planering till skrivande och fotografering samt marknadsföring och distribution. Det samordnande huvudansvaret för den fortsatta driften ligger hos föreningen Kultur och Kvalitet medan varje redaktion tar ansvar för sin del. Finansieringen av magasinet sker via samverkansparterna samt i mindre omfattning genom sponsring och prenumerationer samt eventuellt annonsintäkter.

STOCKHOLM

Sveriges Kulturskoleråd har fått stöd med 2 118 399 kr för Kulturskola och psykisk hälsa

Kulturskolerådet vill med projektet ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs. I satsningen får kulturskolor i cirka 30 kommuner pröva nya metoder och arbetssätt exempelvis Kulturskola på recept som handlar om att elever med psykisk ohälsa får förtur till kulturskolan. Genom att undersöka målgruppens behov kan projektet se till att kulturskolan är en plats där rätt stöd finns. En viktig del av projektet är också att involvera ledningen för att säkerställa att det går att bedriva en stöttande undervisning. Genom erfarenhetsutbyten och ett bättre samarbete med Elevhälsan, föreningar och andra institutioner ska kulturskolorna bli en bättre förebyggande och främjande aktör för att minska psykisk ohälsa bland unga. I projektet deltar kulturskolor från Västerbotten, Södermanland och Östergötland. Deltagande kommuner och aktörer kommer även att mötas för att ta del av varandras erfarenheter, och nya arbetssätt och metoder kommer att testas. Kulturskolerådet ansvarar för spridning av erfarenheter och metoder till övriga kommuner samt det civila samhället.

VILHELMINA

Vilhelmina Folkets hus förening u.p.a. har fått stöd med 889 644 kr för Midnight Light

Projektets syfte och mål är att tillsammans med ungdomar, 13-25 år, ta fram en modell för hur unga i glesbygd kan engageras och aktiveras att själva leda olika workshops, utbildningar och andra arbetsuppgifter kring events. Ambitionen är att en kulturförening bildas och drivs av ungdomarna i projektet. Projektet ska ge ungdomarna färdigheter och kunskaper som de i sin tur kan föra vidare till andra – i både organiserad/planerad form samt mer spontan form. Projektet ska i förlängningen nå ut till unga som inte är aktiva i någon fritidsaktivitet och som är i riskzon för att hamna i utanförskap och/eller missbruk. Den modell som tas fram kommer att spridas till andra glesbygdskommuner.

VÄLLINGBY

Xclusive Idrott & Kulturförening har fått stöd med 2 127 600 kr för House of Music

House of Music syftar till att bygga en nationell plattform för urban musik med fokus på unga från socioekonomiskt utsatta områden. Projektets metodik utgår från målgruppens egna kompetenser där målet är att lära av varandra i syfte att bygga vidare på ungas intressen och befintliga styrkor. I projektet utvecklas tvärfunktionella samarbeten som bidrar till att ungas kompetens kan omsättas i den traditionella musikbranschen eller annan kreativ verksamhet. Projektet ska även ta fram en digital plattform för online-utbildning där utbildningsmaterial, inspiration och värdefull erfarenhet ska spridas till unga som bor i andra delar av landet. Samtliga aktiviteter och utbildningar i projektet utgår från målgruppens behov och leds av dem själva. Efter projektet ska metoden erbjudas andra aktörer genom den digitala plattformen.

VÄNERSBORG

Hushållningssällskapet Västra har fått stöd med 1 672 586 kr för TAKK-för-maten

Hushållningssällskapet ska under en tvåårig period utveckla och sprida en app som vänder sig till personer som använder tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK). Målet med TAKK-för-maten projektet är att utveckla och lansera en innovativ kokboksapp med bilder, filmsekvenser, text, tal och TAKK. Målgruppen är personer med intellektuella funktionsvariationer och tal- och språksvårigheter. Appen tas fram i nära samarbete med test- och referensgrupper från grund- och gymnasiesärskolor i Borås och Alingsås. Målet är att färdigställa ett kognitivt och pedagogiskt verktyg som inte finns idag. Appen ska stimulera intresset för mat, matlagning och hälsosamma måltider. Efter projekttiden kan appen användas kostnadsfritt av alla som vill. Information om TAKK-för-maten sprids via hemsidor, nyhetsbrev, branschtidningar för Sveriges kommuner och regioner, till Specialpedagogiska skolmyndigheten samt via sociala medier. Den kommer även att finnas tillgänglig med övriga verktyg på www.matglad.nu.

