Projektstöd april 2017

Vid årets andra sammanträde den 5 april 2017 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 119 miljoner kronor till 34 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade projektstöd - nya projekt år 1 och projekt med fortsättningsstöd för år 2 och 3.
Senast uppdaterad: 11 april, 2017 - 15:46

Länk till beslutade Lokalstöd april 2017 finns under Länkar nederst på denna sida.

Nya projekt (år 1)

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

BROMMA

Equmenia
har fått stöd med 1 115 588 kr
för Från beroende till förtroende

Projektets syfte och mål är att hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i eller som redan finns i en beroendesituation. Detta ska ske genom att man tar fram pedagogiska redskap för att upptäcka, uppmärksamma och bearbeta negativt beroende av spel, alkohol, droger och sex. Projektet är indelat i tre delar: webb-plattform, samtalsgrupper och ledarutbildningar. På webben ska unga enskilt kunna pröva om hen, eller någon i ens närhet, är i negativ beroendesituation och finna vägar ur den. Ambitionen är att 500 ungdomar ska besöka webbplatsen och genomföra testet/utbildningen. Vidare så räknar man med att minst 150 ungdomar kommer att delta i samtalsgrupper eller på temadagar/utbildningsdagar. Vidare ska det utbildas minst 20 kunskapsbärare som efter projekttidens slut ska kunna utbilda nya ledare för att leda samtalsgrupper, genomföra temadagar/utbildningsdagar och hålla webbplatsen uppdaterad.

FARSTA

Stiftelsen Institutet för Independent Living
har fått stöd med 2 769 320 kr
för Disabled Refugees Welcome

Projektet syftar till att förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning. Projektet vill utveckla, testa och sprida en metod i bred samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och individer som arbetar med asylsökande. Nätverksarbetet ska säkra att personer med funktionsnedsättning dels får kännedom om de stödinsatser som finns och får rätt insatser i rätt tid. Projektet vill dokumentera behoven hos asylsökande med funktionsnedsättningar och utveckla aktiviteter och metoder för ett bättre mottagande. Metoderna sammanfattas i en guide på projektets hemsida och sprids till projektets samarbetspartners, relevanta myndigheter och organisationer. Målet är att metoden och nätverken förankras och införlivas i det framtida mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning.

GÖTEBORG

Minna Göteborg
har fått stöd med 330 500 kr
för Minna-syster

Målgruppen i projektet är mammor med små barn som deltar i Minnamottagningens verksamhet. Målet är att nyförlösta eller sjuka mammor ska kunna få stöd i hemmet av en minna-syster som ska kunna ge såväl praktisk hjälp som råd och stöd i kontakt med socialtjänst eller hemtjänst. Projektet fokuserar på de mammor som lever ensamma. Föreningen kommer att samarbeta med Göteborgs kommun, Sociala resursnämnden och efter projekttidens slut är ambitionen att verksamheten ska fortsätta.

LINKÖPING

Linköpings Stadsmission
har fått stöd med 2 366 740 kr
för Utbildningsmaterial om personer med beroendeproblematik utsatta för våld i nära relationer

Att ha en beroendeproblematik med psykisk ohälsa eller annan eventuell samsjuklighet och samtidigt vara utsatt för våld i nära relation är en utsatt och sårbar position som inte är tillräckligt uppmärksammad. Många i målgruppen får inte det stöd och den hjälp de efterfrågar och det saknas kunskap och utbildning inom detta område. Syftet med detta projekt är producera ett utbildningsmaterial, innefattande film och pedagogiskt material tillsammans med målgruppen. Materialet ska spridas till aktörer som kan skapa förändring till det bättre för målgruppen samt ge ökad kunskap om målgruppens livssituation så att målgruppen får den hjälp och det stöd som behövs för att leva ett liv fritt från våld och utsatthet. Efter projektets avslut kommer utbildningsmaterialet fortsätta distribueras genom stadsmissionens ordinarie verksamhet.

