Till innehållet

Om mervärdesskatt (moms) och uthyrning av anläggning vid lokalstöd

Innehållet på denna sida berör enbart stödformen lokalstöd, det vill säga när ni får stöd ur fonden för att bygga något.

Lokalstöd inklusive eller exklusive moms?

Allmänna arvsfonden beviljar bidrag antingen inklusive moms eller exklusive moms utifrån de uppgifter som ni som stödmottagare lämnar. Om er organisation har rätt att göra momsavdrag för byggkostnaderna ska ni söka bidrag från Allmänna arvsfonden exklusive moms.

Observera att det är ni som stödmottagare som ansvarar för att Skatteverkets regelverk efterlevs samt att de uppgifter som lämnas till Allmänna arvsfonden är korrekta.

Om er organisation har beviljats bidrag inklusive moms och sedan yrkar momsavdrag hos Skatteverket ska den del av bidraget från Allmänna arvsfonden som avsåg att täcka moms återbetalas till fonden.

Om er organisation har beviljats bidrag exklusive moms och det sedan visar sig vid Skatteverkets kontroll att ni inte har rätt att yrka avdrag för moms får ni stå för den eventuella merkostnaden i form av mervärdesskatt.

Från Allmänna arvsfondens perspektiv är det viktigt att anläggningen som byggs med bidrag från fonden används av stödmottagaren för den verksamhet och de målgrupper som har uppgetts i ansökan. Om det skulle visa sig att anläggningen används för annan verksamhet kan det bli aktuellt med återbetalning av bidraget.

Uthyrning av anläggning som byggts med arvsfondsmedel

Är det tillåtet att hyra ut anläggningen till eget aktiebolag/driftbolag?

Enligt lag (2021:401) om Allmänna arvsfonden:

  • får stöd endast lämnas till en organisation som bedriver ideell verksamhet.
  • ska den som beviljas stöd för en lokal eller anläggning förbinda sig att under minst tio år använda den för det ändamål och på de villkor som meddelas när stödet beviljas.

Det är stödmottagaren som ska ha den huvudsakliga tillgången till anläggningen för sin verksamhet.

Om stödmottagaren enbart hyr ut anläggningen till eget aktiebolag/driftsbolag bedöms upplägget inte uppfylla lagkraven för att beviljas stöd.

Om anläggningen hyrs ut till eget aktiebolag/driftbolag men används delvis av målgruppen måste ni upprätta ett avtal om återhyra.

Avtalet om återhyra mellan aktiebolaget/driftsbolaget och stödmottagaren ska omfatta hela den period som stödet från Arvsfonden gäller (vanligen tio år). Dessutom ska avtalet reglera att stödmottagaren är den part som har fri dispositionsrätt att nyttja lokalen när den vill och behöver, så att fondens målgrupper får tillgång till lokalen genom stödmottagaren.

Är det tillåtet att hyra ut anläggningen till andra organisationer?

En anläggning som byggts med medel från Allmänna arvsfonden får inte i huvudsak användas för kommersiell verksamhet. Däremot får ni hyra ut lokalen till exempelvis andra organisationer eller allmänheten på tider då lokalen inte används av er organisation.

Är det tillåtet att låta det egna aktiebolaget/driftbolaget utföra byggnationen och föra över stödet till det egna aktiebolaget/driftbolaget?

Nej, stöd kan endast lämnas till en organisation som bedriver ideell verksamhet. Det är inte tillåtet att överföra stödet till eget aktiebolag/driftbolag.

Regelverket kring moms regleras av Skatteverket

Det är Skatteverket som reglerar vilka krav och villkor som gäller för att kunna göra momsavdrag. Det är ni som stödmottagare som ansvarar för att Skatteverkets regelverk efterlevs.

Arvsfonden och Skatteverket har löpande dialog kring våra respektive krav.

För att er organisation ska kunna beviljas momsavdrag, krävs att det bolag som ni hyr ut till får den huvudsakliga tillgången till lokalen. Bolaget får i sin tur endast hyra ut lokalen i andra hand som korttidsupplåtelser och för ett visst antal timmar.

Detta innebär att en organisation med eget driftbolag inte kan erhålla medel från Allmänna arvsfonden exklusive moms och samtidigt leva upp till Skatteverkets krav för att kunna dra av momsen.

Regelverken inom momsområdet är komplexa och ständigt föränderliga. Vi rekommenderar er därför att alltid kontakta Skatteverket för att få ett utlåtande om er organisation har rätt till momsavdrag för byggnationskostnader.

Ekonomi och redovisa projekt

Det är viktigt att ni håller ordning på ekonomin i ert projekt och använder Arvsfondens pengar på…

Tidslinje – från start till…

Hur en tidslinje för ett projekt ser ut är olika beroende på om ni driver ett projekt med…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-09-28.