Projektstöd december 2016

Den 7 december 2016 fördelade Arvsfonden 241 miljoner kronor till 86 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade projektstöd - nya projekt år 1 och projekt med fortsättningsstöd för år 2 och 3.
Senast uppdaterad: 28 september, 2017 - 11:43

Länk till beslutade Lokalstöd december 2016 finns under Länkar nederst på denna sida.

Nya projekt (år 1)

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

ALINGSÅS

Alingsås Handbollsklubb AHK
har fått stöd med 306 404 kr
för integrationsarbete

Projektet syftar till skapa möten och utbyten mellan nyanlända ungdomar och klubbens medlemmar genom aktiviteter och ett kreativt samarbete. Målet är att skapa bättre förutsättningar för etablering, och en ökad förståelse för människor på flykt. Målgruppen är framförallt nyanlända barn och ungdomar och barn och ungdomar i klubben men också tränare, publik och övriga alingsåsare. Boll och bildning kommer att erbjuda träningstillfällen, fadderverksamhet, studiebesök, föreläsningar, teater och andra aktiviteter som ingår i ett bildningspaket. Projektet kommer att dokumenteras och involvera hela målgruppen. Projektets aktiviteter och lärdomar kommer att sammanställas i en bok. Metoden kommer efter projektet ligga till grund för klubbens fortsatta integrationsarbete, och för att sprida kunskap och erfarenheter till andra klubbar. Aktiviteter kommer att fortsätta inom klubbens samt samarbetspartners ordinarie verksamhet.

BROMMA

Svenska Livräddningssällskapet, Bromma
har fått stöd med 2 103 644 kr för
Family Water Safety Program

Projektets syfte är att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla utbildningsmaterial för att sprida kunskap om vattensäkerhet och vattenvana. Målet är att ingen i Sverige drunknar på grund av okunskap. Den primära målgruppen är nyanlända barn och ungdomar, och den sekundära målgruppen barnens familj. Projektet vill genom teoretisk och praktisk utbildning öka vattensäkerheten och vattenvanan hos både primär och sekundär målgrupp.  Material för simskola, simlärarundervisning samt vattensäkerhet kommer att anpassas med hjälp av fokusgrupper bestående av målgruppen. Under projekttiden ska material tas fram och testas genom regionsförbunden hos Svenska Livräddningssällskapet. Efter projektet är avslutat kommer det befintliga materialet användas inom den ordinarie verksamheten och erbjudas till personer som möter nyanlända.

EDSBYN

Edsbyns IF Bandyförening
har fått stöd med 1 455 535 kr för
Föreningar tillsammans

Projektet Föreningar tillsammans syftar till att etablera en arbetsmodell där enskilda personer, föreningsliv, näringsliv och myndigheter arbetar tillsammans för att nyanlända ska etableras i Ovanåkers kommun. Målet är att nyanlända barn och ungdomar ska bjudas in till många olika aktiviteter, för att öka möjligheten att hitta någon aktivitet och möta människor som man gärna vill träffa igen. Projektet kommer att arbeta med att samla information om Föreningarnas aktiviteter i Ovanåker, samt bjuda in till andra gemensamma aktiviteter. Projektet ska samordna och ge stöd med kommunikation, transport och personal. Efter projektets tid kommer en samverkan mellan föreningar finnas och aktiviteter finns i Föreningarnas ordinarie verksamhet, men med fler nyanlända deltagare. Lärdomar från projektet kommer att skapa bättre förutsättningar för nyanlända i Ovanåker.

ENSKEDE

Talita Ideell Förening, Enskede
har fått stöd med 760 484 kr för
Porr Exposé

Det övergripande syftet med projektet är att förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuell ohälsa bland ungdomar. Projektet har två målsättningar: Dels att öka ungdomars kunskap om pornografins möjliga effekter, och dels att nå ut och erbjuda stöd till ungdomar som är i riskzonen för s.k. pornografiberoende. Projektet innebär framtagande av ett heltäckande program som erbjuder stöd till ungdomar hela vägen. Den första delen är ett faktabaserat undervisningsmaterial med syfte att stärka ungdomars mediekunskap och öka deras förståelse för hur pornografi kan påverka deras sexualitet, hjärna, attityder och relationer. Den andra delen är ett verktyg för att komma tillrätta med pornografiberoende. Detta verktyg tas fram i samarbete med den amerikanska organisationen Fight the New Drug, som tagit fram ett program som erbjuder ungdomar kunskap, utbildning, stöd samt strategier och resurser användbara för den som vill minska sin pornografikonsumtion. Projektet planerar att anpassa programmet efter en svensk kontext. Den tredje delen handlar om att fånga upp ungdomar som behöver extra hjälp och stöd och slussa dem vidare till exempelvis ungdomsmottagningen eller barn- och ungdomspsykiatrin. Huvudsaklig målgrupp är unga personer i åldern 12 – 25 år, både killar och tjejer.

ESLÖV

ABF MittSkåne, Eslöv
har fått stöd med 429 800 kr för
Europakonsert

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för rockmusiker med funktionsnedsättningar att kunna spela och framträda på samma villkor som musiker utan funktionsnedsättningar. Varje projektår planerar man att genomföra en tredagarsfestival i Lund där musiker med och utan funktionsnedsättningar ska framträda tillsammans. Vid dessa festivaler kommer även musiker med funktionsnedsättningar från Danmark, Holland och Tyskland att delta. Deras resor, uppehälle, gager etc. bekostas av ABF. När det inte är festival erbjuds de svenska deltagarna utbildning i studiecirkelform i ämnen som anknyter till konsertverksamheten, t ex inspelningsteknik, grafisk design, skivutgivning, ljud- och ljusteknik, musicerande, sociala medier och arrangemangskunskap. En av projektets målsättningar är att deltagarnas musicerande ska stärka målgruppen och få dem att växa som människor, en annan är att deltagarna efter projekttiden ska få användning av sina kunskaper på en framtida arbetsplats, t.ex. i ett socialt företag inom kultursektorn. Projektet är ett samarbete mellan ABF Mitt Skåne, Lunds Rocknrollförening och Unified KIF.

FALKÖPING

Studiefrämjandet, Södra Skaraborg och Ulricehamn
har fått stöd med 2 495 468 kr för
projekt Skaraborgshistorier - Vägen framåt för filmskapande ungdomar i Skaraborg

15 filmer i 15 olika kommuner skall produceras av ungdomar som vill ta sig vidare med sitt filmskapande och få professionell erfarenhet. Alla historier som filmatiseras kommer att ha en historisk förankring i det geografiska område där filmen spelas in. Målet är att varje kreatörsgrupp som ska skapa en film använder sig av crowdsourcing och har med minst 10 personer som bidrar med resurser till projektet. Syftet med detta är att skapa en kontaktyta mellan det historiska kulturarv som finns i Sverige och de ungdomar som vill göra film. Detta projekt går ut på att skapa en tydlig kontext där ungdomar skall kunna producera film under semiprofessionella förhållanden för att bli självständiga kreatörer. Projektet går ut på att skapa. Målet är skapa bestående sammansvetsade ungdomsgrupper där individerna är självständiga kreatörer med god branschkunskap. Alla filmer som produceras kommer att vara ett samarbete mellan kommun, studieförbund, föreningar och eventuellt företag. Efter projektet kommer verksamheten att drivas med stöd av Studiefrämjandets lokala avdelningar och respektive kommun.

GÖTEBORG

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Göteborg
har fått stöd med 1 557 800 kr för
Demokratihackers

Projektets syfte är att unga ska utforska och utvidga möjligheterna för ungas demokratiska deltagande, med hjälp av digitala verktyg. Genom projektet vill man ta det digitala inflytandet till nästa nivå och ge unga en möjlighet att göra organisationer och kommuner mer tillgängliga och transparenta. Målet för projektet är att öka ungas inflytande inom föreningsliv och politik, att öppna upp politiska institutioner och organisationer för att målgruppen, som på olika sätt exkluderas från beslutsfattade processer, lättare kan delta. Inom projektet hjälper unga personer föreningar och politiska institutioner att förnya sig och vara mer inkluderande mot unga med hjälp av digitala verktyg. Målgrupper för projektet är unga som är aktiva i föreningar, beslutsfattare i föreningslivet, kommuntjänstemän och politiker. Teamet med demokratihackers ska kunna fungera som konsulter inom föreningsliv och offentlig förvaltning och ambitionen är att verksamheten drivs vidare som en ideell förening efter projektets slut.

