Till innehållet

Projektstöd september 2022

Projektstöd september 2022

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BORLÄNGE
Framtidsmuseet i Dalarna får stöd med 2 155 753 kr för "Glokal Aktion"(senare omdöpt till Eco Loco)

Projektet genomförs på 2047 Science Center i Borlänge och ska utveckla, tillämpa och sprida ett digitalt pedagogiskt verktyg i vilket unga människor arbetar med att experimentera med fossilfria, förnybara och cirkulära lösningar vilka ska bidra till att uppnå Agenda 2030. Arbetet ska även stärka de ungas kompetens och möjligheter på arbetsmarknaden. Verktyget består av en mjukvara som kan liknas vid ett strategispel med tillhörande databas. Det kan användas på olika digitala enheter och i olika miljöer, exempelvis klassrum och science center.

I arbetet ingår även att ta fram en arbetsmodell i vilken ungdomar med olika intressen, kompetenser och utbildningsbakgrund sammanförs med uppgiften att gemensamt genomföra projektet. Modellen ska redan under projekttiden testas och implementeras även i andra liknande verksamheter i landet. Efter projekttiden lever det pedagogiska verktyget och den ungdomsdrivna arbetsmodellen vidare i föreningens och i flera andra science centers ordinarie verksamheter. Därutöver kommer verktyget att vara tillgängligt att använda för samtliga science center i landet.

GÖTEBORG
RF-SISU Västra Götaland får stöd med 5 448 690 kr för "Girls Games - tjejer i idrottens förarsäte!"

Projektet vill göra en riktad insats för att öka antalet tjejer i åldrarna 15-25 år från idrottssvaga områden som ledare och deltagare inom olika idrotter. Projektet ska utbilda och engagera ledare ur målgruppen för att skapa förebilder och tillvarata erfarenheter och kunskaper som målgruppen besitter. Genom projektets praktiska arbete med ”Girls Games-events”, som leds av målgruppen i samarbete med föreningar, ska erfarenheter och lärdomar dras och dokumenteras. Detta ska så småningom mynna ut i en utbildning som ska leva vidare och erbjudas föreningar och andra aktörer, i första hand inom RF-SISU Västra Götalands befintliga nätverk.

LOMMA
Sveriges Lantbruksuniversitet får stöd med 4 859 290 kr för "KliMatspelet"

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ska, tillsammans med 4H, Svenska Kyrkans Unga, Sverok Väst och WWF Sweden Youth, ta fram ett digitalt spel för lärande, KliMat-spelet, som tydliggör utmaningar och möjligheter i en situation där samhället både vill öka sin självförsörjningsgrad av livsmedel och nå de globala målen som berör klimat, biologisk mångfald och växtnäringshushållning. Spelet utvecklas av målgruppen unga i samverkan med forskare och lärare. Spelet ska förvaltas av SLU men spridas till skolor och föreningar genom projektets samverkansparter.

MALMÖ
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö får stöd med 5 288 859 kr för "Framtiden tillhör alla - Ett mångkulturellt projekt för att bryta äldres ensamhet"

Projektets syfte är att motverka ensamhet och isolering bland äldre kvinnor med utländsk bakgrund. Tillsammans med målgruppen ska man undersöka vad som orsakar ofrivillig ensamhet och vad som kan bryta det. Utifrån det utvecklas aktiviteter som på ett konkret sätt ger gemenskap, sociala kontakter och stärkt självförtroende. Det kan vara både spontana (informella) aktiviteter och mer organiserade insatser. Arbetssättet och goda exempel samlas i en handbok och sprids till andra aktörer som vill nå målgruppen.

Efter projektet ska metoder och aktiviteter leva vidare hos medverkande organisationer. Vuxenskolan ska erbjuda studiecirklar till målgruppen. Den digitala communityn Boomcom ska inkludera målgruppen i sin plattform. Rotary kommer att utöka sina nätverk med kvinnor från målgruppen. Sökande förening fortsätter erbjuda målgruppen en plats att mötas på, dialogcirklar och olika aktiviteter. Pensionärsorganisationer har hittat sätt att rekrytera och välkomna målgruppen in i sina ordinarie verksamheter.