MALMÖ

Flamman Ungdomarnas Hus - Filial Projekt
har fått stöd med 4 220 638 kr
för Resurscenter Safe Space Malmö

Detta projekt syftar till att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden och/eller radikalisering bland unga i åldern 13-25. Avsikten är att bygga upp ett regionalt resurscenter som ska förmedla kunskap, arbeta demokratistärkande och erbjuda stöd på samhälls-, riskgrupps- och individnivå. Resurscentret ska även erbjuda kunskap och stöd till samhällsinstanser, exempelvis socialtjänst och skola, ett samlat åtgärdsprogram med demokratistärkande workshops och föreläsningar, utbildningar till yrkesverksamma och ledare på gräsrotsnivå samt ett individuellt anpassat stödprogram för individer för att lämna våldsbejakande rörelser.

SKARPNÄCK

Miljöverkstan
har fått stöd med 1 276 490 kr
för Integration och hållbar utveckling genom aktivt friluftsliv

Projekt Integration och hållbar utveckling genom aktivt friluftsliv består av tre huvuddelar: Äventyrsgruppen som arrangerar regelbundna aktiviteter med fokus på äventyr och naturupplevelser, ett hållbarhetsprogram med metodmaterial för skolans språkintroduktionsklasser och aktiviteter riktade till boenden för ensamkommande ungdomar. Projektets primära målgrupp är ensamkommande ungdomar och andra nyanlända unga. Sekundär målgrupp är pedagoger i skolor som tagit emot nyanlända elever samt personal vid HVB-boenden. Efter projekttiden kan metodmaterialet användas i skolor och boenden för ensamkommande och äventyrsgruppen drivs vidare genom volontärer inom Miljöverkstan.

UMEÅ

Idrottsföreningen Kamraterna / IFK Umeå
har fått stöd med 596 302 kr
för Integration genom idrott och föreningsliv

IFK Umeå ska tillsammans med KFUM Umeå och skolor skapa nya sätt att mötas och prova på olika idrotter. Målgrupp är ungdomar 12-15 år, både nyanlända och etablerade. Det övergripande syftet är att få in nyanlända och etablerade ungdomar som inte har föreningsvana i aktiviteter, idrotter och föreningar och på det sättet stärka integrationen. Målet är att ta fram en metod för att få fler nyanlända och andra ungdomar att idrotta tillsammans, mötas kring aktiviteter och komma in i och fortsätta delta i föreningslivet. Tillsammans med skolor ska de erbjuda idrott både under och efter skoltid. Projektet har även ett familjeperspektiv, där föräldrar bjuds in att delta i aktiviteter, till exempel föreningskunskap och idrotter. Vidare kommer de ha vissa aktiviteter riktade enbart till flickor, där flick- och damlag blir förebilder. Efter projektet ska det finnas ett etablerat arbetssätt som föreningarna jobbar vidare med i sina ordinarie verksamheter tillsammans med skolorna. Genom SISU Idrottsutbildarna ska arbetssättet spridas till andra föreningar i länet.

UNDERSÅKER

Friluftsfrämjandet Region Mitt
har fått stöd med 1 398 133 kr
för Let´s Get Out! (Mångkulturella Unga Ledare)

Detta projekt syftar till att stärka unga med olika kulturell bakgrund genom att utveckla en utbildningsmodell i natur och ledarskap. Målgrupp för projektet är ungdomar som har fått uppehållstillstånd och bor i Sverige, själva eller med delar av sin familj, samt ungdomar med svensk bakgrund.  Målet är att bygga upp en självförsörjande process där dessa ungdomar blir ledare och förebilder för andra barn och unga. De ungdomar som genomgått ledarutbildningen ska verka som brobyggare för att så många som möjligt ska få en chans till en meningsfylld fritid och nya kontaktytor för att samverka och integrera med andra i utemiljö. Efter projektets slut kommer verksamheten att implementeras i Friluftsfrämjandet ordinarie verksamhet.

