Till innehållet

Barn, idrott och delaktighet.
Utvärdering av stöd till Allmänna arvsfondens målgrupper genom rörelserelaterade projekt

Rapporten publicerades:

Utvärderingen har utförts av Inger Eliasson, fil.dr., docent i pedagogik, Umeå universitet.

Syfte

Syftet med utvärderingen är att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som görs i arvsfondsprojekt med fokus på barn och unga, idrott och delaktighet.

Utvärderingen besvarar dessa frågeställningar:

 • Hur många och vilka personer har deltagit i projektverksamheten?
 • Hur upplever målgruppen insatserna? Har projekten förändrat något för barn och ungdomar som deltagit?
 • Vilka hinder stöter projektledare på och vilka framkomliga vägar finner de?
 • Vilka spår lämnar projekten, under vilka förutsättningar och hur lever projektets idéer vidare?
 • Hur är barn och ungdomar delaktiga i projekten?

I utvärderingsuppdraget har också ingått att, utifrån Arvsfondens kategorisering av överlevnad, bedöma vad som lever vidare efter projektslut, för de projekt som avslutats vid tiden för utvärderingen.

Genomförande

Utvärderingen omfattar 28 projekt med fokus på barn och unga, idrott och delaktighet. Av dessa 28 projekt har 24 projekt beviljats projektstöd och fyra projekt beviljats lokalstöd. Projekten har pågått mellan åren 2014 och 2021. Samtliga projekt var avslutade vid tiden för utvärderingens färdigställande.

Utvärderingen har omfattat en dokumentstudie, en enkätstudie och fördjupade fallstudier av tre projekt där intervjuer genomförts.

Sammanfattande slutsatser

 • En större andel av projekten som beviljats projektstöd överlever i någon form (83%, kategori 3 eller 4) varav hälften drivs vidare (50% kategori 4).
 • Projekten når sammantaget fler pojkar än flickor.
 • Hälften av projekten når fler än 500 deltagare och hälften färre.
 • Även om målgrupperna kan vara breda så upplever projektansvariga att de nås i en hög grad genom projektet.
 • Projektansvariga uppskattar att nå sina mål i en mycket hög grad, eller i en ganska hög grad. Minst 80% av projekten anses ha varit mycket lyckade.
 • Många projekt når barn och unga med funktionshinder.
 • Projekten har i en hög grad bidragit till att barn och ungdomar fått ökade möjligheter att delta i idrott eller fysisk aktivitet.
 • Barn och ungdomar födda utom Sverige, barn och ungdomar med funktionshinder, samt flickor och pojkar har fått ökade möjligheter till idrott och fysisk aktivitet.
 • I mer än hälften av projekten har nya metoder utvecklats för att motverka stillasittande.
 • Barns och ungdomars reella delaktighet före, under och efter projektet är begränsad.
 • Barn och ungdomar är främst delaktiga under projektens genomförande med några få undantag.
 • Upplevda svårigheter har varit; samverkan, personalproblematik, att förändringsarbete tar tid, och att nå målgrupper som flickor eller ungdomar.
 • Att driva ett projekt i en verklighet som förändras är komplext, och det leder till att projekten förändras över tid.