Projektstöd april 2019

Vid årets andra sammanträde 10 april 2019 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 200 miljoner kronor till 55 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade projektstöd.
Senast uppdaterad: 17 april, 2019 - 17:34

För att se listan med beslutade lokalstöd i april 2019 följ länken längst ned på sidan.

Projektstöd april 2019

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

BROMMA

Equmenia
har fått stöd med 2 23 860 kr
för Suntprat (tidigare Från beroende till förtroende)

Projektets syfte och mål är att hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i eller som redan finns i en beroendesituation. Detta ska ske genom att man tar fram pedagogiska redskap för att upptäcka, uppmärksamma och bearbeta negativt beroende av spel, alkohol, droger och sex. Projektet är indelat i tre delar; webb-plattform, samtalsgrupper och ledarutbildningar. På webben ska unga enskilt kunna pröva om hen, eller någon i ens närhet, är i negativ beroendesituation och finna vägar ur den. Ambitionen är att 500 ungdomar ska besöka webbplatsen och genomföra testet/utbildningen. Vidare så räknar man med att minst 150 ungdomar kommer att delta i samtalsgrupper eller på temadagar/utbildningsdagar. Vidare ska det utbildas minst 20 kunskapsbärare som efter projekttidens slut ska kunna utbilda nya ledare för att leda samtalsgrupper, genomföra temadagar/utbildningsdagar och hålla webbplatsen uppdaterad.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att ta fram ett bredare metodmaterial där även efterfrågan på material för yngre barn tillgodoses parallellt med att det tas fram en modell för hur man kan jobba med drogförebyggande frågor i socialt utsatta områden. Genom tilläggsbeslutet breddas projektet samtidigt som möjligheterna för projektet att leva vidare ökar.

ENSKEDE

Next Generation Producers
har fått stöd med 2 155 294 kr
för Much More Music

Projektet Much More Music handlar om unga tjejers väg till egenmakt, med musik som verktyg. Projektet vill verka för att fler tjejer vill, kan och får möjligheter att bli producenter och aktörer inom musikbranschen. Det handlar om att lära målgruppen att klara karriären inom musikbranschen genom bland annat utbildning med fokus på praktisk kunskap, utbildningar i entreprenörskap och kunskapsöverföring mellan erfarna och mindre erfarna samt för att skapa en mentalitet som bidrar till inkludering och uppmuntran, människor emellan. Utöver detta kommer deltagarna att anordna en avslutningskonsert där de presenterar sitt material live, men även kunna släppa sin musik på en digital plattform. De deltagare som har utbildats på mer avancerad nivå kommer därefter att ha möjlighet att delta som mentorer för nästkommande grupp. Projektet ska skapa ett community och plattform som erbjuder ett tänk där man genom att hjälpa sig själv, kan och vill hjälpa andra framåt. De kommer arbeta fram en modell som är skalbar och innehåller moment primärt baserad på ”peer-to-peer” och mentorskap, utöver utbildning, nätverk och verktyg. Den primära målgruppen är tjejer 13–25 år i främst socioekonomiskt utsatta områden. Projektet överlever genom spridning av metoder och aktiva nätverk med och för målgruppen.

FINSPÅNG

Locker Room Talk
har fått stöd med 812 496 kr
för Locker Room Talk = Fair Play

Locker Room Talk (LRT) har tagit fram en metod som syftar till att lyfta samtal kring jämställdhet i idrottsföreningars omklädningsrum, för pojkar i åldern 10 till 14 år. Metoden består av ett antal samtalsträffar under åtta veckor där målgruppen tillsammans med unga vuxna diskuterar jämställdhet, machokultur, schyssta attityder och hur man kan skapa en ny manlighet. Nu vill organisationen vidareutveckla metoden och samtidigt sprida den till hela landet. Detta ska göras genom att fem utvalda idrottsdistrikt får en utbildningsansvarig som i sin tur kommer att utbilda fler killar, tränare/ledare och idrottsföreningar i sitt distrikt. Några viktiga samarbetspartners under projektets gång förutom de fem distrikten, Norrbotten, Småland, Skåne, Stockholm och Östergötland är Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet. Efter projektets slut kommer Locker Room Talk tillsammans med distriktsansvariga att kunna fortsätta arbetet på lokal nivå genom lokala samarbeten.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att få en bredare och bättre kompetens från start vilket gagnar projektets genomförande och långsiktighet.

GÖTEBORG

Bräcke diakoni
har fått stöd med 2 188 810 kr
för Riktat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar

Målet är att utveckla ett riktat, anpassat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar. Programmet ska ge teoretiska och praktiska kunskaper och egenkraft till personer med psykiska funktionsnedsättningar i deras föräldraskap. Kunskapen ska leda till ökad samhörighet och dialog mellan föräldrar och barn vilket innebär en förbättrad relation. I projektet utvecklas metodstöd och handlednings- samt studiecirkelmaterial. Projektet utarbetar även en plan för spridning till andra yrkesverksamma inom området. Målgruppen är föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning, som lever i olika familjekonstellationer och deras barn. Främst kommer målgruppen att ha stöd i form av personligt ombud men nås även i projektet genom ett nära samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG) och Stiftelsen Gyllenkroken. Efter projekttiden kommer utbildning och stöd i metoden bland annat att erbjudas genom samarbetsorganisationerna och i studiecirkelform. Målsättningen är också att utbildningen ska erbjudas genom familjecentraler och öppna förskolor.