Fortsatt projektstöd (år 2)

BÅSTAD

Svensk Tennis Öst
har fått stöd med 511 801 kr
för Anpassad Tennis för Stående (ATS)

Rullstolstennis är sedan länge en egen sektion inom Svenska Tennisförbundet. Med hjälp av projektet ska föreningen etablera tennis för personer med funktionsnedsättningar som inte sitter i rullstol. Projektet vänder sig till personer som har kognitiva och/eller neurologiska funktionsnedsättningar. Projektets målgrupp är även personer med nedsatt syn- och hörselförmåga samt personer med nedsättningar i rörelseförmågan förorsakad av exempelvis en benamputation. Målsättningen är att kunna erbjuda en för målgrupen ny fritidsaktivitet.  Projektet inleds i Stockholm men kommer vartefter projektet fortlöper att involvera och utbilda fler lokala tennistränare runt om i landet. Efter projektets slut är ambitionen att verksamheten ska implementeras i Svenska Tennisförbundet.

GNESTA

Art Lab Gnesta
har fått stöd med 1 279 740 kr
för Momentum Gnesta

Momentum Gnesta syftar till att sammanföra ortens nyanlända och svenska ungdomar samt skapa ett nätverk bestående av konstnärer och lokala aktörer ur Gnestas civilsamhälle och näringsliv. Projektet vill bidra till att skapa förutsättningar för samhället att möta ortens nya invånare. Mål för projektet är att skapa kulturaktiviteter inom fem olika delprojekt, samt producera seminarier om hur konst och kulturaktörer kan vara med och arbeta med migration- och integrationspolitiska frågor. Målgruppen för projektet är nyanlända ungdomar i åldrarna 12- 25 år som kommit till Gnesta kommun som flyktingar, men också Gnestas redan bosatta ungdomar. Metoden är att inom projektet genomföra en serie av olika kulturaktiviteter och professionella konstproduktioner som bjuder in målgruppen till eget skapande, till diskussion och reflektion kring konstens möjligheter och det svenska samhällets organisation.

HEDEMORA

Hedemora RK-krets
har fått stöd med 1 728 170 kr
för Den familjära integrationen

Projektet syftar till att utveckla nya metoder för att på ett effektivt och hälsofrämjande sätt kunna samordna mottagande och etablering av den stora gruppen barn/unga och deras familjer som söker asyl eller har fått uppehållstillstånd. Målgruppen är nyanlända barn och unga i Hedemora med omnejd. För barn i familj vill Röda Korset arbeta med hela familjen. Inom ramen för projektet ska nya metoder för språkinlärning med motiverande inslag testas och utvecklas. Projektet vill även utveckla nya metoder för att tidigt kunna sätta in individanpassade insatser. Projektet genomförs i samarbete med arbetsförmedlingen, Hedemora kommun och Hedemora Näringsliv. Efter projekttiden drivs verksamheten med sociala aktiviteter och mötesplatser vidare inom Röda Korset medan metoderna som tagits fram inom ramen för projektet kan spridas till övriga kommuner i Dalarna och i resten av landet.

LJUNGBYHOLM

Free Motion Parkour Klubb
har fått stöd med 1 110 792 kr
för Online!

Projektet syftar till att etablera Slackline som är en form av balansträning i Sverige. Projektets målgrupp är ungdomar och vuxna med och utan funktionsnedsättningar som har behov av att träna upp sin motorik och få bättre balans. Efter projektets slut är ambitionen att implementera verksamheten i Friluftsfrämjandet. En annan möjlig lösning är att verksamheten bildar en egen disciplin inom Svenska Gymnastikförbundet.

MALMÖ

Malmö mot Diskriminering
har fått stöd med 2 263 230 kr
för Diskriminerade barn och unga

