Till innehållet

Projektstöd september 2021

Projektstöd september 2021

Sorterade efter ort i bokstavsordning

GÄVLE

Insamlingsstiftelsen Rapatac har fått stöd med 3 885 950 kr för "Somewhere in Sandviken"

Projektet syftar till att göra kultur och stadsutveckling mer tillgänglig och möjlig att påverka för barn och unga, genom ett stärkt barn- och ungdomsperspektiv. Målgruppen för projektet är barn och ungdomar i åldern 10 – 18 år som bor i Sandviken med omnejd. Inom projektet får målgruppen lära känna sin stad, dess historia, kultur och stadsplanering.

Målet är att lyfta fram platser och berättelser med betydelse både för unga och för Sandviken, planera ett nytt promenadstråk och ta fram konkreta förslag till beslutsfattare för en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö. En grupp ambassadörer från målgruppen kommer att ingå i projektgruppen, som planerar aktiviteter utifrån resterande deltagares idéer och förslag. I projektet integreras konst, musik, dans och skapande för att lyfta staden och de allmänna platserna. Resultaten ska utmynna i en utställning för allmänheten, ett metodmaterial för fortsatt arbete med nya deltagare, en hemsida och en applikation med samlad information och karta över det nya promenadstråket i Sandviken.

Efter projektet ska det finnas ett färdigt koncept möjligt för verksamhetsledare, ungdomsambassadörer och ideella krafter att använda för att driva aktiviteter vidare som en del av Rapatacs verksamhet och i fortsatt samarbete kommun och lokala aktörer.

GÖTEBORG

Göteborgs Stad Funktionsstöd har fått stöd med 5 691 664kr för "MISK - Musik, Interaktiv design, Sinnesstimulering, Kvalitet"

Projektet MISK - Musik, Interaktiv design, Sinnesstimulering och Kvalitet – ska utveckla en ny typ av teknik. Det handlar om multisensoriska musikinstrument som möjliggör för personer med omfattande kommunikativa, kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar att uttrycka sig musikaliskt och kommunicera med andra. MISK-instrumentet bygger på en digital plattform som grund, på vilken man bygger upp och individanpassar val av ljud och spelsätt. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för målgruppen att uttrycka sig och delta i musicerande genom instrument som erbjuder varierade och individanpassade uttrycksmöjligheter. Det kommer att göras i nära samarbete med målgruppen.

Projektet kommer dokumenteras och uppdateras på en webbplats där det kommer finnas detaljerade byggbeskrivningar tillsammans med exempel på hur ett MISK-instrument kan se ut samt en samspelsguide. Representanter för MISK kommer återkommande att presentera instrumentet i samband med mässor och konferenser.

Erfarenheterna av deltagandet av projektet har för avsikt att fortleva i ordinarie verksamheter på Eldorado Göteborg och på Furuboda folkhögskola samt spridas till andra kommuner och institutioner.

LUND

Lunds Fontänhus har fått stöd med 5 072 773 kr för "Joint Attention"

Projektet syftar till att stötta personer med psykisk ohälsa till en meningsfull vardag och att hitta vägar in i sysselsättning. Målet är att bygga upp en verksamhet som erbjuder målgruppen kreativa aktiviteter och ett individuellt stöd att närma sig arbetsmarknaden.

Projektet innehåller tre delar: Den första delen handlar om kulturella aktiviteter där målgruppen tillsammans med pedagoger skapar föreställningar och utställningar, både som rehabilitering och för att påverka omgivningens syn på psykisk ohälsa. Den andra delen är stöd att komma ut i arbete, där nya metoder utvecklas för dem som står långt från arbetsmarknaden och behöver mer stöd. Den tredje delen är externa framträdanden och workshops till allmänhet och arbetsgivare för att sprida kunskap om och förändra synen på målgruppen och deras resurser.

Efter projektet ska hela eller delar av verksamheten drivas vidare av Fontänhuset. Vissa delar kan bli folkhögskolekurser. Planen är att den framtida verksamheten finansieras genom Finsams parter, IOP med regionen och kommunen och eventuellt också inom folkbildningen.

