Projektstöd april 2018

Vid årets andra sammanträde den 25 april 2018 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 71 miljoner kronor till 26 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade projektstöd - nya projekt år 1 och tilläggsbeslut.
Senast uppdaterad: 7 maj, 2018 - 10:05

För att se listan med alla beslutade lokalstöd i december 2017 så följer du länken nedan.

Lokalstöd april 2018

Nya projekt (år 1)

GÖTEBORG

Bräcke Diakoni
har fått stöd med 1 328 361 kr
för Stöd till anhöriga och deras närstående med psykiska funktionsnedsättningar

Bräcke Diakoni ska tillsammans med en mängd olika aktörer, bland annat Nationellt kompetenscenter för anhöriga, Studieförbundet vuxenskolan och Anhörigföreningen i Göteborg, arbeta fram metoder för att stärka och stötta personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Målgrupperna är personer med psykisk ohälsa boende på Mellangården, ett boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar som drivs av Bräcke Diakoni, deras anhöriga och personal. Andra målgrupper är organisationer, verksamheter och professionella som på olika sätt representerar och möter personer med psykisk ohälsa. Projektet kommer arbeta fram metoder i studiecirkelformat med fokus på att öka kunskapen om vikten att ge stöd till anhöriga och hur man på bästa sätt kan göra det. Syftet är att motverka psykisk ohälsa hos anhöriga och förvärrad psykisk ohälsa hos personer som redan har psykisk ohälsa. Målet med metoderna är att det ska bli tydligt för anhöriga vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter de som anhöriga och närstående har till varandra och till tredje part. Projektet kommer ta fram en faktabok, material för hur man kan starta studiecirklar/samtalsgrupper vars syfte är att ge anhöriga verktyg i hur man ska förstå och ge sina närstående stöd, samt själva få sina behov som anhörig tillgodosedda. Projektet överlever genom att metoderna fortsätter förvaltas och användas inom Mellangården och att metoderna och faktaboken sprids genom samarbetspartnernas respektive hemsidor. Projektet kommer att avslutas med en större spridningskonferens.

HALMSTAD

Halmstads Bollklubb
har fått stöd med 131 604 kronor
för Läs spelet

Projektet Läs spelet! är ett samverkansprojekt mellan Halmstads bollklubb (HBK), Biblioteken i Halmstad och SISU idrottsutbildarna. Ett samarbete för bättre samverkan mellan idrotten och kulturen i Halmstad. Projektet syftar till att skapa en trygg och stimulerande miljö innan och efter träning, inspirera till läsglädje och ökad fritidsläsning och ge idrottande barn och ungdomar möjlighet att kombinera idrott och skola. Projektets huvudmål är att erbjuda idrottande ungdomar en stimulerande och utvecklande plats att vara på i samband med träning och locka idrottande barn och ungdomar till biblioteken och läsningen men också locka icke idrottande barn och ungdomar till idrotten. För att uppnå detta vill projektet arbeta med att skapa en trygg och välkomnande miljö kring barns och ungdomars träningsarenor, bygga upp minibibliotek och arbeta med A-lagsspelare som läsande förebilder. Man vill också erbjuda läxläsning och möjlighet till inspirationsföreläsningar för att lära barnen att kombinera skola och idrott samt arbeta med att marknadsföra fotbollsspelare för att lyfta läsning och idrott som en vinnande kombination. Projektets resultat förväntas sprida sig till andra idrottsklubbar i hela Halland och på sikt bli en del av både HBK:s och bibliotekens ordinarie verksamheter.

HUSKVARNA

Hushållningssällskapet i Jönköpings län
har fått stöd med 1 220 671 kronor
för Skoldagar om naturbruk

Projektet syftar till att skapa en djupare förståelse och kunskap om hur skog och mat produceras. Många barn har ingen kontakt med skogs- och lantbruk eller landsbygden. I projektet får eleverna genomföra planerade besök på skogs- och jordbruk, vara med och beräkna matproduktion, producera olika födoämnen samt studera och praktisera hur ett lantbruk fungerar. Målgruppen är barn i årskurs 4-6. Före och efter de interaktiva studiebesöken arbetar eleverna med läromedel och kopplar dessa till olika skolämnen. Projektets mål är att bygga en hållbar struktur för skoldagarna genom att utbilda arrangörer, utarbeta pedagogiskt material och stationer för besöken samt skaffa lokala sponsorer för framtiden. Totalt beräknas 2 000 elever ingå i projektet. Efter projekttiden ska de lokala arrangörerna driva verksamheten tillsammans med skolor, lantbruksgårdar och lokala företagssponsorer.

