Projektstöd april 2020

Vid årets andra sammanträde den 22 april 2020 fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 90,5 miljoner kronor till 33 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade projektstöd.
Senast uppdaterad: 28 april, 2020 - 17:29

Länk till listan med beslutade lokalstöd i april 2020 finns längst ned på denna sida.

Projektstöd april 2020

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

JÅHKÅMÅHKKE/JOKKMOKK

Tjállegoahte - Författarcentrum Sápmi
har fått stöd med 1 682 860 kr
för Giehtogiella

Projektet Giehtogiella ska utveckla metoder och verktyg för användning av berättande och jojk i samiska barns och ungdomars språk- och identitetsutveckling. Samiska ungdomar får utforska hur samer och andra urfolk arbetat med att föra berättartraditioner vidare. Ungdomarna utbildas i att intervjua, samla in och dokumentera traditionellt samiskt berättande och jojk samt får stöd i att arbeta pedagogiskt tillsammans med barn. De unga berättarna får sedan resa runt till skolor och bibliotek i hela Sápmi för att tillsammans med samiska barn arbeta med berättelser och jojk. En handledning tas fram som bland annat kommer att användas i lärarutbildningar. Handledningen kommer tillsammans med övrigt material som tas fram att göras tillgängligt på föreningens webbplats. Samverkansparterna tar omhand projektets resultat i sina ordinarie verksamheter. Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi införlivar berättande och jojk inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Tjállegoahte har grundfinansiering från Sametinget, Jokkmokks kommun, Statens kulturråd med flera.

JÖNKÖPING

Ung Företagsamhet i Jönköpings län
har fått stöd med 660 006 kr
för Företagare på riktigt

Projektet syftar till att stärka elever på gymnasiesärskolan genom att ge dem möjlighet att driva UF-företag. Målet är att UF-företagande ska bli en naturlig del i gymnasiesärskolan i Jönköpings län. Projektet utgår från befintliga metoder och arbetssätt som används för gymnasieelever. Dessa ska utvecklas och anpassas utifrån målgruppens behov. Det handlar till exempel om stöd i klassrummet, samverkan med näringslivet och att inkludera målgruppen i alumninätverk och mässor. Efter projektet ska det finnas metoder och arbetssätt som är anpassade för gymnasiesärskolan och konceptet ska ha blivit en naturlig del på de flesta gymnasiesärskolor i länet. Föreningen kommer fortsätta driva arbetet tillsammans med skolorna inom sin ordinarie verksamhet och sprida de nya arbetssätten genom Ung Företagsamhet Sverige.

KARLSTAD

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland
har fått stöd med 1 391 058 kr
för Innan allt försvinner

Projektet vänder sig till äldre som nyligen har diagnostiserats med en demenssjukdom men även till dem ur målgruppen som levt med sin diagnos en längre tid och bor i Karlstad tätort, Molkom eller Kil. Projektet utgår generellt sett från berättandet som metod och att alla människor har en historia som är värd att berätta. Med hjälp av olika kulturella uttryck ska målgruppen, anhöriga, kulturpedagoger och samarbetspartner utveckla metoder som ska vara begripliga och lättillgängliga och som kan stimulera målgruppen att återge sina berättelser, barndomsminnen, skrönor och fria fantasier. På så sätt är avsikten att framkalla minnen som ökar målgruppens livskvalité och psykosociala välbefinnande. Det handledningsmaterial/-kursplaner som utvecklas under projekttiden i form av en cirkelledarutbildning vänder sig under och efter projekttiden till intresserade personalgrupper inom studieförbundet. Efter projekttidens slut ska verksamheten integreras med den verksamhet som Studieförbundet Vuxenskolan genomför på boenden och som finansieras via statsbidrag för cirkelverksamhet och genom kommunalt stöd och ideella insatser.

KISTA

Hangool Fundation
har fått stöd med 1 222 004 kr
för Mouth Club - unga debattambassadörer

Projektet syftar till att lyfta fram unga förebilder och styrkan i muntlig kommunikation samt vikten av social kompetens i såväl vardag som yrkesliv. Målet är att utveckla en utbildningsmodell för unga debattambassadörer, ledare och kommunikatörer med fokus på retorik. Målgruppen är ungdomar i åldern 15-25 år. Inom projektet ska ett kursmaterial med både praktiska workshops, teorier kring retorik och kommunikation utvecklas tillsammans med målgruppen. Ungdomarna är med och formar utbildningen samt utbildas till debattambassadörer och ledare. Deltagarna får förutsättningar att planera och genomföra egna så kallade mouth clubs, workshops och events för fler ungdomar. Fokus under aktiviteterna är positivitet, lyssnande och acceptans. Efter projektet är avslutat ska föreningen tillsammans med Medborgarskolan fortsätta att utbilda unga debattambassadörer genom den nya utbildningsmodellen tillsammans med de unga nya ledarna.

