Till innehållet

Ungdomsprojekt i civilsamhällets organisationer

Rapporten publicerades:

Utvärderingen har utförts av Johanna Sixtensson, fil. dr. i socialt arbete vid Malmö universitet.

Syfte

Flera arvsfondsprojekt har fokus på unga personer som utbildas till ledare och ambassadörer inom civilsamhällets organisationer. Syftet med denna utvärdering är att ta tillvara erfarenheter och kunskap från sådana arvsfondsprojekt.

Utvärderingen utgår från följande frågeställningar:

 • Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar?
 • Under vilka förutsättningar lämnar pengarna spår?
 • Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?
 • Hur upplever målgruppen insatserna?
 • Vilka roller har målgrupperna i projekten och hur får de en röst?
 • Vilka problemformuleringar beskrivs ligga till grund för projektens mål och syften?
 • Hur tolkas och hanteras dessa problem i teori och praktik av verksamhetsledare såväl som deltagare?

Utvärderingen bedömer också vad som lever vidare efter att projektet har avslutats och finansieringen från Arvsfonden har upphört.

Genomförande

Utvärderingen omfattar 27 arvsfondsprojekt med skiftande verksamheter och fokusområden. Tre av projekten studeras mer djupgående. Tre olika vetenskapliga metoder har använts: enkät, intervju och dokumentstudie.

Sammanfattande slutsatser

Några slutsatser av utvärderingen:

 • I många av projekten framstår goda mellanmänskliga möten och relationsskapande som ett mål med och/eller en konsekvens av projektverksamheten.
 • Tydliga och avgränsade problemformuleringar, liksom en väl avgränsad målgrupp, utgör framgångsfaktorer. Hinder är kopplade till administrativa och organisatoriska förutsättningar.
 • Kommunen som samverkanspart kan vara både en ”bromskloss” och en möjliggörare.
 • De ungas behov står många gånger i centrum för projekten. I vilken grad och hur de unga involveras i projekten ser väldigt olika ut. Vissa projekt har haft svårigheter att rekrytera unga till sina verksamheter.
 • Syftet med de unga ledarrollerna är med vissa undantag vagt preciserade. Ofta är de kopplade till utbildningsinsatser som också är vagt preciserade eller inte uttalade alls.

Webbinarium

Utvärderingen presenterades på ett webbinarium den 25 maj 2022. Du kan se webbinariet i efterhand genom att klicka på någon av länkarna nedan. Den nedersta länken leder till en teckenspråkstolkad version.

Webbinariet om utvärderingen (länk till YouTube)

Teckenspråkstolkat: Webbinariet om utvärderingen (länk till Youtube)

Läs rapporten

Ett fotografi visar två unga kvinnor, iklädda mörka kläder, som står i olika danspositioner. De ser rakt in i kameran. Ovanpå bilden finns texten "Utvärderingsrapport: Ungdomsprojekt i civilsamhällets organisationer - relationer, samarbeten och utmaningar". Högst upp i bild syns Allmänna arvsfondens logotyp.

Framsidan av rapporten "Ungdomsprojekt i civilsamhällets organisationer - relationer, samarbeten och utmaningar"