GÖTEBORG

Mitt Livs Val insamlingsstiftelse
har fått stöd med 541 916 kr
för Framåt!

Det övergripande syftet med projektet är att alla unga, oavsett bakgrund, ska få möjlighet till utbildning och arbetsliv. Målet med projektet är att stärka ungdomars studiemotivation, självkänsla, professionella nätverk och framtidstro genom ett utbildningsprogram med starka kopplingar till arbetsmarknaden. Projektet ska ge ungdomarna en direkt koppling till näringsliv och arbetsgivare. Projektet kommer under tre år att inkludera 350 ungdomar i åldrarna 16-20 år. Målet är att programmet efter tre år ska bli en del av föreningens ordinarie verksamhet och finansieras genom Corporate Social Responsibility (CSR) och andra bidragsformer.

GÖTEBORG

Stiftelsen Gyllenkroken
har fått stöd med 324 572 kr
för Musical bridges

Målet är att producera en musikal, av och med kulturutövare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samarbete med etablerade utövare från Göteborgs universitet Musikallinjen, Filmbryggan, Västsvenska musikakademin med flera. Deltagarna ökar sina kunskaper, utökar sina nätverk, bryter stigma och är en del av ett kvalificerat projekt. Musikalen baseras löst på de artiklar, erfarenhetsberättelser och utställningsmanus som arbetades fram under projekt Inre rum (Arvsfonden 2007 - 2010) och nya texter kompletterar. Samarbete kring musikalens alla delar sker med etablerade aktörer exempelvis kompositör, arrangör, dramatiker, musiker, artister, scenograf med flera. Arbetet med musikalen filmas dokumentärt, deltagarna arbetar i öppna dynamiska grupper och lär sig film och teknik.  Korta avsnitt publiceras på sociala medier och materialet blir en dokumentärfilm i slutet av projektet. Den färdiga uppsättningen på scen filmas. Detta ger två olika filmer. Under projektet produceras enkla dokumentära kortfilmer av deltagare med egna erfarenheter av eget skapande som en väg till återhämtning från psykisk ohälsa. Efter projektet kommer musikalen finnas tillgänglig och kan uppföras i olika sammanhang enligt avtal om uppföranderätt. Erfarenheter och metod sprids via nya uppföranden, filmerna sprids, visningar med föreläsningar ordnas och en bok om projektet sammanställs. Filmer finns publicerade på nätet fritt användas. Gyllenkroken arbetar under projektet för att starta en permanent musikutbildning för målgruppen i samarbete med en folkhögskola.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna spela in samtliga 20 låtar från musikalen Närmare kanten i en professionell studio, Svenska Grammofonstudion i Göteborg. Rollerna i musikalen sjungs av studenter på Högskolan för scen och musik och kör/ensemble består av personer med erfarenhet av psykisk ohälsa från Stiftelsen Gyllenkroken. Föreställningen är filmad och skulle musiken spelas in så är den till stor hjälp vid nya uppsättningar av musikalen. Därmed ökar möjligheterna till verksamhetens överlevnad.

HELSINGBORG

DHS Funktionshinderrörelsen
har fått stöd med 1 291 856 kr
för Fungera Mera

Projektet syftar till att öka möjligheterna för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer att delta i idrottsaktiviteter i Helsingborg. Genom att utveckla en infrastruktur inom föreningslivet ska nya initiativ tas och nya möjligheter tillkomma. Föreningar som redan är existerande ska erbjudas utbildning av ledare samt utrustning som möjliggör för utövare med funktionsvariation att delta. Deltagarna kommer från DHS medlemsföreningar, LSS-verksamhet, grund- och gymnasiesärskolan, habiliteringen och från allmänheten. Projektet drivs i nära samverkan med DHR Helsingborg och Helsingborgsidrottens samarbetsorganisation.

KRISTIANSTAD

Intressegruppen för Assistansberättigade (IFA)
har fått stöd med 1 571 546 kr
för Egenmakt

Intressegruppen för Assistansberättigade ska tillsammans med RBU, BOSSE-Råd, stöd & Kunskapscenter producera en assistansguide, det vill säga ett kunskaps-, utbildnings- och studiecirkelmaterial, i syfte att stärka den egna makten hos personer som har rätt till personlig assistans, deras familjer och företrädare. Kunskapsmaterialet kommer bland annat att belysa den assistansberättigades roll i assistansen, barnperspektivet, vägen till vuxenlivet, att vara legal företrädare till vuxen person med rätt till personlig assistans samt assistans i särskilda situationer. Under projektets andra år planerar IfA att erbjuda assistansberättigade/legala företrädare en form av grundutbildning utifrån det framtagna kunskapsmaterialet. Efter projekttiden är det Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) som ansvarar för kunskapsmaterialets spridning och uppdatering via sin hemsida. Det framtagna utbildnings- och studiecirkelmaterialet kommer även att spridas med hjälp av samarbetspartnerna och i deras nätverk.

