Projektstöd

Har din förening en idé om ett nyskapande projekt med avgränsade tidsramar och ett tydligt syfte? Då kan ni söka Arvsfondens projektstöd.
Senast uppdaterad: 29 oktober, 2019 - 12:39

Ideella föreningar och organisationer som funnit i minst ett år kan få projektstöd. Även offentliga huvudmän kan få projektstöd om de samarbetar nära med en ideell förening i projektet. Stödet ska gå till ett nyskapande projekt med avgränsade tidsramar och ett tydligt syfte.

Ansökan kan skickas in när som helst under året. Beslut fattas av Arvsfondsdelegationen 6 gånger per år.

Arvsfonden ger inte stöd till privatpersoner eller företag. Om din organisation inte uppfyller villkoren för att få stöd ur Arvsfonden, eller om du som enskild vill ha stöd, ta gärna en titt på sidan Andra fonder och stiftelser.

För att kunna få projektstöd måste projektet uppfylla följande krav:

1. Målgruppen ska vara delaktig

Minst en av Arvsfondens målgrupper - barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning - ska vara med i projektet, från planering till genomförande. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina egna förutsättningar i projektets utformning och genomförande. Det innebär att det ibland är representanter för målgruppen som företräder målgruppens perspektiv. Ofta, men inte alltid, kommer projektidéerna från målgruppen. Om målgruppen inte är en del av den sökande organisationen ska organisationen kunna beskriva hur den tagit reda på att projektet svarar mot målgruppens behov och intressen. Den sökande organisationen ska också kunna beskriva hur den har tagit tillvara målgruppens idéer och perspektiv. Målgruppens delaktighet i projektet bedöms utifrån hur mycket och på vilket sätt målgruppen är med i projektets olika delar.

2. Projektet ska vara nyskapande och utvecklande

Ni har större chans att få ett ja på er projektidé om ni tydligt kan förmedla på vilket sätt den är nyskapande och utvecklande. Projektet måste skilja sig från den sökande organisationens ordinarie verksamhet. Om en organisation vill göra något som är helt nytt för den egna organisationen, men som genomförs i stor skala av andra, är det inte tillräckligt nyskapande. Graden av nyskapande måste sättas i ett sammanhang för att kunna bedömas, det vill säga en idé är nyskapande i förhållande till något annat som görs eller inte görs.

Här är några exempel på vad Arvsfonden menar med nyskapande när det gäller projektstöd:

  • utveckla metoder och verksamheter som inte redan finns
  • vidareutveckla en metod eller verksamhet för en ny målgrupp
  • vidareutveckla en metod eller verksamhet i en ny riktning
  • pröva nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya former av mötesplatser

Med utvecklande menas att projektet ska förbättra förutsättningar och villkor för projektets målgrupper. Ett nyskapande och utvecklande projekt är i sig framåtsyftande och blir ofta en inspiration för andra.

3. Det ska finnas en plan för överlevnad

Ansökan ska innehålla en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. Exempel på fortsättning kan vara att

  • projektet blir en del av föreningens verksamhet
  • verksamheten fortsätter men i en annan huvudmans regi
  • organisationen sprider metoder som utvecklats inom projektet

Förstudier

En förstudie kan vara motiverad om ämnet är särskilt komplicerat eller om projektidén av olika anledningar är väldigt omfattande.

Pengar till en förstudie kan aldrig beviljas för normalt förarbete som vi kräver att alla föreningar ska göra inför att de skickar in en ansökan, till exempel för att undersöka brukarnas intresse och delaktighet eller för att göra överenskommelser om samarbete. Arvsfondsdelegationen fattar beslut om vilka förstudier som beviljas.

Observera att en förstudie inte garanterar ett flerårigt projekt. En förstudie kan som längst hålla på i sex månader och får kosta högst 500 000 kr.

Vill du lämna in en ansökan om förstudie, eller om du är osäker om du ska söka för projekt eller förstudie, ring gärna vår telefonjour för rådgivning, så hjälper vi dig.

Ansökningsblanketter

Här har vi samlat de blanketter och dokument som du behöver för att skriva din ansökan.

När ni fått projektstöd

Har ert projekt just fått stöd? Vår checklista innehåller viktig information till er.

Andra fonder

Här har vi samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka pengar.

Vanliga frågor

Har du frågor om Arvsfonden, hur vi jobbar eller vad pengarna går till? Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna vi får.