MALMÖ

Imagenes del Sur
har fått stöd med 1 331 683 kronor
för Malmö, vad drömmer du om?

Syftet är att koppla ihop Fristadsförfattare (författare som lämnat sina hemländer eftersom de varit utsatta för censur och/eller förföljelse i sitt hemland) och deras litteratur och elever med olika bakgrunder i ett gemensamt projekt.  Utifrån eget kreativt arbete i form av intervjuer, textarbete och foto utvecklas metoder tillsammans med fristadsförfattarna för att kunna handskas med svårigheter i såväl det kreativa skolarbetet och senare yrkesarbete som på det existentiella området. Projektet ska arbeta fram metoder för att förena olika klasser och skolor oberoende av social och etnisk tillhörighet i gemensamma projekt. Materialet samlas och bearbetas till tre utställningar och en metodbok som projektets slutresultat år 3. Under projekttiden kommer projektet startas upp i ytterligare minst tre städer med fristadsförfattare. Metodboken läggs ut på internet och kommer att spridas med hjälp av Pedagogisk Inspiration, Malmö stad, till skolor i Malmö och deras nätverk inom skolvärlden. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 14 och 25 år. Man fokuserar på gymnasieskolan och årskurs 9 i grundskolan.

NORSBORG

Riksteatern
har fått stöd med 965 200 kronor
för Jag - den jag är

Projektet utvecklar en konstnärlig metod där nyanlända döva och döva som varit i Sverige lite längre arbetar med scenkonst och kreativt skapande. Arbetet syftar till att bryta ofrivillig isolering, forma nya sammanhang och skapa ingångar till att i trygga rum och med teater som hjälp våga börja uttrycka sig och använda svenskt teckenspråk och svenskt skriftspråk. Utvecklingsarbetet drivs av Tyst Teater i nära samverkan med Mo Gård Folkhögskola och Västanviks Folkhögskola samt lokala dövföreningar på fem orter i landet. Projektet blandar djupintervjuer med nyanlända döva med kreativa workshoppar, ofta med utgångspunkt i deltagarnas egna berättelser, och mynnar ut i en teaterföreställning och en utställning. Arbetssättet integreras i ordinarie verksamheter vid Mo Gård Folkhögskola och Västanviks Folkhögskola samt hos Tyst Teater/Riksteatern som även kommer att fortsatt sprida metoden över landet.

STOCKHOLM

Sveriges Konsumenter
har fått stöd med 1 822 920 kronor
för Drömma hållbart

Syftet med Drömma hållbart är att skapa en metod som på ett kreativt och engagerande sätt ger barn i åldrarna 9–12 år ökad kunskap om hur vår konsumtion påverkar världen i stort. De övergripande målen för Drömma hållbart är:

  • För det första bidra till att barn och unga förstår utmaningarna kring att skapa en hållbar utveckling och att de känner att de kan vara med och påverka i en positiv riktning.
  • För det andra utveckla en metod att stärka och utbilda barn i hållbar utveckling, som tar tillvara deras kreativitet och lust att skapa en bättre och mer hållbar framtid. Målgruppen är barn i åldern 9–12, årskurs 4–6, i hela landet.Exempel på aktiviteter är tremånaders hållbarhetsprojekt som tydligt knyter an till läroplanen. Man har inplanerade temadagar om hållbar utveckling och hur man kan skapa en hållbar framtid. Inom projektet utbildas hållbarhetscoacher i form av kulturutövare som samarbetar med klasserna och jobbar med hållbar utveckling ur ett kreativt och engagerande perspektiv. Man kommer även att genomföra möten och ha kommunikation mellan makthavare och projektets deltagare. Fortlevnaden förväntas ske genom att skolorna och kulturarbetarna i projektet fortsätter sina samarbeten, samt att flera hållbarhetsprojekt startats upp runt om i Sverige. Finansieringen för fortlevnaden av projektet kan eventuellt ske via Skapande Skola.