Med detta tilläggsbeslut kommer utbildningsmaterialet att digitaliseras. Projektets målgrupp kommer också att utökas så att även arbetsledare och personliga assistenter omfattas av projektet. För att fler assistansanvändare, arbetsledare och personliga assistenter ska kunna ta del av de framtagna utbildningarna kommer materialet även att översättas till de två vanligaste språken utöver svenska.

MALMÖ

Ensamkommandes Förbund Malmö
har fått stöd med 1 247 324 kr
för glimt.nu

I detta projekt vill Ensamkommandes förbund starta en interaktiv webb TV-kanal på lättillgänglig svenska. Målet är att stärka målgruppens svenskakunskaper, men kanske framför allt öka tillförsikten inför framtiden genom medvetenhet och kunskap samt en känsla av samhörighet med demokratiska värderingar och till det svenska samhället. Projektet är tänkt att bli en kompletterande språkinlärning med ett parallellt syfte att förmedla samlad, ungdomsanpassad information och nyheter. Efter projekttiden ska kanalen leva vidare inom föreningen med intäkter från annonsörer.

MALMÖ

Flamman ungdomarnas hus - FP
har fått stöd med 3 184 737 kr
för Extremkoll

Projektets syfte och mål är att erbjuda alla unga i Sverige, 13-25 år, kunskap och verktyg för att stå emot extremistiska budskap och propaganda på nätet. Genom att skapa en omfattande digital plattform kommer man att erbjuda riktade informationskampanjer, digitala utbildningar för unga samt digitala utbildningar för yrkesverksamma och i klassrum. Vidare ska projektet skapa konton och etablera närvaro i de sociala medier som unga vistas på idag. Via dessa kanaler kommer man att sprida sitt budskap, följa dialoger men även föra direktsamtal med unga. Onlineplattformen kommer att ha en tydlig stödfunktion i form av bland annat chatt för unga och yrkesverksamma, hänvisning till stöd runt om i landet och möjlighet att anmäla extremistiskt material. Plattformen kommer att fortsätta i Flamman Ungdomarnas Hus och Brottsförbyggande Centrum i Värmlands ordinarie verksamheter.

MALMÖ

Malmö mot diskriminering
har fått stöd med 2 344 686 kr
för Aktion som metod

Projektets syfte är att utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de strukturer som ligger till grund för diskriminering. Metoden innebär ett systematiskt och kreativt tillvägagångssätt för att arbeta med valda diskrimineringsfrågor på såväl individuell som strukturell nivå. Konceptet är att angripa en särskild diskrimineringsfråga utifrån ett samlat grepp som inrymmer både den orättvisa som drabbar en individ (det som diskrimineringslagen reglerar) och den orättvisa som ligger invävd i samhällets strukturer. Hur aktionerna ska se ut och genomföras bestäms tillsammans med barn och unga som är drabbade av diskriminering. Metoden handlar om att utföra tre större aktioner riktade mot varsitt fokusområde. Fokusområdena bestäms utifrån de individärenden som kommit in till Malmö mot diskriminering. Ett fokusområde kommer vara bristande tillgänglighet, övriga bestäms tillsammans med målgruppen. Målet är att Malmö mot diskriminering och andra organisationer efter projektets slut ska kunna använda metoden för att hjälpa barn och unga att nå förändring på såväl individuell som strukturell nivå. Metoderna kommer att spridas till andra relevanta aktörer.

MALMÖ

Vardagens civilkurage
har fått stöd med 1 833 960 kr
för Vardagsklimatet

Projektet Vardagsklimatet skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år. Det övergripande syftet är att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av klimatförändringarna. Projektet ska utveckla en ny metod som ska spridas till unga inom främst civilsamhället. Vardagsklimatet bygger till stor del på interaktiv, deltagarstyrd design (participatory design) där målgruppen själva har stort utrymme att forma utbildningarnas innehåll och upplägg. De ska arbeta med färdighetsträning (dialogövningar, rollspel och analys) med fokus på klimatsamtal och eko-civilkurage. Projektet ska i möjligaste mån utföra de interaktiva färdighetsträningarna i utomhusmiljö utifrån idén om nature-based learning. Det innebär att målgruppen inte bara förvärvar intellektuell kunskap om ett visst klimat- och miljörelaterat ämne, utan även övar den praktiska förmågan och ett konkret förhållningssätt. Slutligen har projektet som mål att bygga en hållbar plattform som kan härbärgera projektets resultat och aktiviteter samt kan driva frågorna på längre sikt. Projektet kommer överleva genom metodhandböcker och pedagogik som kommer kunna användas och spridas av flera aktörer inom civilsamhället, studieförbund och folkhögskolor.