MÖLNLYCKE
Brukarrådet för missbruksfrågor Västra Götaland får stöd med 6 244 384 kr för "Brukarrådet missbruk/beroende Sverige"

Projektets syfte är att skapa ett nationellt brukarråd/center för landets brukarorganisationer och regionala brukarråd inom området beroende/missbruk och angränsande hälso- och sjukvård inklusive allmän psykiatri. Målet är att kvalitetssäkra och förbättra vårdinsatserna inom missbruks-/beroendevården, genom att säkra brukarperspektivet i det utvecklings- och förbättringsarbete som pågår nationellt samt stötta tillkomst av fler regionala och kommunala brukarråd. Primär målgrupp är personer med samsjuklighet exempelvis missbruk och psykisk ohälsa, främst ungdomar.

Utvecklingscentret kommer att erbjuda utbildningar i civilsamhällets roll för offentligt finansierad vård och fungera som kompetenspool för de regionala brukarråden för missbruks-/beroendevård ur ett brukarperspektiv. Efter projekttiden kommer centret att drivas vidare av samverkanspartners och andra intressenter.

SPÅNGA
Förenade Förorter får stöd med 6 017 505 kr för "Skolan bästa debattör"

Projektet syftar till att stärka samhällsengagemanget och öka ungas demokratiska deltagande. Målet är att skapa rum för debatt och retorik i förorten genom att skapa en nationell tävling med unga debattörer. Målgruppen för projektet är unga och unga vuxna i åldern 13–25 år. Inom projektet ska ungdomarna få lära sig att granska fakta och argument, ta ställning till samhällsfrågor och argumentera för vad de själva och andra tycker. I samarbete med skolor inbjuds elever i årskurs 7 till 9 att delta och välja ut personer som ska representera skolan i ett debattlag. Förenade förortens lokala föreningar arrangerar tävlingar efter skoltid, där vinnande lagen går vidare till att möta andra skolor. Första projektåret utformas och testas program och material i västerort, Stockholm. En tävling genomförs mellan flera medverkande skolor.

Under år två och tre ska debattforum och tävlingsupplägg utvecklas och spridas till ett antal större och medelstora städer i landet. Efter projektet ska "Skolans bästa debattör" bli en del av föreningens ordinarie verksamhet, och vara en nationell tävling på olika orter i Sverige.

STOCKHOLM
Svenska Dövidrottsförbundet får stöd med 7 427 000 kr för "Idrottsvänner"

Projektet syftar till att stötta ungdomar som flyttar till Örebro för att gå Riksgymnasiet för döva och hörselskadade att idrotta. Projektet vill skapa en ”röd tråd” för eleverna i övergången från grundskolan eller specialskolan till Riksgymnasiet i Örebro vad gäller idrott. Projektet ska, genom att bland annat utbilda ”idrottsvänner”, stötta ungdomarna i deras kontakter med föreningslivet lokalt i Örebro.

Projektet ska även skapa ett utbildningsmaterial och utbilda idrottstolkar i idrottstecken, samt verka för att en Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) upprättas för Riksgymnasiets elever. Materialet som tas fram ska förvaltas av sökande förening i samarbete med RF Sisu Örebro och utbildningarna kring ”idrottsvänner” samt idrottstecken ska fortsätta erbjudas efter projekttidens slut.

STOCKHOLM
Sveriges Konsumenter får stöd med 8 042 557 kr för "KonsumentRÄTT - ett vägledande projekt"

Projektet ska arbeta för att målgrupperna äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska stärkas i sin roll som konsumenter. Projektet ska drivas i samarbete med ett flertal andra föreningar såsom PRO Pensionärernas riksorganisation, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna, Reumatikerförbundet och Funktionsrätt Sverige. De ska arbeta med konsumentrådgivning och förebyggande informationsinsatser och ett målgruppsanpassat metod- och utbildningsmaterial ska tas fram. Materialet ska kunna användas av andra föreningar under och efter projektet.

Genom påverkansarbete vill man arbeta för att vända utvecklingen där den lokala konsumentvägledningen minskar eller till och med försvinner i många kommuner. Projektet skapar nya samverkansformer mellan civilsamhället och kommuner, vilket främjar arbetet med att nå målgruppen och att arbeta förbyggande.

