BISAM Bi- och insektsodling i samverkan

BISAM-projektet ska utveckla en ny arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning med fokus på odling av bin och insekter, samt utveckla nya pedagogiska metoder för bi- och insektsodling där barn engageras i konkret miljöarbete.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Malmö-Skåne

Projektet drivs av Föreningen Hidde Iyo Dhaqan

Adress: 
Sevedsgatan 12
21445 Malmö
Telefon: 
0704-347819

Tabs

Projektfakta

Mål

Målen med BISAM-projektet är dels att utveckla en ny arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning med fokus på odling av bin och insekter, och dels att utveckla nya pedagogiska metoder och material för bi- och insektsodling där barn engageras i frågor kring hållbar utveckling och konkret miljöarbete.

Projektets huvudsakliga målgrupper är två: dels personer med funktionsnedsättning och främst somaliskt ursprung, och dels barn i åldern 4-12 år. Vi beräknar att antalet aktiva deltagare i dessa två huvudmålgrupper är 15 personer med funktionsnedsättning och 1000 barn i åldern 4-12 år.

Sekundära målgrupper i projektet är föräldrar till de medverkande barnen, styrelseaktiva, medlemmar och engagerade i de medverkande föreningarna, pedagoger och annan personal i förskolor och skolor samt studieorganisatörer, lärare med flera i studieförbund, folkhögskolor med flera organisationer. Antalet mottagare, användare, deltagare och brukare av: app beräknas bli 400000 personer, pedagogisk handledning 10000 personer, film/hemsida 50000 personer, studiebesök 1000 personer och avslutande symposium 200 personer. 

Projektet har ett tydligt fokus på inspirations- och spridningsinsatser riktade till aktörer i ideella, kommunala, privata och utbildningsorganisationer. För detta arbete produceras en verktygslåda med en app, en pedagogisk handledning och en film om projektets metoder och resultat. 

Projektets överlevnad

Vi planerar att cirka 15 personer med funktionsnedsättning kommer att vara deltagare i projektet. Idag är nio personer med funktionsnedsättning (synnedsättning, rörelsehinder och hörselnedsättning) redo att påbörja projektgenomförandet. Övriga deltagare med funktionsnedsättning nås via föreningarnas nätverk.Vi utgår hela tiden från deltagarnas egna frågor och problemställningar som med en bas i det sociala företagets idé. Ett viktigt mål är att gruppdeltagarna självständigt ska söka kunskap, att själva ta ansvar och styra sitt lärande samt att utveckla förmågan att analysera och reflektera över sitt kunnande. Det får konsekvenser för såväl deltagarna som utbildaren liksom för arbetsform, arbetssätt och planering. 

I detta delprojekt engageras cirka 1000 barn från föreningar, förskolor och skolor i Malmö och andra orter i Skåne som utvecklar projektets nya pedagogiska metoder och material kring lärande om bi- och insektsodling för andra barn i föreningar, förskolor och skolor i form av en verktygslåda med en app, en pedagogisk handledning och en film. Barnens arbete kommer att organiseras och resultera i cirka 100 ”bikupor”, där barnen kommer att utforska och lära om bin och andra insekter.

Målgruppens delaktighet

Under 2013 har Hidde Iyo Dhaqan genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningarna för ett regionalt projekt med fokus på biodling. Frågeställningar som initialt undersöktes var: Finns det ett bredare intresse bland barn och föräldrar för biodling och hur kan ett projekt se ut? Vi bjöd in barn från föreningar, förskolor och lågstadiet tillsammans med föräldrar och pedagoger för att ta reda på vad de tänker. Närmare 500 barn har nu deltagit i förstudien. Intresset för bin och insekter visade sig vara enormt stort och det hämtar sin kraft ur barnens nyfikenhet och tidiga förståelse för hur viktigt det är att skapa bättre villkor för djur och natur. Barn vet numera, redan i mycket tidiga år, att allt inte står rätt till i naturen och att alla, stora som små, måste hjälpas åt för att göra saker bättre.

Under förstudien har vi identifierat personer med funktionsnedsättning och barn som vill delta i BISAM-projektet. I genomförandet av projektet är både barn och personer med funktionsnedsättning genomförare av eller medskapare i alla delaktiviteter. Slutligen är målgrupperna användare av projektets resultat, efter projektets slut 2017. En noggrann och bred förankring är även gjord i Hidde Iyo Dhaqans egen organisation liksom bland föreningarna i Somaliska paraplyorganisationen i Skåne samt hos Hållbar Utveckling Skåne, Områdesprogrammet Seved, Studiefrämjandet och Coompanion Skåne.

Samarbete

Projektet bygger på bred samverkan mellan aktörer inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn samt utbildningsanordnare. Centrala aktörer i detta samverkansarbete är: Föreningar i Somaliska paraplyorganisationen i Skåne som medverkar genom att medlemmar med funktionsnedsättning och intresserade barn kan delta i BISAM: Somalisk kultur och kunskapsförening, Somalisk freds & skiljedoms förening, Safari förening, Afro-Svenska i Malmö, Somaliska fritids- och  kulturföreningen samt Hodi Förening.

Vi samverkar också med Hållbar Utveckling Skåne som är en partipolitiskt obunden ideell förening med syftet att främja dialogen mellan olika aktörer i regionen. Områdesprogrammet Seved, Malmö stad som är en femårig investering (2010-2015) för att förbättra levnadsvillkoren, öka tryggheten och skapa fler jobb i de områden i Malmö där välfärden är som lägst. Studiefrämjandet som är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Coompanion Skåne som är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. 

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 05:00