LUND

ABF MittSkåne har fått stöd med 4 016 160kr för "Se din konst"

Projektets ämne är att lyfta, samla och synliggöra barns konst och kreativitet genom att skapa en digital samlingsplats, offentliga samlingskonstutställningar, nätverk och referensgrupper. Initialt kommer fem olika samarbetspartners i mellanstora och mindre kommuner i Skåne att samarbeta kring lokala konstprojekt som t.ex. museiverksamhet, kulturskola, bibliotek, Skapande Skola och inom olika teman och uttryck. Samarbetet utökas med fler kommuner under projekttiden Skapandet leder först fram till lokala konstutställningar.

Varje år under projekttidens gång skapas även en samlingskonstutställning som knyter an till Bästa Biennalen, en etablerad konstfestival i södra Sverige. År tre ska det finnas en etablerad modell för samarbete mellan olika kulturaktörer i skånska kommuner kring samlingsutställningar för barns konst så att det blir lätt för ytterligare kommuner att ansluta sig till nätverket.

LUNDE

Kramfors Motorsportklubb har fått stöd med 3 031 824 kr för "Motorgården Young Wheels"

Projektet syftar till att starta en motorgård för ungdomar och personer med funktionsnedsättning i Kramfors. På motorgården ska målgrupperna exempelvis kunna skruva med bilar, umgås, spela spel samt gå utbildningar. En särskild metod, ”Kramforsmodellen”, ska tas fram och testas. Den syftar till att deltagarna successivt tar större ansvar för olika delar av projektets aktiviteter. Efter projekttidens slut ska motorgården och arbetssättet drivas vidare med hjälp av bland annat Kramfors kommun.

MALMÖ

Föreningen Drömmarnas hus Ekonomisk förening har fått stöd med 4 963 717 kr för "HÖR MIG"

Projektet ska utveckla en metod för hur personer med neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan arbeta med stumfilm. Syftet med att använda stumfilmsformatet, som var populärt för hundra år sedan, är att utforska möjligheterna med en konstform i vilken verbal kommunikation inte är central. I projektet blir andra uttryck såsom dans, gester och musik viktigare. Detta öppnar nya möjligheter för målgruppen att uttrycka sig på filmduken utan att behöva arbeta med sitt tal.

Projektet bedrivs i första hand i anslutning till dagliga verksamheter i de tre skånska kommunerna Malmö, Simrishamn och Sjöbo. Metoden inlemmas och lever vidare i de verksamheter som deltar i projektet.

Verksamheten fortsätter även i studiecirkelform, i vilken deltagare ur målgruppen själva kan bli ledare. Kursmaterialet som tas fram i analog och digital form förvaltas och sprids genom Studieförbundet Vuxenskolan.

MALMÖ

CFUK - Centrum För Urban Konst har fått stöd med 6 481 965 kr för "URBANKONSTHALL - ung"

Projektets syfte är att utveckla en plats där konst och kultur skapas/produceras oavsett kulturell, social, individuell och politisk bakgrund. Projektet vill stärka barn och ungdomar som skapande, kreativa och deltagande konstnärer utifrån deras egen generation.

Målet är att främja framtidskonst, helt nya verksamheter och kombinationer av kulturella uttryck. Verksamheten kommer att genomföras live i staden och digitalt på nätet utifrån samråd och önskningar från ungdomar. Målgrupp är ungdomar 12-25 år med eller utan funktionsnedsättningar och med olika etniska bakgrunder. Under tre år tänker man forma en Urbankonsthall där målgruppen får styra så mycket som möjligt den fortsatta verksamheten. Under projekttiden har man stöd av etablerade samarbetsparter som även syftar till fortsatt samarbete efter projekttiden.

MALMÖ

Växtvärket Malmö ideell Förening har fått stöd med 4 966 364 kr för "Gatulabba! - vägar till rörelse och välmående"

Gatulabba är ett projekt som vill involvera barn och unga i stadsutvecklingsprocesser. Projektet ska bidra till att barn och ungdomar på sikt får en ökad rörelsefrihet med möjligheter till lek och rörelse utspritt i stan. Det kan handla om allt från lekbara gator och tryggare trafikkorsningar till kvällstrygghet och barnvänliga skolparkeringar.

Projektet förväntas leda till ökat välmående hos barn och unga, synliggöra värdet av barnvänlig stadsplanering samt öka förståelsen kring barns och ungas inneboende kapacitet och kompetens. Målgruppen för projektet är barn och unga mellan 5 och 18 år i områdena kring Sofielund i Malmö. Målgruppen kommer att indelas i tre olika grupper, yngre barn, äldre barn och tonåringar. Projektet genomförs i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Fastighets- och Gatukontoret, Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen i Malmö.

