Projektstöd februari 2017

Den 22 februari 2017 fördelade Arvsfonden 252 miljoner kronor till 88 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade projektstöd - nya projekt år 1 och projekt med fortsättningsstöd för år 2 och 3.
Senast uppdaterad: 24 februari, 2017 - 21:03

Länk till beslutade Lokalstöd februari 2017 finns under Länkar nederst på denna sida.

Nya projekt (år 1)

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

ANGERED

Hammarkullens Folketshusförening
har fått stöd med 902 596 kr
för Min resväska

Projektet Min resväska syftar till att förbättra förutsättningarna för nyanlända barn att känna sig trygga, sedda, få kompisar och göra kreativa aktiviteter under professionell ledning. Målet är att barnen tillsammans fyller en resväska med bland annat film och fotobok och därefter presenterar och sprider den till lärarstudenter, skolor och andra aktörer som möter nyanlända barn. Målgruppen är barn i ålder 6 -11 år, både nyanlända barn och de som är etablerade i det svenska samhället. I projektet ingår även äldre barn, med tidigare erfarenhet av foto och film, som mentorer för de yngre barnen. I samarbete med lärarutbildningen på Göteborgs Universitet kommer barnen få bekanta sig med universitetet och studenter samt ges möjlighet att presentera sina berättelser. Projektet visas vid Hammarkullens kulturvandring. Efter projekttiden kommer den metod som har tagits fram kunna användas inom Hammarkullens Folketshusförenings nätverk, samt spridas till kulturskolor och andra föreningar som möter målgruppen nyanlända barn.

BROMMA

IFAH Stockholm
har fått stöd med 849 500kr för
Boccia för ungdomar med gravare funktionsnedsättningar

IFAH (Idrottsföreningen för alla handikappade) vill i samarbete med föreningen Tranan HIK öka intresset för boccia i Stockholm och Mälardalen. Båda föreningarna erbjuder idag boccia i sin ordinarie verksamhet, men det finns inte längre några aktiva ungdomar. Genom att besöka Rh- skolor, särskolor och rehab anläggningar och visa hur man spelar boccia vill man väcka ett intresse för sporten. Projektet ska även arbeta för att andra föreningar, som idag inte vänder sig till personer med funktionsnedsättningar, startar boccia-verksamhet. För att kunna erbjuda fler en möjlighet att prova på behöver föreningarna kunna köpa in bocciarännor och bocciaspel. Materialet ska lånas ut. Målet är att öka intresset för boccia, med minst 40 nya aktiva unga spelare och minst 10 nya ledare.

Projektet ska bedrivas i samverkan med föreningen Tranan och Stockholms Parasportförbund.

FALSTERBRO

Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek
har fått stöd med 1 650 250kr för
IHART

Syftet med projektet är att utveckla och skapa en positiv syn på hälsa tillsammans med barn och ungdomar. Målsättningen är att få barn och ungdomar delaktiga i sin hälsa och sin livssituation, att skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap samt arbeta för respekt för sin egen hälsa. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 6-25 år som har en osund syn på sin hälsa. Inom ramen för projektet ska det utvecklas ungdomsgrupper, organiserade som studiecirklar inom vilka ungdomar ska lära sig om hälsa och ha olika rörelseaktiviteter. Ungdomsgrupperna ska också genomföra läger samt utveckla ett socialt forum på nätet där barn och unga kan mötas och bryta sin isolering. Projektet genomförs inledningsvis i Skåne och sprids sedan nationellt. Arbetsmetoderna kommer att integreras i HOBS lokalföreningar.

GÖTEBORG

Stiftelsen Gyllenkroken
har fått stöd med 2 048 052kr för
Musical bridges

Målet är att producera en musikal, av och med kulturutövare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samarbete med etablerade utövare från Göteborgs universitet Musikallinjen, Filmbryggan, Västsvenska musikakademin m.fl. Deltagarna ökar sina kunskaper, utökar sina nätverk, bryter stigma och är en del av ett kvalificerat projekt. Musikalen baseras löst på de artiklar, erfarenhetsberättelser och utställningsmanus som arbetades fram under projekt Inre rum (Arvsfonden 2007 - 2010) och nya texter kompletterar. Samarbete kring musikalens alla delar sker med etablerade aktörer exempelvis kompositör, arrangör, dramatiker, musiker, artister, scenograf m.fl. Arbetet med musikalen filmas dokumentärt, deltagarna arbetar i öppna dynamiska grupper och lär sig film och teknik.  Korta avsnitt publiceras på sociala medier och materialet blir en dokumentärfilm i slutet av projektet. Den färdiga uppsättningen på scen filmas. Detta ger två olika filmer. Under projektet produceras enkla dokumentära kortfilmer av deltagare med egna erfarenheter om eget skapande om som en väg till återhämtning från psykisk ohälsa. Efter projektet kommer musikalen finnas tillgänglig och kan uppföras i olika sammanhang enl. avtal om uppföranderätt. Erfarenheter och metod sprids via nya uppföranden, filmerna sprids, visningar med föreläsningar ordnas och en bok om projektet sammanställs. Musik och filmer finns publicerade på nätet under att fritt användas. Gyllenkroken arbetar under projektet för att starta en permanent musikutbildning för målgruppen i samarbete med en folkhögskola.