REJMYRE

Rejmyre Art Lab
har fått stöd med 1 001 003 kr
för Refuge

Projektet syftar till att skapa en plattform där barn och ungdomar i lokalsamhället Rejmyre ges möjlighet att utveckla projekt som kombinerar vetenskaplig forskning och konstnärligt skapande. Formen för detta kommer vara en arbetsgrupp med barn och ungdomar, som tar avstamp i deras intresse kring miljö och hållbarhet. Målgruppen är barn och ungdomar i grundskolan i Rejmyre och dess närhet. Målet är att utveckla en ny modell för hur målgruppen kan samarbeta med utövare från olika fält, som till exempel konstnärer, forskare, arkeologer, historiker och kommuntjänstemän, modell som ska kunna användas oavsett vilket tema man jobbar med. Det kan handla om olika konstnärliga uttryck till exempel bild och form där det även ges utrymme för skrivande som så småningom bildar underlag för olika Fanzine-alster. Målet är att detta ska bli en permanent eftermiddagsverksamhet på orten i samarbete med Kulturskolan, som barnen själva är med att starta upp.  

SKARPNÄCK

ASOV Sverige
har fått stöd med 1 263 771 kr
för Den långa flykten och jag

Projektet vill skapa ett forum för unga kvotflyktingar som bär på trauman från våldsamma situationer och sexuella övergrepp från krigs- och konfliktdrabbade områden. Syftet är att stärka målgruppen unga kvinnor och män genom att skapa trygga mötesplatser, organisering, samtal och kunskapsspridning kring jämställdhet, sexuella rättigheter och våldsförebyggande. Målet är att nå totalt 300 unga med ett organiserat stöd som omfattar aktiviteter och metoder som samtalsgrupper, traumastöd och länkning till andra relevanta samhällsinsatser. Inom projektet kommer man även att erbjuda ledarskapsutbildning och andra aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål. Efter projektet ska ungdomarna ha organiserat sin verksamhet, en del har blivit ledare och verksamheten ska drivas vidare med stöd från ASOV Stockholm.

SKELLEFTEÅ

Skellefteå kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
har fått stöd med 731 000 kr
för Rörelsebingo

Projektet Rörelsebingo ska utifrån en skotsk förebild ta fram en modell för äldre med funktionsnedsättning i vilken bingo och rörelse kombineras. Den nya verksamheten ska locka till fysisk aktivitet, vilket i sin tur ska motverka fallskador och skapa bättre fysisk och psykisk hälsa för målgruppen. Projektet ska i anslutning till verksamheten utveckla en applikation där bingorutorna genom musik och animationer knyts till olika rörelser. Rörelsebingo är i första hand tänkt som en social aktivitet i grupp, men kan även utövas enskilt. Efter projektets avslut förvaltas och sprids verksamheten och applikationen vidare genom samverkansparterna och Skellefteå kommun.

STOCKHOLM

Insamlingsstiftelsen Choice
har fått stöd med 1 619 994 kr
för Första hjälpen till psykisk hälsa

Stiftelsen Choice vill med projektet utveckla en modell med syfte att minska psykisk ohälsa bland unga. Två pilotklasser (högstadiet årskurs 9 och gymnasiet årskurs 3) kommer att få utbildning av projektets medarbetare, göra ett fördjupningsarbete om psykisk ohälsa som sedan redovisas för andra elever i skolan. Tillsammans med eleverna i pilotklasserna ska projektet ta fram ett utbildningsmaterial som ska kunna fungera som en manual till elever och lärare. Pilotklasserna och projektledarna ska utveckla ett sätt att vara "ambassadörer i psykisk hälsa" för skolan. Året därpå blir en ny klass ambassadörer. Projektet kommer att uppmuntra och stötta elever som vill starta en egen förening på skolan om psykisk hälsa att göra det.

Projektet ska ske i nära samarbete med några skolor. Konceptet och materialet kommer att testas och utvärderas på andra skolor och klasser under projekttiden. Efter projektets slut avser Stiftelsen Choice att fortsätta bedriva verksamheten regionalt. Materialet som består av både elev- och lärarmaterial ska finnas tillgängligt på stiftelsens webb efter projektets slut. De samarbetande skolorna avser att kunna fortsätta med verksamheten.