Metoder som tas fram i samarbete med Malmö stad ska spridas till andra stadsdelar och kommuner genom workshops och föreläsningar lokalt och runt om i Sverige.

OXIE

Hinton Golf Club har fått stöd med 5 138 486 kr för "VISIH-Vi ser inga hinder: metod-, verksamhets- och organisationsutveckling av golfsporten för oss med synnedsättning"

Projektet syftar till att göra golfsporten mer tillgänglig för personer med synnedsättning. Målgruppen ska tillsammans med ansvariga i projektet och några lokala golfklubbar i landet pröva, testa och utvärdera vilka tekniker, metoder och aktiviteter som passar målgruppen bäst. Projektet handlar också om att öka den fysiska tillgängligheten på klubbarna så att målgruppen kan röra sig obehindrat i anläggningen med hjälp av det målgruppsanpassade stödmaterialet som ska produceras under projekttiden.

Ett utbildningsmaterial som vänder sig till personal/stödpersoner på golfklubbar ska också skapas. En grupp med representanter från Svenska Golfförbundet och Synskadades Riksförbund Skåne kommer att tillsättas redan under det första året för att arbeta med projektets fortlevnad, nätverkande och informationsspridning.

RIMBO

Kulturskolan i Rimbo, ekonomisk förening har fått stöd med 5 785 377 kr för "MUMIK- Mentors Utveckling Med Integrerad Kulturverksamhet "

Syftet med projektet är att alla oavsett funktionsvariationer ska ges möjlighet att aktivt delta i, och utvecklas inom olika kulturaktiviteter. Målet är att möta den stora efterfrågan på medverkan inom dans, sång, musik och teater, genom att varaktigt bredda utbudet inom daglig verksamhet.

Deltagare inkluderas i alla stadier, som mentorer och genom att ges inflytande, både kring verksamheten och den musikal som planeras. Målgruppen är i huvudsak unga personer som har en LSS-insats/daglig verksamhet inom kommunen samt elever i Kulturskolan. Kulturskolan i Rimbo, IF Roslagen SOL (Special Olympics) och Vårdbolaget Tiohundra ska med hjälp av Rimbo Kulturscen som mötesplats, arbeta fram en musikal. Samarbetet med Kulturskolans elever från olika grupper - orkestrar, solister, teknik mm- innebär nya kontaktytor för alla som deltar. Här ges möjlighet att ingå i ett sammanhang styrt av intresse snarare än grupptillhörighet beroende på funktionsvariation.

Efter projekttidens slut övergår verksamheten till en ordinarie daglig verksamhet i Tiohundra regi och en ny grupp mentorer från IF Roslagen SOL har utbildats och stöttar både gamla och nya deltagare. Daglig verksamhet kommer att använda Kulturscenen under vissa dagar och tider.

STOCKHOLM

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län har fått stöd med 4 939 776 kr för "AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning"

Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Projektet ska öka medvetenheten om och värdet av neurologisk mångfald och tillgänglighet inom privat, ideell och offentlig sektor. På det sättet kommer projektet att underlätta för arbetsgivare att rekrytera och anpassa arbetsplatsen, så att den blir mer tillgänglig för personer inom autismspektrat.

Projektet kommer utveckla en digital utbildning som ger nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. För att lyckas med detta ska projektet tillsammans med målgruppen utveckla, testa och validera en pedagogisk metod, digitala verktyg och en utbildningsplattform. Personer inom autismspektrat kommer ha en central roll i utvecklingsarbetet och projektet kommer i första hand vända sig till personer som identifierar sig som kvinnor och icke-binära.

Efter avslutat projekt kommer det finnas utbildningsmodeller och utbildare som kommer erbjuda tjänster för företag. Utbildningsplattformen kommer att finnas tillgänglig på en central plats för alla och kommer hanterar allt från att skapa utbildningen, spridning och hantera kursdeltagare och betalning.

STOCKHOLM

Afasiföreningen i Stockholms län har fått stöd med 4 044 903 kr för "Hjärna - MåBra"

Projektets syfte är att utveckla arbetsmodeller där erfarenhetsbaserad kunskap från personer med förvärvad hjärnskada bättre tas tillvara och samverkar med professionen i syfte att öka framtidstro, inflytande och delaktighet för målgruppen som är personer med erfarenhet av stroke eller förvärvad hjärnskada.