GÖTEBORG

Bräcke diakoni
har fått stöd med 2 069 394kr för
Vuxensyskon

Vuxensyskon är ett anhörigprojekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar hos vuxna personer som har syskon med funktionsnedsättning. Målet är att skapa stöd till en grupp, som tidigare inte har uppmärksammats, med information, samtalsstöd och checklistor. Projektet kommer att ta fram och uppföra en teaterpjäs som spelas med efterföljande diskussion. De kommer att ha samtalsgrupper, studiecirklar och skapa en hemsida. De kommer också att göra film av både teatern och studiecirklarna. Bräcke diakoni ska samarbeta med FUB, Autism och Aspergerförbundet, RBU i Göteborg med omnejd, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Östra teatern och Studieförbundet Vuxenskolan.

HÄGERSTEN

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
har fått stöd med 2 636 270 kr för
Arbete trots psykisk ohälsa

I projektet vill RSMH fokusera på framgångsfaktorer och ta reda på vad på en arbetsplats och vilka individuella strategier som gör att personer med psykisk ohälsa kan få och behålla ett arbete. RSMH ska djupintervju 60 personer ur målgruppen. Tillsammans med Högskolan i Dalarna ska framgångsfaktorerna sammanställas och ett evidensbaserat utbildningsmaterial tas fram som ska erbjudas arbetsgivare. RSMH ska även ta fram ett web-baserat arbetsplatsstöd för målgruppen och arbetsgivare. I projektet ska en till tre kommuner ta del av resultaten och testa utbildningsinsatsen. Efter projektet kommer RSMH fortsätta att utveckla och förvalta materialet och erbjuda andra kommuner och arbetsgivare utbildningen.

KALMAR

Kumulus
har fått stöd med 1 362 400 kr för
WE STAND UP

Projektet syftar till att öka tryggheten och korta vägen till stöd för och med unga mellan 13-20 år som utsätts för näthat, rasism, kränkningar eller konflikter, med nätet som främsta utgångspunkt. Projektet ska fungera som ett aktivt stöd på plats i stunden, om och när kränkningar sker. Projektet ska informera och utbilda ungdomar och hjälpa dem att aktiv verka för civilkurage på arenor där unga rör sig – både offline och online. Projektet genomförs i Kalmar region. Projektets huvudmål är att skapa en trygg webbplattform som ska vara forum för kontakt, stöd och råd via en chattfunktion som ska bemannas av volontärer. Unga deltagare kommer därtill skapa olika IRL-aktiviteter, bland annat återkommande läger och festivaler för regionens ungdomar. Kunskap som samlas in från webbplattformen ska användas i regionens övriga arbete för att främja ungas trygghet och civilkurage. Efter projekttiden ska webbplattformen drivas i föreningens ordinarie regi. Ungdomarnas engagemang ska på olika sätt stöttas av föreningen.

KARLSTAD

Studiefrämjandet i Örebro och Värmlands län
har fått stöd med 1 562 450 kr för
Etablera Jugger i Sverige för en mer aktiv fritid för ungdomar

Syftet med projektet är att sprida aktiviteten Jugger, som är en relativt ny sport i Sverige. I Jugger spelar två lag mot varandra på ett fysiskt och strategiskt sätt, med en speciell utrustning som lagen bygger för hand. Det beskrivs som en blandning mellan fäktning och rugby, samtidigt som det finns många likheter med strategiska fajtingspel på datorn och lajv. Eftersom Jugger är en aktivitet med mycket rörelse är syftet med projektet även att förbättra folkhälsan hos målgruppen, som är ungdomar mellan 12 och 25 år. Idag finns tre Juggerföreningar, som tillsammans har startat ett förbund, SJUFO. Projektet ska göra Jugger synligt och känt genom deltagande och uppvisningar på skolor, föreningar och evenemang som festivaler och lajv. För att underlätta spridningen av Jugger ska projektet bygga upp en redskapsbank med spelutrustning och sprida kunskapen om Jugger genom Studiefrämjandet. Målet är att 30 nya föreningar/avdelningar startar under projekttiden. Det innebär ca 300 aktiva personer. Projektet ska arrangera och skapa en struktur för SM eller ligaspel. Efter projekttidens slut ska verksamheten fortsätta att bedrivas i förbundet SJUFO. Föreningarna har möjlighet att vara medlemmar i Sverok där de kan få stöd.

LANDSKRONA

Öresundsteatern
har fått stöd med 1 916 924 kr för
Den långa resan - ett integrationsprojekt i Landskrona

Projektet har som syfte att bryta ensamkommande ungdomars isolering och skapa en kontaktyta mellan ensamkommande ungdomar och svenska ungdomar och därigenom motverka fördomar och rasism och skapa förståelse för unga flyktingars situation genom teaterns och det goda samtalets krafter. Målet är att skapa en skolföreställning med ensamkommande ungdomar, svenska ungdomar och ett par professionella skådespelare. I samarbete med Kulturskolan är det premiär på en större amatörteaterföreställning med 50-60 amatörskådespelare i april 2018. Projektet avslutas med en mindre föreläsningsturné. Efter projektet startas en teatergrupp i samarbete med Kulturskolan där hälften av platserna utgörs av ensamkommande/nyanlända unga. Teatergruppen kommer att integreras med Öresundsteaterns ordinarie verksamhet.

