Projektstöd december 2019

Vid årets sjätte och sista sammanträde, den 11 december, fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 99 miljoner kronor till 28 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade projektstöd.
Senast uppdaterad: 19 december, 2019 - 14:24

För att se listan med beslutade lokalstöd i december 2019 följ länken längst ned på sidan.

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

NYA PROJEKT

BOLLNÄS

Ideella föreningen Lokomotiv
har fått stöd med 1 308 450 kronor
för Tala om tystnad

Tala om tystnad är ett nationellt projekt som ska lyfta frågor och sprida kunskap kring diagnosen selektiv mutism. Målet med projektet är att barn med selektiv mutism ska få bättre stöd och hjälp, såväl i familjen som av skola och vård. Projektet ska producera olika informations- och kommunikationsmaterial som vänder sig till målgruppen, dess anhöriga och till personer som i sina professioner möter målgruppen. Man kommer att arrangera fysiska och digitala träffar för målgruppen. På några orter i landet kommer man att samverka med skola och vård för att hitta bra strukturer att stötta målgruppen. Projektet ska verka för att en ny nationell brukarorganisation bildas för personer med selektiv mutism och deras anhöriga. Efter projektets slut ska aktiviteterna fortsätta att bedrivas i den nya organisationen.

GÖTEBORG

Föreningen Grunden i Göteborg
har fått stöd med 2 051 700 kronor
för Leva Livet och äga sin vardag i BmSS - ett projekt om mänskliga rättigheter i vardagen

Föreningen Grunden i Göteborg ska utveckla metoder och verktyg för att stärka medinflytandet för personer med funktionsnedsättning som bor i Göteborgs Boenden med Särskild Service (BmSS). Tillsammans med personal och brukare ska projektet ta fram en rad aktiviteter som syftar till att öka kunskapen om och stärka de mänskliga rättigheterna för målgruppen. I projektet utvecklas en enkel app som målgruppen kan använda för att öka den sociala integrationen mellan dem. Där ska även tips om olika aktiviteter presenteras. Göteborgs stad ska använda erfarenheter från projektet i utvecklingsarbetet kring BmSS.

GÖTEBORG

Stiftelsen Ekocentrum
har fått stöd med 1 138 250 kronor
för Hållbar utveckling med nya svenskar

Projektet syftar till att öka kunskapen om de globala målen och Agenda 2030 hos pedagoger och unga elever inom SFI-undervisningen. Projektet ska även bidra till att öka kompetensen inom målgruppen nyanlända ungdomar för att göra bra och hållbara val. Inom ramen för projektet deltar målgruppen med kunskaper och färdigheter från sina respektive hemländer. En lärarhandledning ska tas fram och spridas till andra SFI-lärare, organisationer och skolor. Handledningen kommer att finnas tillgänglig digitalt för nedladdning.

HALMSTAD

RBU Halland
har fått stöd med 1 022 880 kronor
för E-sportprojekt

RBU Halland ska, tillsammans med ABF och flera e-sportsföreningar, utveckla metoder och redskap som gör det möjligt för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar att delta i olika e-sportssammanhang. Genom att skapa digitala och fysiska kontaktytor vill projektet minska det sociala utanförskapet som målgruppen ofta upplever. Målet är dels att introducera e-sporten för målgruppen och produktanpassa spelverktygen, dels att starta olika varianter av ligaspel. Efter projektet ska RBU och ABF sprida metoden i hela Sverige genom studiecirklar och ett aktivt deltagande i etablerade e-sportsammanhang.