STOCKHOLM
Bris (Barnens rätt i samhället) får stöd med 12 520 600 kr för "För alla barn alltid"

Med projektet vill Bris ge stöd till ännu fler barn genom att tillsammans med målgruppen utveckla nya digitala stödformer. Projektet innebär en digital satsning där Bris utvecklar en stödkanal utöver telefon, mejl och chatt som gör att alla barn som kontaktar Bris når fram till en kurator utan att behöva stå i kö. En app tas fram för detta. Dessutom utvecklas nya former för digitala stöd som barn kan tillgodogöra sig på egen hand utan kontakt med en kurator. Projektet ska också utveckla AI-funktion och AI-verktyg som effektiviserar kuratorernas arbete och gör att fler barn kan få stöd. Med den nya tekniken skapas en datahantering som kan förändra möjligheter att förstå barns livssituation i Sverige genom exempelvis transkribering av telefonsamtal, identifiering av barns rättigheter i samtal och trendspaning. Barn och unga deltar kontinuerligt i utvecklingen av verktygen och testning av det nya stödet.

Kunskap och erfarenheter från projektet kommer att delas med andra organisationer inom barnrättsområdet. De verktyg och metoder som utvecklas ska bli en integrerad del av Bris ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) får stöd med 9 398 222 kr för "Personligt ombud för unga"

Projektet syftar till att testa möjligheten att bredda användningen av stödformen personligt ombud (PO) till att omfatta målgruppen unga mellan 12-17 år med psykisk ohälsa. Den nuvarande stödformen för PO omfattar endast vuxna personer med psykisk ohälsa.

En spridningsbar metod ska utvecklas och testas i ett antal kommuner i Skåne och Västernorrland. Om projektet får avsedd effekt ska RSMH verka för att utöka målgruppen för statsbidraget för PO.

STOCKHOLM
Funktionsrätt Stockholms stad får stöd med 6 198 045 kr för "Våra röster ska höras, en metod för att samla berättelser från personer med funktionsnedsättning"

Projektets syfte är att synliggöra personer med funktionsnedsättning och deras livsvillkor. I projektet utvecklas en metod och ett digitalt verktyg för att samla in och sammanställa målgruppens erfarenheter från olika livssituationer och områden. Berättelserna samlas in tematiskt, bearbetas och bildar tidsdokument i form av antologier. Dessa ska användas för att påverka beslut och insatser som berör målgruppen – genom intressepolitiskt arbete, som informationsmaterial och som underlag till beslut. Berättelserna blir också historiskt intressanta genom att fungera som tidskapslar för framtiden.

Efter projektet ska metoden och verktyget fortsätta användas av och med målgruppen för att samla in livsberättelser. Det kan vara inom vilka områden som helst där målgruppen vill påverka och förändra. Konkreta exempel kan vara tillgänglighet, tillgång till hjälpmedel, erfarenheter av LSS-insatser och utbildning. Arbetssättet fortsätter användas inom Funktionsrätt Stockholm, Begripsam, i studiecirklar och av andra som vill.

STOCKHOLM
Clownmedicin-Glädjeverkstan får stöd med 5 636 228 kr för "Digitala möten mellan sjukhusclowner och äldre personer med IF, autism och fördärvad hjärnskada"

Projektet ska utveckla en metod för regelbundna digitala möten mellan clowner och äldre personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad och som ofta upplever isolering då de inte längre är berättigade till daglig verksamhet. Fokus ligger på digitala möten då dessa skapar utrymme att nå många personer i målgruppen, men återkommande gör clownerna även fysiska besök hos brukarna. En central grupp att arbeta med under projektet är den personal som dagligen finns i målgruppens närhet. Projektet genomförs i Stockholm respektive nordvästra Skåne.

Arbetet utvärderas löpande med hjälp av enkäter och bildstöd som tas fram i samverkan med brukarrörelsen. Ett metodmaterial produceras under projekttiden och förvaltas av stödmottagaren och sprids tillsammans med samverkansparterna. Efter projektets slut drivs verksamheten vidare på båda orterna tillsammans med projektets samverkansparter.