LULEÅ

Norrbottens Parasportförbund
har fått stöd med 1 036 474 kr för
Idrott - Ett gränslöst språk

Projektet syftar till att starta upp idrottsaktiviteter med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och att främja ledarrekrytering till parasporten. Ledarna ska rekryteras från gruppen idrottsintresserade nyanlända ungdomar. Projektet ska bedrivas i tre kommuner, Kalix, Luleå och Boden. Målsättningen är att starta 3-5 nya idrottsverksamheter i varje kommun, rekrytera 20 nya ledare och att öka kunskapen inom omsorgen om fysisk aktivitet för målgruppen. I projektet ska prova-på-tillfällen anordnas för båda målgrupperna, nya ledare ska få utbildning i ledarskap och funktionsnedsättning, de ska ta fram kursmaterial och genomföra kurser för personal inom skola och omsorg. De nya idrottsverksamheterna ska leva vidare i nya eller befintliga föreningar, genom medlemsavgifter och stöd från kommunerna med lokaler och aktivitetsstöd, samt med stöttning från Norrbottens Parasportförbund. Resultatet och arbetssättet ska spridas till övriga kommuner i länet i syfte att starta idrottsverksamheter på flera orter. Förbundet kommer även att sprida arbetssättet nationellt via Parasport Sverige. 

LUND

Individuell Människohjälp
har fått stöd med 1 431 900 kr för
Konstkupan

Projektet Konstkupan vill skapa utrymme för unga nyanlända och lokalsamhälle att bidra till en ömsesidig utveckling genom kreativa uttryck och dialog. Målet är att skapa en stabil och hållbar struktur för en etablerad kulturell mötesplats, där konstnärligt uttryck och demokrati är i fokus. Den primära målgruppen för projektet är asylsökande ungdomar och unga vuxna mellan 18 – 25 år. De sekundära målgrupperna är dels unga vuxna med erfarenhet av migration, samt etablerade svenskar, och personer verksamma inom kulturlivet. Efter projektet kommer projektets organisationer att tillsammans med samarbetspartners skapa förutsättningar för en kulturell mötesplats med unga nyanlända.

MALMÖ

Yalla Trappan
har fått stöd med 1 307 612 kr för
Yallas jämställda hem

Syftet med projektet är att rusta ensamkommande barn i familje- eller HVB-hem med kunskaper och förutsättningar för ett självständigt liv i Sverige. Målet är att underlätta gruppens etablering i samhället, stödja språkinlärning, skapa nätverk och socialt stöd. Projektet vill skapa en metod för utbildning i miljö och kultur, jämställdhet, hushållsekonomi, matlagning, inköp, miljö och hållbarhetsfrågor. Projektet ska även bidra till att stärka relationerna till familjehemmet genom att familjerna bjuds in till projektet vid vissa tillfällen. Yalla Trappans metodik bygger på demokratiskt deltagande, att lära genom att göra, delaktighet, empowerment och folkbildning. Målgruppen ska undervisas av Yalla Trappans personal som har egen erfarenhet av migration. Efter projekttiden planerar föreningen att säkra verksamhetens fortlevnad genom ett avtal om en IOP med Malmö Stad.

MALMÖ

Organic Without Borders
har fått stöd med 1 623 475 kr för
Från jord till bord - The story of Malmö samt Sommarodling - från mask till jordgubbe

Föreningen vill genomföra ett program för barn som syftar till att öka förståelsen och intresset för att så och plantera för att sedan skörda och laga mat. Projektet fokuserar på metoder som inkluderar arbete med hela kedjan, ”från jord till bord”. Samarbete kommer att ske med grundskolor samt kockelever på gymnasieutbildning i Malmö för att fördjupa kunskapen om mat och odling och vara ett komplement i undervisningen i naturkunskap, hemkunskap och svenska. Ett andra syfte med projektet är att samla in berättelser från barn i Malmö för att skapa ett program så att barnen kan sätta ord på tidigare erfarenheter och tankar om odling och mat. Under sommarloven kommer odlingsskolor att genomföras i samarbete med förskolor.

MALMÖ

HUR - Samhällsentreprenören
har fått stöd med 2 112 240 kr för
Ser du stjärnorna runt dig?

Föreningen HUR ska utveckla en metod som möjliggör för civilsamhället att samarbeta med offentliga aktörer kring ungas inflytande över sin egen och andras situation. Genom att lyfta fram förebilder bland ungdomar i socialt utsatta områden kring Malmö hoppas föreningen kunna stärka ungas engagemang, men även erbjuda föreningar och offentliga aktörer en metod för att ta emot engagerade ungdomar i sin verksamhet. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö konstaterar i en rapport från 2013 att civilsamhället ofta bär på en social innovationskraft som kommunen på grund av bristfälliga strukturer för ändamålet inte alltid kan ta till vara på. HUR ska i ett antal aktiviteter samla förebilder, utbilda ledare och sprida kunskap kring metoden för att i möjligaste mån svara mot de behov som kommissionen belyser i sin rapport och därmed skapa ökad delaktighet och engagemang. Metoden ska implementeras i föreningens ordinarie verksamhet. Den kommer även att spridas till andra föreningar, offentliga aktörer och andra genom det nätverk som byggs upp i projektet. Medborgarskolan kommer att erbjuda metoden till andra föreningar genom studiecirklar.