HELSINGBORG

Socialförvaltningen, Helsingborgs stad
har fått stöd med 1 235 771 kronor
för Familjen läser

Detta projekt är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad och paraplyorganisationen InvaSam och syftar till att barn, i åldern 5-7 år, med illitterata föräldrar ska få bättre förutsättningar att lyckas i skolan samt att föräldrarna lär sig läsa och ökar sina möjligheter att bli en så bra skolförälder som möjligt. Det övergripande målet är att föräldrar med liten eller ingen skolgång ska ges bättre förutsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra och att deras barn ska få bra framtida levnadsvillkor genom att de ges ett stärkt självförtroende när det gäller att klara skolan bra. Modellen som tas fram kommer att implementeras i Helsingborgs stads verksamhet och spridas över landet.

JOHANNESHOV

Riksförbundet Attention
har fått stöd med 2 754 461 kronor
för Åldras och må bra med ADHD

Projektet Åldras och må bra med ADHD ska utveckla och sprida metoder och redskap för ökad delaktighet och inflytande i samhället för äldre personer med ADHD. I projektet ska personer över 60 år med ADHD få ta fram verktyg som ökar deras möjlighet att leva ett bra liv med god hälsa när de går in i åldrandets särskilda utmaningar. Mycket av den struktur som finns inom ramen för ett arbetsliv går ofta förlorad när en person går i pension. Om personen har ADHD blir denna övergång till ett friare pensionärsliv ofta extra besvärlig. Ett av verktygen som tas fram i projektet blir Seniorguiden, som innehåller råd och tips om bra sätt att möta vardagssituationer och samhällskontakter. Studiecirklar och material som produceras ska även kunna användas av målgruppens anhöriga, pensionärsorganisationer, personal inom vård och omsorg samt beslutsfattare med inflytande över hur samhällets stöd utformas. Attention kommer efter projektets avslut att tillhandahålla och löpande uppdatera materialet. Studieförbundet Vuxenskolan kommer att fortsatt erbjuda studiecirklar utifrån materialet och samverkande kommuner och regioner kommer att inkludera projektet i sina ordinarie verksamheter.

JOHANNESHOV

NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
har fått stöd med 2 678 579 kronor
för Rätt till inflytande!

Syftet med projektet är att stärka egenmakten och minska självstigmatisering hos patienter och anhöriga med erfarenhet av rättspsykiatri. Projektet ska inspirera patienter att bli mer delaktiga i vården, både i sin egen vård och i utveckling av vården. Detta för att skapa bättre möjlighet till återhämtning, mer framtidstro och för att vara bättre rustade att komma vidare efter utskrivning. Projektet ska möjliggöra för anställda inom rättspsykiatrin att pröva olika metoder för att skapa delaktighet och inflytande för patienterna och ta del av kunskap som utvecklar vården i mer personcentrerad riktning för bättre resultat. Projektet riktar sig till patienter som vårdas på rättspsykiatriska klinikerna, patienter inom öppen rättspsykiatrisk vård och personer med tidigare erfarenhet av rättspsykiatrisk vård. Projektet ska genomföras i nära samarbete med tillsammans med ett flertal rättspsykiatriska kliniker. Efter projektets slut avses verksamheten fortsätta hos de samarbetande parterna med stöd av NSPH.

JÅHKÅMÅHKKE/ JOKKMOKK

Bágo cálliid siebrie
har fått stöd med 1 210 870 kronor
för Giehtogiella

Projektet Giehtogiella ska utveckla metoder och verktyg för användning av berättande och jojk i samiska barns och ungdomars språk- och identitetsutveckling. Samiska ungdomar får utforska hur samer och andra urfolk arbetat med att föra berättartraditioner vidare. Ungdomarna utbildas i att intervjua, samla in och dokumentera traditionellt samiskt berättande och jojk samt får stöd i att arbeta pedagogiskt tillsammans med barn. De unga berättarna får sedan resa runt till skolor och bibliotek i hela Sápmi för att tillsammans med samiska barn arbeta med berättelser och jojk. En handledning tas fram som bland annat kommer att användas i lärarutbildningar. Handledningen kommer tillsammans med övrigt material som tas fram att göras tillgängligt på föreningens webbplats. Samverkansparterna tar omhand projektets resultat i sina ordinarie verksamheter. Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi införlivar berättande och jojk inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Tjállegoahte har grundfinansiering från Sametinget, Jokkmokks kommun, Statens kulturråd med flera.