STOCKHOLM

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
har fått stöd med 2 676 083 kr
för Rätt att delta - med stöd av en ställföreträdare

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med rätt till god man att kunna vara medbestämmande, delaktiga och ha inflytande i det stöd som gode män som ställföreträdare ger. Projektet ska anpassas utifrån den stora diversitet som finns hos den primära målgruppen för projektet, personer med funktionsnedsättning. Projektet ska skapa interaktiva utbildningsinsatser och aktiviteter, bland annat studiecirklar, erfarenhetsutbyte i poddformat och webbutbildning som riktar sig till såväl huvudmannen som ställföreträdaren. Projektet utmanar den traditionella synen på ställföreträdarskapet som en insats där ställföreträdaren sköter de delar åt huvudmannen som denne inte anses klara själv. Istället ska insatsen handla om ett samarbete parterna emellan som ska stärka individens delaktighet och inflytande. Projektet ska därigenom skapa förutsättningar för egenmakt och självbestämmande utifrån den enskildes förutsättningar.

Efter avslutat projektet kommer material, metoder och aktiviteter inkorporeras i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares befintliga verksamhet. Studiecirklarna kommer fortsätta ges i samarbete med ABF.  

SÖLVESBORG

Sölvesborgs kommun
har fått stöd med 1 390 548 kr
för SVIC - Sölvesborg Svarta Led Idrotts Centrum

Syftet med projektet är att få fler barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning att ta del av ett aktivitetsområde som ska skapas och utvecklas. SVIC- Sölvesborg ska skapa förutsättningar och ta fram metoder för att Sölvesborg blir ett center för paraidrotter i södra Sverige. Genom projektet ska föreningar uppmuntras och stöttas att erbjuda och skapa tillgängliga verksamheter och anläggningar. Projektet kommer att skapa en samverkan föreningar emellan kring parasporter. Förutom att metoder som ska spridas till andra kommuner tas fram kommer etablerade föreningar att få en ny medlemsgrupp - personer med funktionsnedsättning. Efter projekttiden kommer Sölvesborgs kommun i nära samarbete med deltagande aktörer driva och sprida verksamheten vidare. Projektet ska drivas tillsammans med Svenska Parasportförbundet, Valjeviken och RF SISU Blekinge.

TRELLEBORG

Arbetarnas bildningsförbund/ABF Sydvästra Skåne
har fått stöd med 1 404 760 kr
för Do it together - Urban kultur

Projektet ska utveckla en sammanhållen modell för ungdomsdriven urban kultur i skånska kommuner där kulturutbudet är mer begränsat än i närliggande storstäder. I första hand ska projektet bedrivas i Trelleborg och Svedala för att senare spridas till andra landsortskommuner med liknande utmaningar. Arbetet bedrivs i samverkan med föreningsliv samt lokala och regionala institutioner. I projektet ska befintliga metoder sammanföras och anpassas för att passa lokala förhållanden. Exempel på verktyg som kommer att användas är ”do-it-yourself”, ”each-one-teach-one” samt olika normkritiska modeller. Ungdomarna kommer varva egna kulturaktiviteter inom musik, dans och konst med studiebesök hos unga entreprenörer inom kreativa näringar samt organisationer som arbetar med urban kultur. Vidare kommer målgruppen att arbeta med att utveckla sig själva samt utbilda andra i ledar- och arrangörskap för att bland annat kunna hålla i lovaktiviteter för barn och ungdomar. Den framtagna modellen kommer att leva vidare hos målgruppen med stöd av projektets samverkansparter samt förvaltas och spridas vidare inom ramen för ABF:s cirkelverksamhet.

UPPSALA

Upplandsstiftelsen, Friluftsliv & Folkhälsa
har fått stöd med 766 726 kr
för Träffpunkten flyttar ut

Projektet syftar till att öka välbefinnandet och hälsan hos äldre med funktionsnedsättning. Målet är att etablera enkla och anpassade uteaktiviteter för målgruppen på träffpunkter och trygghetsboenden i Uppsala län. Tillsammans med målgruppen och personal ska man ta fram, testa och etablera uteaktiviteter. Dessa samlas i en aktivitetsbank på webben med tillhörande instruktionsfilmer och handbok, som inspiration till alla som vill anordna uteaktiviteter för målgruppen. Ett nätverk för naturfaddrar, de som leder aktiviteterna, skapas. De får löpande handledning och utbildning av Upplandsstiftelsen. Vidare så ska en utlåningsbank för utlåning av material till aktiviteterna byggas upp. Efter projektet ska uteaktiviteter ingå i den ordinarie verksamheten på träffpunkter och trygghetsboenden. Nätverket med naturfaddrar, utlåningsbanken och aktivitetsbanken blir en del av Upplandsstiftelsens ordinarie verksamhet.   