Projektet syftar till att uppmärksamma och arbeta mot barns utsatthet för diskriminering. Målgruppen är främst barn och unga, men även vuxna som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med barn som utsätts för eller riskerar att utsättas för diskriminering. Projektet har som mål att utveckla metoder som fångar upp barns intressen i diskrimineringsärenden och nå ut direkt till barn och unga med information om deras rättigheter vid diskriminering. Projektet kommer bland annat ta fram samtals- och informationsmaterial som riktar sig direkt till barn, utveckla metoder för kartläggning av diskrimineringsärenden ur ett barnperspektiv, jobba med alternativa lösningar vid diskriminering och stötta unga som vill hjälpa andra unga som utsätts för diskriminering. Projektet kommer därtill genomföra utbildningar för skolpersonal och andra vuxna som i sitt yrke träffar barn och ta fram internutbildningar för de två samarbetsorganisationerna BRIS och Rädda Barnen. Projektet är treårigt och genomförs i Malmö. Material och metoder sprids nationellt via Sveriges antidiskrimineringsbyråer samt samarbetsorganisationerna. Efter projekttiden kommer Malmö mot Diskriminering och samarbetsorganisationerna tillämpa de nya arbetssätten i sin ordinarie verksamhet. Projektet väntas skapa en varaktig plattform i Skåne för aktörer som jobbar mot diskriminering av barn.

MALMÖ

Oxie Golfklubb
har fått stöd med 1 113 412 kr
för Re:Action - golf för personer med stroke och Parkinson

Syftet är att utveckla, tillgängliggöra och sprida ett nytt självinstruerande metodmaterial om golf för kvinnor och män i olika åldrar som har drabbats av stroke eller har Parkinson så att fler i dessa målgrupper kan ta del av och använda metoderna. Föreningen har i flera år fått frågor om hur de med golf kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för målgruppen. Samtal med målgruppen har lett fram till projektidén. Målet är att stärka deltagarna motoriskt och deras balans- och koordineringsförmåga. Det ska även främja social gemenskap och god hälsa. Målgruppen är omkring tusen personer med stroke och 150 med Parkinson. Efter projektet ska metodmaterialet spridas genom deltagande golfklubbar och Svenska Golfförbundet. Nationellt projekt. Projektet ska bedrivas i samarbete med Stroke-föreningen Malmö och Länsföreningen Parkinson Skåne.

MALMÖ

Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmö
har fått stöd med 715 320 kr
för Aktiv kraft - en ny samverkansmodell mellan idéburen organisation och myndighet

Projektet syftar till att utveckla nya samverkansformer mellan den ideella föreningen HISO och offentlig sektor. Målet med projektet är att HISO ska bli en kompletterande aktör och en resurs under och efter rehabiliteringen (som kan vara arbetslivsinriktad, social och medicinsk rehabilitering). Målgrupp är personer med funktionsnedsättning utan arbete. De ska ta emot ca 40 deltagare i projektet som ska få fysisk och mental träning i grupp och individuellt, utbildning om kost och hälsa och individuell coachning. Aktiviteterna ska tas fram tillsammans med deltagarna. Målsättningen för deltagarna är ökad livskvalitet, bättre hälsa, socialt sammanhang och att få en helhet i rehabiliteringen. Efter avslutat projekt ska det finnas en samverkansmodell som man arbetar efter i Malmö och eventuellt ett IOP mellan föreningen och någon offentlig aktör.

MALMÖ

Stiftelsen Skåne Stadsmission
har fått stöd med 2 382 791 kr
för Ensamma barn på flykt

Ensamma barn på flykt syftar till att genom öppen verksamhet, individuellt stöd och rådgivning bidra till att tillgodose målgruppens mänskliga rättigheter, ökad egenmakt och möjligheten till ett värdigt liv. Målgruppen för projektet är barn och unga som kommit till Sverige utan vårdnadshavare och som befinner sig i svår utsatthet. Inom ramen för projektet vill Stadsmissionen bedriva uppsökande verksamhet, starta öppen verksamhet samt erbjuda individuell och juridisk rådgivning. Stadsmissionen vill även ta initiativ till en nationell samordning kring målgruppen, sprida metoder och kunskaper genom samarbete med relevanta organisationer och myndigheter. Inom ramen för projektet ska stadsmissionen arbeta med att skapa en öppen verksamhet i en trygg miljö samt ta initiativ till nationell samordning kring behoven av insatser.