MALMÖ

Växtvärket Malmö Ideell förening
har fått stöd med 196 763 kr
för Guldängen - bygglek som demokrativerkstad

Guldängen är ett projekt som syftar till att skapa lekfulla aktiviteter med och för nyanlända och etablerade barn mellan 5-13 år i Malmö. Projektet ska bidra till integration och ska utveckla metoder för att använda bygg- och odlingslek som demokrativerkstad tillsammans med barn. Målet är att etablera en pedagogisk bygglekverksamhet med skogsträdgårdsodling på Guldängen samt utveckla en spridningsmodell för hur bygglekverksamheten kan etableras och drivas i samarbete mellan idéburen och offentlig sektor.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att ha resurser till utomhuspedagogik och därmed avsätta projektets befintliga resurser till att arbeta mer strategiskt med metodutveckling och framtida finansiering.

MOTALA

Motala kommun, Bildningsförvaltningen
har fått stöd med 979 672 kr
för Små barns skapande

Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för hur man kan arbeta med språkutveckling genom estetiska lärprocesser med ett familjecentrerat arbetssätt. Målet är att kunna ta fram ett väl beprövat och genomarbetat undervisningsmaterial. Målgruppen är barnfamiljer i förskolor i mer eller mindre socioekonomiskt svaga områden i Göteborg, Örebro, Motala och Mölndal. Metoden ska utvecklas utifrån delaktighet och medskapande med barnen och deras föräldrar. Förskolans läroplan ger utrymme och motiv för kreativt skapande och estetiska lärprocesser som ytterligare kan stärkas och utvecklas metodiskt. Samarbetet mellan förskolor och kulturskola och dess personal är en nyskapande kontext som bland annat rymmer El Sistemas arbetssätt, estetiska lärprocesser, Suzukimetodik, barnkörsmetodik, bildskapande utifrån Reggio Emilias filosofi, förskolans pedagogik, musikterapi, och finns i de deltagande kommunernas verksamheter. Metod och samverkan kommer att implementeras i deltagande kommuners verksamheter. Spridning av material görs genom Kulturrådet, SKL och Kulturskolerådet. Göteborgs universitet planerar att starta kurser med det framtagna materialet och kulturskolepedagogutbildningen är intresserade av att använda materialet som kurslitteratur.

NORSBORG

Stiftelsen Fanzingo
har fått stöd med 2 662 206 kr
för Replay

Syftet med projektet är att skapa möten mellan musikintresserade unga och professionella aktörer från musikbranschen, för att unga från socioekonomiskt utsatta områden lättare ska kunna ta plats i en mer inkluderande och representativ musikbransch. Målet är att starta upp musikstudioverksamhet i Botkyrka, etablera möteplatser för målgruppen för bland annat kurser och utbildning samt skapa en strukturerad talangutveckling tillsammans med organisationer inom musikbranschen. En viktig del i projektet är att skapa en digital plattform som en kommunikationskanal mellan målgruppen-, samarbetsorganisationerna Fanzingo, Nobo och Changers Hub och musikbranschen. Inom projektet kommer man att utveckla och genomföra workshops och kurser samt producera musikvideos medmera. Metoden lyfter fram tre centrala begrepp; uppsökande, förankring och medvetandegörande. I projektet utgår man från organisationernas lokala förankring och de ungas egen delaktighet och behov i uppbyggnad av projektets aktiviteter. I de tre projektorganisationerna arbetar personer som själva har förankring i målgruppen. Efter projekttiden tar de tre samarbetsorganisationerna över ansvaret för projektet med ekonomiskt stöd av Botkyrka kommun.

SKELLEFTEÅ

Friskis och Svettis Skellefteå
har fått stöd med 815 420 kr
för Mer kraft och bättre ork

Projektet Mer kraft och bättre ork syftar till att göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Projektet är ett samarbete mellan Friskis och Svettis i Skellefteå, lokala brukarföreningar och Skellefteå kommun. Personer med egna erfarenheter av att återhämta sig från psykiska funktionsnedsättningar ska fungera som ambassadörer och inspirera till att komma igång och upprätthålla träning. På så sätt utvecklas ett faddersystem som Friskis och Svettis, brukarföreningarna och kommunen ska stödja, både under och efter det tvååriga projektet. Man kommer att bilda små träningsgrupper som till en början träffas på den kommunala mötesplatsen Castor, men efter hand fortsätter sin träning i Friskis och Svettis lokaler. Träningen utformas utifrån deltagarnas önskemål. Efter projektets slut är planen att faddersystemet ska fortsätta med stöd från kommunen och Friskis och Svettis. Ambitionen är att kommunen och Friskis och Svettis ska utarbeta ekonomiska ramar som gör det möjligt för målgruppen med fortsatt träning.

Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ytterligare ett år. Tilläggsbeslutet ökar projektets förutsättningar att överleva. Förutom att ha ambassadörer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa rekryterar projektet ambassadörer bland boendepersonal. Det kommer att innebära ökad stabilitet i att stötta och motivera brukare att delta i aktiviteterna både under och efter projektet.