STOCKHOLM

Berättarministeriet
har fått stöd med 1 358 000kronor
för Forskningshub

Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög arbetslöshet och socioekonomiskt utsatta områden. Man vill stärka barns och ungdomars upptäckarglädje och därigenom höja studiemotivationen hos dem. Projektet riktar sig till elever årskurs 4-9 i grundskolan, totalt 8-12 klasser på tre skolor under två år. Berättarministeriet samarbetar med Karolinska Institutet (KI) och dess forskare som kommer att fungera som mentorer inom ramen för ”den tredje uppgiften för lärare och forskare”, dela med sig av kunskap. Elever, lärare och forskare kommer tillsammans utveckla ett mentorsprogram som kräver samarbete, undersökning, kritiskt tänkande och verklighetsnära fall som stärker elevernas analysförmåga och egna formuleringar. Programmet/metoden ska ha en tydlig koppling till skolans lärandemål inom alla naturvetenskapliga ämnen och skolans läroplan, men där elevernas idéer och kreativitet ska få utrymme att påverka mentor-programmets innehåll. Målsättningen är att flera lärare och forskare, engagerar sig på samma sätt inom ramen för högskolelagens mål: "Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet".  Efter projekttiden kommer programmet att leva vidare på Berättarministeriet och KI, samt med målet om att samtliga stora universitet inleder samarbete med lokala grundskolor.

STOCKHOLM

Nema Problema Foundation
har fått stöd med 807 600 kronor
för projekt MentorMe

Projektets syfte är att underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället. Målet är att utveckla ett integrerat mentorskaps- och kompetensutvecklingsprogram, med särskilt fokus på att arbeta utifrån egna satta mål och ömsesidigt lärande. Deltagarna ska skapa bredare kontaktnät och ett ökat engagemang för integration. Målgruppen adepter är nyanlända ungdomar i åldrarna 16-22 år och mentorer är etablerade unga vuxna i åldrarna 20-30 år. Programmet ska utvecklas utifrån behov som målgruppen identifierat som särskilt betydelsefulla. Inom ramen för projektet planeras gruppträffar, enskilda träffar i mentorparen, stöd i kontakten med varandra samt flera gemensamma aktiviteter. Efter projekttiden ska MentorMe vara en del av föreningens ordinarie arbete. Metodmaterialet ska finnas tillgängligt digitalt och möjligt att implementera hos andra organisationer med stöd av föreningen.

STOCKHOLM

Svenska SFL
har fått stöd med 1 108 053 kronor
för Motivationslyftet för en bättre svensk skola

Syftet med projektet är att stärka elevers motivation och självkänsla. Svenska SFL ska under tre år utveckla och anpassa ett motivationsprogram, som idag vänder sig till elever i årskurserna 7-9, till att också passa elever i årskurserna 4 – 6 och gymnasieskolan. Programmet ger skolor hjälp att arbeta med värderingar, motivation, självkänsla och självledarskap på ett strukturerat sätt. Programmet är uppdelat i fem träningsmoduler. Elever deltar i utvecklingen av programmet genom ett ungdomsråd. Även ett föräldrastöd ska utvecklas. Efter projektet slut ska Svenska SFL tillsammans med samverkande skolor fortsätta att använda och utveckla motivationsprogrammet.

STOCKHOLM

Unga Örnars Riksförbund
har fått stöd med 1 100 950 kronor
för Demokratiklubb - från ord till handling

