Till innehållet

Romska organisationer och föreningar

Rapporten publicerades:

Syfte

Den romska minoriteten i Sverige utgörs av omkring 50000 personer. Minoriteten omfattar många olika grupper och varieteter av det officiella minoritetsspråket romani chib, även kallat romanés.

Under åren 1997-2008 har 29 projekt inriktade mot romer beviljats medel ur Arvsfonden. Projekten omfattar en rad olika ämnesområden så som integration, kultur och drogförebyggande verksamhet. Majoriteten av projekten drivs av romska föreningar och finns i Stockholm och Malmö.

Studien har fokuserat på frågor som man från romsk sida velat belysa och förändra samt frågor som betonas av olika romska grupper. Vidare har frågor som rör kvinnor, barn och unga och vilken betydelse de aktuella verksamheterna har för dem belysts. Av intresse för studien är också frågor som rör samverkan med offentlig sektor.

Studien har tagit avstamp i projektens egen dokumentation och utifrån dessa gjort ett antal fördjupningsstudier. Erfarenhetsutbyte har skett med de forskare som utvärderar organisationer bildade på etnisk grund och somaliska projekt. Projekten som deltog i studien pågick mellan ett och tre år.

Projekt som deltog i studien Pdf, 32 kB.

Studien utfördes av:

Utvärderingen genomfördes av fil dr Christina Rodell Olgaç, Institutionen för Kultur och kommunikation vid Södertörns högskola.

Läs rapporten

Utvärderingen presenterades i januari 2010. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.