HÄGERSTEN

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Hägersten
har fått stöd med 2 322 700 kr för
Gemenskap ger Kamratstöd

Projektets syfte är att öka kunskapen om den sociala hälsan inom gruppen ensamkommande flyktingungdomar, samt berörda aktörer som kommer i kontakt med målgruppen. Målet är att utveckla nya samarbeten samt ge unga ensamkommande redskap för hur man kan hjälpa sig själv och tillsammans förhindra skada och ohälsa. Målgruppen är nyanlända ensamkommande ungdomar samt medlemmar inom Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH). Projektet erbjuder deltagarna gemensamma aktiviteter, studiecirklar samt informationsträffar om RSMHs modell Kamratstöd. Projektet kommer arbeta med uppsökande verksamhet för att nå deltagare. Utifrån projektdeltagarnas erfarenheter och kunskap ska de utveckla en modell av kamratstöd anpassad för målgruppen. Den anpassade modellen ska ligga till grund för en metodbok, med information om psykisk hälsa, samt redskap för självhjälp och återhämtning. Efter projekttidens slut förväntas metoden användas i föreningarnas ordinarie verksamhet, i lokalföreningar i hela landet. Metoden kommer också att kunna användas inom ABFs studiecirklar.

JOHANNESHOV

Riksförbundet Hjärnkoll, Johanneshov
har fått stöd med 2 510 800 kr för
projektet Våga prata om psykisk ohälsa i grupper som invandrat/flytt till Sverige

Riksförbundet Hjärnkoll syfte med projektet är att förbättra möjligheten till en god psykisk hälsa för personer som flytt/invandrat till Sverige, samt förbättra förutsättningar till etablering. Målet är att öka kunskapen hos målgruppen samt motverka fördomar och negativa attityder om psykisk ohälsa. Projektet vill även förbättra förståelsen hos de aktörer som möter målgruppen. Projektet ska arbeta med att identifiera och nå målgruppen genom nätverksträffar med aktuella organisationer och verksamheter, för att informera om psykisk hälsa och vad det finns för stöd att få. Utbildningsmaterial ska utvecklas med hjälp av målgruppen. Nya ambassadörer inom målgruppen utbildas utifrån det nya materialet. Den kunskap, material och de ambassadörer som utbildas ska därefter inkluderas i Hjärnkolls ordinarie verksamhet och NSPHs nätverk.

JÄRPEN

Lugna Gatan Åre ideella förening, Järpen
har fått stöd med 1 139 780 kr för
Mekka i Järpen

Projektets syfte är att utveckla en ungdomsdriven mekarkultur i Järpen. Målgruppen är ungdomar i Åre 13-19 år. I ett samarbete mellan Åre Gymnasium, Fritidsförvaltningen, Studieförbundet Vuxenskolan och Lugna Gatan Åre (LGÅre) kommer ungdomar från hela Åre kommun att ges möjlighet att mötas kring ett gemensamt teknikintresse. Gymnasieskolan upplåter sina bygg- och fordonslokaler för verksamheten. I studiecirkelform ska de äldre ungdomarna leda kurser för deltagarna. Ett mål är att aktivt bjuda in nyanlända ungdomar och att arrangera särskilda tjejträffar. Projektet beräknas nå ca 40 ungdomar per år. Efter projektet är tanken att metoden och verksamheten ska finansieras av Åre kommun i nära samarbete med LGÅre och fortsätta i skolans lokaler.

MALMÖ

Rosengård Folkets Hus, Malmö
har fått stöd med 1 456 000 kr för
KOD för Sverige - ett projekt om kultur, språk och demokrati av och för nyanlända och ensamkommande ungdomar

KOD för Sverige syftar till att utveckla nyanlända ungdomars intresse för kultur genom att belysa och bredda befintliga plattformar och metoder för kultur tillsammans med målgruppen. Projektets utformning kommer att ske i dialog med deltagarna, utifrån deras intressen och önskemål. Målet är att inspirera ungdomarna till att uttrycka sig genom musik, dans och teater En viktig del av projektet handlar om att bredda kontaktytorna och skapa utbyte och samarbeten mellan olika områden och organisationer i Malmö och i hela Skåneregionen, med bland annat inspirationsresor och utflykter till kulturevenemang och till andra kulturverksamheter. Efter projekttiden ska projektet ha utvecklat en metodbank att använda i den egna verksamheten samt för spridning till liknande aktörer i Malmö samt till Skåneregionens övriga Folkets Hus.

MALMÖ

Växtvärket Malmö Ideell förening
har fått stöd med 1 443 013 kr för
projektet Guldängen - bygglek som demokrativerkstad

Guldängen är ett projekt som syftar till att skapa lekfulla aktiviteter med och för nyanlända och etablerade barn mellan 5-13 år i Malmö. Projektet ska bidra till integration och ska utveckla metoder för att använda bygg- och odlingslek som demokrativerkstad tillsammans med barn. Målet är att etablera en pedagogisk bygglekverksamhet med skogsträdgårdsodling på Guldängen samt utveckla en spridningsmodell för hur bygglekverksamheten kan etableras och drivas i samarbete mellan idéburen och offentlig sektor.

STOCKHOLM

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer – LSU, Stockholm
har fått stöd med 2 739 300 kr för
Hållbart Engagemang och Ledarskap

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och att öka motståndskraften mot psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet bland unga i civilsamhället. Det övergripande målet är att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom ungdomsorganisationer samt stärka motståndskraften hos individer. Detta ska uppnås genom att samla in, utveckla och tillgängliggöra kunskap och evidensbaserade metoder som stödjer organisationer att själva jobba med att förändra arbetssätt, struktur och kultur. Projektet kommer att jobba med en engagemangstrappa som innehåller olika aktiviteter i fem olika steg. Beroende på hur mycket tid och ork individerna och organisationerna har kan de delta i projektet på den nivå i trappan som passar deras behov. Det femte steget i engagemangstrappan är ett fördjupande utbildningsprogram som ska genomföras i 20 ungdomsorganisationer. Projektet väntas omfatta ca 400 personer och riktar sig i första hand till förtroendevalda, ideellt aktiva och tjänstepersoner inom ungdomsorganisationer. Efter projektets slut ska de organisationer som deltagit i projektet fortsätta förvalta nya rutiner och metoder och den motståndskraft som projektet gett dem förutsättningar att bygga upp.

UPPSALA

Studiefrämjandet i Uppsala län
har fått stöd med 1 263 771 kr för
Vox Vigor - en nättidning

Studiefrämjandet ska tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare, anhöriga, vårdpersonal, politiker och allmänheten. Målgruppen får i studiecirklar handledning i att producera och driva en nättidning. I en målgruppsanpassning kommer viss utbildning att ske i grupp men på distans. Projektdeltagarna kommer, tillsammans med Uppsala Kulturförening hålla föredrag om tidningen för att informera om syftet med projektet. Det finns goda möjligheter att nättidningen kommer att övertas av Uppsala kommun efter genomfört projekt. Målet är att få igång ett väl fungerande erfarenhetsutbyte i Uppsala och kringliggande kommuner.  En förhoppning är att sprida metoden till andra regioner i landet.

UPPSALA

Uppsala Stadsmission
har fått stöd med 1 205 363 kr för
 Arbetsintegrerad Öppenvårdsbehandling

Uppsala Stadsmission vill utveckla en hållbar helhetsmodell som binder samman öppenvårdsbehandling och arbetsinriktad rehabilitering i en och samma verksamhet. Det finns exempel på framgångsrikt arbete inom vård, rehabilitering och arbetsförberedelse var för sig, men inte integrerat. Genom projektet integreras de olika delarna i den nödvändiga kedja av insatser som förväntas leda till att vårdbehovet avklingar för personer med psykosociala funktionsnedsättningar, där missbruk är en betydande del av hindret, så att de finner nya vägar till ett liv i social gemenskap i samhälle och arbetsliv. Efter projektets slut kommer platserna att finansieras genom att offentlig huvudman köper platser.

VÄSTERVIK

Västerviks Fotbollsförening
har fått stöd med 1 033 770 kr för
Fotboll För Alla

Västerviks fotbollsförening ska starta en ny sektion i klubben som kommer att följa den vedertagna metoden Fotboll För Alla (FFA) där personer i alla åldrar med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar kan delta på lika villkor. En målsättning med projektet är att öka den fysiska aktiviteten och bryta den ofta förekommande isoleringen för målgruppen. Projektet kommer att drivas i nära samarbete med Västerviks kommun. Deltagarna rekryteras genom kommunens verksamheter för målgruppen. Förutom fysiska aktiviteter planerar projektet att ha kontinuerliga föreläsningar, studiebesök och sociala aktiviteter där deltagarna träffas och umgås med Västerviks FFs övriga medlemmar. Föreningen söker medlemskap i Parasportförbundet och avser att delta i turneringar med andra föreningars motsvarande verksamhet. När projektet är slut kommer FFA-verksamheten att vara en integrerad del i kommunens och Västerviks Fotbollsförenings ordinarie verksamhet och hanteras inom befintliga ramar.

Fortsatt projektstöd (år 2)

BORÅS

Mariedals IK, Borås
har fått stöd med 746 520 kr för
Idrott för alla

IDROTT FÖR ALLA arbetar för att integrera och engagera elever från särskolorna i fritids- och idrottsverksamheter som t.ex. fotboll, bordtennis, innebandy och allmän fysisk träning. Målet är att främja psykisk och fysisk hälsa genom att öka målgruppens deltagande i fritids- och idrottsaktiviteter. Ungdomarnas organisationsengagemang ska stärkas. Målet är också att integrera paraidrotten med övrig idrott samt att få in flera ledare med egna funktionsnedsättningar i föreningslivet. Målgruppen är samtliga barn och unga i grundsärskolorna i Borås samt unga vuxna som vill bli ledare. Sekundär målgrupp är föräldrar och befintliga tränare inom Mariedals IK och andra idrottsföreningar i länet. Planen är att under projekttiden starta en parasportsektion och en ungdomsstyrelse. Efter projekttiden ska föreningen kunna erbjuda idrott för alla och flera unga ur målgruppen ska ha engagerats i organisationsarbetet och som ledare inom idrotten.