Unga Örnars projekt Demokratiklubb - från ord till handling har som mål att skapa en bas för ungas möjlighet till inflytande och öka sin kunskap om sina demokratiska rättigheter. Projektet vill ge unga en möjlighet till inflytande och demokratiska verktyg i deras närområde som de kan fortsätta att använda efter att demokratiklubbens träffar är slut. Tanken med projektet är att ta vara på barnens engagemang och hjärtefrågor genom att stötta dem att driva sina frågor lokalt i kommunen på det sätt som de vill, learning by doing. Syftet är att skapa aktiva samhällsmedborgare som lär sig använda sin demokratiska yttranderätt och förslagsrätt. Projektet ska med andra ord lära och praktiserara demokrati under hela projektettiden. Projektets slogan är: Det är lättare att bygga demokratiska barn än att laga odemokratiska vuxna. Det är utifrån den övertygelsen som projektet tar sitt avstamp. Projektet kommer utgå från två metoder KASAM (känslan av sammanhang) och learning by doing för att verkligen säkerställa målgruppens delaktighet och inverkan på projektet. Projektet har som aktivitetsmål att starta 48 demokratiklubbar på olika platser i Sverige, de hoppas engagera 480-720 barn och unga. Projektet kommer ta fram utbildningsmaterial och utbilda ledare ute i landet så att de själva kan hålla i Demokratiklubbar. Projektet kommer prioritera bruksorter och socioekonomiskt utsatta områden. Projektet är nationellt och kommer samarbeta med ABF, Kommunal och Hyresgästföreningen. Metoderna kommer att implementeras och leva vidare inom organisationen, där demokratiklubbarna kommer utgöra en del av Unga Örnars ordinarie verksamhet efter projektets slut.

STOCKHOLM

Föreningen Artikel 31
har fått stöd med 2 302 400 kronor
för Konstexpressen

Genom insatser i tidig ålder syftar projektet Konstexpressen till att förebygga det utanförskap som många ungdomar från Stockholms förorter känner. Projektets mål är att skapa en snabb och stark arbetsmetod för en ökad språklig och kulturell samhällskompetens. Målgruppen är barn i förskola och grundskolans lägre åldrar. Konstexpressen är ett nyskapande och medskapande projekt där museivärld och skolvärld gemensamt arbetar för att utforma nya modeller för språkinlärning och integration. Projektet kommer att arbeta med de senaste vetenskapliga rönen inom pedagogik, inlärning och hjärnans funktioner. Varje månad under ett läsår förläggs lektionerna på Nationalmuseet, där barnen bidrar med sina personliga erfarenheter, och tolkningar i mötet med det kulturarv de möter på museet. Med språkutvecklande former skapas berättelser som blir nya kulturarvstraditioner. Deltagarna skapar nya gemensamma språkliga och kulturella referensramar sinsemellan men också med de vuxna som arbetar på kulturarvsarenan. I slutet av varje läsår bjuder deltagarna in föräldrar, vänner och bekanta till en Berättarfestival som förläggs på museet. Med festivalen får även projektets sekundära målgrupp föräldrarna tillgång till det offentliga rummet. Målet är att deltagarna, men också deras föräldrar, får tillgång till ett kulturkapital som ger dem språk och kunskap att delta i kulturarvandet. Uppnår projektet Konstexpressen sina satta mål är utbildningsförvaltningen i Skärholmen intresserade av hitta finansiering för att låta elever kulturarva flera skolår under sin skolgång tillsammans med andra centralmuseer.

SÖLVESBORG

Stiftelsen Valjeviken
har fått stöd med 333 200 kronor
för Hälsa och livskraft

Stiftelsen Valjeviken vill med sitt projekt Hälsa och livskraft skapa och utveckla metoder för en sammanhållen rehabilitering för personer i vuxenålder med MS (multipel skleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom) arbetar eller studerar. Syftet är att öka deras hälsa och livskraft. Målet med projektet är utveckla och pröva en ny rehabiliteringsmodell som bygger på hälsofaktorer. Insatserna består av årliga återkommanden och längre sammanhållna rehabiliteringsveckor med självständig träning hemma däremellan. Fokus kommer vara att få kunskap om goda kost- och sömnvanor, träning och aktiv vila. Upplägget kommer att individanpassas efter de olika deltagarnas behov. Aktiviteterna kommer att handledas av professionellt kunnig personal för att motivera och hjälpa deltagarna till livsstilsförändring med syfte till bättre hälsa. Det övergripande syftet är få resultat som visar på hälsoeffekter för deltagarna på gruppnivå och hälsoekonomiska vinster, som kan presenteras för sjukvårdspolitiker för att motivera dem om behovet av att standardisera den här formen av sammanhållen rehabilitering. Metoden omfattar tre längre vistelser under två år kombinerat med egenvård på hemorten. Avsiktsplaner mellan Valjeviken gällande projektets metoder och Region Östergötland, Region Skåne, Region Kronoberg samt Landstinget i Blekinge har ingåtts. Projektet överlever genom att kunskapen om metoderna etableras, sprids och används av flera regioner och landsting.

