Projektstöd december 2017

Vid årets sista sammanträde den 6 december 2017 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 200 miljoner kronor till 49 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade projektstöd - nya projekt år 1 och projekt med fortsättningsstöd för år 2 och 3.
Senast uppdaterad: 21 september, 2018 - 11:29

För att se listan med alla beslutade lokalstöd i december 2017 så följer du länken nedan.

Lokalstöd december 2017

Nya projekt (år 1)

ENSKEDE

Talita Ideell Förening
har fått stöd med 62 000 kr
för Reality Check (tidigare Porr Exposé)
- tilläggsansökan år 1

Det övergripande syftet med projektet är att förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuell ohälsa bland ungdomar. Projektet har två målsättningar: att öka ungdomars kunskap om pornografins möjliga effekter och att nå ut och erbjuda stöd till ungdomar som är i riskzonen för så kallat pornografiberoende. Projektet kommer att utveckla en digital plattform för lärande som bland annat innehåller flera utbildningsfilmer och ett faktabaserat undervisningsmaterial med syfte att stärka ungdomars mediekunskap och öka deras förståelse för hur pornografi kan påverka deras sexualitet, attityder och relationer. Projektet kommer också erbjuda kunskap, utbildning, stöd samt strategier och resurser till ungdomar som vill minska sin pornografikonsumtion och till vuxna i deras närhet. Ungdomar som söker extra hjälp och stöd ska fångas upp och slussas vidare till exempelvis ungdomsmottagningen eller barn- och ungdomspsykiatrin. Huvudsaklig målgrupp är unga personer i åldern 12 – 25 år, både killar och tjejer. Verksamheten kommer efter projekttiden fortsätta inom stödmottagarens ordinarie regi.

GRÄNNA

ShareMusic & Performing Arts
har fått stöd med 2 110 024 kr
för Initium

Projektet Initiums syfte är att bidra till att det blir fler upphovspersoner och konstutövare med funktionsnedsättning inom den professionella scenkonsten. I konstnärliga labb på de fyra scenkonstinstitutionerna NorrlandsOperan, GöteborgsOperan, Smålands Musik & Teater samt Västerås Sinfonietta kommer upphovspersoner och utövare, med och utan funktionsnedsättning, att tillsammans med personal på institutionerna få utveckla ett inkluderande arbetssätt i praktiken. Målet är en metod som ger scenkonstinstitutioner verktyg för att arbeta inkluderande. I projektet utvecklas även ett mentorsprogram där presumtiva upphovspersoner med funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin yrkeskarriär genom stöd och vägledning av etablerade tonsättare, koreografer och regissörer. Genom mentorsträffar och de konstnärliga labben möter målgruppen olika kompetenser och konstnärliga verk produceras. Efter projektet slut kommer resultaten att tas om hand av de medverkande organisationerna och användas i deras ordinarie verksamhet. Ansvaret för den fortsatta förvaltningen, utvecklingen och spridningen kommer att ligga inom ramen för det nya nationella kunskapscentrum som ShareMusic kommer att utgöra.

GÖTEBORG

Stiftelsen Bräcke diakoni
har fått stöd med 1 035 152 kr
för Karamellpåsen - Öppen mötesplats för barn i allmänhet men för familjer med barn med funktionsnedsättning i synnerhet med särskild inriktning på föräldrar och barn med invandrarbakgrund

Syftet med projektet är att erbjuda extra stöd till familjer med barn som har en funktionsnedsättning genom att starta en öppen förskola. Verksamheten ska vara som en vanlig öppen förskola, en mötesplats där familjer ges möjlighet att träffa andra föräldrar eller närstående med liknande erfarenheter. Men föräldrarna kommer också att erbjudas stöd, handledning och tips i sin egenskap som förälder. En särskild satsning görs för att nå nyanlända familjer. Personal på mötesplatserna ska dels vara personal med kompetens inom förskoleverksamhet och funktionshindersområdet, och dels doulor med kompetens vad gäller olika språk och kulturer. I verksamhetens bemanning ingår även personal som arbetar med FUB:s lekotek. Målgruppen är familjer med barn 0-6 år, och särskilt barn med funktionsnedsättning och nyanlända familjer. Totalt beräknas 200 personer att delta aktivt i projektet, varav 50 är barn med funktionsnedsättning. Efter projekttiden ska de öppna förskolorna drivas vidare genom ett samarbete mellan deltagande organisationer.

GÖTEBORG

Majornas Samverkansförening
har fått stöd med 834 840 kr
för Leksaksbibliotek - för giftfri, jämställd och jämlik leksaksmiljö idag och imorgon

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en mer ekologisk och socialt hållbar framtid för dagens och morgondagens barn. Målsättningen är att utveckla metoder och ta fram verktyg för att starta upp och driva ett leksaksbibliotek samt skapa förutsättningar för att verksamhetsformen kan spridas till andra stadsdelar inom Göteborg. Verksamheten kommer främst att riktas till barn i åldern 0-7 år och deras föräldrar. Förutom utlåning av leksaker och barnrelaterade produkter såsom babysitters, resesäng, saker till barnkalas, etc. kommer leksaksbiblioteket även att fungera som en mötesplats och erbjuda föreläsningar, studiecirklar och evenemang som rör föräldraskap. En handbok för att starta och driva leksaksbibliotek utarbetas och ett nätverk samt kontaktkanaler upprättas dit den som är intresserad av att starta leksaksbiblioteksverksamhet kan vända sig. Totalt beräknas minst 50 personer vara aktiva deltagare i projektet och totalt 500 barnfamiljer att inkluderas och nås av verksamheten. Efter projekttiden är planen att föreningen driver verksamheten vidare och att handboken leder till att fler leksaksbibliotek startar på fler platser med andra aktörer.