FALUN

Folkuniversitetet Dalarna, Falun
har fått stöd med 1 904 066 kr för
Lokstallssmedjan

Syftet med Lokstallssmedjan är att genom dess unika lokaler och dess unika innehåll, använda den som verktygslåda för en mötesplats gällande integration, mångfald och nytänkande för barn, unga och personer långt ifrån sysselsättning, med eller utan nedsatt funktionsförmåga och oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Under tre år så räknar man med att totalt ha nått ca 400 deltagare. Målet med projektet är utifrån en försöksperiod som pågått ca ett år, bilda en multikulturell plattform där sociala, kreativa och funktionsinriktade aktiviteter som är anpassningsbara utifrån individernas förutsättningar. Det ska man göra med hjälp av projektets 15 olika samarbetspartners. Aktiviteterna anpassas efter de olika målgrupperna. Genomgående tema för återbruksinriktat arbete är kulturbyggnads- och tågrestaureringsarbeten, möbelrenoveringar, smide, fastighetsskötsel inom- och utomhus liksom nytillverkning av framförallt smidessaker. Deltagarna kommer att ges möjlighet att levandegöra museet, vilket sker genom att man tillsammans skapar museiaktiviteter/-vandringar och teater; från planering till föreställning. Ambitionen är att genomföra ett teatersommarläger/-kollo på Lokstallarna. Deltagare är med från manusskrivande och scenografi, till att skapa rekvisita och genomföra föreställning. Efter projekttiden så räknar man med att några ur målgruppen kommer driva Bed & Breakfast i restaurerade sov- och restaurangvagnar. Några driver utställnings- och upplevelseevenemang på plats. Museiguidning bokas av utomstående och några kan utföra fastighetsservice, måleri och hantverkskompetens såväl internt som till externa kunder.

GÖTEBORG

DART- Kommunikations- och dataresurscenter, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
har fått stöd med 1 200 124 kr för
Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

Syftet med projektet är att möjliggöra för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning, i behov av kommunikationsstöd, att samtala om våld, exempelvis gränssättning, sexuellt våld eller kränkningar. Målet är att tillsammans med målgruppen ta fram olika typer av samtalspaket innehållande bildstödsmaterial och anvisningar om hur detta kan användas. Detta ska spridas nationellt via webben tillsammans med kommunikationsstödsmaterial för samtal om våld och ge kunskap till personal kring de speciella utmaningar som det innebär att föra ett samtal om våld med en person i behov av kommunikationsstöd.

GÖTEBORG

Göteborgs Räddningsmission
har fått stöd med 1 675 951 kr för
Rättvis teater

Projektets syfte är att genom kreativa gruppverksamheter ge unga och/eller samsjukliga hemlösa personer möjligheten att upptäcka sociala mobiliseringsstrategier för att stärka målgruppens situation och psykiska hälsa. Metoderna som ska användas är bland annat forumteater och skrivarcirklar. Under projektets gång kommer man att ta fram en metodhandbok tillsammans med målgruppen som sedan ska spridas över landet till andra som möter målgruppen. Efter projektet ska verksamheten implementeras i Centrum mot Hemlöshet i Göteborg stads regi.

GÖTEBORG

Real Stars Ideell förening, Göteborg
har fått stöd med 2 162 562 kr för
FAIR SEX-skolor och Fair Sex agenter på nätet och IRL

Föreningen har under tre år drivit projektet Fair sex där man tagit fram ett webbspel kring trafficking och arbetat med föreläsningar och kreativa workshops tillsammans med unga gymnasieelever i Göteborg och Stockholm. I föreliggande projekt kommer föreningen att utveckla verksamheten genom att tillsammans med skolor runt om i landet, främst i storstäderna, testa och ta fram dels ett hållbart helhetsperspektiv kring mänskliga rättigheter och Fair sex, dels skapa ett ambassadörskap för unga i åldern 15-25 år. Vidare ska fair sex-konceptet utvecklas för att synas och vara aktivt på olika communitys och andra relevanta webbsidor för att förebygga sexrelaterade övergrepp. Projektets två resterande år kommer även att fokusera på att möta nyanlända ungdomar som ofta saknar tillräckliga kunskaper om sina rättigheter och är omedvetna om svenska lagar, vilket gör att de riskerar att bli utsatta för sexuella övergrepp och/eller löper större risk för att utnyttjas av människohandlare, till exempel sextrafficking.

HELSINGBORG

Internationell Klubb Vorta Drom, Helsingborg
har fått stöd med 678 267 kr för
Bättre hälsa för unga romer - samverkan mot övervikt 2.0

Syfte och mål med projektet är att förbättra romska barns förutsättningar, både vad det gäller psykisk och fysisk hälsa så att de får ett hälsosammare liv och en bättre skolsituation. Detta sker dels genom fysiska aktiviteter, gemensamma matlagningsträffar och motivationsträffar, både individuellt och i grupp, dels genom en eftermiddagsskola (som drivs av äldre ungdomar) vilken är öppen de dagar man inte har fysisk aktivitet. Ambitionen är att verksamheten implementeras i organisationen med stöd från Helsingborgs stad efter projektets slut.

HUDDINGE

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Huddinge
har fått stöd med 1 386 592 kr för
En annan del av Huddinge - Vi ToK kloka

En annan del av Huddinge – Vi ToK-kloka erbjuder kulturaktiviteter till personer med måttlig till grav utvecklingsstörning. Genom teater, dans, sång, musik och film får deltagarna möjlighet att uttrycka sina känslor, drömmar och önskningar. Syftet är att bidra till ett rikare, mer aktivt och innehållsrikt liv för deltagarna. Projektet erbjuder fritidsaktiviteter inom kulturområdet som musikgrupper, teatergrupper och teaterläger. Genom uppsökande verksamhet på särskolor, dagliga verksamheter och särskilda boenden startar projektet teatergrupper ute i verksamheterna.

En viktig del i projektet är att synliggöra och sprida kunskap om gruppens villkor till beslutsfattare och allmänhet. Det sker genom föreställningar, filmer och annat spridningsarbete.

Projektet bedrivs i samarbete med Huddinge kommun och FUB Huddinge.

HUDIKSVALL

Hudiksvalls kommun
har fått stöd med 2 399 712 kr för
Barn föds inte med fördomar

Projektets syfte är att öka barns tolerans för olikheter och förståelse för och kunskap om personer med utvecklingsstörning och andra grupper i samhället som kan anses vara avvikande och som därför riskerar utanförskap. Målet är att utveckla och sprida en modell för inkluderingsarbete och arbete för mångfald och tolerans, en modell som kan permanentas och användas av kommuner och andra organisationer. Budskapet är att integration inte handlar om att alla ska bli lika, det handlar om att lära sig att acceptera och uppskatta att vi är olika. Projektet ska under tre år nå ca 40 000 elever i åldern 10-12 år och 2 500 lärare i 15 kommuner.

KALMAR

Lindsdals IF, Kalmar
får stöd med 636 965 kr för
Fritidskanalen: Fritidsglädje åt alla

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för rockmusiker med funktionsnedsättningar att kunna spela och framträda på samma villkor som musiker utan funktionsnedsättningar. Varje projektår planerar man att genomföra en tredagarsfestival i Lund där musiker med och utan funktionsnedsättningar ska framträda tillsammans. Vid dessa festivaler kommer även musiker med funktionsnedsättningar från Danmark, Holland och Tyskland att delta. Deras resor, uppehälle, gager etc. bekostas av ABF. När det inte är festival erbjuds de svenska deltagarna utbildning i studiecirkelform i ämnen som anknyter till konsertverksamheten, t ex inspelningsteknik, grafisk design, skivutgivning, ljud- och ljusteknik, musicerande, sociala medier och arrangemangskunskap. En av projektets målsättningar är att deltagarnas musicerande ska stärka målgruppen och få dem att växa som människor, en annan är att deltagarna efter projekttiden ska få användning av sina kunskaper på en framtida arbetsplats, t.ex. i ett socialt företag inom kultursektorn. Projektet är ett samarbete mellan ABF Mitt Skåne, Lunds Rocknrollförening och Unified KIF.

LULEÅ

Luleå Brottsofferjour
har fått stöd med 2 609 105 kr för
Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & AST (Asperger)

Projektets syfte och mål är att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar dels ska få sina demokratiska rättigheter tillgodosedda genom ett anpassat och rättssäkert bemötande vid förhör och rättegångar, dels få kunskap om reaktioner som kan uppstå om man blir utsatt för brott. Tillsammans med målgruppen ska man ta fram en metodhandbok och webbutbildning som sedan ska spridas till alla brottsoffersjourer i landet.