VÄNERSBORG

Hushållningssällskapet Väst
har fått stöd med 1 543 990 kronor
för projekt Matfröjd - Matlust och Matglädje för äldre

Projektet syftar till producera en receptapplikation med recept för frukostar, mellanmål, energitillskott/aptitretare, luncher/middagar, kvällsmat, små mål, energishots mm. till äldre personer med funktionsnedsättning, förvärvad sjukdom/skada som bor hemma (i hemmiljö). Projektets sekundära målgrupp är anhöriga/volontärer samt hemtjänstpersonal i offentlig eller privat verksamhet. För att applikationen ska tilltala så många som möjligt kommer maträtterna och recepten vara anpassade utifrån religiösa, kulturella och etiska behov. Projektets samverkande pensionärsföreningar och medverkande kommuners anhörigkonsulenter/centraler kommer tillsammans med Hushållningssällskapet Väst att ansvara för spridning av och ökad kännedom om applikationen efter projekttiden. Hushållningssällskapet Väst ansvarar även långsiktigt för underhåll och eventuella uppdateringar av applikationen.

VÄSTERVIK

WMSK, Westerviks Motorsportklubb
har fått stöd med 1 346 428 kronor
för projekt Integration Rivstarten

Westerviks Motorsportklubb vill med projekt Rivstarten bidra till att underlätta nyanländas etablering och delaktighet i samhället.  Projektet handlar om att introducera nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar till motorsporten. Förutom motorsport och mekande ska projektet erbjuda sociala aktiviteter, föreläsningar, samhällsinformation, trafikkunskap och studiebesök. Klubbens etablerade ungdomar och vuxna kommer att vara aktiva i arbetet med att välkomna nyanlända in i föreningens aktiviteter. Efter projekttiden ska föreningens anläggning, Ljungheden, vara en mötesplats för alla, oavsett bakgrund.

ÅHUS

Föreningen Furuboda
har fått stöd med 1 211 902 kronor
för projekt Mitt liv, mina ord

Projektet syftar till att utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) tillgång till ett mer innehållsrikt och varierat ordförråd och som kan utvecklas utifrån individens önskemål, intressen och behov under hela livet. Projektet ska bedrivas i samarbete med Föreningen ISAAC-Sverige, Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA samt FUB Lund. Dessutom har föreningen ett etablerat samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och genom deras mötesplats BLISS skapas möjligheter för föreningens arbetsterapeuter att nå ett nationellt hjärnskadenätverk. Sammantaget innebär det att Föreningen Furuboda genom sina kontaktytor kan utveckla och förmedla erfarenheter som på ett avgörande sätt bör kunna gynna målgruppen. Projektets tillvägagångssätt/metoder dokumenteras och sammanställs i en digital metodbok för att kunna läsas t.ex. via talsyntes. Långsiktigt är det Föreningen Furuboda som kommer att ha ansvaret för vidareutveckling och uppdatering av metoderna och den digitala metodboken.

Tilläggsbeslut

HÖNÖ

MIS - Motion och Idrott för Synskadade, Göteborg
har fått stöd med 67 500 kronor
för Vision & Motion
- tilläggsansökan på år 1