GÖTEBORG

KulturUngdom
har fått stöd med 1 334 519 kr
för Mitt hörn av världen

I projektet Mitt hörn av världen vill KulturUngdom och dess medlemar samla unga kring ett projekt som syftar till att unga kan öka sitt engagemang i demokratifrågor, vidga sitt perspektiv kring ansvar och mänskliga rättigheter samt diskutera och ha workshops kring källkritik, läsförståelse och mediekunskap. Man vänder sig till ungdomar mellan 16 och 25 år och man söker aktivt deltagare på gymnasiets individuella program, arbetsförmedlingar, på asylboenden och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Projektet vänder sig till ungdomar i hela Västra Götaland där man startar lokala filmgrupper i ett flertal kommuner och där man har som uppgift att skapa ett gemensamt filmverk som sammanfattar ungas visioner för vårt samhälle i form av en stafettfilm. Arbetet ska bedrivas i tätt samarbete med lokala aktörer såsom fritidsgårdar, biografer, studieförbund etc, och ska förankras i kommunernas ungdomsverksamhet. Där kommer man ha stöd från KulturUngdoms ledare och mentorer. Inom projektet kommer man utbilda nya ledare och mentorer som ska ta över efter projektets slut och med hjälp av KulturUngdoms ambulerande filmpedagog och på så sätt säkra projektets framtid.

HÄGERSTEN

Föreningen för Hörselskadade och Döva barn med Familjer Riks (FHDBF)
har fått stöd med 671 400 kr
för Bygga broar

Projektet Bygga Broar syftar till att skapa en mötesplats för spelintresserade ungdomar där teckenspråk är första språk. Målgruppen är hörselskadade och döva ungdomar men verksamheten ska även vara öppen för syskon, kompisar och andra som vill umgås och spela olika former av sällskapsspel, knyta kontakter eller föra diskussioner om gemensamma frågor. Föreningens medlemmar kan dela sina intressen och erfarenheter utan att behöva tänka på tolkfunktioner. Det är istället hörande personer som kan behöva tolk för att kunna delta, något som föreningen därför kan erbjuda. FHDBF är huvudman för projektet men verksamheten kommer att genomföras av förbundets spelförening Signhammer. Föreningen är medlem i Sverok och den enda i sitt slag. Målet är att tillgängliggöra aktiviteter som erbjuds andra målgrupper. Ett bredare mål är att nå nyanlända hörselskadade och döva ungdomar samt att verka för en ökad förståelse för målgruppens behov bland beslutsfattare. Föreningen kommer att vara aktiva i sociala medier, arrangera läger, delta vid seminarier i Almedalen och anordna spelsammankomster. Mötesplatsen och aktiviteterna ska bli en naturlig del av den ordinarie verksamheten när projektet är genomfört.

JOHANNESHOV

Changers Hub
har fått stöd med 1 919 192 kr
för Social Recycling

Projektet syftar till att förändra bilden av framgång för unga 16-25 år i socioekonomiskt utsatta områden. Målet är att inspirera unga till konstruktiva vägval. Metoden är social recycling – ett kreativt angreppssätt där motiverade lokala förebilder används som verktyg för att nå och påverka mindre motiverade ungdomar i området. Genom att rekrytera och engagera förebilder i närområdet till en hub där möten mellan motiverade och omotiverade människor kan uppstå är förhoppningen att nya grunder till framgång skapas. De lokala förebilderna har i stor utsträckning genomfört sina studier, arbetar i olika sektorer och bor i stadsdelen. Tillsammans med målgruppen utvecklas kurser i entreprenörskap, individuella coachningsprogram och föreläsningar i syfte att inspirera, ge kunskap och utveckla nätverk. Initialt ska hubben byggas och utvecklas i Botkyrka men flera stadsdelar i Stockholm och andra kommuner i Sverige följer projektet inför en eventuell spridning med stöd av den metodhandbok som tas fram. Efter projektet planeras mötesplatsen att drivas av föreningen med finansiella bidrag från kommunen, näringslivet och ideella krafter.

JÖNKÖPING

Region Jönköpings län
har fått stöd med 586 636 kr
för Hjärtats hus

Region Jönköpings län ska utveckla ett Hjärtats Hus, en öppen verksamhet för personer som har eller har haft cancer, och deras anhöriga. De ska ha lokaler som präglas av lugn och närhet till naturen, ett hus som ger möjlighet till både större och mindre samlingar. Man kommer att ha möjlighet att erbjuda hälsocafé, fysiska aktiviteter, samtal, kulturaktiviteter och föreläsningar. Deltagarnas önskemål ska styra verksamheten. Den löpande verksamheten drivs av volontärer som själva har erfarenhet av cancer, som patient, anhörig eller vårdare. Volontärerna ska ha distans till sin egen sjukdom, de ska få utbildning och erbjudas reflektionstillfällen för att bearbeta sina samtal och upplevelser i verksamheten. Det första projektåret ska ett Hjärtats Hus finnas i Jönköping och under år två och tre ska ytterligare två Hjärtats Hus etableras i regionen.

Projektet ska bedrivas i nära samarbete med lokala/regionala cancerföreningar och Funktionsrätt i Jönköpings län. Efter projektets slut avser Region Jönköpings län att finansiera verksamheten.

JÖNKÖPING

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län
har fått stöd med 1 330 066 kr
för Shared  reading

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län ska i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) utveckla och anpassa metoden Shared Reading (SR) för målgruppen vuxna personer med psykisk ohälsa. SR är en metod för högläsning och samtal i grupp. Projektet anpassar modellen, som är utvecklad och utvärderad i England, till svenska förhållanden. I projektet utbildas nyckelpersoner och utbildare i metoden som i sin tur utbildar läsgruppsledare. Ett utbildningsmaterial ska översättas till svenska. Projektet kommer att sprida och prova metoden i träffpunkter, primärvård, psykiatrisk klinik och bibliotek i nära samarbete med ideella organisationer, regionala verksamheter inom folkhälsa, psykisk ohälsa och kommunal utveckling.  Efter projektets slut kommer det att finnas ett informations- och utbildningsmaterial att använda tillsammans med korta filmer som illustrerar hur läsgrupper arbetar.