JÖNKÖPING

Funktionsrätt i Jönköpings län
har fått stöd med 88 991 kronor
för Nygammal på nätet (Ålder är inget hinder)

Projektet syftar till att minska det digitala utanförskapet, underlätta vardagen och öka delaktigheten för äldre personer med neuropsykiatriska, fysiska och medicinska funktionsnedsättningar. Projektet ska erbjuda målgruppen kunskaper i hur man hanterar betalningar och transaktioner via internet samt hur man gör beställningar och bokningar av vårdtjänster och mediciner etc. De aktiviteter, metoder och tillvägagångssätt som utvecklas under projekttiden och visar sig fungera ska drivas vidare som en del av Funktionsrätt Jönköpings reguljära verksamhet efter projekttiden. Med detta tilläggsbeslut kommer Funktionsrätt Jönköping att kunna säkerställa att man har personalresurser för att kunna genomföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

MALMÖ

Synskadades Riksförbund Skåne
har fått stöd med 1 158 900 kronor
för Övergång skola arbetsliv

Projektet syftar till att underlätta övergången mellan skola och arbete för unga med synnedsättning. Målet är att ta fram ett digitalt verktyg som vägleder i övergången från skola till arbete och som gör att fler från målgruppen kommer in på arbetsmarknaden. Genom intervjuer och olika arbetsgrupper ska framgångsfaktorer och hinder identifieras. Grupperna ska bestå av personer i olika livssituationer: ungdomar som snart ska eller nyligen har slutat skolan, ungdomar som gått ut skolan för ett par år sedan och personer som har haft arbete eller varit arbetslösa en längre tid. Professionella deltar i vissa träffar och bidrar med sin kunskap och erfarenhet. Arbetet ska resultera i ett digitalt verktyg som ska fungera som vägledning för användarna. Det ska finnas i två versioner, en som riktar sig direkt till målgruppen och en som riktar sig till professionella runt målgruppen. Efter projektet ska verktyget fritt kunna användas av målgruppen och professionella. Synskadades Riksförbund kommer använda projektets erfarenheter och resultat i studiecirklar samt ansvara för spridning och uppdateringar.

MALMÖ

Artscape
har fått stöd med 1 093 731 kronor
för Artscape - Gemensamt skapande för barn och unga

Projektets ska utveckla en pedagogisk metod där barn och unga arbetar med kollektivt skapande av gatukonst som ett verktyg för att förstå demokratin och utveckla sin delaktighet och sitt inflytande i samhället. Tillsammans med erfarna konstnärer deltar målgruppen i hela processen från förprojektering och genomförande till marknadsföring och invigning. Under projektet genomförs 30–40 workshoppar över hela landet som resulterar i permanenta konstverk. En handbok tas fram som ger stöd för dem som vill arbeta med metoden. Projektet lever vidare genom projektägarens och samverkansparternas ordinarie verksamheter. Dessa tar även ansvar för handbokens fortsatta spridning.

STOCKHOLM

Rädda barnen
har fått stöd med 2 964 704 kronor
för Starka mammor - trygga barn

Projektets syfte är att bidra till att nyanlända barn till ensamstående mammor ska få växa upp i en trygg och utvecklande miljö, känna till sina rättigheter och delta i sociala aktiviteter tillsammans med sin mamma. Målen i projektet är att utveckla ett målgruppsanpassat stöd för ensamstående mammor i migration och deras barn, samt öka kunskapen om målgruppens situation. Inledningsvis genomförs intervjuer med barnen och mammorna för att kartlägga deras intressen och behov. Mammorna kommer att få föräldraskapsstöd på både grupp- och individnivå. Genom seminarier, föreläsningar, utbildningar och en podcast bidrar projektet till att fylla den kunskapslucka som finns kring behoven bland ensamstående mammor i migration. Efter projekttiden kommer barnen i projektet att få en tryggare uppväxt och familjen kan utveckla ett större socialt nätverk. Det kommer även att finns ett anpassat föräldraskapsstöd till nyanlända ensamstående mammor som är utformat efter barnens behov. Verksamheten kommer att drivas vidare av Rädda Barnen tillsammans med kommuner eller andra lokala aktörer.