MALMÖ

Sociala Resursförvaltningen, Malmö
har fått stöd med 5 140 188 kr för
Våra Liv

Detta samverkansprojekt mellan Malmö stad, Spiritus Mundi, Islamakademin, Flamman Ungdomens Hus med flera, syftar till att förebygga radikalisering, kriminalitet och våldsbejakande extremism bland ungdomar. Projektet ska verka för ett brett samhällsbyggande perspektiv samt förebyggande avseende riskgrupper och/eller på individnivå, till exempel unga som drabbats av extrema våldsbejakande förhållanden eller unga som riskerar att hamna i högerextremism. Efter projektets slut kommer arbetssätten/metoderna att vara en del av respektive organisations ordinarie verksamhet och forma en hållbar plattform av aktörer med olika ansvarsområden, inklusive myndigheter, som kan spridas och utföras på annan ort i Sverige.

NORSBORG

Föreningen Fanzingo, Norsborg
har fått stöd med 1 410 620 kr för
Glappet

Projektet Glappet syftar till att öka möjligheterna för unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att, utifrån sitt engagemang och sin kreativitet, hitta social gemenskap och en meningsfull sysselsättning under en återhämtningsfas. Projektet fokuserar på glappet mellan psykvård och en frisk tillvaro, sociala kunskapsglapp och glappet mellan intresseorganisationer. Föreningen Fanzingo vill tillsammans med andra verksamheter som vänder sig till målgruppen utforma en oberoende mötesplats, en scen där man ska kunna genomföra planerade evenemang som deltagarna fyller med sina kreativa uttryck, t.ex. musik, poesi, radio, samtal, utställningar etc. Målgruppen man vänder sig till är unga vuxna 16-30 år som har erfarenhet av psykisk ohälsa och som befinner sig i en återhämtningsfas. Man utgår från deltagarnas egna kreativa idéer och ger dem stöd i form av professionell kunskap, teknisk utrustning m.m., så att de kan realisera dem. Fortsättningen av projektet är tänkt att drivas av Fanzingo eller Fontänhuset Sköndal. Finansieringen av verksamheten efter projektet planeras ske genom Stadsteatern Skärholmen, försäljning av föreställningar, TV- produktioner, föreläsningar etc. samt genom stöd från olika fonder, stiftelser m.m.

SOLNA

Sveriges Orkesterförbund, Solna
har fått stöd med 1 462 232 kr för
Med öra för orkester - ett projekt av, med och för personer med hörselskada

Projektet ska ge personer inom ideell orkesterverksamhet som drabbats av hörselskador möjlighet att själva beskriva sina erfarenheter samt stärka sina möjligheter att hantera och förbättra sin situation. Projektet ska även söka ny kunskap på området samt arbeta förebyggande för att förhindra att fler förvärvar hörselskador i samband med musikutövande. Utifrån den kunskap som projektet tar fram kommer det att tillhandahålla råd och tips samt producera ett digitalt, interaktivt studiematerial. Vidare genomför projektet en rad workshoppar, utbildningar av ljudskyddsombud och informationskampanjer. Utöver musiker med hörselrelaterad funktionsnedsättning som är aktiva inom det ideella orkesterlivet arbetar projektet även för att sprida kunskap till musiklärare och elever vid landets samtliga grund-, gymnasie-, musik- och kulturskolor, folkhögskolor och högre musikutbildningar.

STOCKHOLM

Buff Sverige, Stockholm
har fått stöd med 4 308 874 kr för
Nära dig - en rättighet

Organisationens (tidigare RiksBryggan) övergripande mål är att barn och unga med familjemedlem i fängelse, häkte och/eller frivård ska synliggöras som grupp och erbjudas adekvat stöd oavsett etnicitet, kön, religionstillhörighet och/eller geografisk ort. Syftet med projektet är dels att utveckla och förstärka organisationen nationellt, dels att starta upp ett nationellt stöd via chatt och telefon samt att inkludera de barn och unga som har syskon som är frihetsberövade.

STOCKHOLM

Föreningen Jämlikhet, Assistans, Gemenskap JAG, Stockholm
har fått stöd med 3 371 211 kr för
Vi vill bidra (tidigare Vi vill bidra - Vi gör en insats)

Projektet syftar till att ta fram en modell för sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Ett nytt arbetssätt där målgruppen kan delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar. Det övergripande målet är att det ska finnas möjlighet till arbete, utbildning och personlig karriär utanför daglig verksamhet. Tillsammans med sin handledare formar deltagaren ett individuellt arbetsschema med aktiviteter som utgår från eget intresse och förmåga. Med hjälp av sin personliga assistent ska deltagarna utföra meningsfulla arbetsuppgifter på riktiga arbetsplatser. Det individuella schemat anpassas till personens behov av habilitering och andra insatser, t.ex. sjukgymnastik, ridning och badhus. I projektet ska man bygga upp lokala modeller på fem olika platser i Sverige. På varje ort ska det finnas ett arbetsplatskontor som fungerar som ett nav för deltagarnas aktiviteter. Vissa deltagare kommer till största delen vara på sin praktikplats medan andra har större behov av att ”landa” på arbetsplatskontoret där det ska finnas handledare på plats. Handledarna söker och hittar praktikplatser. Med projektet vill man ta fram ett alternativt sätt att arbeta med sysselsättning för målgruppen. Efter projektet är tanken att verksamheten ska leva vidare inom föreningen eller som ett socialt företag, med finansiering från kommunen som ett alternativ till daglig verksamhet.

STOCKHOLM

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders, Stockholm
har fått stöd med 2 449 688 kr för
Bootcamp för sociala entreprenörer (Young Differencemakers)

I projektet ska man ta fram ett nytt program som bygger vidare på den befintliga utbildningen ”Självledarskap som Skapar Skillnad” (SsSS). Programmet, som ska bestå av grundutbildning, nätverksträffar och mentorskap, ska hjälpa och stötta ungdomar att gå från idé till handling i sitt sociala engagemang. Syftet är att fler ungdomar ska förverkliga sina idéer inom socialt entreprenörskap och på så sätt öka deras delaktighet och sysselsättning. Målgrupp är gymnasieungdomar och man vill även nå dem som annars inte skulle engagerat sig. Drygt 100 ungdomar ska delta i projektet och målet är att hälften ska starta ett socialt projekt. Under projektet ska man tillsammans med deltagarna utforma programmet och ta fram ett material som erbjuder en struktur och kunskapsbas för att genomföra sociala projekt. Programmet ska dels fungera som en fortsättning på den nuvarande utbildningen, och dels som ett fristående material för skolor och andra som vill arbeta med socialt entreprenörskap. Det ska passa in i gymnasieskolans läroplan och vara ett stöd till skolornas uppdrag inom entreprenörskap. Materialet ska kunna laddas ner kostnadsfritt. Efter projektet kommer materialet förvaltas av Raoul Wallenberg Academy och föreningen Ashoka.

STOCKHOLM

Riksorganisationen Give it forward, Stockholm
har fått stöd med 1 717 192 kr för
Möjlighetsinkubatorn - Sveriges första tillgängliga startupakademi för vuxna

Projektet ska utveckla en startupakademi för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att skapa nya vägar in i arbetslivet, genom egenanställningar och C-företagande. Målet är att öka anställningsbarheten, självförsörjningen och ingångarna till arbetsmarknaden. Deltagarna får gå ett stöd- och utbildningsprogram för att upptäcka sina talanger och rikta idékraften åt rätt håll. Idéerna får de pröva i egenanställningar och i en C-företagsplattform, vilket innebär att man arbetar med och fakturerar för sin egen affärsidé i den utsträckning man vill utan att behöva ta riskerna och det byråkratiska ansvaret som företagare. Efter projektet ska verksamheten leva vidare genom att vara en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommun. Genom upphandling eller IOP ska de sälja insatser inom arbetsträning, coaching, stöd och matchning m.m. Projektet räknar med att ta emot 180 deltagare under tre år. Kvantitativa mål är att 80 % ska ha genomfört programmet. Av dessa räknar man sedan med att ca 30 % får arbete på den öppna arbetsmarknaden, 30 % går till studier och resten, ca 40 % går in i egenanställning. Projektet startar i Stockholm och byggs upp där, men har som mål att spridas till andra orter.

STOCKHOLM

Stiftelsen Good Sport Foundation Support, Stockholm
har fått stöd med 2 360 319 kr för
Skolträffen

Syfte med projektet är att minska fördomar och utanförskap. Målet är att bygga relationer mellan elever i olika bostadsområden. Inom ramen för projektet utvecklas ett koncept för detta.  Projektet omfattar bland annat en serie av träffar då skolelever i årskurs 4 – 8 besöker varandras skolor och bostadsområden. Eleverna deltar i föreläsningar och planerade sportaktiviteter i syfte att bryta barriärer och skapa ökad förståelse för varandras likheter och olikheter. Under året involveras eleverna successivt och planen är att de ska ta en aktiv roll i planering av aktiviteter och träffar. Under det första året har fokus legat på samarbeten med totalt 20 skolor i Mälardalen. År två och tre ska konceptet spridas till bl.a. Malmö och Göteborg.