KRISTIANSTAD

Intressegruppen för Assistansberättigade (IFA)
har fått stöd med 2 409 968 kr
för Egenmakt

Föreningen ska tillsammans med RBU, BOSSE-Råd, stöd & Kunskapscenter producera en assistansguide - ett kunskaps-, utbildnings- och studiecirkelmaterial i syfte att stärka den egna makten hos personer som har rätt till personlig assistans, deras familjer och företrädare. Kunskapsmaterialet kommer bl.a. att belysa den assistansberättigades roll i assistansen, barnperspektivet, vägen till vuxenlivet, att vara legal företrädare till vuxen person med rätt till personlig assistans samt assistans i särskilda situationer. Under projektets andra år planerar IfA att erbjuda assistansberättigade/legala företrädare en form av grundutbildning utifrån det framtagna kunskapsmaterialet. Efter projekttiden ansvarar (IfA) för kunskapsmaterialets spridning och uppdatering via hemsidan. Det framtagna utbildnings- och studiecirkelmaterialet ska via samarbetspartnernas försorg spridas vidare till berörda organisationer, brukarstödcenter etc.

MALMÖ

Hidde Iyo Dhaqan
har fått stöd med 2 309 024 kr
för Somaliska barnkulturprojektet - svensksomaliska barn skapar och lär sig om kultur och språk

Syftet med projektet är att svensksomaliska barn i åldern 2-8 år i Malmö, men också i övriga Sverige, ska vara delaktiga i kulturverksamheter genom att få utveckla producera, filma och sprida barnkulturprogram. Barnen ska få utveckla, undersöka och testa olika former för hur barnkulturgrupperna kan arbeta så att projektet på ett roligt och nyfiket sätt kan möta barnens intressen och önskningar. Utgångspunkten för projektet är barnens perspektiv. Samarbete kommer att ske med ett tiotal andra regionala föreningar. De färdiga tv-programmen kommer att läggas upp på en egen hemsida och under projektets gång ska även en app utvecklas. Efter projektets slut kommer föreningen att svara för den fortsatta verksamheten.

MALMÖ

Vattenverkstad ekonomisk förening
har fått stöd med 1 874 400 kr
för Blå Lådan

Med projektet Blå Lådan vill föreningen Vattenverkstad utveckla pedagogiska metoder och material för barn och unga med funktionsnedsättning. Syftet är att göra marina och akvatiska miljöer tillgängliga för målgrupper och stärka deras kunskap om dessa miljöer på ett självständigt sätt. Marina miljöer är många gånger väldigt otillgängliga, detta vill projektet ändra på. Genom upplevelsebaserat lärande kommer projektet tillsammans med målgruppen utforska vilka metoder som är bäst lämpade för dem. Projektet kommer bland annat ta fram metodböcker, utställningar, pedagogiska filmer, lärarhandledning, hemsida och använda sig av sociala medier samt digitala appar för spridning. Projektet kommer även att utveckla bliss och pictogram så att det finns tillgängliga tecken för marinamiljöer. Projektet kommer till viss del vara mobilt och turnera runt Skånes kust med en mobil verksamhetsvagn, för att tillsammans med målgruppen samla in exkursionsmaterial. Själva konceptet, metoderna och den fysiska Blå Lådan kommer överleva genom att integreras i föreningens ordinarie verksamhet. Dessutom kommer metoderna att erbjudas gymnasiesärskolor och grundsärskolor som en del i deras externa pedagogiska arbete till självkostnadspris.

MALMÖ

Studieförbundet Vuxenskolan
har fått stöd med 899 320 kr
för Integration på riktigt

Projektet syftar till att utveckla en kreativ metod, grundad på evidensbaserat forskningsmaterial, för att minska fördomar, utanförskap och rasism hos ungdomar och därmed stärka demokratin. Målet är att samla ungdomar i högstadiet/gymnasiet, ensamkommande och nyanlända ungdomar för att motivera och inspirera till ett bredare perspektiv för samhället och världen och på så sätt motverka antidemokratiskt beteende. Projektet vill i möjligaste mån få till möten mellan elever som går i skolor i segregerade områden med låg invandring och elever som går i skolor i socioekonomiskt utsatta områden alternativt boenden för ensamkommande och nyanlända.  Målgruppen är ungdomar av alla kön i högstadiet och gymnasiet, 13-19 år samt nyanlända och ensamkommande ungdomar.

Metoden grundar sig i evidensbaserad forskning som visar att fördomar och rasism minskar genom:

1. Perspektivtagande - att sätta sig in i hur någon annan har det och få bredare perspektiv. Detta gör man genom att se på film om aktuella ämnen som flyktingkrisen och rasism. Ungdomarna får skriva imaginära brev till ett flyktingbarn och sätta sig in i hur det är att vara på flykt från t.ex. ett krigsdrabbat land. Breven och berättelserna som skrivs är sedan grunden till låttexter.

2. Kontakt - att komma i kontakt med grupper man vanligtvis inte möter, eller som man känner obehag eller rädsla inför när man möter. Detta tänker man göra genom att spela musik och skapa ihop i grupper som ungdomarna inte vanligtvis brukar umgås i. Det kan både vara inom en skola/fritidsgård eller i samarbete mellan olika skolor med ungdomar från olika kulturer och bakgrunder. Ungdomarna får en naturlig plats att under trygga omständigheter träffa och lära känna personer de vanligtvis inte umgås med.

3. Att i en grupp med medlemmar man inte brukar umgås med, sträva efter gemensamma mål och arbeta tillsammans. Detta gör man genom att skriva, skapa och spela in musik tillsammans. I projektet jobbar man även här med att stärka individernas egen självbild, självförtroende och den egna förmågan genom att skapa tillsammans.

Målet är att utveckla en hållbar kreativ metod så att projektet kan spridas på nationell nivå både inom och utanför Studieförbundet Vuxenskolan.

MALMÖ

Oxie Golfklubb
har fått stöd med 1 331 200 kr
för Tillgänglig Golf - ett treårigt metodutvecklingsprojekt för att tillgängliggöra golfsporten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Projektet syftar till att utveckla ett målgruppsanpassat pedagogiskt material för att tillgängliggöra golfsporten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Ett stödmaterial som vänder sig till assistenter, ledare, ledsagare, lärare, tränare och anhöriga ska utvecklas samt målgruppsanpassade träningsformer. Metoder och material som produceras ska därefter erbjudas idrottslärare, golftränare samt annan personal inom golfsporten. Under projekttiden planerar Oxie Golfklubb att etablera en golfsektion för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Projektets ambition och målsättning är att ytterligare två golfklubbar ska inrätta golfsektioner för målgruppen. 