MALMÖ

Nationell Samverkan för Psykisk i Skåne, NSPH Skåne
har fått stöd med 1 055 599 kr
för NSPH Skånes utskrivningsguide - ett verktyg för en väg tillbaka

Projektet syfte är att ta fram ett nytt pedagogiskt verktyg som förenklar och förbättrar återhämtningsprocessen för patienter som är inskrivna i den psykiatriska heldygnsvården. Materialet ska sträcka sig från kris och inskrivning till utskrivning och övergång till öppenvård. Förutom att underlätta för patienter ska det även ge vägledning för personal. Materialet bygger på den danska metoden Udskrivet.  Målgruppen är primärt personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa samt anhöriga och närstående. Den sekundära målgruppen är de som i sitt uppdrag eller arbete möter personer med psykisk ohälsa samt offentliga och privata organisationer och huvudmän verksamma inom detta område. Efter projektslut planeras metoden bli en integrerad del i psykiatrins ordinarie verksamhet. Projektet bedrivs i nära samarbete med Region Skåne.

SKELLEFTEÅ

Föreningen Urkraft
har fått stöd med 1 690 078 kr
för Växthuset

Urkraft ska tillsammans med kyrkan bygga upp ett växthus som anställer personer med funktionsnedsättning. Syftet är att skapa fler arbetstillfällen för målgruppen som är personer med funktionsnedsättning, främst neuropsykiatriska och psykisk ohälsa, som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att etablera ett växthus som erbjuder 30-40 personer anställning, minst 10 platser för arbetsträning samt att ta fram en handbok som beskriver processen att starta en verksamhet som kombinerar grön rehabilitering och anställningar. Tillsammans med målgruppen ska man ta fram en hållbar affärsplan och utbildning. Efter projektet ska verksamheten leva vidare som ett socialt företag som säljer plantor och urnor till kyrkan och platser för arbetsträning till Arbetsförmedlingen.

SOLNA

Kulturens Bildningsverksamhet (KBV)
har fått stöd med 1 746 015 kr
för Arrangörer utan hinder - ett projekt av, med och för personer med funktionsvariationer

Personer med olika funktionsnedsättningar ska inom projektets ramar arrangera egna kulturevent, synliggöra projektets resultat bland annat i form av en utställning, föreläsningar och event riktade mot en bred allmänhet. Målsättningen är att finna metoder och lösningar för hur personer med funktionsnedsättningar inom kulturlivet ska kunna stärkas i sitt arrangörskap. Projektet beräknar att deltagarna (projektgruppen) kommer att bestå av cirka 20 personer, alla med olika former av funktionsvariationer. De kommer under projekttiden arbeta praktiskt med att genomföra olika event och aktiviteter samt teoretiskt arbeta med att synliggöra och presentera projektets erfarenheter genom utställningar, bok, föreläsningar, hemsida. Projektet kommer att sammanställa en bok om livet som kulturarrangör med funktionsvariation, göra en minidokumentärfilm, en utställning, hemsida som ska bidra till en fortsättning av projektet.

STOCKHOLM

Narva Boxnings Klubb
har fått stöd med 2 506 577 kr
för PD-boxningsträning som symptomlindring av Parkinsons sjukdom

Projektet ska etablera, utveckla och sprida boxningsterapi som symptomlindring av Parkinsons sjukdom (PD). Det långsiktiga målet är att patienter med PD ska kunna arbeta längre och behöva mindre medicin. Allsidig intensivträning har visat på goda resultat för patienter med PD. Den vanligaste formen i USA är boxningsterapi (innehåller inte slag mot huvudet). Projektets målgrupp är alla med PD och projektet ska nå 20-30 deltagare per termin vilka rekryteras av Parkinsonförbundet i Stockholm. Narva BK ska utveckla träningsmetoder, utbilda tränare, starta försöksverksamhet och sprida information till andra klubbar och potentiella finansiärer. När resultat kan redovisas förväntas 15-20 etablerade boxningsklubbar vilja starta boxningsterapi för 15-20 deltagare per klubb. Den ska finansieras genom medlemsavgifter och på sikt med bidrag från Försäkringskassan, idrottslyftet och sponsring.