SOLNA

Kulturens Bildningsverksamhet
har fått stöd med 2 872 452 kr
för TK - Tillgänglig Kultur

Projektet ska utveckla en applikation med vars hjälp personer med funktionsnedsättning enkelt och snabbt ska kunna ta reda på om kulturarrangemang är tillgängliga. Appen ska även fungera som stöd och motivation i arrangörers arbete med att tillgänglighetsutveckla sin verksamhet och sina evenemang. Verktyget ska fungera i både dator och mobil. Arbetet ska drivas av personer med egna erfarenheter av olika funktionsnedsättningar tillsammans med bland annat funktionshindersorganisationer och myndigheter samt arrangörer av kulturevenemang. I appen ska det finnas information om olika aspekter av tillgänglighet inklusive sådant som eventuell rökanvändning vid evenemang, blinkande lampor, framkomlighet, parfymfria rengöringsmedel, teckentolkar, publikvärdar och ledarhundar. Informationen som läggs i appen ska enkelt kunna importeras till arrangörernas egna informationskanaler, vilket gör att även de personer som eventuellt inte använder appen ändå kan få kännedom om tillgängligheten. Äldre digitala tillgänglighetsguider, som redan finns och används, kan enkelt kopplas till det nya verktyget, vilket gör att de som önskar behålla sina äldre system kan fortsätta att göra så. Efter projektet ägs, sköts och tillhandahålles appen kostnadsfritt inom ramen för Kulturens Bildningsverksamhets ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM

Astrid Lindgrens Barnsjukhus
har fått stöd med 4 295 859 kr
för Barn på Sjukhuswebben

Projektet syftar till att utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Genom informationsportalen får målgruppen möjlighet till förberedelse, förståelse och lärande samt tillfälle att bearbeta sina upplevelser och erfarenheter vid kontakt med hälso- och sjukvård. Barn på sjukhuswebben kommer att bli en webbportal där barn och ungdomar kan finna information om hälso- och sjukvård baserad på barnkonventionen. Barn och unga deltar i projektet genom barnpatruller där de i olika grupper är med och utvecklar information och innehåll på webbportalen. Projektet sker i nära samarbete med flera brukarorganisationer och organisationer för olika professioner som möter målgruppen inom hälso- och sjukvården. Efter projekttiden kommer webbportalen att drivas gemensamt av flera samarbetsparter.

STOCKHOLM

Avd 1270 Stiftelsen Fryshuset
har fått stöd med 2 291 376 kr
för Motorburen ungdom - en del av Fryshuset

Syftet med projektet är att tillgodose motorintresset bland ungdomar som befinner sig i utanförskap. Genom projektet kommer ungdomarna inkluderas i samhället och på sin ort och möjliggöra för de unga att bli en samhällsresurs. Fryshuset kommer att skapa trygga mötesplatser för unga med motorintresse där ungdomarna kan utöva sin passion genom att själva utforma verksamheten, utveckla och delta i utbildningar samt arbeta. Verksamheten innebär att unga möter vuxna som lyssnar och är positiva förebilder, som kan inspirera ungdomarna till att både utveckla sitt intresse och sig själva. Den huvudsakliga målgruppen för projektet är unga 13–25 år med intresse för motor till exempel A- och EPA-traktorer och bilar. Projektet kommer att bedrivas i Borlänge, Broby och Torsås.

STOCKHOLM

Coompanion - Kooperativ utveckling Stockholms län
har fått stöd med 412 500 kr
för Street Business

Coompanion Stockholm ska med projektet Street Business utveckla nya produkter och tjänster som hemlösa personer ska kunna sälja i syfte att få stärkt självförtroende och ökade möjligheter till egen försörjning. Målgruppen är personer som är hemlösa och har psykisk funktionsnedsättning. Genom att starta ett socialt kooperativ där medlemmarna både är delaktiga och delägare, ska projektet bidra till meningsfullhet och respekt för människor som idag lever i utanförskap. Projektet ska marknadsföra och konceptualisera de varor och tjänster som deltagarna säljer. Man kommer att hämta inspiration från andra europeiska storstäder där stadsvandringar med olika teman, gatuförsäljning av blommor, hantverk och bemanningstjänster har visat sig vara framgångsrika vägar till egen försörjning. Det är deltagarnas önskemål och kompetens som ska styra utvecklingen av produkter och tjänster. Ett exempel kan vara att en person som är duktig på att rita snygga tröjtryck kan få hjälp med design, marknadsföring och försäljning. Projektet ska även ta fram relevant och anpassad utbildning till deltagarna.Projektet kommer att använda extern brukarrevision för återkoppling och utveckling av verksamheten. Efter projektets slut ska verksamheten drivas vidare som ett arbetsintegrerat socialt företag. 

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att ha möjlighet till det ekonomistöd som föreningen ansökt om, och som Arvsfondsdelegationen hade för avsikt att stödja, men som föll bort ur budgetsammanställningen på grund av ett tekniskt fel.