MALMÖ

Teater InterAkt
har fått stöd med 1 729 960 kr för
Nyckeln - en handbok som öppnar upp integrationsprocesser med teater som metod

Nyckeln är ett treårigt projekt som vill samla, blanda och vidareutveckla lärdomar från såväl målgruppen som kulturorganisationer som möter målgruppen ensamkommande ungdomar. Resultatet sammanställs i en handbok med tydliga metoder. Projektet metodutvecklar dels med en egen teatergrupp med ensamkommande ungdomar och dels med fyra andra organisationers teatergrupper med samma målgrupp. Handboken formas och omformas i samarbete med målgruppen och tio andra kulturorganisationer som även de arbetar med ensamkommande ungdomar, för att fånga upp lärdomar från ett brett spektra och säkerställa att handboken blir applicerbar i många kontexter. De tre åren kretsar kring att skapa ett klimat som främjar jämställda möten och utforska vilka förutsättningar som krävs för att alla ska kunna vara delaktiga på lika villkor. Nyckeln, en handbok som öppnar upp integrationsprocesser med teater som metod, är ett projekt som vill ta ett samlat tag om de erfarenheter och metoder som utvecklats runtom i Skåne och skapa ett rum för utveckling av metoder i relation till kultur och integration. Projektet kommer att resultera i ett konkret metodmaterial i form av bl.a. en e-bok och studiecirkelmaterial.

NYKÖPING

Lekfrämjandet - IPA Barns Rätt till Lek
har fått stöd med 1 258 050 kr för
Öppna dörren till leken och de nyanlända

Projektet ska med leken som redskap främja nyanlända barns och ungdomars möjlighet att känna sig inkluderade i samspel med etablerade svenska barn och ungdomar. Leken inkluderar, bygger broar och förebygger ensamhet, utanförskap och segregering, Målgruppen är barn och ungdomar 6-15 år samt vuxna som arbetar direkt med barnen. Projektet ska med engagemang och kunskap inspirera till lek/drama/rörelsedagar på skolor, fritidshem, parklekar och flyktingboenden runt om i landet. Projektet kommer genom föreläsningar, kurser och fortbildningar finnas kvar som en resurs att fördjupa och utveckla kunskapen om lekens betydelse.

STOCKARYD

Föreningen Mediahusets Vänner
har fått stöd med 1 966 500 kr för
Talanger på den virtuella scenen

Syftet med projektet är att ge målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer inom autismspektrumet en möjlighet till en professionell plattform där deras musikaliska talanger även får en stor spridningseffekt genom en musiktävling. Målet är att kunna ge totalt 120 personer/grupper möjlighet att spela in sin musikvideo och delta i processen mot en slutfinal i samband med festivalerna i Sävsjö. Man vill verka för att i möjligaste mån ha en jämn könsfördelning i projektet. Man når målgruppen främst via ideella samarbetsorganisationer. Personer/grupper skickar in sitt bidrag till en jury. Det är det artistiska uttryckssättet och framförandet som ska bedömas och slutligen kora en vinnare, alla andra kommer på andra plats. Juryn består dels av välkända, professionella musik- och mediapersonligheter, och dels av personer som bidrar med särskild kompetens för att bedöma olika artisters bidrag utifrån deltagarens förutsättningar. Efter projektets avslut räknar med att projektet finansieras genom sponsring, annonsering och ev. röstningsdebitering och att tävlingen drivs vidare genom Mediahusets Vänner och samarbetspartners.

STOCKHOLM

RG Aktiv Rehabilitering
har fått stöd med 393 177 kr för
Förstudie: Integration genom Aktiv Rehabilitering för asylsökande

RG Aktiv Rehabilitering ska genomföra en förstudie tillsammans med Refugees Welcome Stockholm och Migrationsverket. Syftet är att ta reda på hur många asylsökande med ryggmärgsskada eller med liknande förutsättningar som finns i Sverige idag och utreda vilka behov de har. Under förstudien ska de kartlägga och samla information om målgruppen och deras behov, ta fram informationsmaterial om förstudien och träffa målgruppen och relevanta aktörer. Målet är att få tillräckligt med kunskap och information som underlag till ett kommande projekt. Det projektet ska syfta till att till att ge målgruppen möjlighet till aktiv rehabilitering vilket ger ökad livskvalitet, självständighet, kunskap om sin skada och information om rättigheter. 

STOCKHOLM

Demokratipiloterna
har fått stöd med 1 429 350 kr för
Sverige genom en lins

Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar. Målet är att sammanföra en liten grupp nyanlända med svenskfödda/etablerade unga med gemensamma intressen. Metoden för projektet är filmskapande aktiviteter med redigering, ljud och ljus, klipp samt manus och pedagogik. Ungdomarna ska göra små filmsekvenser på egenvalda teman samt informationsfilmer till föreningar. Därigenom kan ungdomarna lära sig tekniker och marknadsföring samtidigt som de tränar språket, får kontakt med föreningsliven och lär känna Sverige genom en lins. Ett antal föreningar ingår som samarbetspartners i projektet. Under projekttiden startar deltagarna en filmförening med verksamhetsplats i Demokratipiloternas lokaler. Filmföreningen driver verksamheten vidare efter projekttiden.