MALMÖ

Lesbisk Makt
har fått stöd med 2 587 155 kr
för Myter och verkligheter

Projektet syftar till att stärka norrländska hbtqi-ungdomars identitet, psykisk hälsa och känsla av geografisk tillhörighet. Detta görs genom att ungdomarna ökar sitt inflytande över och förankring i sin historia och i konst- och kulturlivet, och också genom att de får stöd i sitt eget skapande. Projektets målgrupp är i första hand unga människor som bor i eller har anknytning till något av de fem norra länen och som identifierar sig som lesbiska eller queer, i andra hand alla ungdomar i Norrland. Projektet kommer genomföra research om lesbisk historia och samtid i Norrland och utveckla ett konstnärligt mentorsprogram. Projektet ska även testa och utveckla metoder för att bygga samhörighet över stora geografiska avstånd samt skapa relationer och samarbeten mellan ungdomar, konstnärer och museiinstitutioner. Projektet genomförs i samarbete med flera museer, mötesplatser för ungdomar och föreningar i Norrland. Projektet väntas resultera i en utställning som turnerar bland samarbetande museer, ett tillhörande pedagogiskt program samt stärkta möjligheter för ungdomarna att själva organisera sig med utgångspunkt i sitt konstnärskap. Efter projekttiden kommer utställningen, mentorsprogrammet och projektets metoder kunna leva kvar inom sökande organisations fortsatta verksamhet samt genom samarbetsorganisationer.

MALMÖ

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
har fått stöd med 1 347 646 kr
för Tjejdriven - kulturfusion på tjejers villkor

Syftet med projektet Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor är att öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv. Genom att skapa en gemensam kulturscen för och med tjejer, en kulturell fusion inom mode, dans och musik vill projektet minska socialt utanförskap, öka inkludering och visa på likheter mellan olika kulturer samtidigt som Tjejdriven utmanar fördomar och skapar debatt. Projektets mål är att ge unga kvinnor möjlighet att mötas över kulturella gränser för att tillsammans skapa en mångkulturell gemenskap. Tillsammans planerar och genomför tjejerna kulturfusioner inom mode, dans och musik på sina egna villkor. Projektet ska arbeta aktivt för att bryta de osynliga strukturer som håller de unga tjejerna tillbaka från att förverkliga sig själva. Projektets primära målgrupp är unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund som är mellan 12-25 år. Projektet strävar efter att nå ut till de mest segregerade och låginkomsttäta områdena i Malmö. Med finansiering och stöd från folkbildningen så kan erfarenheterna från Tjejdriven leva vidare som studiecirklar.

MALMÖ

Drömmarnas Hus Ekonomisk förening
har fått stöd med 1 172 656 kr
för Barnens Skulpturpark på Rosengård

I projektet skapar barn och unga tillsammans med konstnärer och dramapedagoger Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö. Syftet är att barn och ungdomar som bor i området, utifrån sina erfarenheter och berättelser, får uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet genom att skapa permanenta konstverk i sin egen uppväxtmiljö. Målgruppen deltar i planerings- och budgetarbete, framtagande av skisser och modeller, färdigställande av verken, invigning och fortsatt verksamhet i skulpturparken. Målgruppen har även majoritet i projektets styrgrupp. Ett inspirationspaket för parkbesökare samt ett metodmaterial utifrån projektarbetet tas fram. Materialet tillhandahålls av föreningen efter att projektets avslutats. Malmö stad ansvarar för parkens fortsatta drift och underhåll.

MALMÖ

ABF Malmö
har fått stöd med 1 912 500 kr
för Säg det - sen gör det

ABF Malmö vill med projektet Säg det – sen gör det, skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata om känslor. Projektet vänder sig till unga och vuxna personer med psykisk ohälsa med syftet att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Målet med projektet är att skapa större förståelse för känslor och psykisk ohälsa hos målgruppen. Att ge dem verktyg att bejaka, hantera och utrycka sina känslor istället för att stänga av, vända sig inåt eller låta dem komma ut på ett aggressivt eller destruktivt sätt. Projektet kommer inte verka behandlande – utan just förebyggande genom att låta känslor få ta plats i livet och vardagen genom att tillsammans skapa kreativa rum där känslor får ta plats. Projektidén kommer från målgruppen själv, projektet kommer även anställa en representant från målgruppen som kreativ projektledare (som Arbetsförmedlingen bekostar). Projektet kommer även ha en administrativt/handledande projektledare för att stötta upp den kreativa projektledaren. Projektet kommer tillsammans med målgruppen utforska behovet av känsloutrymme genom workshops och känsloläger som kommer mynna ut i metoder. Metoderna kommer spridas genom projektets nätverk och samarbetspartners. Överlevanden kommer ske genom att känslocirklar startar upp runt om i Sverige och att metodmaterialet används i sammanhang där målgruppen befinner sig.

PITEÅ

Föreningsservice i Piteå
har fått stöd med 1 347 016 kr
för Föreningspatrullen

Projektet syftar till att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Målet är att utveckla en verksamhet som erbjuder arbete och sysselsättning utanför daglig verksamhet, genom ett nära samarbete mellan föreningslivet, kommunen och målgruppen. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning som har rätt till daglig verksamhet. I projektet ska lämpliga arbetsuppgifter inom föreningslivet identifieras, deltagare matchas med rätt arbetsplats och få handledning på plats. De deltagare som vill och kan kommer coachas vidare ut på öppna arbetsmarknaden. I projektet ska även friskvårdsaktiviteter för målgruppen utvecklas. Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom föreningen i nära samarbete med kommunen. 