VARBERG

Studiefrämjandet Halland
har fått stöd med 1 220 792 kr
för Kulturföreningen Kulturfrämjandet

Syftet med projektet är att personer från 18 år och uppåt i Hallands län med insats inom LSS samt personer som avslutat gymnasiesärskolan, ska kunna erbjudas en meningsfull aktivitet på sin fritid. Det vill man göra genom att målgruppen bildar en regionövergripande förening där de har möjlighet att påverka hur, var och när de olika fritidsaktiviteterna ska utföras. Till deras stöd har man bildat ett brett nätverk som ska bidra till att målgruppens önskningar och idéer i största möjligaste mån ska kunna uppfyllas. Målet är att de olika verksamheterna ska kunna erbjudas lokalt där målgruppen finns, men också kunna genomföras i större skala som till exempel vid lägerverksamhet med drama och hälsa samt lajv- och cosplaymöten, något som målgruppen önskat vid planeringen av projektet. Efter projekttiden finns utbildade cirkelledare i den nybildade föreningen som ska kunna driva delar av verksamheten vidare med stöd av Studiefrämjandet och övriga samarbetsparter.

VÄXJÖ

Hofs Lifs ideell förening
har fått stöd med 1 896 000 kr
för Under Ekarna

Syftet med projektet Under Ekarna är att erbjuda en inkluderande mötesplats för ungdomar med och utan funktionsnedsättningar som bygger på deltagarkultur och en ny plattform för kulturliv. Projektet ska genomsyras av hälsa och hållbarhet. På mötesplatsen genomförs olika verksamheter som sammantaget förstärker varandra. De verksamhetsdelar som ingår i projektet är bland annat makerspace, trädgårdsodling, kultur samt kafé och bistro. I projektet ingår såväl lärlingsplatser och föreställningar som försäljning av det som tas fram inom verksamheten. Verksamhetsdelarna är tänkta att drivas och utvecklas vidare var för sig av olika aktörer där de deltagande målgrupperna har en självklar plats. Nätverket runt projektet bidrar med olika delar för projektets överlevnad där Arbetsförmedlingen, Växjö kommun, kulturstöd, markskötsel, CSR-sponsring och försäljning av egna produkter ska bidra till den fortsatta finansieringen av verksamheten.
 

Tilläggsbeslut

HOLSBYBRUNN

Ädelfors folkhögskola
har fått stöd med 1 756 172 kr
för tillägg ett tredje år av projektet Indie Game Studio

Marknaden för dataspel är växande. Många världsledande spelutvecklare kommer från svenska företag. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ofta duktiga spelare men upplever att det är svårt att ta till sig den traditionella utbildning för spelutveckling som finns på universitet och högskolor. Det är vanligt att målgruppen saknar behörighet till högre studier. Ädelfors Folkhögskola ska i projektform pröva en tre terminers utbildning riktad mot målgruppen personer med NPF där intresse och goda förkunskaper kombineras med kunskaper om företagande och marknadsföring. Parallellt med utbildningen syftar projektet till att stärka målgruppens självkänsla och möjlighet att påverka sin livssituation genom att driva egna indiespelföretag.

Efter projektet är det tänkt att Ädelfors Folkhögskola ska driva Indie Game Studio inom ramen för statsbidrag.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet få välbehövlig tid att marknadsföra utbildningen mot målgruppen. En viktig erfarenhet från projektets två första år visar att målgruppen inte nås genom traditionella kanaler. Ädelfors Folkhögskola kommer därför intensifiera det uppsökande arbetet genom att tillsammans med nuvarande elever möta målgruppen på spelmässor, i skolor och på sociala kanaler. Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ett år.