STOCKHOLM

My Human Rights
har fått stöd med 1 759 750 kronor
för Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

Syftet med projektet är att stärka barns och ungas kunskap om sina rättigheter samt förebygga kränkningar gentemot målgruppen. Det övergripande målet är att ge målgruppen tillräckliga kunskaper om barnkonventionen så att de har möjlighet att hävda sina rättigheter. Metoden för att åstadkomma detta är en digital, interaktiv kunskapsplattform där artiklarna i barnkonventionen förklaras på ett enkelt och jag-stärkande sätt. Den primära målgruppen är barn, med eller utan funktionsnedsättning i åldern 8-15 år. Sekundär målgrupp, som ska kunna använda samma verktyg, är vuxna som i sin yrkesroll och profession möter barn. Den digitala plattformen utvecklas i nära samarbete med målgrupperna under hela framtagningsprocessen. Verktyget ska vara kostnadsfritt och tillgängligt på dator, surfplatta och mobiltelefon. Efter projekttiden kommer sökande förening att driva den digitala plattformen och svara för dess utveckling. 

STOCKHOLM

Riksföreningen Äldres Hälsa
har fått stöd med 1 442 948 kronor
för Hälsoprojektet - för och av äldre

Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre. Målet är att ta fram nya metoder och arbetssätt som motverkar ensamhet och isolering som ska användas på äldreboenden, dagverksamheter och inom hemtjänst. Projektet genomförs i samarbete med verksamheter för äldre i sex kommuner. Målgruppen och professionella ska arbeta tillsammans med att utveckla metoderna. De ska inspireras av arbetssätt från USA och Spanien, till exempel tv-spel för att få igång fysisk aktivitet och gruppaktiviteter för att motverka ensamhet. De nya metoderna testas sedan ute i verksamheterna och utvecklas löpande utifrån feedback från målgrupp och professionella. Efter projektet ska arbetssätten leva vidare hos samarbetsorganisationerna och inom föreningen. Metoderna ska även spridas till andra kommuner och organisationer som vill arbeta på liknande sätt. Föreningen kommer erbjuda utbildningar och informationsmaterial för fortsatt spridning.  

STOCKHOLM

Civil Rights Defenders
har fått stöd med 4 195 848 kronor
för Tvångsvårdad men inte utan rättigheter

Syftet med detta projekt är att komplettera, stärka och utveckla befintliga verksamheter och ge enskilda större möjlighet att få stöd i samband med människorättskränkningar inom den slutna tvångsvården. Projektets ena syfte är att skapa en kunskapsbank genom att utveckla en metod för systematisk inhämtning av uppföljningsbara data samt identifiering och analys av såväl framgångsfaktorer som människorättskränkningar i låsta institutioner. Ett andra syfte är att utveckla verktyg för påverkansarbete för att främja mänskliga rättigheter, människorättsbaserade arbetssätt och möjligheter till upprättelse när kränkningar identifieras. Målgruppen för projektet är personer som på grund av allvarlig psykisk ohälsa eller andra skäl hamnat inom någon av landets tvångsvårdsinstitutioner. Genom att alla delar av projektet sker i samarbete med dels individer med egen erfarenhet av tvångsvård och dels med organisationer och berörda aktörer, såsom patientnämnder och advokater som företräder målgruppen, byggs det upp en långsiktig hållbarhet från start. Projektet genomförs i samverkan med ett antal funktionshindersorganisationer.