RÅGSVED

Föreningen Svea sträng/Ung utan pung
har fått stöd med 343 500 kr
för Varför så x-trem?
- tilläggsansökan år 1

I projektet vill föreningen med teater som verktyg öka kunskapen hos elever och andra runt dessa om hur extremistiska grupper attraherar och rekryterar, vare sig de är politiska, religiösa eller kriminella. Målet är att deltagarna ska få verktyg för ett kritiskt förhållningssätt till våldsamma rörelser och organisationer, attityder och handlingar. Utmaningen är att nå följarna/rekryterna till våldsbejakande grupperingar så att de kan identifiera och upptäcka maktspelen som vill locka in dem att medverka i olika sekteristiska discipliner och då ta avstånd från att bli delaktiga i dessa grupperingar. Projektet räknar med att göra nedslag på olika skolor i minst 70 kommuner under projektets tre år med föreställningar, workshops och extra föredragshållare anpassade efter orternas specifika behov. Med detta tilläggsbeslut vill projektet ta fram ett omfattande metodmaterial som kan användas av yrkesverksamma inom ungdoms- eller skolverksamhet för att främja demokratin och motverka våldsbejakande extremism, tillsammans med ungdomar i åldern 15-20 år. Utformningen av materialet ska vara anpassat för olika slags verksamheter, men i första hand vara lämpligt för lektionstid i högstadiets åk 9 eller gymnasiets åk 1-3. En särskild handledning för att arbeta med nyanlända ungdomar ska tas fram som komplement. Materialet ska utgöra underlag för minst motsvarande 10 tillfällen.

SKELLEFTEÅ

Sunnanå Sportklubb
har fått stöd med 915 000 kr
för Tuss (Trygghet, Uppmuntran, självförtroende och självtillit)

Projektet syftar till att stärka flickor i åldern 9 - 25 år samt utveckla en metod för ökad inkludering i föreningslivet, anpassad efter Skellefteås lokala förutsättningar. Målet är att starta upp ny verksamhet i nya områden, samt skapa förutsättningar för att målgruppen kan inkluderas i befintliga lag och föreningar. Målgruppen är flickor med utländsk bakgrund i åldern 9 – 25 år, nyanlända samt mer etablerade ungdomar i resurssvaga bostadsområden, som idag inte är aktiva inom föreningslivet. Utöver fotboll ska deltagarna ta del av sociala aktiviteter, föreläsningar, och ledarutbildningar som skapar trygghet, uppmuntran, självförtroende och självtillit (TUSS). Detta ska ge målgruppen verktyg och möjlighet att utveckla en metod och verksamhet med syfte att nå flera i målgruppen och deras föräldrar. Projektet ska arbeta uppsökande i skolor i Skellefteå, samt genom samarbete med Röda Korset nå målgruppens föräldrar. Efter projektet ska metoden dels leva vidare inom föreningens ordinarie verksamhet, samt genom nya verksamheter som kan spridas till flera områden i Skellefteå. Nya ledare ska ha verktyg att leda nya grupper med unga flickor.

SOLNA

Riksförbundet FUB
har fått stöd med 3 319 770 kr
för Min digitala livsplattform Digi-JAG - En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö

Projektet Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö ska utveckla en nätpedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. Modellen och plattformen ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden. Projektet vänder sig i första hand till personer med måttlig utvecklingsstörning. Pedagoger, anhöriga och andra som möter målgruppen i olika sammanhang är projektets sekundära målgrupp. Efter avslutat projekt finns en förvaltningsorganisation för såväl den pedagogiska modellen som för plattformen.

STOCKHOLM

Sveriges Psykologförbund
har fått stöd med 2 030 628 kr
för BU guiden - elevaktiv folkbildning om psykisk ohälsa bland unga

Barn- och ungdomsguiden (BU-guiden) syftar till att ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. I projektet ska 8-10 lokala elevkårer, tillsammans med professionella aktörer sammanställa konkreta verktyg, förslag på åtgärder och hänvisningar till fortsatt stöd. Materialet presenteras i BU-guiden, en ny sektion av webbportalen Psykologiguiden som särskilt vänder sig till målgruppen barn och unga från och med årskurs 6, vårdnadshavare, skolpersonal och andra aktörer som behöver kvalitetssäkrad kunskap. BU-guiden ska innehålla en frågesida där intresserade kan få svar från experter. Efter projektet kommer BU-guiden drivas av Psykologförbundet.

STOCKHOLM

Sveriges Kulturskoleråd
har fått stöd med 2 994 897 kr
för Kulturskolan i storstan - minskat utanförskap genom samverkan

Projektets syfte är att bryta utanförskap och utveckla en mer jämlik kulturskoleverksamhet. Cirka 14 procent av barn och ungdomar är rikssnittet för deltagande i kulturskoleverksamhet. I vissa stadsdelar i våra tre största kommuner är deltagandet endast 2 procent. Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och breddat deltagande samt att skapa nya verksamhetsformer och utbud genom samverkan med civilsamhället. Målgrupp i projektet är unga mellan 6-19 år i å kallade utanförskapsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samverkan är ett bärande koncept i projektet. Man vill pröva en ny metod med samverkansstrateger, en ny stödjande funktion för att stärka kulturskolornas samverkan med civilsamhället som t.ex. idrottsföreningar, barn-och ungdomsföreningar, kulturföreningar, etniska föreningar, funktionshindersorganisationer och trossamfund. Därför handlar projektet mycket om att diskutera, pröva, utvärdera och jämföra nya verksamheter med alla inblandade och mellan de olika orterna. I referensgruppen som lämnar kunskaper och erfarenheter samt bidrar med att sprida kunskap och resultat finns ett antal föreningar, organisationer och kulturskolor. Projektets resultat och erfarenheter kommer att spridas och implementeras i Kulturskolerådets olika forum och till Sveriges alla kulturskolor. Övriga samverkansparter sprider erfarenheterna inom respektive organisation och dess nätverk.