STOCKHOLM

Mobila Dokumentärredaktionen
har fått stöd med 1 216 125 kr för
Mobila Dokumentärredaktionen stöd till projekt Liv i Minnena

Liv i Minnena vänder sig till personer med demenssjukdom, deras anhöriga och personal. Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad livskvalitet och en mer personcentrerad vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Filmerna ska väcka det aktiva jaget och skapa en känsla av trygghet och närvaro i nuet. Med ett samtalsunderlag får anhöriga och personal verktyg att bekräfta och följa med i minnena. Det ger demenssjuka, anhöriga och personal närmare kontakt och upplevelser på mer lika villkor.

Arbetsgrupper som består av personer med demenssjukdomar i olika stadier ska ta fram filmidéer som påminner om den friska tiden i livet. Utifrån idéerna ska projektet producera 30 kortfilmer. Till varje film ska det finnas samtalshandledningar och utbildning i hur filmerna kan användas. Projektet ska bedrivas i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och Film Stockholm. Efter projektets slut ska film-paketen fortsätta att spridas genom samarbetsorganisationerna.

SUNDBYBERG

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
har fått stöd med 2 100 026 kr för
Starta en barn- och ungdomsjour på teckenspråk

Förbundet har under senare år märkt av ett ökat behov av stöd och hjälp bland döva och hörselskadade elever och önskar därför utveckla en internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig för att få råd och stöd av teckenspråkiga volontärer.  Förbundet ska tillsammans med representanter från målgruppen, professionella och volontärer utveckla strategier och metoder för hur den internetbaserade jourverksamheten ska bedrivas. Efter projektets avslut kommer jourverksamheten att ingå som en del av förbundets reguljära verksamhet.

UPPSALA

Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU
har fått stöd med 1 142 167 kr för
Knas hemma - ungas perspektiv på familjehem/HVB

Arvsfonden har under tre år gett stöd till projektet Knas hemma vars syfte är att lyfta fram barns och ungas egna perspektiv och erfarenheter av placering i familjehem och HVB-hem och arbeta för barns och ungas delaktighet i samhället. Nu söker man stöd för att etablera projektet som en förening med tydliga strukturer för att ungdomarna på egen hand ska kunna driva Knas hemma vidare. Under det ettåriga projektet ligger fokus på utbildning/föreningsutveckling, ambassadörsutbildning/verksamhet och att permanenta en nationell ungdomsorganisation.

UPPSALA

FUB Uppsala
har fått stöd med 1 718 970 kr för
Ge makten vidare

Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral” som tar utgångspunkt i vad deltagarna vill, vet, kan och är intresserade av att utvecklas inom. Deltagare kommer bland annat att få arbeta med administrativa uppgifter på FUB:s kansli, med kompetensutveckling och med förmedling av arbete och fritidsaktiviteter. Alla deltagare får utifrån förmåga, kunskap och erfarenhet bidra till det intressepolitiska arbetet för ökad egenmakt och inflytande över beslutsprocesser på individ-, organisations- och systemnivå.  Projektet syftar till att rusta och förse personer med utvecklingsstörning med makt och inflytande samt att bidra till att utveckla nya arbetsformer och organisatoriska strukturer som understödjer det man vill uppnå. Projektet lever vidare som en daglig verksamhet.

ÖREBRO

Örebro Fältrittklubb
har fått stöd med 265 479 kr för
Ridning för ryttare med blindhet och svår synskada

Projektets syfte är att erbjuda personer med blindhet eller svår synskada självständig ridning i grupp, något som idag inte finns. Det möjliggörs av ett nytt hjälpmedel, Ready Ride. Däremot saknas det pedagogik och metodik för denna form av ridning för målgruppen. Därför ska projektet utveckla det, vilket ger målgruppen en ny fritidssysselsättning. Ridningen stärker målgruppens sociala gemenskap, erbjuder en rolig fysisk aktivitet samt tränar balans och rörlighet. Ridinstruktörer och medhjälpare ska utbildas och Ready Ride ska provas i detta sammanhang. För att sprida arbetssättet till fler ridskolor kommer klubben att ta emot studiebesök och dokumentera arbetssätt och erfarenheter. Projektet genomförs i samarbete med Synskadades Riksförbund i Örebro län, Örebro läns syncentral och Örebro Universitet. Överlevnaden är att ridgrupperna för målgruppen ska fortsätta inom ridskolans ordinarie verksamhet och finansieras av deltagaravgifter. Förhoppningen är att verksamheten även kommer att erbjudas på andra ridklubbar som har fått kännedom om den genom studiebesök och spridning inom Svenska Ridsportförbundets tidskrifter och utbildningar.

ÖREBRO

Örebro Filmförening ideell förening
har fått stöd med 1 620 800 kr för
Glappet

Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse. Unga filmare ska ges stöd i form av utbildning, workshoppar, handledning, utrustning, kontakter och mötesplatser för att kunna ta steget vidare och våga satsa på ett arbete med film. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få med nyanlända ungdomar respektive tjejer med filmintresse. Nätverket och den regionala verksamhet som byggs upp kommer att fortsatt stödjas från olika offentliga aktörer och inrymmas i Örebro Filmförenings ordinarie verksamhet.

