Hela Mig

Hela Mig vill öka kunskapen om sexualitetsproblematik till följd av sexuellt våld och erbjuda utsatta professionellt sexologiskt stöd.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Malmö

Projektet drivs av Föreningen Storasyster

Adress: 
Norra Vallgatan 20, 3tr
211 25 Malmö

Tabs

Projektfakta

Syfte

Hela Mig är ett treårigt projekt som vill öka och sprida kunskap om sexualitetsproblematik till följd av våldtäkt och andra sexuella övergrepp, samt erbjuda sexologiska stödfunktioner till utsatta. Eftersom få övergrepp anmäls och brottsutredningar sällan leder till åtal, lämnas denna grupp att till stor del klara sig utan samhällets stöd. Stödet som erbjuds är för det mesta dessutom åtgärdande kring själva traumat/övergreppet. Efter att ha undersökt de stöd-alternativ som idag erbjuds utsatta gällande sexualitetsproblematik konstaterar vi att det till vår kännedom aldrig tidigare gjorts något på ett så omfattande vis för att på ett tidigt stadium förebygga och komma tillrätta med allvarliga sexualitetsproblem hos denna grupp. Med Hela Mig kan man göra mycket mer för att utsatta ska få en chans till ett bättre liv. Genom att utforma stödåtgärder utifrån utsattas egna berättelser om sexualitetsproblematik erbjuder vi ett välanpassat stöd för utsatta och i viss mån även partners. Dessutom skapas en större inblick i utsattas problematik i relation till sin sexualitet. Hela Mig blir således en unik möjlighet att skapa nya vägar till en positiv sexualitet för utsatta.

Mål

- Att nå ut med information om projektet till allmänhet, till hjälpinstanser, skolor samt direkt till utsatta.

- Att öka Föreningen Storasysters kunskap om målgruppens problembild samt behov av stöd.

- Att kunna erbjuda professionellt sexologiskt stöd.

- Att öka kunskapen hos målgruppen om deras sexualitet.

- Att öka kunskapen om utsattas sexualitet hos partners.

- Att kompetensutveckla Föreningen Storasysters verksamhet och volontärer som möter liknande målgrupp i sexologi och sexualitet efter våldtäkt och sexuella övergrepp.

Projektets överlevnad

Efter projektets slut ska de professionella stödåtgärderna; sexologchatt, sexologmejl, sexologmottagning, fråga sexologen och stödgrupper för partners vara en del av Föreningen Storasysters befintliga verksamhet. De kommer att finansieras genom bidrag, medlemsavgifter, donationer från privatpersoner, försäljning av tjänster och produkter, samt försäljning av utbildningar och föreläsningar till organisationer som riktar sig till målgruppen. Föreningen Storasysters verksamhet finansieras mycket idag av beviljade medel från olika fonder, vilka vi planerar att fortsätta söka stöd från efter projektets slut. En del intäkter beräknas kunna nås genom de sålda utbildningarna och föreläsningarna samt även genom en mindre avgift per mottagningsbesök och stödgruppstermin.

Målgruppens delaktighet

Hela Migs stödåtgärder utvecklas med hjälp av företrädare för målgruppen; volontärer i Föreningen Storasyster samt utsatta genom deltagande i referensgruppen. Stödåtgärder som planeras till år ett bygger på idéer av föreningens verksamma medlemmar med egna erfarenheter av sexuella övergrepp. Åtgärderna hämtar stöd i den enkät som Föreningen Storasyster skickade ut till målgruppen under våren 2014. Målgruppen kommer även att löpande bidra till innehållet genom att: ställa frågor till ”fråga sexologen”, bidra med tips och råd kring sexualitet och sexliv efter övergrepp och våldtäkt genom ”Låt oss prata om sex” samt genom att svara på enkäten som kommer att spridas till stödsökande hos Novahuset, Tjejzonen, Killfrågor, Föreningen Tillsammans och tjejjouren.se. Genom spridningen av enkäten får vi tillgång till unika kunskaper från utsatta som leder till en anpassning av befintliga stödåtgärder samt utformandet av nya stödåtgärder.

Samarbete

Hela Mig samarbetar med följande organisationer; Novahuset, Tjejzonen, Killfrågor, Föreningen Tillsammans, HOPP Sthlm, FATTA och UniZon.

Senast uppdaterad: fredag, 30 september, 2016 - 08:01

Följ projektet på