SUNDBYBERG

Dyslexi Förbundet FMLS
har fått stöd med 2 740 722 kr
för Orden på jobbet

Följande insats avser att kartlägga behoven och framställa en handlingsplan vars syfte är att underlätta för personer med dyslexi och/eller dyskalkyli att klara sina arbetsuppgifter. Målgruppen för insatsen är dels personer med nämnda svårigheter, dels personer som har inflytande över hur arbetsmarknaden eller den enskilda arbetsplatsen fungerar. Dyslexiförbundet FMLS kommer att samla företrädare för de olika målgrupperna och tillsammans inventera behoven samt utveckla metoder som senare kan implementeras på olika arbetsplatser. Förhoppningen är att insatsen stärker relationerna mellan arbetstagarna, Dyslexiförbundet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och olika fackliga organisationer. I projektet kommer ett antal digitala och fysiska texter att produceras som kan användas av yrkesskolor, arbetsgivare, fackförbund eller andra relevanta aktörer såväl under som efter projektets genomförande. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökad tillträde till arbetsmarknaden.

UPPSALA

Sensus studieförbund distrikt Uppsala- Härnösand
har fått stöd med 1 169 900 kr
för Drakprojektet

Drakprojektet är ett digitalt kultur- och folkbildningsprojekt som riktar sig till unga och unga vuxna som drar sig undan sociala sammanhang. Syftet är att öka kulturintresse, social gemenskap och digital delaktighet i målgruppen. Projektet utvecklar flera digitala verktyg som en webbportal, en podd och en pedagogisk metod för att driva kulturstudiecirklar online. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med olika personer ur målgruppen. Genom de digitala sammanhangen ska projektet ge unga och unga vuxna en möjlighet att ta sig ur sitt utanförskap. Projektet ska uppmuntra till att möten ska uppstå även utanför nätet, att nya bekantskaper knyts utifrån det gemensamma intresset kultur och kreativitet. Projektets vision är att minska stigmat kring psykisk ohälsa och att stärka deltagarna att aktivt delta i samhället och finna meningsfull sysselsättning. Målsättningen är att etablera en modell och webbportal som kan etableras på andra platser i landet. Projektet ska på sikt drivas inom Sensus ordinarie verksamhet samt genom en ideell organisation som projektet avser att bilda.

VÄXJÖ

Grrl Tech
har fått stöd med 2 867 568 kr
för På blodigt allvar

Projektet syftar till att öka medvetenheten om hur mens och mensvärk kan påverka livets alla aspekter och inte bara de fysiska. Projektet vill bidra till att bryta det starka och begränsande tabu som finns i samhället kring mens. Inom ramen för projektet vill föreningen bland annat skapa webb- och filmbaserade verktyg för nya och kreativa informationsinsatser om mens. Projektets primära målgrupp är unga tjejer och kvinnor mellan 15 och 25 år. Sekundär målgrupp är elevhälsan, kuratorer, sjuksköterskor, ungdomsmottagningar, regioner/landsting, föreningar och allmänhet, familjer, pojkar och män. De webb- och filmbaserade verktygen som tas fram har en ung design och ska underlätta för tjejer att enkelt ta reda på information om mens och mensvärk. Plattformen och filmerna ska fylla det informationsglapp som finns mellan ren medicinsk information om mens (till exempel 1177.se) och den information som är ren reklam. Projektet ska skapa en större öppenhet kring mens och minska steget mot att söka vård för mensvärk och andra besvär.  Projektet bedrivs i Kronoberg men kommer att arbeta för nationell spridning.

Fortsatt projektstöd (år 3)

GÖTEBORG

Hjärnkraft lokalförening inom Göteborg
har fått stöd med 1 190 769 kr
för HjärnPunkten

Föreningen ska under projekttiden bygga upp en fritidsverksamhet för ungdomar med förvärvade hjärnskador från 16 år och uppåt. De erbjudna fritidsaktiviteterna ska innehålla folkbildning/studiecirkelverksamhet inom områden som målgruppen efterfrågar. Projektets målsättning är att aktiviteterna ska locka målgruppen och bidra till ett rikare och friskare liv.
Under projekttiden samarbetar Hjärnkraft med bland annat Studieförbundet Sensus och Dalheimers Hus som är en del av Göteborgs stad, Social resursförvaltning. Efter projektets slut är ambitionen att verksamheten finansieras av Göteborgs stad. En annan tänkbar lösning är att Västra Götalandsregionen, FK, AF, samverkansförbunden finansierar hela eller delar av verksamheten.