ÖSTERSUND

Jämtland-Härjedalens skidförbund
har fått stöd med 393 000 kr för
Från byspåret till junior-SM

Jämtland-Härjedalens skidförbund har under ett antal år utvecklat och testat olika idéer inom skidsporten för att locka till sig och behålla ungdomar. Genom samarbete i ungdomsfrågor samt tävlings- och träningsaktiviteter har de lokala skidföreningarna lyckats upprätthålla en aktiv verksamhet trots att flera av föreningarna har få medlemmar. Följande projekt avser att sammanställa de aktiviteter som varit lyckosamma och formulera en användarvänlig metod med tillhörande metodbok som ska distribueras till samtliga skidföreningar med ungdomsverksamhet i länet. På lång sikt är målet att sprida metoden till fler skidförbund i Sverige men även till andra idrottsförbund med liknande utmaningar. Målgruppen är barn 13-20 år.

Fortsatt projektstöd (år 2)

ANGERED

Stiftelsen Bräcke Diakoni
har fått stöd med 1 518 643 kr för
Stress och ångesthantering för unga vuxna med rörelsehinder

Projektet syftar till att utveckla metoder inom stress- och ångesthantering som är anpassade för unga vuxna med rörelsehinder i åldern 16 – 40 år. Projektet inleds med en kunskapsinventering.  Därefter ska projektdeltagare och medarbetare tillsammans utforma strategier och tekniker för att kunna hantera stress och ångest. Projektet bedrivs i samarbete med Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.

ESKILSTUNA

Eskilstuna kommun, Vård och omsorgsförvaltningen
får stöd med 701 885 kr för
V.I.P. RR Respektfulla relationer

Syfte och mål med projekt är att, tillsammans med personer med kognitiv funktionsnedsättning, ta fram ett manualbaserat utbildningsprogram om respektfulla relationer som bygger på målgruppens egna berättelser. Utbildningen (filmer och skriftligt material på lättläst) ska erbjudas dagliga verksamheter och sysselsättningsverksamheter samt personal och anhöriga runt målgruppen. Förhoppningen är att materialet även kommer att spridas nationellt. Utbildningsprogrammet bygger på två tidigare arvsfondsprojekt som tagits fram via Grunden och Bräcke Diakoni i Göteborg samt ett preventionsprogram mot sexuellt våld som tagits fram för målgruppen i Australien.

FALKENBERG

Studieförbundet Vuxenskolan Halland
får stöd med 860 600 kr för
KiXmodellen (Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek)

Projektet ska utveckla ett brett, tillgängligt och regelbundet inkluderande utbud av fritidsaktiviteter som är öppna för ungdomar både med och utan intellektuella funktionsnedsättningar. Detta ska ske genom att projektet, tillsammans med målgruppen, undersöker och provar olika arbetssätt och metoder för inkluderings- och empowermentprocesser där man säkrar möjligheten för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att göra självständiga val. Metoderna dokumenteras i ett studiematerial. Vidare kommer projektet att ta fram cirkelledarutbildningar för ungdomar med och utan funktionsnedsättning. Det utbud som tas fram kommer att finnas i studieförbundets ordinarie verksamhet samt spridas över landet via studieförbundets länsavdelningar.

FARSTA

Stiftelsen Independent Living Institute
får stöd med 1 701 581 kr för
Med lagen som verktyg

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av rättspraxis kring diskriminering och funktionsnedsättning. Projektet ska även bidra till att utveckla kunskaper hos jurister och andra samt ge vägledning till funktionshinderrörelsen om diskriminering. Efter projekttiden kommer stiftelsen att bedriva utbildningar inom området funktionshinderdiskriminering samt även förvalta en databas inom området.

GÖTEBORG

MR-piloterna ideell förening
får stöd med 2 110 139 kr för
MR-uppdraget

Projektet MR – uppdraget syftar till att höja barns och ungas kunskap om de mänskliga rättigheterna samt stärka deras möjligheter till delaktighet. Målet med projektet är att ta fram ett interaktivt digitalt läromedel för högstadie- och gymnasieskolan i form av ett digitalt spel om mänskliga rättigheter. Spelet är tänkt som både ett läromedel och verktyg för barns och ungas rätt och möjlighet till delaktighet. Till spelet tas en lärarhandledning fram. Målgruppen är ungdomar i högstadiet och i gymnasiet och projektet beräknar att minst 200 ungdomar kommer att vara aktivt involverade i att utveckla MR-uppdraget. Själva spelet ska nå minst 3 500 elever under projekttiden och ännu flera efter projekttiden. Samarbetet med bland annat läromedelsproducenter, skolor och institutioner inom IT-utveckling och läromedel ska säkra att spelet används och sprids bland skolor även efter projektets slut.

GÖTEBORG

Beatebergs Hunddagis Ek. förening
får stöd med 1 107 186 kr för
Hopp om jobb

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för unga med intellektuella funktionsnedsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. Målet är att ta fram en metod, ”arbetsförberedande korttidsplaceringar”, för målgruppen och att utveckla ett program där deltagarna slussas ut från daglig verksamhet till arbete eller arbetsverksamhet. Under projektet ska de bygga upp och testa metoden på Beatebergs hunddagis. Metoden ska innehålla kartläggning, arbetsprövning, utvärdering, utslussning, matchning och stöd i arbete. Verksamheten ska leva vidare inom föreningen och finansieras genom att kommunen köper tjänsten.