STOCKHOLM

Stiftelsen Svenskt Demenscentrum, Stockholm
har fått stöd med 1 705 688 kr för
En webbutbildning om utvecklingsstörning, åldrande och demens

Projektet syftar till att öka kunskaperna om utvecklingsstörning och åldrande, både hos personer med utvecklingsstörning och hos deras anhöriga och personal. Projektets primära målgrupp är personer med utvecklingsstörning, äldre än 40 år, deras anhöriga och personalgrupper kring målgruppen. Målet är att utveckla en webbaserad avgiftsfri utbildning som ska vara tillgänglig via Svenskt Demenscentrums hemsida. Den webbaserade utbildningen kommer att bestå av två delar, en som vänder sig till personer med utvecklingsstörning och en som vänder sig till personal och anhöriga etc.  Projektarbetet sker i samarbete med Riksförbundet FUB, Anhörigas riksförbund, Demensförbundet samt Myndigheten för Delaktighet (MFD).

SUNDBYBERG

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Sundbyberg
har fått stöd med 1 706 624 kr för
Vi ska med!

Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga mellan 15-30 år som är döva, har hörselskada eller har dövblindhet. Detta ska ske genom att skapa en informationsbank kring rättigheter och hjälpmedel på arbetsplatser för målgruppen och ta fram ett digitalt utbildningspaket. Informationsinsatser ska göras för berörda aktörer såsom Arbetsförmedlingen, fackförbund och arbetsgivare. Efter projektslut kommer föreningarna att ansvara för att uppdatera materialet samt sprida det vidare till medlemmar och andra relevanta aktörer.

SÖDERHAMN

Studieförbundet Vuxenskolan, Gävleborg, Söderhamn
har fått stöd med 909 961 kr för
Musik som Brobyggare

Syftet är att skapa en ny metod där man med musik som verktyg och brobyggare får ett ökat välbefinnande för personer med demens. Målet är att, med en unik och samordnad utbildning kring musik som brobyggare för anhöriga, volontärer och personal, skapa ett gemensamt synsätt. Synsättet som vänder på bilden av den demenssjuke från att vara en del av en grupp till att vara en enskild individ med unika behov som kan mötas med musik som verktyg. Metoden är tredelad; utbildning, implementering och utvärdering.  Utbildningen erbjuds till anhöriga, volontärer och personal och innehållet är både teoretiskt och praktiskt. Omvårdnad Gävle ansvarar för arbetssättets fortlevnad och utveckling inom den egna verksamheten. SV, Demensföreningen, Demensförbundet och SPF Seniorerna står för spridningen av metoden.

SÖDERHAMN

Studieförbundet Vuxenskolan, Gävleborg, Söderhamn
har fått stöd med 1 508 279 kr

Projektet syftar till att skapa ny metodik för ökat tillträde till arbetsmarknaden för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i åldern 19-35 år. Metoden går ut på att varje individ får pröva på olika jobb med stöd från projektet. Samtidigt utbildas personerna om rättigheter och skyldigheter av bland annat fackförbunden. Tre sociala företag bildas. De kommer att erbjuda tjänster som grundar sig på de erfarenheter som tillskansats i projektet. De sociala företagen kommer att vara öppna för nya deltagare. Stöd och utbildning kommer att erbjudas av samarbetsparterna även i fortsättningen.

UMEÅ

Föreningen Kulturstorm, Umeå
har fått stöd med 1 232 856 kr för
Med egna ord: Självbiografiskt skrivande för nyanlända ungdomar

Med egna ord är ett projekt som syftar till att pröva och utveckla olika metoder för att stimulera läs- och skrivlust hos nyanlända ungdomar genom bland annat självbiografiskt skrivande. Målgruppen är nyanlända ungdomar i åldrarna 16-24 år, med fokus på unga som kommit ensamma till Sverige. Sekundär målgrupp innefattar personal på boenden, pedagoger i gymnasieskolans introduktionsprogram, bibliotekspersonal samt föreningsliv och organisationer som arbetar med nyanlända. Projektet har som mål att utöver de 40 nyanlända ungdomar som deltagit i aktiviteter under första året, ha ytterligare 40 deltagare i skriv- och läsfrämjande aktiviteter. Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare med hjälp av projektets metoder inom föreningen Kulturstorm, i skolan, på boenden och hos andra samarbetspartners.

UMEÅ

Insamlingsstiftelsen Girls in Sport (BK Ume Trixa (Trixa Hockey), Umeå
har fått stöd med 1 482 335 kr för
Strong Girls

Målet med projektet är att stötta tjejer att uppleva och dra fördel av de möjligheter som finns inom idrott och äventyrssport. Projektet ska ta fram ett nytt koncept för hur idrott kan erbjudas i Umeå. Projektet är indelat i två delar. Ett idrottsprogram för tjejer i åldern 13-16 år ska utvecklas, vilket ska genomföras i samverkan med skolan. Programmet testas i tre skolor och kommer uppskattningsvis att omfatta totalt 80 tjejer. Därtill kommer projektet att arbeta med utveckling av idrottsföreningar i en mer inkluderande och jämställd riktning. En handbok tas fram under projektet som förklarar koncept och arbetssätt, så att de kan användas även på andra orter.

VÄNERSBORG

Hushållningssällskapet Väst, Vänersborg
har fått stöd med 1 172 763 kr för
Odlingslotter och barnens zoo på Restad gårds flyktingboende

Projektets syfte är att utveckla och stödja odling för barn och unga samt att anlägga ett Barnens Zoo på ett av Sveriges största asylboende. Målen är att barnen ska få lära sig mer om djur och natur och att få en meningsfull fritidssyssla, att familjerna genom olika aktiviteter får kontakt med den svenska landsbygden och att nyanlända och boende i kommunen ska få en mötesplats för att lära känna varandra och utbyta kunskaper.

VÄRNAMO

Internationella Vänner, Värnamo
har fått stöd med 1 492 456 kr för
Unga Internationella Vänner

Projektets syfte är att skapa naturliga mötesplatser mellan barn från olika kulturer. Detta ska ske i samarbete med föreningar och organisationer och i samarbete med skolan. Under projektets första år är målgruppen primärt nyanlända flyktingbarn i åk 1-6 på skolor i Rydaholm och Alvesta. Projektets målgrupp är också svenska barn som tillsammans med nyanlända barn som har liknande fritidsintressen kommer att gå på fritidsaktiviteter tillsammans. Projektet kommer att ha aktivitetssamtal med nyanlända familjer, samverka med skolan samt skapa och använda filmer som stöd i fortsatt integration. Under år två och tre kommer projektet att utvidgas geografiskt.

VÄSTERÅS

here 4 U, Västerås
har fått stöd med 1 361 082 kr för
Behandling av unga våldsutövare 13-23 år

Föreningen vill genomföra ett projekt, inom sin killjoursverksamhet, vars syfte är testa och ta fram ett metodutvecklande behandlingsarbete med unga våldsutövare, mellan 13-23 år, i Västmanlands Län. Behandlingen innefattar åtta teman och varje deltagare får även en lots som ska motivera och stötta deltagare för att snabbt, icke-stigmatiserande och kostnadsfritt få effektiv hjälp för att undvika våldsutövande. Modellen kommer att implementeras i föreningens ordinarie verksamhet samt spridas till andra intresserade efter projektets slut.

VÄXJÖ

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Södra Småland, Växjö
har fått stöd med 594 200 kr för
Kultur för lika värde

Projektet tar fram ett helhetskoncept för hur vuxna personer med grav utvecklingsstörning kan öka sin kommunikativa förmåga och ges ökad livskvalitet genom engagerande och inkluderande aktiviteter kopplade till kultur och folkbildning. Erfarenheterna implementeras direkt i dagliga verksamheter i de tre medverkande kommunerna och sprids till andra kommuner, studieförbund, föreningar med flera av ABF genom lokala och nationella cirkelledarutbildningar samt en metodhandbok.

VÄXJÖ

Projektor Ideell Förening, Växjö
får stöd med 1 483 000 kr för
Drömmarnas kontor

Drömmarnas kontor är ett möjlighetskontor för unga som vill utveckla och genomföra samhällsnyttiga idéer. Det kan handa om events, aktioner, sociala rörelser i stor eller liten skala. Projektets syfte är att öka ungas intresse för samhällsutveckling och entreprenörskap samt inspirera till aktivt medborgarskap. Drömmarnas kontor ska bestå av en fysisk mötesplats och en webbaserad idébank som erbjuder unga en matchning av projektidéer med relevanta mentorer, coacher och experter till unga vill förverkliga sina idéer. Den primära målgruppen för projektet är unga mellan 16 och 25 år, med och utan funktionsnedsättning, nyanlända som etablerade ungdomar. Projektet beräknar att minst 100 unga kommer vara aktiva samt att de idéer som förverkligas skapar viktiga samhällsförändringar för över 1000 personer. Efter projekttiden ska Drömmarnas kontor finnas kvar i form av en tillgänglig och innovativ webbplats samt som en fysisk mötesplats för unga med idéer.

