Till innehållet

Barns och ungdomars kulturengagemang

Rapporten publicerades:

Syfte

Arvsfonden har sedan 2005 beviljat medel till fler än 50 nyskapande projekt inom den särskilda satsning som avser att stärka barns och ungdomars delaktighet i kulturlivet. Under 2008 avslutades satsningen.

Samtliga projekt som fått stöd fram till och med april 2008 omfattas av utvärderingen, som har genomförts av lektor Ambjörn Hugardt vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Syftet har varit att utvärdera projektens arbete med att utveckla barns och ungdomars möjlighet till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Beskrivning

Följande frågeställningar har belysts i utvärderingen:

  • vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår?
  • vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?
  • hur upplever målgruppen insatserna?.

Studien utfördes av:

Lektor Ambjörn Hugardt, Kungliga Musikhögskolan

Läs rapporten

Studien presenterades i november 2008. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.