Projektets övergripande syftet är att främja självständigt motionerande och idrottsutövande för främst personer med synnedsättning, men projektet hoppas även att insatserna kommer underlätta för personer som har behov av tillgänglighet och ledsagning på grund av andra funktionsnedsättningar. Många personer med synnedsättning har sämre fysik och psykisk hälsa på grund av isolering och många upplever svårigheter att leva ett aktivt liv där motion och friskvård är en självklar del av ens liv. Detta vill projektet Vision och Motion ändra på. Under projektets gång ska föreningen utveckla och testa en ny app tillsammans med teknologkonsulter från Chalmers. Under 2017 genomförde föreningen en mindre förstudie med medel från Drömfonden där det framkom att befintliga orienteringsappar, så som TURF, inte är tillräckligt tillgängliga för syftet och målgruppen. För att uppnå målet ska projektet utveckla orienteringsappen Vision och Motion som uppmuntrar till motionerande och som samspelar med solcellsdrivna ljudfyrar, ett system med talande ljudorienteringsenheter som leder den som inte ser rätt. Utifrån dessa delar ska projektet skapa förutsättningar för tillgängligt och självständigt motionerandefriluftsområdet Skatås i Göteborg för personer med synnedsättning. Det primära i projektet blir att man tillsammans med målgruppen kommer testa och utveckla Vision & motion appen så att den är kompatibel för användarna och går att kombinera med ljudfyrarna. Ambitionen är även att modellen ska kunna spridas till andra orter. Göteborgs idrottsförvaltning går från start in med 100 000 kr för att bekosta ljudfyrar till projektet. Projektet lever vidare genom att appen fortsätter att användas och utvecklas samt att den tillgängliga motionsslingan i Skatås förvaltas av Göteborgs idrottsförvaltning. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet klara sin lokalhyra som föreningen i sin tidigare ansökan räknat och tänkt fel kring. Man sökte då endast 22 500 för tre år, men det skulle ha varit 225 000:- för hela projektperioden på tre år. Felet rättas till genom detta tilläggsbeslut.

STOCKHOLM

Röda Korsets ungdomsförbund Stockholm Sydöst
har fått stöd med 641 815 kronor
för Är du med-spelare?
- tilläggsansökan på år 2, vilket innebär att projektet förlängs med ett tredje år

Projektet vänder sig till idrottsaktiva fotbollsintresserade ungdomar och lagledare/tränare i Göteborg. Med hjälp av ett socialt entreprenörskapsspel ”Är du medspelare?” ska unga idrottares idéer för socialt engagemang utvecklas. Spelet bygger på ett samarbete mellan en humanitär organisation och en idrottsförening med liknande utmaningar som går samman för att tillsammans verka för att öka kunskapen om Barnkonventionen och stärka unga som humanitära aktörer. Målgruppen får genom projektet arbeta med attityd- och värdegrundsfrågor. Röda Korsets Ungdomsförbund har antagit en framtidsvision för verksamheten och har även tillsatt en nyinrättad tjänst i form av en projektkoordinator som får i uppgift att stötta projektet och möjliggöra en övergång till linjeverksamhet. I och med detta beslut förlängs projektet med ett år samtidigt som medverkande organisationer får förbättrade möjligheter att etablera och sprida metoden till fler idrotter. De metoder och arbetssätt som används under projekttiden dokumenteras och kommer utmynna i handböcker/manualer med konkreta tips och råd om hur man kan starta liknande arbete på annat håll och inom andra idrotter.

STOCKHOLM

Stiftelsen Teskedsorden
har fått stöd med 1 309 160 kronor
för APPropå rasism
- tilläggsansökan på år 2

Syftet med projektet är att utmana fördomar och normer i samhället med målet att motverka rasism och andra former av intolerans. Det görs genom utvecklingen och spridningen av spelet Reality Check, som utformas som en app med tillhörande lärarhandledning. Den primära målgruppen för projektet är ungdomar mellan 13 – 19 år. Målet är att spelet ska kunna integreras i skolundervisningen för att ge lärare, elever och allmänheten ett verktyg för att arbeta med frågor och starta samtal om normer, rättigheter och privilegier. Projektets material tas fram tillsammans med referensgrupper bestående av ungdomar samt organisationer och nätverk med erfarenheter av toleransfrågor och normkritik. Materialet testas av skolor runt om i landet. Efter projekttiden kommer appen finnas nedladdningsbar på App Store och Google Play samt kunna användas i skolundervisning och även av intresserade personer och organisationer utanför skolans värld. Projektet genomförs i nära samarbete med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka och Anna Lindhs stiftelses svenska nätverk/Världskulturmuseet.

Med tilläggsbeslutet kommer spelet att vidareutvecklas med flera karaktärer och tillgänglighetsgranskas för att säkerställa att den slutgiltiga versionen anpassas för användare med olika funktionsvariationer. Projektet kommer därtill spridas till fler skolor genom inspirationssamtal och utveckla bild- och filmbaserat material för att nå ut till ungdomar även utanför skolan.