STOCKHOLM

Sensus studieförbund
har fått stöd med 1 559 846 kr
för Sprida mening

Sensus studieförbund ska under projekttiden utveckla en radiopodd som vänder sig till äldre med medfödd eller åldersrelaterad funktionsnedsättning. Med hjälp av känd och populär skönlitteratur, noveller, romaner och dikter ska målgruppens egna minnesbilder väckas till liv och dokumenteras. De mest inspirerande, roliga och intressanta historierna kommer att läsas upp av personer ur målgruppen som har en bra röst och känsla för läsning. Musik som länkar till texterna som stämningsskapare kommer också att bli ett viktigt inslag för helheten i radiopodden. Efter projekttiden ska Sprida mening ingå i Sensus ordinarie studiecirkel verksamhet.

STOCKHOLM

Stiftelsen Fryshuset
har fått stöd med 3 430 410 kr
för Vänd dem inte ryggen / Främja demokrati och identitet och  förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering

Fryshuset vill tillsammans med skolor i Värmdö kommun och Östra Göinge kommun utveckla en metod för hållbart främjande av demokrati, mänskliga rättigheter och självstärkande identitetsarbete. Den primära målgruppen är barn och unga i skolans årskurs 6, 7 och 8. Sekundär målgrupp är föräldrar, lärare, övrig skolpersonal, fritidsledare, fältassistenter och strategisk personal på kommunen. Metoden består av estetiska processer (drama, radio och film) för eleverna som ska underlätta för skolan att uppnå sitt demokratiska uppdrag med ökad hållbarhet. Målet är att implementera metoden i skolan i kombination med expertkunskap för vuxna, som finns runt barnen om bemötande, relationsbygge och våldsbejakande extremism. Metoden ska enkelt kunna överföras och spridas genom tydliga metodhandböcker, filmer och annat material som kommer att erbjudas gratis till andra kommuner.

STOCKHOLM

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
har fått stöd med 664 160 kr
för Mina Diabeteskompisar - kamratstöd för personer berörda av diabetes typ 1

Syftet med projektet är att erbjuda personer med diabetes typ 1 ett evidensbaserat kamratstöd med målet att stärka möjligheterna att leva ett bra liv med diabetes och förebygga psykisk ohälsa. Målet är att utveckla, införa, utvärdera och underhålla ett onlinenätverk som sammanlänkar personer som lever med – eller nära någon – som har diabetes typ 1. Innehållet i och designen av onlinenätverket kommer att bygga på:
1. evidensbaserade metoder för kamratstöd
2. evidensbaserade metoder för design av onlinenätverk för personer med diabetes typ 1
3. ett livs/sjukdomsförloppsperspektiv där stödet anpassas beroende på vilken livs/sjukdomsfas man befinner sig i.
För att verksamheten ska bli hållbar efter projektets slut har samarbete inletts med Göteborgs universitets innovationskontor för att få stöd, tips och kontaktvägar i processen.

STORUMAN

Kultur Akademin
har fått stöd med 901 181 kr
för Filmarkivet i Storumans kommun

Ungdomar ska under tre år arbeta med att filma och dokumentera vardagslivet i Storumans kommun. Filmerna skapas med hjälp av telefoner, skärmplattor eller vanliga kameror. I centrum för projektet står en grupp filmledare i de äldre tonåren som kommer att leda och utbilda andra barn och ungdomar. Filmaktiviteterna blir ett verktyg för att främja samverkan och överbrygga barriärer mellan olika samhällsgrupperingar och generationer. En viktig del i projektet handlar om att skapa naturliga möten mellan unga och gamla i vilka de yngre visar och lär de äldre invånarna den digitala teknikens möjligheter. Projektet kommer bland annat att verka för att etablera en årlig film- och kulturfestival i Storuman. De många kortfilmerna som produceras kommer att bevaras och göras tillgängliga vid Storumans Fotoarkiv och Västerbottens museum samt via Kultur Akademin. Själva filmverksamheten fortlever i Kultur Akademins regi med stöd av projektets samverkansparter.

SUNDBYBERG

Dyslexiförbundet
har fått stöd med 2 386 199 kr
för Lära språk med bilder

Projektet syftar till att ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande. Tillsammans med barn och unga med dyslexi utarbetar och testar projektet bildverktyg för läs- och engelskainlärning. Materialet utvecklas för bland annat substantiv, verb och adjektiv, men även för ljud i engelska och svenska samt helhetsbilder som beskriver grammatiken i språken. Målsättningen är att skapa en bildbank och material i både tryckt och digital form. Materialet ska vara tillgängligt för alla skolor och även kunna användas i hemmet. Målgruppen är barn och ungdomar från 6 till 15 år. Efter projekttiden kommer föreningen att förvalta materialet och se till att det sprids för användning i fler skolor.

SÖDERHAMN

Studieförbundet Vuxenskolan
har fått stöd med 1 811 600 kr
för Vilja

Projektet syftar till att starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs där målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar genom teater och film ska arbeta för att minska förekomsten av kränkande beteenden bland barn och unga i skolåldern. Målet är att skapa en verksamhet som ger förutsättningar till en meningsfull sysselsättning för målgruppen och som bidrar till utvecklandet av samhället. Målgruppen ska skriva, producera rekvisita, agera på scen och samtala om kränkningar i skolan. I projektet tas en ny metod fram där teater och film fungerar som verktyg att nå yngre barn i aktuella samhällsfrågor. Efter projektet ska verksamheten bli en dagligverksamhet som drivs som ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF). Metod och material ska förvaltas av Vuxenskolan Gävleborg tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Dalarna och den nystartade verksamheten.

