Till innehållet

Äldre och den ideella sektorn

Rapporten publicerades:

Syfte

Arvsfondens målgrupper är barn, unga och personer med funktionsnedsättning. I den senare kategorin finns även äldre. Under de senaste åren har Arvsfonden sett ett ökat intresse för att starta projekt kring frågor som rör funktionsnedsättning och åldrande. För att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som dessa projekt gjort har ett trettiotal av dem som beviljats medel mellan 1996 – 2008 följts upp och utvärderats.

Beskrivning

De aktuella projekten har haft en rad olika inriktningar. De omfattar exempelvis nätverksbygge för anhöriga till dementa personer, rehabilitering av äldre personer med synnedsättning och utveckling av syncentralernas specialistkompetens, dataskola för reumatiker och att använda hunden i vården. Utvärderingen har de äldres upplevelser och erfarenheter i fokus och belyser frågeställningar kring:

  • vilka som varit engagerade i arbetet med projektet och under vilka villkor som arbetet utförts
  • vilka som har haft nytta av verksamheten
  • projektens samarbetat med offentlig sektor och andra organisationer.

Studien utfördes av:

Utvärderingen genomfördes av professor Eva Jeppsson Grassman, fil dr Annika Taghizadeh Larsson och fil dr Anna Whitaker, NISAL, Linköpings universitet.

Läs rapporten

Studien presenterades under våren 2010. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.