Man kommer i projektet att underlätta för målgruppen att använda sig av Fysisk aktivitet på recept (FAR) genom att verka för att fler typer av aktörer, som till exempel patient- och parasportföreningar, att erbjuda FAR samt att göra utbildningar om målgruppens särskilda behov till såväl FAR-förskrivare (legitimerad vårdpersonal) som befintliga aktivitetsarrangörer av FAR. Genom utbildning och information på hemsidan ska man öka kunskap och ge verktyg till anhöriga och andra som möter målgruppen. Man ska bland annat göra en navigeringskurs för anhöriga om afasi vid stroke och förvärvad hjärnskada inspirerad av en existerande kurs om demenssjukdom.

Projektet ska genomföras i nära samverkan mellan brukar- och professionsaktörer som är organiserade i nätverket HjärnaTillsammans. Efter projektets slut ska verksamheten fortsätta i de samverkande organisationerna regi.

STOCKHOLM

KFUM-KFUK Central har fått stöd med 5 062 486 kr för "Må Bäst!"

I projektet ska man utveckla arbetssätt för att förebygga och minska mental ohälsa hos målgruppen ungdomar och unga vuxna. Man ska höja kunskap om psykisk hälsa och ohälsa, sänka trösklarna att prata om det och minska stigma kring psykisk ohälsa. Det nya arbetssättet ska genomsyra hela organisationen och integreras i föreningens ordinarie verksamhet. Man kommer också att verka för att arbetssättet sprids till andra organisationer.

I projektet ska man göra en utbildningstrappa om psykisk hälsa och ohälsa för ungdomsledare. Utbildningstrappan ska kunna integreras i befintliga ledarutbildningar inom KFUM-rörelsen. Man ska utveckla en metod för faddrar med särskilt uppdrag kring området psykisk hälsa. Det kommer att vara unga personer som får kunskap om psykisk hälsa / ohälsa, som kan vara ett extra stöd, som känner till var och hur man söker hjälp för ett dåligt mående och som hjälper till med utbildningarna. I projektet ska man också skapa en hemsida som kan fungera som kunskapsbank. Utöver detta ska man ordna aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar psykisk hälsa. Det kan vara en mental hälsa-dag, föreläsningar, workshops, åsiktstorg med mera. Aktiviteterna ska testas under projektet för att sedan bli en del av föreningens ordinarie verksamhet.

Efter projektet slut avser föreningen att fortsätta med den verksamhet man bygger upp under projekttiden. Metoderna ska spridas inom KFUM-rörelsen och till andra. Det digitala utbildningsmaterialet ska finnas fritt och tillgänglig för allmänheten.

STOCKHOLM

Riksförbundet Attention har fått stöd med 6 847 855 kr för "UVAS-Vägen vidare - för unga som varken arbetar eller studerar "

Projektet syftar till att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som varken arbetar eller studerar ska bli delaktiga i sin egen utveckling och ta fram strategier och metoder som kan hjälpa dem att förändra sin livssituation. Dessa ska också kunna användas av anhöriga och yrkesverksamma som möter målgruppen.

Målgruppens egna erfarenheter om vad som orsakat att de befinner sig i den situation de är i, och deras behov av vad de behöver för att ta sig ur den, samlas in genom möten och enkäter. Projektet ska även skapa plattformar där målgruppen och professionen möts och samverkar kring hur stöd och hjälp kan förbättras.
Efter projektet ska material och metoder spridas till relevanta aktörer och förankras i Attentions lokalföreningar. Lokalföreningarna fortsätter driva samtalsgrupper för ungdomar och anhöriga i syfte att stötta till förändring.

Det kunskaps- och utbildningsmaterial som projektet tar fram ska finnas på Attentions webb och utbildningsplattform och användas i deras kontakter med myndigheter och andra relevanta aktörer.

STOCKHOLM

Narva boxingklubb har fått stöd med 3 786 195 kr för "Vårdkompletterande träning för Parkinsonsjuka i hem och klubb"

Projektet vänder sig till personer med Parkinsons sjukdom som på grund av medicinska eller fysiska problem har svårt att ta sig till en lokal för att träna boxning. Med digital videokonferensteknik ska deltagarna ges förutsättningar att kunna träna hemifrån. Efter projekttiden ska erfarenheterna från gruppträningarna och det framtagna utbildningsmaterialet ingå i organisationens ordinarie arbete.