Fortsatt projektstöd (år 3)

ENSKEDE

Kvalitetsteatern, Enskede
får stöd med 2 190 703 kr för
A Lesbian Guide to Everything (fd Lesbisk Makt - A Queer Girls Guide to Everything)

Syftet med projektet är att skapa ett nationellt arrangörsnätverk av unga lesbiska, en rikstäckande arrangörsguide samt ett bestående digitalt och fysiskt arkiv. Arrangörsnätverket, som är tänkt att täcka minst åtta orter runt om i landet, ska erbjuda trygga återkommande mötesplatser samt kartlägga och tillgängliggöra aktiviteter av och för målgruppen som arrangeras runt om i landet. Med arkivet vill projektet bidra till en historieskrivning som erbjuder nya perspektiv på att vara ung och lesbisk idag och möjliggör fler identifikationspunkter för målgruppen. Projektet riktar sig till unga personer som identifierar sig som eller är nyfikna på lesbiskhet, som är aktiva inom hbtq-rörelsen eller som bara söker ett nytt sammanhang. Målet med projektet är att skapa en modern folkrörelse, en gemenskap som sträcker sig utanför storstadsområdena.

GÖTEBORG

Masthuggsteatern, Göteborg
får stöd med 1 840 316 kr för
Stafetten - ett treårigt samarbetsprojekt mellan Masthuggsteatern och två förortsskolor

Stafetten är ett projekt av konstnärlig, pedagogisk och social art, där äldre barn lämnar över till yngre i en stafett (från högstadiet till mellanstadiet, mellanstadiet till lågstadiet, lågstadiet till förskolebarn). Det de lämnar över är en egen framtagen föreställning, som formulerar barnens verklighet och drömmar, och som även ska nå ut till barn i övriga Göteborg. Syftet med Stafetten är att arbeta för empowerment av barn och unga i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde i en segregerad storstad. Stafetten ska efter sitt avslutande tjäna som modell för liknande framtida projekt. Målet är att elever i en förortsskola ska göras medskapande till tre teaterföreställningar, som spelas för barn i hela Göteborg. Den direkta målgruppen för projektet är barn i hög-, mellan- och lågstadiet i en förortsskola i Göteborg. Indirekt målgrupp blir skolbarn i hela Göteborg. Genom en serie av workshoppar arbetar ett konstnärligt team och specialiserade pedagoger med målgruppen, som ska ha ett avgörande inflytande på processen och den färdiga föreställningen. Stafettföreställningarna spelas av professionella skådespelare. Stafetten ska vara helt kostnadsfri för deltagande skolor och stafettföreställningarna ska erbjudas att ses gratis av barn i övriga Göteborg. Efter projekttidens slut har man tagit fram en arbetsmodell med handledningsmaterial som går att använda på andra skolor i Göteborg och runt om i landet genom t.ex. Skapande Skola projekt.

GÖTEBORG

Rädda Barnens Riksförbund, Region Väst, Göteborg
får stöd med 826 100 kr för
Ett fredat rum - En samverkansmodell för att ge stöd till barn i vårdnadstvist

Syftet med projektet är att utveckla en samverkansmodell där barn som lever i vårdnadstvist erbjuds individuell behandling medan föräldrabehandling sker separat. Målet är att skapa ett fredat rum för den unga, där den kan göra sin röst hörd och själv få definiera och prata om sin livssituation. Inom ramen för modellen sker sedan dialog mellan de olika behandlarna. Vidare är syftet med projektet att utvärdera, dokumentera, sprida och implementera modellen. Målgruppen är barn i så kallade högkonfliktfamiljer som inte faller inom ramen för redan befintliga verksamheter och vars behov idag riskerar att åsidosättas på grund av vårdnadstvistens komplexitet. Projektet genomförs av Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i livsutsatta situationer, initialt med samarbete med kommunerna Göteborg, Mölndal och Ale. Efter projekttiden ska det finnas kunskap, erfarenheter och nätverk som möjliggör för samverkansmodellen att användas inom ordinarie verksamhet.

GÖTEBORG

Sensus Studieförbund, Västra Sverige, Göteborg
får stöd med 1 448 695 kr för
Dramakällan

Projektet syftar till att tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta sker genom att pedagoger tillsammans med dramautövare med intellektuell funktionsnedsättning arbetar fram ett material som riktar sig direkt till dramautövare med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare tas det fram en handbok för pedagoger om hur man kan stötta dramautövare i att använda materialet. Materialet ska förvaltas av Sensus och spridas genom Sensus, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger (RAD) och FUB:s nätverk till bland annat studieförbund, kulturskolor och dagliga verksamheter.

HELSINGBORG

De Handikappades Samarbetskommitté i Helsingborg
har fått stöd med 901 862 kr för
Föreningsservice (fd Det Ideella Föreningslivets Service och Kunskapscentrum i Helsingborg)

Projektet målsättning är att bygga upp ett service- och kunskapscenter för föreningslivet i Helsingborg. Centret ska vara en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning och även fungera som en plats för arbetsträning och -rehabilitering. Syftet är dels att stärka funktionshinderrörelsen genom att avlasta föreningarna från administrativt arbete så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet, dels att skapa en bättre arbetsmarknad för målgruppen. Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare som ett arbetsintegrerande socialt företag för och med målgruppen. Kooperativet ska finansieras med intäkter från de uppdrag som utförs.

HUSKVARNA

Kungsportens Friskvård, Huskvarna
har fått stöd med 749 800 kr för
Megaviktiga

Syftet med projektet är att främja god psykisk och fysisk hälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Projektets målgrupp är ungdomar med funktionsnedsättningar (kognitiva, utvecklingsbetingade, psykiska, fysiska eller en kombination av dessa) och deras vårdnadshavare. Projektet riktar sig särskilt till unga i särskolan. Projektet vill skapa mötesplatser för målgruppen med ett utbud som rör både den fysiska och psykiska hälsan. Deltagarna ska också få stöd vad gäller frågor kring kamratskap, självbild och att förebygga mobbning och kränkningar. Projektet vill även stödja vårdnadshavare genom coachning och gemensamma möten. Projektet omfattar ca 70 ungdomar och deras vårdnadshavare. Efter projekttiden ska verksamheten fortsätta inom föreningens regi, finansierat genom bl.a. sponsring.

KALMAR

Studiefrämjandet i Småland/Gotland, Kalmar
har fått stöd med 901 253 kr för
Skälbyträdgården - en trädgård för alla sinnen

Syftet med projektet är att skapa en upplevelseträdgård tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ålder. Genom trädgårdens alla rum ska man uppleva naturen genom alla sina sinnen. Målgrupperna för projektet är personer med funktionsnedsättning i alla åldrar samt barn och unga. De ska både delta i och även aktivt kunna skapa sina egna aktiviteter. Under vinterhalvåret ska man flytta in ”naturen” och olika upplevelseaktiviteter i vården/daglig verksamhet/boenden genom en mobil enhet.

KISTA

Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRFS), Kista
har fått stöd med 1 491 658 kr för
Navigator – fredsbejakande unga vuxna somalier

Syfte och mål med detta nationella projekt är att genom uppsökande verksamhet i skolor, seminarier och konferenser mobilisera och stimulera positiva krafter som motvikt till att unga somalier rekryteras till konflikthärjade länder för att strida. I projektet ska man utbilda minst 20 unga till fredsambassadörer, tillsammans med ett 25-tal lokalföreningar, som efter projektets slut ska fortsätta arbetet med att utbilda i olika städer runt om i landet. Under det sista året kommer man även att arbeta med att engagera mammor, bland annat i Örebro som i sin tur ska genomföra olika aktiviteter för att engagera ungdomar i förebyggande syfte.

LANDSKRONA

Landskrona idrottens samorganisation (LISA)
har fått stöd med 1 009 872 kr för
Cityidrott

Cityidrott är en verksamhet som erbjuder pröva-på-idrottsaktiviteter för barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga områden i Landskrona. Målet med Cityidrott är att erbjuda aktiviteter och att främja integration. Arvsfondsprojektet innebär en utvidgning av en befintlig verksamhet som tidigare enbart vände sig till barn i låg- och mellanstadiet, men som nu även vänder sig till högstadieungdomar. Ungdomarna i projektet erbjuds både att delta i aktiviteter och att utbildas till ledare. Syftet med den första delen av projektet är att erbjuda ungdomarna en aktiv fritid och den andra delen syftar till att stärka, engagera och utbilda ungdomar till förebilder, volontärer och ledare. Under en treårsperiod ska föreningen rekrytera minst 60 ungdomar för att utbilda dem till ledare och minst 140 ungdomar i åldrarna 13-16 år ska ha deltagit i projektets aktiviteter som genomförs tillsammans med en stor mängd lokala föreningar. Efter projektets slut planeras verksamheten kunna fortsätta med finansiering av kommunen och det lokala näringslivet.