GÖTEBORG

Stiftelsen Bräcke Diakoni
får stöd med 1 314 585 kr för
Digitalt kommunikationspass

Under projekttiden utvecklas ett applikationshjälpmedel för barn och unga med betydande kommunikationssvårigheter. Under kommande år utökas projektets målgrupp till att även omfatta personer med förvärvade hjärnskador, personer med demensdiagnos, personer med neurologiska och neuropsykiatriska diagnoser. I varje kommunikationspass finns upplysningar och sådan information som är viktig för den enskilde. Verktyget är ett nytt sätt att presentera sig på för målgruppen som underlättar deras möjligheter att bli mer aktiva i dialoger och i beslut som rör dem. Projektet ska bedrivas i nära samarbete med företrädare för målgruppen. Efter projekttiden kommer applikationen att finnas tillgänglig på en server.

GÖTEBORG

Sahlgrenska Universitetssjukhus Psykosvård Nordost (PNO)
får stöd med 1 367 446 kr för
Att komma till sin rätt

Projektet syftar till att skapa praktiska metoder som fungerar för ett rättighetsbaserat arbete inom psykiatrin utformat av egenspecialister, människor med egen erfarenhet av psykosproblematik, och personal inom psykiatrin.  Den primära målgruppen är personer som använder psykiatrin i Göteborg samt personer som har behov av psykiatrin men som av olika anledningar inte söker den. Den sekundära målgruppen är personal inom Göteborgs psykiatri samt boendestödjare och personal på boende med särskilt stöd. Projektet kommer att ta fram ett rättighetsbaserat metodmaterial inom psykiatrin samt hålla utbildningsinsatser för målgrupperna. Efter projektslut kommer materialet att övergå till Västra Götalandsregionens avdelning Rättighet och kunskapscentrum för jämlik vård för att spridas vidare till andra verksamheter i Västra Götaland.

JOHANNESHOV

Riksförbundet Attention
får stöd med 2 851 010 kr för
Projekt peer support

Projektet tar fram en svensk modell av metoden peer support som innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar blir professionellt verksamma som peer supporters inom verksamheter som ger vård, stöd eller rehabilitering till personer med psykisk ohälsa. Projektet utvecklar en modell för en samordnad peer support-verksamhet i Sverige med riktlinjer, ramar och regelverk samt ett utbildningspaket inom området peer support. Projektet består dels av det nationella projektet med finansiering ur Allmänna arvsfonden, dels av fyra regionala projekt som finansieras av landsting/regioner och kommuner i Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Västerbotten. De regionala projekten handlar om introducera och prova peer support i psykiatrisk och socialpsykiatrisk verksamhet. Efter avslut tas resultaten om hand av Riksförbundet Attention. Arbetet fortsätter även i de verksamheter som under projektet inlemmat peer support.

KARLSKOGA

Karlskoga kommun, Socialförvaltningen 25
får stöd med 1 462 306 kr för
Kördelux

I Karlskoga kommun har man genomfört en försöksverksamhet med kör för funktionsnedsatta personer som har daglig verksamhet i kommunen. Nu finns det en önskan från målgruppen att permanenta och bredda verksamheten genom att pröva nya uttrycksformer inom ramen för kören. Det kan vara spela instrument, dans, teater och bild och form. Syftet med projektet är att deltagarna ska få möjlighet till en aktiv fritid, ett ökat självförtroende, större självkänsla och möjlighet till ökad delaktighet i samhällslivet. Målgruppen är samtliga personer med daglig verksamhet i Karlskoga kommun. Det främsta konkreta målet är att vid projekttidens slut ha en eller flera färdiga verksamheter som formats och tillämpas enligt projektdeltagarnas önskemål. Dessa verksamheter kommer då att tas över och fortsätta att bedrivas inom den kommunala dagliga verksamheten enligt kommunens avsiktsförklaring.   

KRISTIANSTAD

Skånes horn av Afrikas förening
får stöd med 1 387 315 kr för
Ändring av attityder mot en skadlig tradition

Detta projekt är ett komplement till de satsningar som sker i Kristianstads kommun där organisationen i samverkan med kommunen tar fram en lokalt förankrad handlingsplan för att förebygga könsstympning. Målet med detta projekt är att genom samtalsgrupper, nätverk och utbildning åstadkomma en bestående attitydförändring. Projektets syfte är att minska lidandet för de drabbade samt förebygga att fler flickor utsätts för könsstympning. Målgrupper är familjer med barn som riskerar att drabbas.

MALMÖ

Föreningen Flamman Ungdomarnas Hus
får stöd med 4 039 730 kr för
High Stakes - med livet som insats - ungdomar i riskzonen för spelberoende

Syftet med projektet är att hjälpa ungdomar som utvecklat ett spelberoende att ta sig ur det samt arbeta förebyggande och stödja ungdomar i riskzonen för att bli spelberoende. Inom ramen för projektet ska det utvecklas lokal programverksamhet i Malmö och IT-baserad rådgivning i form av onlinestöd och en virtuell sajt som ska kunna användas över hela landet. Målgruppen är ungdomar i åldern 16 - 24 år i riskzon för spelberoende med fokus på de som hamnat i eller riskerar att hamna i kriminalitet på grund av sin spelproblematik. Projektet har som mål att nå minst 225 ungdomar i Malmö genom den lokala verksamheten samt minst 2 000 ungdomar i Sverige genom onlinestödet. Projektet drivs i samverkan med föreningar, stödverksamheter och forskare på området och målsättningen är att det efter projektets slut ska finnas bestående samverkan på området mellan aktörer som möter denna målgrupp.