VÄXJÖ

ABF Södra Småland
har fått stöd med 893 867 kronor
för Minnas Tillsammans


Projektet syftar till att stärka och berika vardagen för boende på demensboenden genom att utbilda personer inom ideella sektorn till aktivitetsledare. De utbildade aktivitetsledarna ser till att de boende får regelbundna, individanpassade aktiviteter. Projektet inleds på två demensboenden, ett i Växjö och ett i Tingsryds kommun. Kontakten, samtalet och mötet mellan de boende, aktivitetsledarna och studieförbunden kommer att vara fokus i metodutvecklingsarbetet. Efter testperioden ska metoden testas på flera demensboenden i bl.a. Alvesta, Tingsryd, och Uppvidinge kommun. Arbetsmetoden ska dokumenteras och sammanställas för att därefter spridas via nationella konferenser. Även den framtagna ledarskapsutbildningen ska erbjudas nationellt via ABF och samarbetspartnernas kontaktnät.

ÖREBRO

Cykelklubben Armkraft
har fått stöd med 968 086 kronor
för Vi slutar aldrig cykla!

Projektet ska utveckla en utbildningsmodell där äldre personer med funktionsnedsättning får möjlighet att börja med paracykling. Upplägget är en kurs över två terminer där deltagarna börjar med träning inomhus i hall för att sedan fortsätta utomhus, först på rundbana och därefter ute i trafiken. Praktiska övningar varvas med teori och deltagarna får även utbildning i hur man bör agera ute i trafiken samt vilka regler som gäller. Modellen utvecklas i Örebro som är en utpräglad cykelstad där många använder cykeln dagligen under sin uppväxt och i sitt yrkesverksamma liv. Det är sedan vanligt att människor upphör att använda cykeln i högre ålder, ofta för att åldersrelaterade funktionsnedsättningar försvårar eller gör cyklingen omöjlig. En handbok tas fram som sedan tillhandahålls av föreningen och samverkansparterna. Projektet fortsätter inom ramen för CK Armkrafts ordinarie verksamhet och en särskild seniorsektion bildas inom klubben. Den fortsatta verksamheten finansieras med medlemsavgifter och bidrag.

TILLÄGGSBESLUT

JÖNKÖPING

Funktionsrätt i Jönköpings län
har fått stöd med 88 991 kronor
för Nygammal på nätet (Ålder är inget hinder)

Projektet syftar till att minska det digitala utanförskapet, underlätta vardagen och öka delaktigheten för äldre personer med neuropsykiatriska, fysiska och medicinska funktionsnedsättningar. Projektet ska erbjuda målgruppen kunskaper i hur man hanterar betalningar och transaktioner via internet samt hur man gör beställningar och bokningar av vårdtjänster och mediciner etc. De aktiviteter, metoder och tillvägagångssätt som utvecklas under projekttiden och visar sig fungera ska drivas vidare som en del av Funktionsrätt Jönköpings reguljära verksamhet efter projekttiden. Med detta tilläggsbeslut kommer Funktionsrätt Jönköping att kunna säkerställa att man har personalresurser för att kunna genomföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

UPPSALA

FUB Uppsala
har fått stöd med 1 043 960 kronor
för Ge makten vidare

Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral” som tar utgångspunkt i vad deltagarna vill, vet, kan och är intresserade av att utvecklas inom. Deltagare kommer bland annat att få arbeta med administrativa uppgifter på FUB:s kansli, med kompetensutveckling och med förmedling av arbete och fritidsaktiviteter. Alla deltagare får utifrån förmåga, kunskap och erfarenhet bidra till det intressepolitiska arbetet för ökad egenmakt och inflytande över beslutsprocesser på individ-, organisations- och systemnivå. Projektet syftar till att rusta och förse personer med utvecklingsstörning med makt och inflytande samt att bidra till att utveckla nya arbetsformer och organisatoriska strukturer som understödjer det man vill uppnå. Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med ytterligare ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna förvalta sina resultat under tiden som implementering sker i Uppsala kommun. Efter projektets slut tar Uppsala kommun helt över ansvaret för att driva, fortsatt implementera och sprida resultaten i form av den samtalsmodell, brukarrevision och sambandscentral som utvecklats. Tack vare tilläggsbeslutet ges projektet även möjlighet att under ett extra år sprida resultaten till fler kommuner i Sverige.