Efter projekttiden räknar Narva Boxningsklubb med att framtida kostnader kommer att täckas av medlems- och träningsavgifter och statligt lokalt stöd.

STOCKHOLM

Stiftelsen Fryshuset har fått stöd med 3 934 031 kr för "MyBrain 2"

Projektets syfte är att tillsammans med målgruppen utveckla metoder som verkar för bättre hjärnhälsa och lärande. Målgruppen är elever i grundskolans årskurser 6 till 9.
Projektets mål är att eleverna har en individuell verktygslåda med verktyg för en god hjärnhälsa och studieteknik. Hjärnhälsa inkluderar både kognitiva förmågor och psykisk hälsa samt de funktioner som stödjer dessa förmågor. Verktygen ska vara enkla att göra och varje elev ska sätta samman sin egen kombination av dessa.

Projektet ska samverka med två pilotskolor och där ta fram exempel på verktyg. Det kan vara kända verktyg som andningsövningar eller sådana som eleverna kommer på utifrån den kunskap som de får genom projektet. Elever och pedagoger bidrar med kunskap, behov och erfarenheter från skolsituationen och projektmedarbetarna bidrar med kunskap om hjärnan, tips på konkreta verktyg och kan erbjuda aktiviteter utifrån gruppens önskemål. Under projektet ska man ta fram ett digitalt metodmaterial med exempel från projektskolorna som ska spridas till andra. Materialet ska finnas tillgängligt att fritt laddas ned.

Efter projektet slut ska de samverkande skolorna fortsätta med metoden och man kommer att verka för att fler skolor använder sig av metoden.

STOCKHOLM

Posithiva Gruppen har fått stöd med 5 674 703 kr för 3P (Positive Pregnancy Peers)

Med hjälp av projektet 3P (Positive Pregnancy Peers) ska sökande organisation tillsammans med samarbetspartner bygga upp ett nationellt nätverk av stödpersoner för gravida kvinnor med hiv enligt den engelska förlagan 4 M/Mentor Mothers. De lokala stödgrupperna ska successivt etableras i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.

Efter projekttiden ska stödverksamheten till gravida kvinnor tillsammans med det informations- film- och utbildningsmaterial som utvecklats under projekttiden ingå i sökande organisations ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM

Buff Sverige har fått stöd med 5 474 424 kr för "Bryta mönster"

Syfte och mål med projektet är att utveckla en modell, för att stärka stödet till syskon (7 - 18 år) till frihetsberövade äldre syskon (15 - 24 år), som erbjuder stöd, ger information och kunskap samt visar på alternativa livsval. Förutom att arbeta preventivt för att förhindra att även yngre syskon rekryteras in i kriminalitet så vill projektet öka kunskapen i samhället om syskon till unga frihetsberövade samt utbilda medarbetare i organisationen i att stödja barn med frihetsberövade syskon.

Modellen ska testas på tre orter - i Luleå, Stockholm och Helsingborg och sedan spridas till resten av landet.

STOCKHOLM

Föreningen Verdandi har fått stöd med 6 992 008 kr för "Kraftverket"

Syftet med projektet är att utveckla en modell genom caféworkshoppar och ett webbaserat kunskapslyft om ens rättigheter och hur man nyttjar sin rätt till vård- och stödinsatser. Målgruppen är unga med samsjuklighet eller unga i riskzon för det.

Användningen av modellen ska leda till att:
- unga tar mer aktiv del i vård- och stödinsatser genom kommun samt hälso- och sjukvård.
- unga tar del av konstruktiva fritidssysselsättningar i nykter och drogfri miljö.
- personal inom kommuner och föreningsliv som möter unga använder modellen med caféworkshop, för att stärka utsatta ungas återhämtning.

Efter projektets slut kommer metoden att förvaltas av Verdandi genom det nationella resurscentrumet Brukarkraft och caféworkshopparna kommer att fungera som studiecirklar genom ABF på orter runt om i landet. Ungdomar som deltagit i och utvecklat projektet förväntas sprida sina erfarenheter till andra unga och därmed öka efterfrågan på kunskap om rättigheter och vägar till meningsfull fritid.