LUND

Kreativa Akademin, Lund
har fått stöd med 1 595 941 kr för
Kreativa Akademin

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för rockmusiker med funktionsnedsättningar att kunna spela och framträda på samma villkor som musiker utan funktionsnedsättningar. Varje projektår planerar man att genomföra en tredagarsfestival i Lund där musiker med och utan funktionsnedsättningar ska framträda tillsammans. Vid dessa festivaler kommer även musiker med funktionsnedsättningar från Danmark, Holland och Tyskland att delta. Deras resor, uppehälle, gager etc. bekostas av ABF. När det inte är festival erbjuds de svenska deltagarna utbildning i studiecirkelform i ämnen som anknyter till konsertverksamheten, t ex inspelningsteknik, grafisk design, skivutgivning, ljud- och ljusteknik, musicerande, sociala medier och arrangemangskunskap. En av projektets målsättningar är att deltagarnas musicerande ska stärka målgruppen och få dem att växa som människor, en annan är att deltagarna efter projekttiden ska få användning av sina kunskaper på en framtida arbetsplats, t.ex. i ett socialt företag inom kultursektorn. Projektet är ett samarbete mellan ABF Mitt Skåne, Lunds Rocknrollförening och Unified KIF.

MARIESTAD

Konstföreningen Panncentralens Vänner, Mariestad
har fått stöd med 1 429 190 kr för
Ung Plattform

Ung Plattform vänder sig till ungdomar i utanförskap och nyanlända ungdomar i syfte att de ska få en lust och en struktur i vardagen som ska hjälpa målgruppen med förberedande till avslutande av skolgång eller yrkesutbildning. Projektet har som mål att skapa en innehållsrik, spännande mötesplats för mångkulturell verksamhet och att utveckla en förberedande träning för skola och yrkesutbildning genom fördjupade samarbeten lokalt och regionalt. Metoden bygger på att de unga ska planera och skapa skulpturer och utställningar där de måste ta hänsyn till tidsaspekten, konstruktionen och kostnaden, en övning i samarbete, struktur, språk eget ansvar etc. Ungdomar som kommer via AF kommer att få en mentorsutbildning förutom deltagandet i projektet. I sitt mentorskap får de ansvar för att stödja de nyanlända. Den långsiktiga överlevnaden bygger på kommunernas delaktighet och samarbetet med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Migrationsverket m.fl.

NACKA

AnimalSpirits.org, Nacka
har fått stöd med 1 722 803 kr för
Ungt Mode - Öppen Modeskola. En Modebransch, många identiteter

Bakgrunden till projektet är att det är få unga från Stockholms ytterstadsområden som har tillträde till modebranschen. Mode är ett stort intresse för många ungdomar, men utan rätt nätverk och sammanhang är det svårt att lyckas. Tillsammans med etablerade skolor och högskolor inom mode och design genomför föreningen ett projekt för att bredda rekryteringen till branschen. Konceptet, Ungt Mode, är en förberedande modeskola som vänder sig till unga i Stockholms förorter med start i Botkyrka. Upplägget består av flera delar; sommarmodeskola där unga designar och syr upp egna plagg med handledning av modestudenter, workshops, studiebesök, modevisningar, informationsfilm, webbaserade modevisningar m.m. Ungdomarna deltar i det löpande planeringsarbetet tillsammans med aktörer från modebranschen. Projektet börjar i Botkyrka men målet är att Ungt Mode ska vara etablerat i flera Stockholmsförorter vid projektets slut.

NORRTÄLJE

Norrtälje Naturvårdsstiftelse
har fått stöd med 500 520 kr för
Natur och växtkraft för ALLA

Cityidrott är en verksamhet som erbjuder pröva-på-idrottsaktiviteter för barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga områden i Landskrona. Målet med Cityidrott är att erbjuda aktiviteter och att främja integration. Arvsfondsprojektet innebär en utvidgning.

RÅÅ

Amatörteaternas Riksförbund, södra distriktet, Råå
har fått stöd med 970 276 kr för
JODA (Jag och de andra)

Projektet planerar att utveckla en variant av Communityteater där ensamkommande flyktingar i åldern 12-25 år, företrädesvis från mellanöstern samt nord- och östafrika är målgrupp. Detta i syfte att bryta kulturellt utanförskap, med bevarad identitet och självkänsla. Målet är att under en treårsperiod genomföra sammanlagt 10 teaterprojekt i lika många lokala föreningar inom ATR-syd/HSF, huvudsakligen i nordvästra Skåne. Målgruppen deltar med föreningens ordinarie medlemmar där man tillsammans arbetar fram en produktion. Erfarenheterna och den nya metoden att arbeta med Communityteater kommer att spridas till övriga 200 amatörteaterföreningar runt om i Sverige.

SKILLINGARYD

Stiftelsen Regementsheden i Skillingaryd
har fått stöd med 882 773 kr för
Tidsbron - att skapa en mötesplats för levande historia

Projektet vänder sig i första hand till barn och ungdomar som tillsammans med Miliseum, skolorna i Vaggeryds kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och ett antal ideella organisationer ska skapa en plats för möten och levande historia. Med utgångspunkt i ett påbörjat samarbete med Kreativt Återanvändningscenter, skolorna och de olika föreningarna ska projektet genom mindre arrangemang, events, praktik och dramatiseringar av tidsresor skapa en mötesplats för barn och ungdomar i Vaggeryds kommun och bygga broar mellan olika åldrar och kulturer. En dokumentärfilm ska färdigställas.

SPÅNGA

Stiftelsen Tensta konsthall, Spånga
har fått stöd med 1 259 526 kr för
Nyhetsbyrån

Nyhetsbyrån är ett projekt där ungdomar 15 - 25 år från Tensta och andra Stockholmsförorter engageras i att under fyra terminer driva en fristående nyhetsredaktion. Syftet är att lyfta frågan kring en likriktad journalistkår från innerstaden som om och om igen reproducerar schablonbilder av förorten, en plats som de sällan har en relation till. Deltagarna kommer dels från den självorganiserade gruppen Streetgäris som arbetar för social upprustning av förorten och dels från Arbetsförmedlingen. Handledare är Journalisthögskolan JMK, Konstfack, institutionen för grafisk design och illustration och lokaltidningen Norra Sidan. Tillsammans med gästföreläsare ger de deltagarna workshops, seminarier och redaktionella uppgifter. Konstnärliga ledare för projektet är Tensta konsthall. Efter tre år räknar man med att man byggt upp ett brett nätverk som syftar till att de olika utbildningarna på Journalisthögskolan JMK och Konstfack får en breddad målgrupp som sökande till de olika utbildningarna.

STOCKHOLM

RFHL Riks, Stockholm
har fått stöd med 1 145 103 kr för
Skriva för förändring

Projektets syfte är att utbilda, motivera och stötta minst 50 unga, som är placerade på SiS-Institutioner, inom ramen för Lagen om vård av unga LVU/Lagen om sluten ungdomsvård LSU, att skriva journalistiska texter med fokus på den egna situationen och sin framtid. Vidare ska ungdomarna introduceras i att läsa, förstå och besvara myndighetspost samt lära sig att företräda sig själva och andra. Tanken är att ungdomarna ska ges möjlighet att fortsätta delta, efter utslussning, genom uppföljning och fortlöpande kontakt.

STOCKHOLM

Riksförbundet RFHL (f.d. Sensus Studieförbund, Stockholm-Gotland)
har fått stöd med 1 206 830 kr för
I jobb (fd Mot jobb)

Projektet syftar till att ta fram en modell för att arbetslösa unga vuxna med ADHD ska närma sig arbetsmarknaden. Målgrupp är unga vuxna med ADHD eller liknande odiagnostiserad problematik som befinner sig i, eller i risk för, drogmissbruk och/eller kriminalitet. Deltagarna får anställning på ett företag där de arbetar under handledning. Parallellt får de utbildning i studiecirkelform och coachning av handledare. Projektet ska ta emot 30 deltagare per år. Målet är att hälften ska nå varaktig sysselsättning i form av anställning eller studier efter sex månader. Efter projektet är tanken att modellen ska finnas i föreningen och att Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla platser för deltagare.

STOCKHOLM

Riksorganisationen Män för Jämställdhet, Stockholm
har fått stöd med 4 880 526 kr för
En kommun fri från våld

Projektet syftar till att utveckla modeller för och med barn och unga, enligt den så kallade hela-kommunen-ansatsen, en modell som bygger på att flera lokala aktörer genomför ett systematiserat och koordinerat våldsförebyggande arbete med barn och unga, framförallt inriktat på breda och tidiga insatser. I modellen kommer det att ingå insatser som bygger på ungas egna aktiva ledarskap. Dessutom kommer projektet att anpassa enskilda våldspreventiva insatser till förutsättningarna hos de olika lokala aktörerna. Arbetssätten som utvecklas ska kunna integreras i de medverkande kommunernas ordinarie verksamhet samt även spridas vidare till andra kommuner efter projektet. Parallellt med detta kommer det att utvecklas ett koncept anpassat för yngre barn. Utvecklingsarbetet sker i första hand i Västerås och Borås.