MALMÖ

Studieförbundet Vuxenskolan
har fått stöd med 668520kr
för Integration på riktigt

Projektet syftar till att utveckla en kreativ metod, grundad på evidensbaserat forskningsmaterial, för att minska fördomar, utanförskap och rasism hos ungdomar och därmed stärka demokratin. Målet är att samla ungdomar i högstadiet/gymnasiet, ensamkommande och nyanlända ungdomar för att motivera och inspirera till ett bredare perspektiv för samhället och världen och på så sätt motverka antidemokratiskt beteende. Projektet vill i möjligaste mån få till möten mellan elever som går i skolor i segregerade områden med låg invandring och elever som går i skolor i socioekonomiskt utsatta områden alternativt boenden för ensamkommande och nyanlända.  Målgruppen är ungdomar av alla kön i högstadiet och gymnasiet, 13-19 år samt nyanlända och ensamkommande ungdomar. Metoden grundar sig i evidensbaserad forskning som visar att fördomar och rasism minskar genom: 1. Perspektivtagande - att sätta sig in i hur någon annan har det och få bredare perspektiv. Detta gör man genom att se på film om aktuella ämnen som flyktingkrisen och rasism. Ungdomarna får skriva imaginära brev till ett flyktingbarn och sätta sig in i hur det är att vara på flykt från till exempel ett krigsdrabbat land. Breven och berättelserna som skrivs är sedan grunden till låttexter. 2. Kontakt - att komma i kontakt med grupper man vanligtvis inte möter, eller som man känner obehag eller rädsla inför när man möter. Detta tänker man göra genom att spela musik och skapa ihop i grupper som ungdomarna inte vanligtvis brukar umgås i. Det kan både vara inom en skola/fritidsgård eller i samarbete mellan olika skolor med ungdomar från olika kulturer och bakgrunder. Ungdomarna får en naturlig plats att under trygga omständigheter träffa och lära känna personer de vanligtvis inte umgås med. 3. Att i en grupp med medlemmar man inte brukar umgås med, sträva efter gemensamma mål och arbeta tillsammans. Detta gör man genom att skriva, skapa och spela in musik tillsammans. I projektet jobbar man även här med att stärka individernas egen självbild, självförtroende och den egna förmågan genom att skapa tillsammans.

Målet är att utveckla en hållbar kreativ metod så att projektet kan spridas på nationell nivå både inom och utanför Studieförbundet Vuxenskolan.

Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare projektet med ytterligare ett år.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna genomföra utbildningar och certifieringar av ledare/ambassadörer för metoden. Man kommer även kunna skapa en onlineutbildning som borgar för en god chans till överlevnad. Deltagarna under de två första åren har efterfrågat en fördjupning av det de gjort tidigare, vilket projektet nu även kommer kunna erbjuda.  

NÄSSJÖ

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län
har fått stöd med 133 397 kr
för Min Säkerhet

Projektet skapar en målgruppsanpassad säkerhetsutbildning med tillhörande studiematerial och en säkerhetsapp för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Målet är att deltagarna efter avslutad kurs, utifrån sin förmåga, ska ha grundläggande kunskap och förståelse kring vilka risksituationer som hen kan möta i vardagen. Projektet omfattar bland annat trafiksäkerhet, brandsäkerhet och säkerhet vid vatten. Målgruppen kommer under studiecirklarna att få lära sig hur de vid olika risksituationer kan agera på bästa sätt utifrån deras förutsättningar. Lärandet kommer ske i mindre studiecirklar. Efter kursen kommer deltagarna att få ta del av en tillgänglighetsanpassad säkerhetsapp som innehåller handlingsplaner för olika risksituationer och ska fungera som hjälp och stöd i vardagen för målgruppen. Kurserna kommer att ledas av två cirkelledare, en från målgruppen och en från Studieförbundet Vuxenskolan. Till kursen kommer det tas fram ett studiehandledningsmaterial som framtida studiecirkelledare kommer att utgå ifrån. Projektet planerar att genomföra 154 säkerhetskurser och hoppas nå ca 700 personer ur målgruppen under projektets tre år. Projektet kommer framförallt att arbeta i områdena runt Jönköping, Småland, Blekinge och Göteborg. Den sökande föreningen kommer under hela projekttiden systematiskt arbeta förberedande för en nationell spridning av säkerhetsutbildningen. Upplägget och metoderna tas fram i samarbete med representanter från målgruppen, polisen, kommunen och räddningstjänsten lokalt i Jönköping. Projektet överlever genom att Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings ansvarar för att återkommande säkerhetsutbildningar för målgruppen fortsätter att ske kontinuerligt och att de sprids nationellt. Den nationella spridningen kommer även stödjas centralt av Studiefrämjandet och FUB Riksförbund. Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping kommer fortsatt ha en anställd som kommer ansvara för att metodmaterialet och att säkerhetsappen årligen uppdateras.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att utvecklas från ett regionalt, till ett nationellt projekt som kommer kunna nå och utbilda ännu fler ur målgruppen. Tilläggsbeslutet innebär även att projektet kommer att utveckla och förankra samarbetet med olika myndigheter och insatser.