SUNDBYBERG

Sveriges Dövas Riksförbund har fått stöd med 3 304 429 kr för "DigiDöv - digital guide för äldre döva"

Sveriges Dövas Riksförbund ska tillsammans med överenskomna samarbetsorganisationer öka äldre dövas digitala kunskaper genom att utbilda yngre döva volontärer. Projektets ambition är också att mötena mellan generationerna ska leda till mer långsiktigt hållbara vän-relationer som kan hjälpa till att minska och förebygga den ofrivilliga ensamheten och det digitala utanförskapet som framför allt många äldre har upplevt under Coronapandemin. Verksamheten är planerad att genomföras i fem regioner i landet, från norr till söder.

Efter projekttiden ska förbundets lokalföreningar i samarbete med de lokala pensionärsföreningarna driva aktiviteterna/verksamheten vidare.

VINSLÖV

Föreningen SHEDO har fått stöd med 1 856 764 kr för "Mentorskapsprojektet"

Med hjälp av projektet ska man utveckla ett digitalt mentorskapsprogram för personer över 15 år med självskadebeteende och/eller ätstörning genom att som ett komplement till vården erbjuda drabbade och deras anhöriga ett personligt stöd i återhämtningen och tillfrisknandet.

Mentorskapsprogrammet ska bli en del av föreningens reguljära verksamhet som efter projekttiden planeras ersättas av Folkhälsomyndighetens verksamhetsbidrag till föreningen.

ÖREBRO

Teckenpedagogerna har fått stöd med 6 527 416 kr för Matematik - på teckenspråk

Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel för döva och hörselskadade gymnasieelever i skolämnet matematik. Materialet kommer att innehålla teckenspråkiga genomgångar av olika kursmoment med därtill hörande övningar. En viktig del i projektet är att utveckla och etablera tecken för olika matematiska begrepp.

Syftet med projektet är att ge målgruppen lika förutsättningar som hörande elever till lärande inom skolämnet matematik. Äldre personer i målgruppen, som inte längre är i gymnasieålder, ska få möjlighet att ta del av materialet via exempelvis folkbildningen.

Teckenpedagogerna ansvarar efter projektets slut för att förvalta, utveckla och fritt tillhandahålla materialet på Teckenpedagogernas webbplats. Flera av samverkansparterna kommer antingen att själva lägga ut materialet eller att länka till det från sina respektive webbplatser.

Tilläggsbeslut

LUND

Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund Skåne har fått stöd med 803 223 kr för "Berättarverkstad deluxe"

Projektet ska utveckla en berättarverkstad där personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar med dokumentärt berättande som metod för stärkt identitet och ökad delaktighet. Särskilt fokus kommer att läggas på äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Metoden utvecklas inom ramen för studiecirklar och utvecklar deltagarnas förmåga att utforska egnas och andras historier samt att skapa bra berättelser. Vidare tränas deltagarna i sådant som intervjuteknik och gränssättning gentemot det privata.

I Berättarverkstad Deluxe kommer olika konstnärliga uttrycksformer att användas såsom film, animation, dans och musik. Deltagarna rekryteras via dagliga verksamheter, deltagande föreningars nätverk och genom uppsökande verksamhet. Arbetet bedrivs på olika orter över hela Skåne i grupper som sinsemellan delar sina erfarenheter genom en Youtube-kanal. Under arbetets gång dokumenteras processen i en film och i ett metodmaterial med tillhörande studiehandledning.

Efter projektets slut uppdateras materialet löpande och sprids nationellt av Vuxenskolan i samarbete med samverkansparterna. Ledare för framtida grupper kommer i första hand att rekryteras bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. De medverkande kommunerna kommer att fortsätta med Berättarverkstad Deluxe inom ramen för daglig verksamhet och LSS-boenden. FUB kommer efter projektet att kunna ställa upp med metodkonsulter för att bistå nya verksamheter som vill arbeta med Berättarverkstad Deluxe.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra aktiviteter som inte kunnat äga rum på grund av pandemin, men som behövs för att projektet ska få ett lyckat resultat och ges goda förutsättningar till överlevnad.

