PraLin i förskolan

Med fokus på barns delaktighet och inflytande utvecklar PraLin i Förskolan metoder för det praktiska likabehandlingsarbetet. Projektet ska resultera i processtöd för förskolors arbete med att förebygga kränkningar och främja lika möjligheter.

Projektstöd
Avslutat
Barn
Uppsala

Projektet drivs av Uppsala Föreningsråd/Diskrimineringsbyrån

Adress: 
kungsängsgatan 72
753 33 UPPSALA

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projekt PraLin i förskolan är att bidra till att utveckla likabehandlingsarbetet i förskolan. Fokus ligger på att använda normkritiska förhållningssätt för att öka barns delaktighet och inflytande. Diskrimineringsbyrån Uppsala vill skapa ett processtöd för förskolors arbete med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkningar samt att främja barns lika rättigheter och möjligheter. 

Mål

PraLin i förskolan utgår ifrån normkritiska, intersektionella perspektiv och lägger stor tyngd på att behandla alla sju diskriminineringsgrunder i de metoder vi utvecklar. Projkektet fokuserar på att vidareutveckla metoder som redan finns i förskolan för att likabehandlingsarbetet inte ska upplevas som separerat från övriga uppdrag i förskolan. Projektet vill utveckla metoder som bidrar till barns ökade delaktighet i likabehandlingsarbetet.

Under projektets gång arbetar vi i nära samarbete med flera olika förskolor. Tillsammans med personal och barn i förskolan utvecklas och testas metoder och utbildningsupplägg. Projektet ska resultera i ett utbildningsmaterial, ett utbildningskoncept och en inspirationsskrift som presenterar framgångsfaktorer, råd och tips om metoder, rutiner och åtgärder för ett fungerande likabehandlingsarbete. 

Projektets överlevnad

PraLins utbildning för förskolor kommer att vara tillgänglig i Diskrimineringsbyrån Uppsalas utbildningsutbud. Utbildningsmaterialet och inspirationsskriften kommer att ingå i utbildningen men även vara tillgängliga utanför utbildningen. Under projektets gång dokumenteras, utvärderas och utvecklas PraLins metoder och utbildningsupplägg.

Målgruppens delaktighet

Den primära målgruppen för projektet är barn i förskoleålder. Syftet med projektet är att bidra till en pedagogisk verksamhet där barn aktivt är med om att skapa en miljö fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering, och där alla barn får utvecklas på lika villkor. Barns behov, kreativitet och perspektiv står i centrum för projektet. Barnperspektivet är också avgörande för hur de främjande och förebyggande insatser som utvecklas ser ut. 

Samarbete

Förskolor:

Egalia

Karusellen

Spinnrocken

Stenhammar

Sturebys förskolor

Uppnäsan

Ängbygården

 

Övriga samarbeten:

DO

Handikappförbunden DATE

Senast uppdaterad: fredag, 19 augusti, 2016 - 15:00

Följ projektet på