STOCKHOLM

Demokratipiloterna
har fått stöd med 213 880 kr
för Sverige genom en lins

Projektets syfte var att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar. Målet var att sammanföra en liten grupp nyanlända med svenskfödda/etablerade unga med gemensamma intressen. Metoden för projektet har varit filmskapande aktiviteter med redigering, ljud och ljus, klipp samt manus och pedagogik. Ungdomarna har gjort egna filmer utifrån egenvalda teman samt informationsfilmer till föreningar. Genom projektet har de lärt tekniker och marknadsföring samtidigt som de har tränat språket, fått kontakt med föreningslivet och lärt känna Sverige genom en lins. Ett antal föreningar ingår som samarbetspartners i projektet. Under projekttiden startar deltagarna en filmförening med verksamhetsplats i Demokratipiloternas lokaler. Filmföreningen driver verksamheten vidare efter projekttiden.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att få ett bryggstöd för att komma igång med den nybildade ekonomiska föreningen Dynamo Cine Produktion. Tanken är att föreningen ska kunna sluta avtal med Arbetsförmedlingen kring arbetsträning och nystartsjobb och utföra produktionsarbete för mindre företag och föreningar. Planen att starta ett produktionsbolag i form av ett socialt företag snarare än en filmklubb, vilket var planen från start.

STOCKHOLM

Mantaray Impact (tidigare Mobila Dokumentärredaktionen)
har fått stöd med 375 509 kr
för Ögonblick att minnas

Projektet Ögonblick att minnas vänder sig till personer med demenssjukdom, deras anhöriga och personal. Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad livskvalitet och en mer personcentrerad vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Filmerna ska väcka det aktiva jaget och skapa en känsla av trygghet och närvaro i nuet. Med ett samtalsunderlag får anhöriga och personal verktyg att bekräfta och följa med i minnena. Det ger demenssjuka, anhöriga och personal närmare kontakt och upplevelser på mer lika villkor.

Arbetsgrupper som bland annat består av personer med demenssjukdomar i olika stadier ska ta fram filmidéer som påminner om den friska tiden i livet. Utifrån idéerna ska projektet producera 30 kortfilmer. Till varje film ska det finnas samtalshandledningar och utbildning i hur filmerna kan användas.

Projektet ska bedrivas i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och Film Stockholm. Efter projektets slut ska filmpaketen fortsätta att spridas genom samarbetsorganisationerna.

Med detta tilläggsbeslut kommer föreningen att ha budgetutrymme för att täcka kostnader för ingående moms. I ett tidigare skede bedömdes dessa kostnader vara avdragsgilla.

UMEÅ

Tegs SK Hockey Ungdom
har fått stöd med 702 150 kr
för DIN Framtid

Projektet syftar till att höja livskvaliteten för nyanlända ungdomar genom att tillgängliggöra idrottsaktiviteter, nätverksbildande aktiviteter samt värdegrundsarbete. Målet är att ta fram en metod som gör ungdomarna bättre rustade för framtiden samt att bredda mångfaldsperspektivet inom ishockeyn. Projektet driver tre typer av perspektiv som är sammanvävda i en gemensam kontext som skapar metoden DIN framtid, vilket innebär ett demokratiskt sammanhang, idrottsaktiviteter och nätverk. Metoden utgår från att deltagarna gärna deltar i idrottsliga aktiviteter, vilket är plattformen för projektet. Den stora utmaningen är målgruppens efterfrågan på möten med svenska ungdomar och nätverk som involverar personer och organisationer som idag inte finns i deras närhet. Deltagarna ska få en föreningsutbildning och följa den demokratiska processen inom organisationen och tillsammans med föreningen utveckla hur de kan öka tillgängligheten för en bredare publik. För att skapa nätverk planerar projektet att ordna gemensamma aktiviteter för målgruppen och föreningens medlemmar. När projektet avslutas är avsikten att aktiviteter kommer att fortsätta inom den befintliga organisationen utifrån metoden DIN framtid som utvecklas i projektet.

Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ytterligare ett år.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att fokusera på delen med att skapa och stärka kunskapen kring demokratiska sammanhang. Slutligen ska hela konceptet av DIN Framtid stärkas och paketeras i en metod som kan användas inom den egna verksamheten samt spridas till andra föreningar.