STOCKHOLM
Friluftsfrämjandet får stöd med 6 792 699 kr för "Friluftsliv för psykisk hälsa"

Projektet ska vidareutveckla och sprida en modell som använder friluftslivet som verktyg för återhämtning från psykisk ohälsa. Modellen har funnits lokalt i sydöstra Skåne i några år och med detta projekt kommer man att anpassa modellen för att kunna sprida den nationellt och möjlig att genomföra i större skala. Detta ska ske i nära samverkan med målgruppen, dels genom att samarbeta med brukarorganisationer, dels genom att anställa personer ur målgruppen i projektet. I projektet ska man ta fram metodhandbok, en utbildningsstruktur med olika utbildningar samt handledning. Man kommer också att ta fram en beskrivning till kommuner och regioner om förutsättningar för att friluftslivet ska bli en naturlig del av de insatser som ges till personer med psykisk funktionsnedsättning, i syfte att fler kommuner och regioner ska använda modellen. Syftet med projektet är att erbjuda personer med psykisk ohälsa regelbundna och återhämtningsinriktade friluftsaktiviteter.

Under projekttiden ska Friluftsfrämjandet verka för att modellen används även i andra friluftsorganisationer. Efter projektets slut ska Friluftsfrämjandet fortsätta erbjuda utbildningar till självkostnadspris samt tillhandahålla metodhandboken med tillhörande material.

STOCKHOLM
Föreningen Socialpolitisk debatt får stöd med 7 244 600 kr för "Förnya det sociala reportaget"

Projektets syfte och mål är att utveckla flera forum där människor i social utsatthet (samsjuklighet) själva kan uttrycka sig och ta plats i samhällsdebatten bland annat genom en ny typ av kultursida i tidningen Socialpolitik. Vidare vill projektet få till en omvänd journalistutbildning där intervjuobjekten utbildar journalister för att starta ett samtal om hur sociala frågor och utsatta personer skildras i reportage – för att på så sätt formulera och etablera en etisk kod för sociala reportage.

Föreningen har en samverkan med Folkhögskolan i Jakobsberg och planerar att utveckla och genomföra en kurs om det sociala reportaget och metoderna som tas fram ska införlivas i reguljära verksamheter, på journalistutbildningar, intresseföreningar, brukarorganisationer och på redaktioner.

TJÖRN
Egnahemsfabriken Tjörn får stöd med 5 362 566 kr för "Unga omställningsakademin"

I samarbete med Tjörns kommun ska föreningen Egnahemsfabriken bygga upp Unga omställningsakademin för att där tillsammans med målgruppen forma en verksamhet för unga personer 12-20 år som står utanför studier eller arbete. Syftet är att skapa möjlighet att finna mening, gemenskap och framtidstro. Tillsammans med handledare med olika kompetenser inom husbyggeri, odling, cirkulära verkstäder, snickeri, slöjd, hantverk och djurhållning, ska Unga omställningsakademin erbjuda en plats för gemenskap, skapande, innovation, kreativitet och personlig utveckling.

Projektet genomförs i nära och bred samverkan med kommunen för att gemensamt utveckla Egnahemsfabriken som en brygga mellan skola, hem och kommunens sociala stödverksamhet. Projektet ska inte ses som en ersättning för skola eller arbete utan som en plats där individen får en nystart för att stärkas och motiveras till fortsatt skola och arbetsliv. Efter projektet ska kommunen erbjuda och finansiera praktikplatser för målgruppen i verksamheten.

UMEÅ
Idrottsföreningen Kamraterna / IFK Umeå får stöd med 5 258 830 kr för "Demokratiprojektet"

Projektets syfte är att öka barns och ungas delaktighet i den demokratiska processen inom idrottsföreningar. Målet är att skapa en hållbar metod som stärker barnrättsperspektivet och som är anpassningsbar för föreningars olika förutsättningar.
Målgruppen för projektet är föreningsaktiva barn och unga i åldrarna 7–18. Projektet kommer att arbeta för att denna grupp ska ta och tillåtas ta mer plats i beslutsprocessen. Genom projektet ska man tillsammans med målgruppen skapa strukturer och utrymme –så kallade ungdomsråd – för unga att förmedla sina upplevelser, önskemål, frågeställningar och goda idéer kring sin fritidssysselsättning. Dessa strukturer ska fungera som det självklara sättet för målgruppen att påverka sin fritid och de ska bli en naturlig del av föreningens beslutsprocess. Samtidigt som ungas delaktighet och inflytande ökar så stärks också deras kunskaper om föreningsdemokrati.