STOCKHOLM

Make Equal
har fått stöd med 1 730 820 kr
för Allierad

Make Equal kommer med projektet Allierad använda sig av all den kunskap, metoder och nätverk som de under de senaste åren arbetat upp. Föreningen kommer genom projekt Allierad skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag. Främst vill projektet skapa en plattform med exempel, verktyg och visa på vilka möjligheter det finns genom att samarbeta för varandras rättigheter. Men projektet kommer även att samla motstånd mot odemokratiska rörelser som vill begränsa mänskliga rättigheter. Projektet vill framförallt nå de unga som på olika sätt redan är engagerade i en rättighetskamp och visa på möjligheten till större samhällsförändring och påverkan om man samarbetar med andra organisationer och rättighetskamper. Tillsammans med en mängd olika organisationer kommer de skapa nätverk för hur man som engagerad ungdom kan vara en bra allierad för en bättre värld för alla. Mycket av projektets aktiviteter kommer ske digitalt, men även fysiska möten runt om i Sverige kommer genomföras. De kommer bland annat ta fram kortfilmer för att pedagogiskt visa hur man som ung och engagerad kan engagera sig i andra ungas kamp för mänskliga rättigheter. Projektet överlever genom den kunskap, metoder och nätverk som arbetas fram under projektets tid. Dessa kommer finnas och erbjudas inom Make Equals befintliga verksamhet. Målet är även att ett antal av projektets samarbetspartners efter projektperioden har inskrivet i sina interna dokument hur deras medlemmar, besökare eller elever kan vara bra allierade och stå upp för egna men också andras rättigheter.

STOCKHOLM

Clowner utan Gränser
har fått stöd med 680 517 kr
för Cirkus för hopp och styrka

Målgruppen för projektet är ensamkommande minderåriga som befinner sig i asylprocessen, asylsökande barn och deras vårdnadshavare samt personal på boenden och i mottagarsystemet. I projektet skapas aktiviteter som syftar till att ta tillvara på den kapacitet och kreativa vilja som målgruppen har och som stärker deras sociala förmågor och möjligheter att utvecklas. De aktiviteter som planeras är föreställningar, workshops och cirkusträning. För barn och deras vårdnadshavare genomförs aktiviteter som blir ett stöd i den situation de befinner sig i och i den framtid de har tillsammans. Inom ramen för projektet skapas metoder, aktiviteter och lekfulla övningar för personal som arbetar i mottagarsystemet för att på ett bra sätt kunna hantera mötet med målgruppen.  Samtliga metoder ska vara uppbyggda på ett sätt som är enkelt för deltagarna att ta till sig. Efter projektets slut kommer metodmaterialet tillsammans med aktivitetsbeskrivningarna att finnas att laddas ned direkt från projektets hemsida.

STOCKHOLM

Astma - och Allergiförbundet
har fått stöd med 1 447 000 kr
för Bra mat för alla – genomförandeprojekt

Astma- och Allergiförbundet genomförde 2016 förstudien Bra mat för alla med medel från Vinnova tillsammans med KI, Centrum för allergiforskning och Livsmedelsföretagen. Förstudiens behovsanalys pekade på behovet av ett nationellt oberoende center som kan sammanlänka forskning, livsmedelsföretag, myndigheter och verka som en bro till och från målgruppen – där målgruppen kan påverka och ge input till – och från deras perspektiv. Syftet är att tillsammans skapa en god livskvalitet för personer som har matallergi. Astma- och Allergiförbundet söker medel för uppstart och utveckling av ett nationellt center som ska drivas som en ideell förening, med och för målgruppen. Syftet är att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och förstå målgruppens behov. Centrets främsta syfte är att hjälpa målgruppen att navigera i en livsmedelsvärld som många gånger är svår att förstå och kan få stora allvarliga konsekvenser om man som individ inte kan tolka informationen på rätt sätt. Det nationella centret ska vara en bro mellan å ena sidan myndigheter och forskning och å andra sidan personer med matallergi. Målet med projektet är att målgruppen, personer med matallergi och överkänslighet för mat får en bättre livskvalitet. Efter projektet ska det nationella centrumet drivas som ideell förening främst genom medlemsavgifter från livsmedelsföretag.

STOCKHOLM

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB)
har fått stöd med 1 664 836 kr
för Lära språk med bilder

Projektet syftar till att ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande. Tillsammans med barn och unga med dyslexi, utarbetar och testar projektet bildverktyg för läs- och engelskainlärning. Materialet utvecklas för bland annat substantiv, verb och adjektiv, men även för ljud i engelska och svenska samt helhetsbilder som beskriver grammatiken i språken. Målsättningen är att skapa en bildbank och material i både tryckt och digital form. Materialet ska vara tillgängligt för alla skolor och även kunna användas i hemmet. Målgruppen är barn och ungdomar från 6 till 15 år, och totalt beräknas cirka 90 barn och unga att delta aktivt i projektet. Efter projekttiden kommer föreningen att förvalta materialet och se till att det sprids för användning i fler skolor.

STOCKHOLM

Johanssons Pelargoner och Dans
har fått stöd med 1 085 742 kr
för Koreografin - interaktivitet, språk och integration. Metodutveckling för normkreativ scenkonst.

Projektet Koreografin vill skapa normkreativa kulturupplevelser där man får möjlighet att mötas bortom språkbarriärer. Ett projekt där man kan skapa tillsammans fast man talar och förstår olika språk. Efter att ha genomfört en lyckad försöksverksamhet under 2016 där deltagarna fick lyssna till instruktioner i varsitt par hörlurar, och på så sätt skapa en dansföreställning vill man nu arbeta på en bredare front med olika scenkonstuttryck och med fler språk som även når ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar. Målen är att:

• översätta föreställningen Koreografin till tio språk och därmed skapa en flerspråkig kulturupplevelse i skärningspunkten mellan jämlikhet, normkreativitet och integration,

• utveckla och sprida en metod för flerspråkig och tillgänglig scenkonst och därmed möjliggöra för fler liknande kulturupplevelser och

• arbeta med integration genom kultur på ett normkreativt sätt genom att nyanlända och etablerade elever deltar i Koreografin tillsammans, alla på sitt eget modersmål.

Målgrupp är elever i grundskolans och grundsärskolans årskurs 4-9, särgymnasiet samt ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar. Målet är att Koreografin ska fortsätta spelas efter projektets slut, och att metoden ska kunna användas av dansinstitutioner och kulturskolor för att skapa nya tillgängliga och flerspråkiga verk. Projektet genomförs i samarbete med Haninge kommun, ABF Stockholms Tolkutbildningar, barn- och ungdomsteatern Unga Klara, Danskonsulenter i Sverige, Kulturskolerådet.

