... när vi lyser för varandra...

...när vi lyser för varandra ...är ett 3-årigt scenkonstnärligt undersökande projekt som är uppbyggt kring samarbetsprocesser med teckenspråkiga barn och unga samt deras vuxna. I projektgruppen är både döva och hörande verksamma. 

Projektstöd
Avslutat
Barn
Nationellt

Projektet drivs av Kollaborativet

Adress: 
Kollaborativet
Klaragatan 7
214 34 Malmö

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektets övergripande syfte är att:

• Synliggöra och skapa nyfikenhet för svenskt teckenspråk.

• Öka teckenspråkiga barn och ungas deltagande i kulturlivet.

Utveckla nya former för samarbeten mellan förskola/skola och det professionella kulturlivet.

Därutöver har projektet en brobyggande målsättning att skapa förutsättningar för gemensamma upplevelser för döva, hörselskadade och hörande barn och deras vuxna, genom projektets sceniska produktioner.

Med projektets samlade aktiviteter är vår avsikt att projektet konstituerar ett tydligt exempel på hur scenkonst kan verka kunskapande och opinionsbildande för ett mer inkluderande samhälle. Detta genom att verka som en plattform för möten och kunskapande mellan olika samhälleliga aktörer såväl som generationer inom frågor som rör perspektiv på kropp, kommunikation, språklig mångfald, normer och identitetsskapande.

Mål

Projektets första år genomfördes i samarbete med teckenspråkiga barn och pedagoger på Motettens förskola i Malmö. I en undersökande process bestående av möten mellan kroppar, rum, material, ljus och ljud arbetades en föreställning med workshops fram riktade till både döva, hörselskadade och hörande barn, pedagoger och föräldrar.

År två genomfördes i samarbetade med Uroxens förskola i Lund, barn, unga och föräldrar inom DHB Södra samt deltagare vid Mo Gårds folkhögskola med flertalet deltagare som är nya i Sverige och håller på att lära sig svenskt teckenspråk.

Samarbetet med andra årets deltagargrupper utgör grunden för den sceniska produktionen: Det som rör oss - Ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum, som färdigställs i början av projektets tredje och avslutande år. Målsättningen är att nå 2500 grundskoleelever - döva, hörselskadade och hörande, pedagoger samt en bredare allmänhet. 

Med ett performativt laboratorium tänker vi oss ett magiskt universum där det inte finns någon motsättning mellan ett poetisk/sinnligt formspråk och ett innehåll med politiska dimensioner avseende frågor som rör språk, identitet och varierande funktionaliteter. I sökandet efter produktionens form arbetar vi med frågan: 

Hur kan en scenisk form skapas med öppenhet att både bjuda in besökarna att själv laborera, experimentera och ta egna initiativ samt rymma de berättelser och former för berättande som vuxit fram inom samarbetsprocesserna med projektets deltagargrupper?

Projektets överlevnad

Under projekttiden arbetar vi kontinuerligt för att bygga upp ett vidare och varaktigt samarbete med kommun, region och högskola/universitet för en fortsatt permanent verksamhet riktad mot barn och unga med fokus på kropp, kommunikation och flerspråkighet liksom barnens uttryck, berättelser och delaktighet, inom modeller där konstnärliga processer utgör en plattform för kunskapande och olika aktörers möten och samverkan.

Målgruppens delaktighet

Målgruppens deltagande utgör grunden för projektets uppbyggnad och existens. 

Projektet har en teoretisk ansats hämtad från posthumanistiska perspektiv och Reggio Emilia-inspirerad pedagogik, vilken knyter an till frågor som rör deltagande, identitetsskapande, makt, normer och gemensamt kunskapande. Dokumentation används som ett verktyg för att föra processen framåt i dialog med de olika deltagargruppen inom projektets målgrupp. 

Samarbete

Projektår 1 genomfördes tack vare stöd från Arvsfonden, Kultur Skåne, Malmö kulturstöd, Lunds kommun, Crafoordska stiftelsen och Längmanska kulturfonden.

Projektår 2 genomfördes tack vare stöd från Arvsfonden. 

Projektår 3 genomförs tack vara stöd från Allmänna Arvsfonden, Statens kulturråd, Kultur Skåne, Lunds kommun och Sparbanksstiftelsen Finn.

Projektets samarbetsparter är Motettens förskola, Kulturförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen (Malmö Stad), Döv- och Hörselenheten i Lund (Region Skåne), Kunskapscentrum för barnhälsovård (Region Skåne), Uroxens förskola (Lunds kommun), DHB Södra (Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning), Mo Gård Folkhögskola, TUFF (teckenspråksutbildning för föräldrar) vid Önnestads folkhögskola och Västanviks folkhögskola, Malmö högskola, Språkrådet, HSO Skåne, Skissernas museum, Malmö museer samt Unga Klara i Stockholm.

Senast uppdaterad: tisdag, 22 januari, 2019 - 10:59

Följ projektet på