I projektet samverkar man med bland andra Umeå universitet, RF-SISU och Rädda Barnen för att utveckla och sprida modellen. Efter projekttiden ska modellen kunna användas på bred front inom idrottsrörelsen, med hjälp av det startmaterial och stöd som tas fram.

ÖRNSKÖLDSVIK
Sensus Norrland får stöd med 7 233 330 kr för "Rättigheterna är våra! Berättelsen som strategiskt verktyg för förändring"

Projektet ska utveckla en metod där en samtidsdokumentation bildar grund för ett regionalt förändrings- och påverkansarbete inom funktionsrättsområdet. Utgångspunkten blir personliga berättelser och visioner som samlas in från personer med funktionsnedsättning över hela Västerbotten. En tankesmedja byggs upp i vilken experter inom funktionsrätt och mänskliga rättigheter tillsammans med makthavare analyserar berättelserna och ur dessa skapar utvecklingsidéer för framtiden. Under projekttiden tas fyra påverkanspaket fram som innehåller insatser och aktiviteter rörande folkbildning, opinionsbildning samt dialog och påverkan. Det som kommer fram i projektet paketeras i ett metodmaterial och en utställning. Den framtagna metoden kan appliceras även på andra regionala kontexter och ett nationellt spridningsarbete påbörjas redan under projekttiden.

Projektet drivs av Rättighetscentrum Västerbotten i nära samverkan med Funktionsrätt Västerbotten och Västerbottens museum. I första hand är det dessa tre parter som efter projekttiden ansvarar för att det som tas fram förvaltas, vidareutvecklas och sprids. De dokumenterade berättelserna införlivas i museets samlingar. Metodmaterialet finns fortsatt tillgängligt att fritt rekvirera från alla tre samverkansparterna.

Efter att utställningen visats på Västerbottens museum kommer museet att ansvara för en fortsatt turné. Tankesmedjan drivs vidare av Funktionsrätt Västerbotten i samverkan med Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå universitet.

Tilläggsbeslut

HALMSTAD
Halmstad kommun får stöd med 3 713 961 kr för "Lärande om Insikt om Välmående (LIV)"(Byte av huvudman)

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet från projektår 2 att drivas av den nya huvudmannen Halmstad kommun/Kattegattgymnasiet.

SOLNA
FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning får stöd med 1 044 750 kr för "Mitt vuxenliv - Livskunskap (f.d. Mitt bästa jag)"

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna införliva bildstöd respektive möjligheten för deltagare ur målgruppen att kunna spara personliga data när de arbetar med materialet.

STOCKHOLM
Rädda Barnen får stöd med 5 594 656 kr för "Starka mammor - trygga barn"

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna möta de ökade behoven av stöd som anländande kvinnor och barn från Ukraina har under resterande månader av projektår tre. Dessutom förlängs projektets verksamhet till ett fjärde år. I projektet anställs en ukrainsk processledare och tolk på halvtid.

STOCKHOLM
Kvinnors Nätverk får stöd med 508 270 kr för "Killars röster om heder"

På grund av pandemin har inte projektet kunnat genomföras som planerat. Med detta tilläggsbeslut justeras den ursprungliga budgeten under en redan beviljad förlängning. Med tillägget höjs tjänstgöringsgraderna för att projektet ska kunna genomföras enligt ursprungsplan med implementering och spridning till skolor och fritidsgårdar.

STOCKHOLM
Stockholms Schackförbund får stöd med 441 058 kr för "Vi spelar ihop! - ett generationsmöte vid schackbrädet"

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet ges möjlighet att bättre utveckla det digitala stödet för deltagarna redan under det andra projektåret och dessutom utveckla och inkludera verksamhet för ukrainska barn inom projektet. Inom tilläggsstödet ingår även en justering för lönerevision år 2 och 3, vilket saknades i tidigare beslut.

VALLENTUNA
Korpen Vallentuna får stöd med 1 099 025 kr för "Riskful Play"

Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sex månader. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna slutföra den aktivitetsplan som på grund av pandemin inte kunnat genomföras enligt plan. Här i ligger den viktiga spridning av den metod och det material som tagits fram i projektet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-03-08.