Till innehållet

Stöd efter flodvågen - En utvärdering av frivilligorganisationernas stödinsatser efter tsunamikatastrofen

Rapporten publicerades:

Syfte

Det stod i ett tidigt skede efter tsunamikatastrofen i Sydostasien klart att Allmänna arvsfonden kunde bidra med stöd till de som drabbats. Ideella organisationer uppmanades att komma in med ansökningar för projekt som riktade sig till barn och ungdomar.

Ersta diakoni, BRIS och Rädda Barnen ansökte om medel för att ge stöd till de som drabbats.

Arvsfonden gav Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera organisationernas arbete.

Studien belyser organisationernas insatser på tre olika nivåer:

Individnivå
Vilka insatser och stödåtgärder har organisationerna utfört den första tiden efter Tsunamikatastrofen? Hur har detta arbete fungerat? Hur upplever medverkande vuxna de insatsers som gjorts för dem och deras familjer? Vilka upplevelser har de barn och unga som deltagit i de olika verksamheterna?

Organisationsnivå
Inom vilka områden som frivilligorganisationerna samverkat och hur samverkan fungerat?

Nationell nivå
Vilka utbildnings- och stödinsatser har genomförts inom ramen för ett nationellt och långsiktigt stödarbete?

Studien utfördes av:

Inger Linblad, socionom och forskare i socialt arbete.

Läs rapporten

Rapporten presenterades under våren 2008. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.