STOCKHOLM

Skyddsvärnet
har fått stöd med 1 966 640 kr
för Ung inlåst

Tillsammans med pojkar och flickor som är placerade på SiS-institutioner vill projektet ta fram en handbok som ska ge ungdomarna en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter de har och vilken typ av hjälp och stöd de kan få samt vilka skyldigheter de har. Materialet i boken kommer att bygga på texter skrivna av ungdomar med erfarenhet av LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och/eller LSU (lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård) samt på intervjuer med lärare och behandlingspersonal på institutioner, myndigheter och jurister. Boken ska även peka på vilka möjligheter till behandling och utbildning som finns och ge tips från unga med erfarenhet av frihetsberövande om vad som hjälpte dem att komma ur gamla destruktiva mönster. I projektet kommer man även att arbeta med de ungdomar som skrivs ut och ge dem utbildning i retorik, hur man föreläser och arbeta med podcastsändningar då ambitionen är att nå samtliga ungdomar på SiS ungdomshem genom spridandet av boken och föreläsningar runt om i landet bland annat på andra institutioner, där de utskrivna ungdomarna är med. Efter projektets slut kommer handboken att fortsätta användas inom SiS.

SUNDBYBERG

Personskadeförbundet RTP
har fått stöd med 1 603 784 kr
för Coaching projektet

Personskadeförbundet RTP ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade. Syftet med projektet är att personer som nyligen förlorat en kroppsdel och är mitt i livet ska kunna träffa en person med egen skadeerfarenhet som ska hjälpa personen med coachning och att vara en förebild. I projektet ska en utbildning och lämplighetsprövning utformas. Kunskap som personer fått genom egen skadeerfarenhet ligger till grund för utbildningen. Projektet ska samarbeta med lämpliga vårdaktörer, som ska bistå med information till patienter och med kunskap. Verksamheten ska efter projektets slut ingå i RTP:s ordinarie verksamhet.

SVALÖV

Fridhems folkhögskola
har fått stöd med 1 475 000 kr
för Den Autodidakta Generationens Akademi

Projektet Den Autodidakta Generationens Akademi ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet. Fridhems folkhögskola driver projektet i samverkan med ett antal skånska folkhögskolor och tillsammans med en grupp 18–25-åringar som ägnar mycket tid åt olika intressen inom vilka sociala nätgemenskaper spelar stor roll. Genom bland annat en labbgrupp som utvecklar pedagogiska metoder ska projektet ta fram och testa terminslånga pilotkurser. Resultaten från arbetet kommuniceras fortlöpande genom en talkshowserie på Youtube. En digital mötesplats skapas för att underlätta samordningsarbetet mellan de medverkande parterna. Skånes folkhögskolor i samverkan driver sedan plattformen och sprider resultaten till andra utbildningsanordnare.

UMEÅ

Föreningen Hjärnkoll Västerbotten
har fått stöd med 711 800 kr
för Välkommen Hemifrån

Hjärnkoll ska tillsammans med ABF och kommunerna i Västerbottens inland utveckla en gruppverksamhet, som vänder sig till personer som på grund av sin diagnos inom autismspektrum, har svårt att komma hemifrån. Man ska utgå från en modell som vuxit fram inom ABF Umeåregionen och pröva hur den modellen kan anpassas till inlandskommunerna i Västerbottens län. Medlemmar i den befintliga gruppen i Umeå kommer att vara aktiva resurspersoner i projektet. Projektet ska erbjuda målgruppen regelbundna träffar som ska vara väl anpassade till, och attraktiva för målgruppen. Syftet med projektet är att skapa en plats för målgruppen där man kan vara och utvecklas tillsammans med andra. På så sätt kommer ensamheten hos målgruppen att minska vilket är positivt för den psykiska hälsan. Efter projektets slut ska verksamheten bli en del av den ordinarie verksamheten i någon av de samverkande aktörerna Hjärnkoll, ABF eller kommunerna.

VISBY

Demokrati för Barns Framtid Gotland (DBF Gotland)
har fått stöd med 1 405 310 kr
för Ungdomskooperativ inom musik och film på Gotland

Föreningen vill skapa en plattform för unga nyanlända på Gotland. Projektet har sin utgångspunkt i entreprenörskap och kreativitet när det gäller att skapa nya arbetstillfällen för ungdomar. Metoden går ut på att ta tillvara den stora potential som finns i ungdomarnas intresse för musik och film i kombination med nya medier och uttryckssätt. Nyanlända ungdomar kommer tillsammans med svenska ungdomar att arbeta med projekt inom musik, film, musikvideos och presentationer. Samarbete kommer att ske med lokala ideella organisationer och skolor. Projektet är tänkt att leva vidare efter projekttiden i en ekonomisk förening/ungdomskooperativ som startas av ungdomarna.

VÅXTORP

Caprifolens voltigeklubb
har fått stöd med 1 091 941 kr
för Hästen talar alla språk

I projektet Hästen talar alla språk ska man arbeta tillsammans med barn och unga som dels redan är engagerade i voltigeklubben Caprifolen och dels nyanlända barn och unga samt barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Syftet är att arbeta utifrån KASAM-metoden (KASAM betyder känsla av sammanhang och syftar till att arbeta för att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det man gör) med framtagandet av musikaler där hästar och voltige används. Tillsammans ska man inom projektet överbrygga språkliga, kulturella och kognitionsmässiga olikheter. Målet är att skapa en verksamhet där unga känner sig delaktiga och förstår alla steg i en verksamhet, även om de har olika erfarenheter, språk och funktionsförmåga. Inom projektet kommer det finnas olika delar för målgruppen att engagera sig, det kan vara dekor, musik, voltige eller något annat. Det är de unga som gemensamt formar, skapar och bestämmer vad och hur de vill genomföra projektet. Projektet kommer överleva genom att man fortsätter använda metoderna inom verksamheten och sprida den inom andra idrotts- och ungdomsverksamheter. Metoderna sprids av bland annat SISU och Svenska ridsportsförbundet.