SÖDERTÄLJE

Södertälje Inter FC
har fått stöd med 1 429 500 kr
för Hero of the talk

Syfte och mål med detta projekt är att minska psykisk ohälsa bland unga genom att utveckla metoder mot mobbning och utanförskap. Den primära målgruppen är pojkar och flickor i åldern 10-13 år, då de är i fasen att skapa sin identitet som tonåringar. Metoden går ut på att genom olika idrotter och aktiviteter engagera och utbilda unga förebilder under ett utbildningsläger (Hero camp) som leds av lokala elitidrottare och förebilder som är utbildade Herocoacher. De unga förebilderna ska i sin tur kunna vägleda sina vänner i vad som är rätt och fel och stötta sina jämnåriga i förebyggande av mobbning och utanförskap och hur man kan stävja mobbning både i och utanför skolan. I projektet kommer man utbilda hundratals barn och ungdomar tillsammans med Södertälje kommun, fritidsgårdarna och de lokala idrottsföreningarna. Modellen som tas fram kommer att spridas över landet genom den utbildningsplattform som tas fram.

UDDEVALLA

Bohuslän-Dals Parasportförbund
har fått stöd med 779 520 kr
för ParaCraft - ett liv i rörelse

ParaCraft är ett projekt som syftar till att stimulera vuxna personer med funktionsnedsättning till ett mera aktivt liv, ett liv i rörelse. Målet är att skapa en utbildningsplattform för personer med utvecklingsstörning och blinda eller personer med synnedsättning. Inom ramen för projektet kommer en utbildningsmodell för ”ett liv i rörelse” att tas framför nationell spridning via nationella utvecklingscentra inom parasporten. Representanter från målgruppen får utbildning i föreningsliv på en anpassad nivå för att kunna ingå i projektets ledningsgrupp. Projektet erbjuder prova på kurser, fördjupningskurser och läger inom smide, träslöjd, keramik samt friskvård. Deltagare som finner ämnena intressanta erbjuds fortsättningskurser i sin hemkommun via Studieförbundet Vuxenskolan. Totalt medverkar sju kommuner under projekttiden. Under projekttiden tar man fram en dokumentation och en film som beskriver modellen som bland annat sprids på en nationell konferens. När projektet avslutas år tre och en ekonomisk förening tar över ansvaret för projektets fortlevande, är syftet att personer från målgruppen erbjuds anställning.

UMEÅ

Region Västerbotten
har fått stöd med 1 987 719 kr
för Hälsopeppen

Livsmedicin ska utveckla en hälsofrämjande modell för äldre personer med funktionsnedsättning. Modellen innehåller en kurs som varvar teori och gruppdiskussioner med prova-på aktiviteter i samarbete med lokala föreningar. Till kursen ska det finnas en webbsida som kan fungera som digital mötesplats, kunskaps- och inspirationskälla. Syftet med Hälsopeppen är att främja psykisk och fysisk hälsa, öka delaktigheten i föreningslivet och bidra till att stärka deltagarnas sociala relationer. Projektet ska bedrivas i nära samarbete med intresseorganisationer, lokalt föreningsliv, kommuner och studieförbund. Efter projektets slut planeras verksamheten fortsätta i regionens och de samverkande aktörernas regi.

UPPSALA

HCK Uppsala kommun
har fått stöd med 1 188 530 kr
för Intern-Extern dialog

I projektet ska HSO Uppsala, tillsammans med olika förvaltningar i Uppsala kommun, utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. I metoden, Intern-Extern dialog, får målgruppen stöd i att formulera gemensamma mål för att sedan uttrycka dessa i relevanta sammanhang. Metoden är i hög grad anpassad efter målgruppens särskilda behov och ska ses som en vidareutveckling av de etablerade metoderna Medborgardialog och Delaktighetsmodellen. Efter projektet ska metoden bidra till en ökad förståelse för målgruppens behov i de olika förvaltningar som deltar.

UPPSALA

Teater Aros
har fått stöd med 1 355 960 kr
för Sprak in motion

Projektets syfte är att underlätta språkinlärningen för nyanlända och göra inlärningen lustfylld genom att använda teater och dramapedagogik i språkundervisningen. Föreningen vill vidareutveckla sitt arbete med nyanlända ungdomar och tillsammans med folkbildning, kommuner och skolor formalisera metoden. Målet är att utveckla och sprida metoden genom ett filmat metodmaterial som enkelt kan användas för arbetspass i introduktionsklasser och sfi-undervisning. Efter projekttiden kommer metodmaterial med filmade dramaövningar att finnas tillgängligt på en pedagogisk plattform och Teater Aros fortsätter hålla i workshops för att lära ut metoden.