VISBY

Boxen IF
har fått stöd med 342 437 kronor
för Allas rätt till fysisk aktivitet genom hela livet

I projektet Allas rätt till fysisk aktivitet genom hela livet ska föreningen utveckla träningsmetoder för målgrupper med behov av särskilt anpassad fysisk träning. Projektet hämtar inspiration från den amerikanska organisationen och träningsmetoden Rock Steady Boxing, som har utvecklat en modell med boxningsträning för personer med Parkinson. Boxens IF ska vidareutveckla modellen till att nå fler diagnosgrupper och funktionsnedsättningar. Träningen ska anpassas till det specifika behovet varje grupp har, boxning har till exempel visat sig vara bra för personer med Parkinson och styrketräning för personer med cancer. Syftet med projektet är att anpassa och skapa fysiska aktiviteter, med hänsyn till diagnos och funktionsnedsättning, för ett friskare allmäntillstånd och en upplevelse av en inkluderande miljö. Föreningen Träningsboxen Visby avser att fortsätta med aktiviteterna i projektet som en del i föreningens ordinarie verksamhet. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna täcka lönebikostnader som inte kommit med i den ursprungliga budgeten samt kostnader för att utveckla poddar som man börjat med och som blivit uppskattade av målgruppen. Tilläggsbeslutet innebär dessutom att projektet förlängs med ett tredje år. Bedömningen är att ett tredje år ökar möjligheten för att projektets resultat och verksamhet kan leva vidare efter projekttiden. 

VÄXJÖ

Ulriksbergskyrkan
har fått stöd med 209 250 kronor
för Neighbourhood

Detta projekts syfte och mål är att inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott synsätt gentemot samhället och livet. Målsättningen är att projektet ska ge ungdomar mellan 13-21 år förbättrade skolresultat, utbildning, ledarträningar och ökade möjligheter att få arbete och en väg in i föreningslivet. Bland annat kommer man att ta fram en motiverande och inspirerande app liknande de mobilspel som unga är vana att spela. Där kan unga få i uppdrag att göra läxor, praktik och/eller ledarträning som genererar poäng, vilka de sedan kan använda för att köpa en plats till events/aktiviteter som arrangeras. Verksamheten som tas fram kommer att drivas vidare av kyrkan och dess samarbetspartners. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att utöka till en heltids ungdomstjänst redan år ett samt kunna utveckla designen av den mobilapplikation som ska tas fram i projektet.

ÖSTERSUND

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund
har fått stöd med 1 131 080
för Idrottens ledarbank

Idrottens ledarbank syftar till att underlätta för idrottsföreningar att rekrytera unga ledare och för ungdomar att hitta ledaruppdrag. Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är projektägare men initiativet kommer från ungdomar som vill engagera sig i olika verksamheter med varierande uppdrag så som tränare, ledare, ledsagare eller assistenter. Det övergripande målet är att säkerställa återväxten av ideella ledare inom idrotten genom att utveckla en digital anslagstavla där föreningar och enskilda individer matchas mot varandra och därmed kortar rekryteringsprocessen. Projektet är ett samarbete mellan Jämtland-Härjedalens (J-H) Idrottsförbund, Parasport J-H, Rädda barnen J-H, SISU Idrottsutbildarna, Idrottens ungdomsråd J-H, integrationskoordinatorerna J-H och länets idrottsföreningar. Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ytterligare ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna etablera webbportalen i Jämtland-Härjedalen samt verka för att sprida metoden till andra idrottsdistrikt.