SUNDBYBERG

Handikappförbunden, Sundbyberg
har fått stöd med 3 554 730 kr för
DATE - nya målgrupper

Projektet tar tillsammans med elever och lärare fram material för förskolan, årskurs 1-3 samt gymnasiet som motsvarar det material som Handikappförbunden i det tidigare Arvsfondsprojektet ”DATE” tagit fram för klasserna 4-9. Såväl det nya som det tidigare materialet kommer att ingå i ”Tillgänglighetspaketet” som erbjuds av SPSM. Materialet utgår från den tillgänglighetsmodell som SPSM tagit fram. Genom materialet kan barn och elever lära sig om, praktisera och agera för en tillgänglig skolmiljö. Även lärarhandledningar tas fram. Materialet omfattar hela tillgänglighetsbegreppet och är ett verktyg för skolans arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, likabehandling samt målen i skolans kurs- och läroplan.

SUNDBYBERG

Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), Sundbyberg
har fått stöd med 2 401 184 kr för
Det outsagda - mellan barn och föräldrar (fd Ohälsa och det outsagda)

Projektet syftar till att förebygga ohälsa hos barn med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar genom att ge stöd till förbättrad kommunikation dem emellan. Målgruppen är barn 4 12 år med funktionsnedsättning samt syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning. Projektet vänder sig också till professionella som arbetar med målgruppen. Projektet ska ta fram en webbplats med en perspektivbank med personliga berättelser från barn, syskon och föräldrar. Det ska vara igenkännbara exempel på vad som sägs och inte sägs. Exemplen görs tillgängliga i form av film, ljud och bild och anpassas efter ålder så att informationen blir attraktiv och tillgänglig för alla. Webbplatsen ska också ha ett spel för de yngsta barnen. Projektet tar vidare fram en handledning för professionellas användning av materialet. Ett viktigt arbetssätt i projektet är grupper med barn- och ungdomsexperter. De medverkar bland annat i skapandet av filmerna och webbplatsen vilket ger ett realistiskt tilltal och väcker ett större intresse hos alla parter. Efter projektets slut tar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) över ägarskap och förvaltning av webbplatsen. Projektets mål med att webbplatsen ska ha ett tydligt barntilltal stämmer väl överens med Nka:s ambition att ha något liknande för sin webbplats.

UPPSALA

TRIS, Tjejers rätt i samhället (f.d. IK Sirius Fotbollsklubb), Uppsala
har fått stöd med 1 584 068 kr för
Ronjabollen 2.0

Projektets syftar till att skapa möjligheter för flickor, i åldern 10-15 år, som lever med vardagsheder att börja spela fotboll. Målet är att starta upp Ronja Fotbollsklubb i bland annat stadsdelarna Gottsunda och Gränby och samarbeta med övrigt föreningsliv för att slussa flickorna till att fortsätta med fotboll på olika nivåer och söka sig till idrottsklasser på högstadiet och gymnasiet. Projektets erfarenheter, kunskaper och resultat kommer att spridas till andra idrottsföreningar genom en metodhandbok. Under det sista året av projektet kommer man även att involvera pojkar som lever i segregerade miljöer i fotbollsaktiviteter samt att målgruppen utökas till två åldersgrupper 8-12 år och 13-15 år.

VISBY

Demokrati för Barns Framtid (DBF), Visby
har fått stöd med 1 701 174 kr för
Integrationscenter på Gotland

Syftet med projektet är att ge barn en aktiv fritid samt utveckla en ny arbetsmodell för integration på Gotland där deltagarna får möjlighet att testa på olika aktiviteter tillsammans med fritidsledare/instruktörer från DBF, Korpen Gotland och andra kultur- och idrottsföreningar på Gotland. Målgruppen är barn i åldern 8-14 år som inte deltar i någon organiserad fritidsverksamhet och projektet kommer med sina samarbetsaktörer arrangera fritids- och rättighets- och hälsoinformation för målgruppen. En prioriterad del av målgruppen är nyanlända barn. Ett integrationscenter kommer att drivas och samtalsgrupper ordnas tillsammans med barnens föräldrar om hur barnen kan bli delaktiga i fritidsliv och integration.

VÄXJÖ

The Good Talents (f.d. The Good Tribe Ideell Förening), Växjö
har fått stöd med 1 695 299 kr för
Expedition Botkyrka

Expedition Botkyrka är ett entreprenörs- och ledarskapsprogram för unga i Botkyrka. Projektet arbetar med att hitta nya vägar till sysselsättning för personer som idag står långt från arbetsmarknaden. Målgruppen är unga personer mellan 15-25 år. Projektet riktar sig specifikt till dem som inte redan är engagerade i föreningar, personer som är skoltrötta eller känner att man inte riktigt passar in. Syftet är att skapa en kreativ mötesplats, där unga kan utvecklas som ledare och samhällsentreprenörer. Genom aktiviteterna i programmet kommer deltagarna att utveckla färdigheter inom idé- projekt- och affärsutveckling samt hållbar utveckling. På det sättet kan ungdomarna hitta ett konstruktivt sätt att kanalisera sin energi och sitt engagemang. De kommer också i kontakt med ett brett nätverk av vuxna som är väl etablerade inom näringsliv, politik och i det civila samhället. Mötena öppnar dörrar till möjligheter som praktikplatser, jobb och mentorskap. Projektet ska lyfta fram lokala förebilder och höja statusen för unga att bo och verka i förorten. När de tre åren är slut ska det finnas en finansieringsmodell som gör att projektet kan leva kvar. Det ska också finnas en modell för hur projektet kan etableras på andra håll i landet.

ÖREBRO

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Örebro
har fått stöd med 4 391 123 kr för
Kännbart

Projektet syftar till att förbättra bemötande och förståelse vad gäller tillgänglighet framför allt för personer med dövblindhet men även för synskadade och döva personer. Det görs genom en ambulerande konstutställning med verk av bland annat dövblinda konstnärer som visas på omkring 15 konsthallar och museer runtom i Sverige. Dessutom skapar projektet arenor för samverkan med konstnärer med och utan funktionsnedsättning och arrangerar workshopar där bland annat skolungdomar erbjuds skapande aktiviteter med tillgänglighet i fokus. I samarbete med utställningsarrangörerna och andra partners arrangerar och/eller leder projektet kurser, seminarier och föredrag samt genomför guidningar kring konstverken. Planen är att konstverken efter projektslut ska placeras i offentliga miljöer eller användas i workshop- och kurssammanhang. ABF och Förbundet Sveriges Dövblinda kommer även efter projektslut att arbeta med folkbildning och tillhandahålla utbildningspaket med fortsatta kringarrangemang inom området. De kommer också att ha handledarutbildning och studiecirklar på temat. ABF tar över den digitala kunskapsbanken och en tryckt manual om tillgänglighet.

ÖREBRO

Studiefrämjandet i Örebro
har fått stöd med 1 002 058 kr för
Delta i kultur & hälsa

Projektets syfte är att öka kultur- och hälsoutbudet samt stärka egenmakten för personer över 13 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning. I första hand pågår projektet i Nora kommun, men mot slutet av projekttiden sprids arbetet över hela landet. Huvudfokus är att anpassa Studiefrämjandets cirkelledar- och arrangörsutbildningar till målgruppen, så att målgruppen själva ska kunna leda och arrangera studiecirklar/arrangemang i samarbete med LSS-verksamheten och dess personal. Utbildningarna kommer att finnas kvar som ordinarie utbud hos Studiefrämjandet.

ÖSTERSUND

Region Jämtland Härjedalen (Filmpool Jämtland och Bildkonsten Jämtlands län), Östersund
har fått stöd med 1 139 176 kr för
Kulturbussen Jämtland Härjedalen

Projektet Kulturbussen Filmrullen syftar till att skapa en meningsfull fritid för ungdomar i Jämtlands län och stimulera unga till eget digitalt skapande. Ungdomarna får genom projektet ökade kunskaper i digitala bilders språk och verktyg för eget skapande. Projektet lyfter fram egna berättelser från unga i regionen. Navet i projektet är Kulturbussen, Filmrullen, som åker runt i Jämtlands län och gör återkommande besök på utvalda orter. Med på bussen finns en uppsättning digital teknik och två konstnärliga handledare.  Kulturbussen erbjuder unga mellan 12-25 år en plattform där man kan utveckla sitt skapande, samtidigt som man lär sig att hantera och kritiskt granska nya medier och uttryck. Verksamheten förläggs till bygdegårdar och biografer som av tradition fungerar som lokala mötesplatser, så att lokalerna kan användas på ett nytt sätt av en yngre generation. De engagerade ungdomarna får genom projektet stöd att bli mentorer för att kunna fungera som fortsatta ledare och ambassadörer. Målet är att skapande aktiviteter ska fortsätta efter projektet slut. Projektet planerar för en fortsättning med studiecirklar via Sensus och i bygdegårdarnas/biograf-föreningarnas regi och genom att skapa ett mentorsprogram för unga, som Bildkonsten och Filmpool Jämtland kommer att ta över ansvaret för.

Projektet bedrivs i samverkan med Sensus studieförbund, Östersund.