VÄSTERÅS

Barkarö SK
har fått stöd med 950 036 kr
för Flickinitiativet Västerås

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för flickor att ingå i fotbolls- och föreningsgemenskap och på ett nytt sätt bygga broar mellan förorterna Barkarö och Bäckby i Västerås. Det syftar även till att främja förståelse för olika kulturer och främja integration. Målet är att få fler flickor att spela fotboll och fler att hålla på längre, men också att utveckla en bredare fotbollverksamhet och ett aktivare föreningsliv i Bäckby. Målgruppen är flickor i åldern 6-15 år, som tidigare av olika skäl inte fått chansen att spela fotboll samt de som redan är aktiva inom fotbollen. Aktiviteterna bedrivs framförallt av kvinnliga ledare. Barnen och ungdomarna är med och formar verksamheten för att skapa trygga platser. Utbildning sker av både nya ledare och blivande idrottsföräldrar och målgrupperna nås genom föreningarna Barkarö SK och Bäckby United samt skolor och fritidsgård. Efter projektet är avslutat kommer verksamheten att drivas vidare av Bäckby United men med långsiktigt samarbete och stöd från Barkarö SK.

VÄXJÖ

Ulriksbergskyrkan
har fått stöd med 1 129 467 kr
för Neighbourhood

Detta projekts syfte och mål är att inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott synsätt gentemot samhället och livet. Målsättningen är att projektet ska ge ungdomar mellan 13-21 år förbättrade skolresultat, utbildning, ledarträningar och ökade möjligheter att få arbete och en väg in i föreningslivet. Bland annat kommer man att ta fram en motiverande och inspirerande app liknande de mobilspel som unga är vana att spela. Där kan unga få i uppdrag att göra läxor, praktik och/eller ledarträning som genererar poäng, vilka de sedan kan använda för att köpa en plats till events/aktiviteter som arrangeras. Verksamheten som tas fram kommer att drivas vidare av kyrkan och dess samarbetspartners.

ÖREBRO

Föreningen Tegelbruket
har fått stöd med 905 080 kr
för TB-Action

Tegelbruket vill tillsammans med projektets samarbetspartner och befintliga och nya ungdomscoacher skapa en trygg och långsiktigt stabil miljö för ungdomar med funktionsnedsättning mellan 12 – 25 år boende i Örebro och närliggande kommuner. Inom ramen för projektet kommer kulturverksamhet, organiserad föreningsidrott och öppen ungdomsverksamhet att utvecklas i tillgängliga lokaler under ett och samma tak. Som en del av metoden ingår utbildning av ungdomscoacher som kommer att fungera som stöd till både besökande ungdomar och aktivitetsledare. Målgruppens intressen och val av idrotts- och kulturaktiviteter på Tegelbruket ska genomsyra projektet och utgöra grunden i verksamheten.

ÖSTERSUND

Jämtland Härjedalens Skidförbund
har fått stöd med 1 301 980 kr
för We & Sports (tidigare Xtra care)

Jämtland-Härjedalens Skidförbund (JHSF) har initierat ett omfattande projekt i syfte att minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år. Insatsen står på de tre benen Forskning, Behandling och Proaktivitet. Arvsfonden finansierar det ben som fokuserar proaktiva insatser mot målgruppen, idrottsföreningar, ledare, föräldrar, skidgymnasier, idrottsuniversitet med flera. Målet är att, med stöd i evidensbaserad forskning och målgruppens erfarenheter, öka kännedomen om psykisk ohälsa, stärka kunskapen om preventiva åtgärder och utveckla fungerande arbetsmetoder som förhindrar psykiska funktionsnedsättningar och stärker individens självkänsla. Projektet samarbetar med aktuell forskning, idrottskliniker, Svenska Skidförbundet och Riksidrottsförbundet. Under projektet kommer JHSF att utveckla metoder och modeller för spridning av preventiva arbetsmetoder i Jämtland-Härjedalens skidföreningar men ett vidare mål är att göra metoderna tillgängliga för såväl alla skidföreningar i Sverige som för andra specialidrottsförbund där psykisk ohälsa är ett lika stort och växande problem. Metoderna ska presenteras i en webbportal för kunskapsspridning och information. Portalen är tillgänglig för alla oavsett idrott och ska även användas i syfte att bidra med målgruppserfarenhet i debatten, påverka beslutsfattare och minska stigmatiska upplevelser av psykisk ohälsa. Projektet som helhet ska även ha bidragit till att traditionella idrottskliniker ökar sin kunskap om somatiska sjukdomar och erbjuder utövaren behandling för psykiska besvär likväl som för korsbands- eller muskelskador.

Under år ett beviljades en tilläggsansökan omfattande 436 720 kronor i syfte att stärka projektets förmåga att möta det stora intresse som projektet mött.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet förbättra möjligheterna att implementera de framtagna metoderna och samtidigt kunna växla upp för en bredare nationell spridning. För den nationella spridningen ska projektet stärka kansliet med resurser för fysiska utbildningstillfällen i andra regioner i Sverige. Tillägget täcker även kostnaderna för utökade digitala lösningar.