ÖSTERSUND

Jämtland Härjedalens skidförbund
har fått stöd med 4 163 560 kr
för Xtra Care

Jämtland-Härjedalens Skidförbund (JHSF) har initierat ett omfattande projekt i syfte att minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år. Insatsen står på de tre benen Forskning, Behandling och Proaktivitet. Arvsfonden finansierar det ben som fokuserar proaktiva insatser mot målgruppen, idrottsföreningar, ledare, föräldrar, skidgymnasier, idrottsuniversitet m.fl. Målet är att, med stöd i evidensbaserad forskning och målgruppens erfarenheter, öka kännedomen om psykisk ohälsa, stärka kunskapen om preventiva åtgärder och utveckla fungerande arbetsmetoder som förhindrar psykiska funktionsnedsättningar och stärker individens självkänsla. Projektet samarbetar med aktuell forskning, idrottskliniker, Svenska Skidförbundet och Riksidrottsförbundet. Under projektet kommer JHSF att utveckla en modell för spridning av preventiva arbetsmetoder i Jämtland-Härjedalens skidföreningar men ett vidare mål är att göra metoderna tillgängliga för såväl alla skidföreningar i Sverige som för andra specialidrottsförbund där psykisk ohälsa är ett lika stort och växande problem. Metoderna ska presenteras i en webbportal för kunskapsspridning och information. Portalen är tillgänglig för alla oavsett idrott och ska även användas i syfte att bidra med målgruppserfarenhet i debatten, påverka beslutsfattare och minska stigmatiska upplevelser av psykisk ohälsa. Projektet som helhet ska även ha bidragit till att traditionella idrottskliniker ökar sin kunskap om somatiska sjukdomar och erbjuder utövaren behandling för psykiska besvär likväl som för korsbands- eller muskelskador.

Fortsatt projektstöd (år 2)

FALUN

Jeunesses Musicales Sverige, JMS
har fått stöd med 1 154 380 kr
för Songlines
- tilläggsansökan år 2

I bred samverkan med många aktörer utvecklar projektet metoder och strategier för att nå, möta och engagera nyanlända ungdomar. Över hela landet ges unga nyanlända, i första hand ensamkommande, tillgång till musikaktiviteter. Projektet involverar såväl de som bor i boenden för nyanlända som de som bor i familj. Arbetet tar sin utgångspunkt i den starka tradition som Sverige har av att erbjuda unga människor musikaktiviteter. I samarbete mellan många olika organisationer utvecklas metoder som innebär ökade möjligheter till integration genom utövandet av musik. Projektet genomför på olika orter workshoppar på boenden, skolor och i miljöer där ungdomar som nyligen kommit till vårt land återfinns. Syftet med dessa workshoppar är att visa på det lokala utbudet. Ungdomarna ges i projektet stöd för att delta i musiklivet som musiker, volontärer och arrangörer. Under första året har metoderna utvecklats i sex regioner. Under andra och tredje året sprids projektet till resten av landet. Som stöd i spridningsarbetet tas det bland annat fram filmer och en rapport. Efter projektets slut blir Songlines ett program inom den internationella organisationen Jeunesses Musicales International. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet Songlines att få möjlighet att bemanna organisationen med utgångspunkt i de behov och erfarenheter som växt fram under det första året och som inneburit en oväntat stor efterfrågan på de tjänster som projektet börjat utveckla. Songlines förstärks med sammanlagt 1,5 tjänst som fördelas på projektledare, kommunikatör och eventproducent. Dessutom ges utrymme för att styr- och projektgrupperna oftare ska kunna träffas samt att ytterligare ett län får ansluta till projektet redan under år två. Vidare kompenseras projektet för de merkostnader avseende akuta kommunikationsinsatser som uppstod i och med att artisten Sting valde att skänka Polarprispengarna till projektet i juli 2017.

GÖTEBORG

Bräcke diakoni
har fått stöd med 1 626 773 kr
för Hundförskolan Volontären

Syftet med projektet är att främja möjligheterna för målgruppen att få anställning och sysselsättning inom hunddagis. Målsättningen är att tillsammans med målgruppen starta och utveckla en verksamhet som erbjuder ett fullt ut tillgängligt hunddagis, en besöksverksamhet och en utbildningsverksamhet. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning, främst rörelsehinder och ofta i kombination med kognitiv funktionsnedsättning. Under projektet ska verksamheten byggas upp tillsammans med målgruppen. En anpassad utbildning inom hund- och djurvård ska tas fram. Efter projektet ska det finnas en verksamhet som erbjuder arbete och praktikplatser för målgruppen. Den ska finansieras av intäkter från hundägare som köper platser för sina hundar, och av intäkter från offentlig sektor genom arbetsträningsplatser.

Fortsatt projektstöd (år 3)

ENSKEDE

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
har fåt stöd med 1 488 965 kr
för Hälsoverkstan (f.d. Bättre folkhälsa)

Projektet ökar kunskaperna om hälsa och förbättrar därigenom hälsosituationen för personer med dövblindhet. Ett material tas fram som ger personer med dövblindhet vägledning och verktyg för egna aktiviteter för bättre hälsa. Projektet producerar även en handledning för personal inom rehabiliteringen som beskriver lämpliga aktiviteter och hur man kan motivera och instruera en person med dövblindhet. Arbetet sker genom FSDB:s distriktsförbund och i samarbete med de folkhögskolor som erbjuder kurser för personer med dövblindhet. Efter projektets avslut fortsätter landstingens dövblindteam och rehabiliteringspersonal att använda materialet. FSDB ansvarar för sitt eget material samt för uppdateringar av landstingens material samt bistår med expertkunskap vid fortbildningsverksamhet.

GÖTEBORG

Riksförbundet Huntingtons sjukdom
har fått stöd med 519 468 kr
för RHS jobbar på kreativa vägar för att möta ny målgrupp
- tilläggsansökan år 2

Projektet syftar till att pröva nya vägar och metoder för att höja kunskapsnivån kring sjukdomen för personer med Huntingtons sjukdom, anhöriga samt vården. Detta sker genom ett ökat samarbete med vård och assistansbolag samt genom anpassade e-learning certifierade utbildningar. Efter projektslut ansvarar föreningen för att utbildningsmaterialet uppdateras samt att det sprids vidare till målgruppen, deras anhöriga, till assistansbolag och vården. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet, som är inriktat på digitala lösningar, att kompletteras så att personal inom sjukvården och målgruppen får omedelbar kunskap om Huntingtons sjukdom vid bland annat besök inom sjukvården.