YSTAD

Föreningen KFUK-KFUM i Ystad har fått stöd med 1 908 120 kr för Tryggare vardag - ett metodutvecklingsprojekt av, för och med personer med Parkinsons sjukdom

Personer som drabbas av Parkinsons sjukdom får ofta vaga obehag/skakningar till en början, i en arm eller ett ben men därefter kan talet påverkas och bli långsammare. Andra vanliga symptom är försämrad avståndsbedömning på grund av dubbelseende, stela ögonmuskler, yrsel och nedsatta balansreflexer. Projektet syftar till att stärka målgruppen fysiskt och psykiskt, framför allt har projektet fokus på olika falltekniker. Projektet ska bygga upp en stabil regional struktur mellan Parkinsonföreningarna och kampsportföreningarna i Skåne så att fler föreningar, fler Parkinsonsjuka och fler ledare inom österländska sporter kan fortsätta samverka och utveckla verksamheten i studiecirkelform efter projekttiden. Inom de olika kampsporterna utvecklas tidigt förmågan att lära sig falla utan att skada sig.

Tilläggsbeslut

GÖTEBORG

Majornas samverkansförening har fått stöd med 853 719 kr för Leksaksbibliotek - för giftfri, jämställd och jämlik leksaksmiljö idag och imorgon

Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att successivt fasas ut och låta ideella krafter genom nybildade Leksaksbibliotekets-föreningen ta över verksamheten och den framtida driften. Förlängningen innebär också att verksamheten och erfarenheter kan spridas inom Göteborg liksom i övriga landet, vilket ökar sannolikheten för att fler leksaksbibliotek kan etableras runt om i landet.

HUSKVARNA

Hushållningssällskapet i Jönköpings län har fått stöd med 1 614 451 kr för Skoldagar om naturbruk

Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ytterligare ett år. Med ett tredje år kommer projektet att kunna genomföra de aktiviteter som ursprungligen har planerats, men som har ställts in på grund av pandemin. Projektets överlevnad stärks då fler skolklasser, gårdar och arrangörer är med och testar metoder och modellen fullt ut. Genom tilläggsåret säkerställs testningen av metoder och modellen. Dessutom säkerställs långsiktighet genom utbildning av ytterligare skoldagsarrangörer.

KARLSTAD

Folkbildarna i Värmland har fått stöd med 94 368 kr för Mångkulturell ungdomsledarakademi

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna fortsätta bemanna ungdomsledarakademin med en halvtidstjänst under år 2020. Från 2021 kommer tjänsten att bekostas av Folkbildarna i Värmland medan Karlstad kommun kommer att bistå med en kontorsplats i ett hus som bli klart hösten 2020. Aktiviteterna i projektet bekostas av studieförbund, Riksidrottsförbundet/Idrottsutbildarna och Karlstad kommun som också upplåter idrottshallar till verksamheten.

LINKÖPING

Linköpings Stadsmission har fått stöd med 1 234 804 kr för Utbildningsmaterial om personer med beroendeproblematik utsatta för våld i nära relationer

Genom detta tilläggsbeslut förlängs det tidigare treåriga projektet med åtta månader då utbildningsmaterialets pedagogiska metoder anpassas utefter socialt distanserade arbetsplatser för att kunna spridas genom digitala möten med relevanta aktörer över landet.

LULEÅ

Norrbottens Fotbollförbund har fått stöd med 50 000 kr för Fotbollsgnistan (för detta Framtidens barn- och ungdomsfotboll för hela Norrbotten)

Med detta tilläggsbeslut, som avser delkostnad av utrustning för olika åldrar, kommer projektet att nå ut till fler barn och unga i glesbygd.

MALMÖ

Rosengårds Folkets Hus har fått stöd med 379 330 kr för KOD (Kultur, Omvärld, Demokrati) för Sverige

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet, trots en negativ påverkan under rådande pandemi, att kunna slutföras enligt plan.

STOCKHOLM

Föreningen Knas hemma har fått stöd med 108 048 kr för Rätt-ish hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB

Med detta tilläggsbeslut kommer projekt att kunna utveckla en digital stödverksamhet riktad specifikt till målgruppen familjehemsplacerade där de kan få stöd och information online.

STOCKHOLM

Sverok har fått stöd med 1 255 000 kr för Sverok TV

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet bättre kunna möta efterfrågan på digitala utbildningar kring streaming inom spelkulturen och intensifiera den uppsökande verksamheten mot e-sportföreningar och enskilda spelare – något som särskilt efterfrågats under den rådande pandemin.

VÄXJÖ

Hofs Lifs ideell förening har fått stöd med 248 000 kr för Under Ekarna

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna finansiera fördyrade lokalkostnader som uppstått kort efter Arvsfondsdelegationens beslut. De lokaler som var planerade att hyras för projektet genom Det fria ordets hus, gick om intet. Deras verksamhet var tvungna att flytta och förloppet skedde hastigt och ingen av föreningarna kunde påverka detta beslut. Nu har man funnit en annan lokal på området som på ett mycket bra sätt ersätter den tidigare, men hyresnivån överstiger projektbudgetens utrymme.

VÄXJÖ

Växjö kommun, Tekniska förvaltningen har fått stöd med 72 000 kr för Trafiksmart lärande med VR-teknik

Med anledning av den pågående pandemin har projektet behövt ändra i gällande aktivitetsplan. Med detta tilläggsbeslut ges projektägaren möjlighet att genomföra aktiviteter som planerats och godkänts för år tre.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2020-09-22.