MALMÖ

Centralasiengrupperna
har fått stöd med 3 143 078 kr
för Vardagens civilkurage

Projektets syfte är att skapa möjligheter för unga personer, 15-25 år, att lära sig och bemästra en bred form av civilkurage som går att applicera på en mängd olika livssituationer som präglas av förtryck, ojämlikhet, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld. I projektet ska det utvecklas en pedagogisk metod i demokratiskt civilkurage där unga personer kan träna och experimentera olika tekniker. Under projekttiden byggs det upp en riksorganisation i vilken metoden ska implementeras och spridas över landet.

STOCKHOLM

Svenska Downföreningen
har fått stöd med 1 037 527 kr
för ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom

Målgruppen är barn och ungdomar med Downs syndrom (DS) och neuropsykiatrisk problematik som ADHD och Autismspektrumtillstånd (AST). Detta är en del av ett större projekt som genomförs av Akademiska sjukhuset, Barnneurologin och Habiliteringen för barn och vuxna i Uppsala. Målet är att barnens och ungdomarnas hälsa ska förbättras och att möjligheten till delaktighet ska öka. Svenska Downföreningen ska ta fram informationsmaterial och sprida kunskap om vad det innebär att leva med ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom med målsättning att detta ska leda till en förbättrad livssituation för målgruppen och deras familjer. Under det första året drevs projektet med Akademiska sjukhuset, Uppsala som huvudman. Under de sista två projektåren har Svenska Downföreningen huvudansvaret för projektet.

SUNDBYBERG

Handikappförbunden
har fått stöd med 1 063 234 kr
för Alla Vinner - Standardisering för det universiellt utformade och tillgängliga samhället

Projektet syftar till att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i standardiseringsarbete. Projektet kartlägger funktionshinder för deltagande i standardiseringsarbete, ökar medvetenheten hos andra intressenter om de perspektiv som funktionshindersrörelsen företräder samt skapar ett utbildningspaket med mentorer avsett i första hand för personer med funktionsnedsättning som engagerar sig i standardisering. Tanken är att SKA-rådet (Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd) ska förvalta utbildningsmaterialet efter projektets avslut.

UPPSALA

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
har fått stöd med 2 572 998 kr
för Forum för brukarinflytande i Uppsala län

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ökat brukarinflytande på vård och omsorg på individ-, verksamhets- och organisationsnivå genom att hitta nya former och metoder för brukarinflytande. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter, vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar, barn/unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga till målgruppen samt verksamheter som bedrivs i kommun- eller landstingsregi eller på uppdrag av dessa. Efter projektslut ska kontaktpersoner i kommun och landsting ansvara för fortsatt utveckling på det lokala planet samt erfarenhetsutbyte inom länet. Brukarorganisationerna kommer också att driva utvecklingen vidare med stöd av de samverkansformer som skapats under projekttiden.

ÅHUS

Föreningen Furuboda
har fått stöd med 1 687 980 kr
för SupportED

Föreningen ska i samverkan med myndigheter och organisationer pröva och utveckla den amerikanska metoden Supported Education i svensk kontext. Det är personer med funktionsnedsättningar och unga som uppbär aktivitetsersättning som är målgrupp i projektet. Målsättningen är att deltagarna med hjälp av en personlig studiecoach, noggranna förberedelser och stöd i övergångar och under utbildning ska ges förutsättningar att fortsätta studera. Det är i första hand en individuell process men i metoden ingår även inslag av grupprocesser. Ambitionen är att metoden efter projektets slut ska användas av Furuboda samt av medverkande samarbetspartner.