MALMÖ

URBI Urban biodling ekonomisk förening har fått stöd med 896 349 kr för "Inkluderingslabbet"

Projektet ska utveckla Inkluderingslabbet som blir ett regionalt utvecklingslaboratorium med och för personer med fysiska, neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsvariationer. Syftet är att bryta ofrivilligt utanförskap genom att utveckla metoder och modeller för målgruppens ökade tillgång till förenings-, kultur- och arbetsliv samt utbildning och offentligt samtal. I förlängningen ska deltagare även få möjlighet att utvecklas som ledare, arbetsgivare, innovatörer och företagare. Arbetssättet ska vara att målgruppen träffar företrädare för förenings-, kultur- och arbetsliv samt offentliga aktörer för att gemensamt identifiera funktionshindrande processer som bidrar till att förstärka utanförskapet för målgruppen.

Nästa steg i processen är att komma fram till möjliga lösningar som man tillsammans prövar i mindre skala. Inkluderingslabbet kommer också att arbeta med att främja empowerment bland målgruppen genom studiecirklar, coachning, föreläsningar och workshoppar.

Efter projektets slut finns en beprövad metod samt studiecirkelmaterial, föreläsarnätverk och ambassadörer rustade att bedriva fortsatta processer. Inkluderingslabbet inkluderas i URBI:s ordinarie verksamhet och finansieras genom att samverkansparter och andra intressenter köper tjänster.
Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med ytterligare sex månader för att kunna slutföra de återstående aktiviteter som ej kunnat genomföras på grund av den pågående pandemin.

MALMÖ

Föreningen Hassela Solidaritet har fått stöd med 3 033 131 kr för "Hassela Framåt"

"Hassela Framåt" är ett projekt med fokus på att underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige. Projektets målgrupp är nyanlända i åldern 18-25 år som saknar sysselsättning. Projektets metoder innefattar bland annat utbildningar samt praktikplatser inom vård och omsorg, LSS m.m. En samhällslots ska stötta deltagarna i kontakter med Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten samt ge deltagarna stöd i att navigera mellan utbildningar och arbetsmarknadspolitiska insatser. Efter projekttiden har Hassela skapat nätverk och en metod för att underlätta målgruppens tillträde till arbetsmarknaden. Projektets metoder och arbetssätt kommer att implementeras hos Föreningen och samarbetspartners efter projektets slut.

Pandemin har haft stor påverkan på projektets förutsättningar att genomföra arbetet med att få ut ungdomarna i praktik inom vården. Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med ett år. Samtidigt beviljas ett mindre tillägg beviljas för projektår 3 för att förlänga och behålla två utbildare och en samhällslots. Dessa tjänster var planerade att avslutas 1-3 månader innan projektets avslutning.

Genom förlängningen av projektet bedöms Hassela Solidaritet kunna arbeta fullt ut med målet att få ut ungdomarna i praktik och arbete inom bristyrken inom vård och omsorg. På grund av pandemin har flertalet vårdboenden och vårdgivare ställt in möjligheten till praktik, vilket var en central del av projektet.

ÄLVDALEN

Älvdalens kommun har fått stöd med kr 495 432 kr för "Wilum og bellum"

Syftet med projektet är att genom och tillsammans med barn och ungdomar, rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket, ett modersmål för många i målgruppen. Målen i projektet är att synliggöra älvdalskan och att alla barn och ungdomar i Älvdalens socken ska ha rätt till att tillägna sig sitt språk och sin kulturella identitet. Målgruppen i projektet är barn och ungdomar, från nyfödda till ungdomar i tjugoårsåldern. Aktiviteter består av utbildning av förskolepersonal, lärare och föräldrar och utveckling av utbildningsmaterial som ska användas i skolor. För yngre barn genomförs sommarkollo och för något äldre barn språkläger och dessutom kommer generationsövergripande aktiviteter mellan äldre människor och barn samt ungdomar att äga rum. Barn och unga deltar i planering och genomförande av sociala aktiviteter, utvecklar sällskapsspel och dataspel samt genomför kommunikationsinsatser på sociala medier etc.

Efter projekttiden kommer kommunen att finansiera delar av projektet som bland annat rör förskola och skola, och samarbetande föreningar svarar för andra delar av verksamheten. Genom tilläggbeslutet förlängs det treåriga projektet med ett år.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra de delar av projektet som inte har gått att genomföra under pandemin. Dessutom kommer barn och unga i samarbete med äldre i Älvdalen att tillsammans dubba en tecknad barnfilm. Projektet kommer att stärka sin överlevnad genom förlängningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2021-09-29.