NORRTÄLJE

Tanke och Handling ek. förening
får stöd med 3 098 582 kr för
Vi-hubb

Projektet syftar till att utveckla en modell för integration av nyanlända ungdomar genom socialt företagande. Projektets mål är att föra målgruppen närmare arbetsmarknaden och stärka språkinlärning genom att erbjuda verksamheter där målgruppen kan arbetsträna under eller i anslutning till skolan. Verksamheterna ska fungera som ”landningsbanor” för målgruppen och bli egna sociala företag eller enheter inom befintliga kooperativ på orterna. Projektet ska finnas på två orter, Norrtälje och Vaggeryd, och de ska ta emot ca 100 ungdomar under projekttiden.

SKÖVDE

Billingens Fritidsområde ek för
får stöd med 467 928 kr för
Skogsmulleriket på Billingen

Projektet är en satsning på natur och friluftsliv i Billingeskogen för målgrupperna barn och ungdomar. Den största målgruppen för projektet Skogsmulle på Billingen är barn med olika funktionsnedsättningar som ska ges möjlighet att få komma ut i naturen i projektet. En annan målgrupp för projektet är nyanlända flyktingbarn. Syftet med projektet är att öka kunskapen om natur och miljö hos barnen. Projektet består av två delar, Upplevelsecentrum med Skogsmullerike 2.0 och Äventyr i Billingeskogen med lägerverksamhet. Anpassningar görs i informationsmaterial, i upplevelserna samt de tekniska lösningarna i Skogsmulleriket så att de passar även de som inte kan läsa eller talar svenska. Ett spel (i form av en app) ska utvecklas och ge möjligheter till en fördjupad naturupplevelse.

STENSTORP

Dalénium - Science Center
får stöd med 647 966 kr för
Molnspelet

Dalénium – Science Center i Stenstorp är en upplevelsebaserad utställning med en blandning av interaktiva stationer, experiment och vetenskapliga shower inom teknik och naturvetenskap där besökarna på egen hand får undersöka, uppleva och upptäcka. Syftet med projektet är att man genom samverkan mellan elever, pedagoger och specialister framställa en pedagogiskt dataspelsbaserad experimentstation med tillhörande uppslagsverk och lärar- och elevmaterial. Målet är att stationen blir interaktivt och kan vara berikande för alla i åldern 4 till 19 år. Under den genomförda förstudien föddes idén om att spelets tema skulle vara vattnets kretslopp med fokus på molnbildning och klimatpåverkan. Studenter från Högskolan i Skövde designar och utvecklar spelet, uppslagsverket och studiematerialet. En referensgrupp från Chalmers tekniska högskola assisterar studenterna. Deltagande skolors elever bildar referensgrupper som är med och designar och testar stationen under projektets gång. Efter projektet placeras den färdiga stationen hos Dalénium där de tar över skötseln och driften av den. Skövde högskola tar ansvar för uppgraderingar och ev. reparationer.

STOCKHOLM

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
får stöd med 2 676 000 kr för
Resurscenter - för utvecklande av interreligösa metoder och värdegrundbaserat dialogarbete

Fryshuset vill etablera ett resurscenter för att bidra till ömsesidig förståelse mellan människor med olika religiös, kulturell, etnisk och socioekonomisk bakgrund. Målet är att motverka segregation, lyfta fram kunskap om hur interreligiösa metoder kan minska främlingsfientlighet och rasism samt förebygga att unga hamnar i våldsbejakande miljöer. Inom ramen för projektet ska utbildningsprogram och metoder för skolor, socialtjänst och organisationer tas fram. Primär målgrupp är unga i åldern 16-25 år som på olika sätt upplever att deras liv begränsas eller påverkas på grund av människors uppfattning om deras religiösa-kulturella-etniska identitet samt unga som vill lära sig av olikheter och vara med och bidra med sina erfarenheter i en gemensam mångfald. Projektet räknar med att arbeta med minst 200 aktivt deltagande unga per år samt genom skolprogram, workshops i samfund, ungdomsorganisationer och fritidsgårdar att nå minst 5000 unga per år. Vid projekttidens slut ska resurscentret ha etablerats och kunna erbjuda skräddarsydda utbildningar för lärare, kommuner, samfund m.fl. Finansiering av centret förväntas ske dels genom försäljning av utbildningar och uppdrag dels genom en samfinansiering från alla samarbetsorganisationer.

STOCKHOLM

Röda Korsets ungdomsförbund Stockholm Sydöst
får stöd med 646 755 kr för
Är du med-spelare?

Projektet vänder sig till idrottsaktiva fotbollsintresserade ungdomar mellan 6 – 20 år i Göteborg samt deras ledare/tränare. Målgruppen bjuds in till en workshop för att diskutera Barnkonventionen, attityd- och värdegrundsfrågor, integration och delaktighet. Diskussionerna ska sedan sammanställas och utgöra underlag till aktiviteter som utgår från målgruppens samtal och egna idéer. Är du med-spelare? är en annorlunda träning som ska ge unga idrottare kunskaper om Barnkonventionen och bidra till att ungdomarnas sociala engagemang utvecklas. Efter projektets avslut kommer verksamheten att fortsätta i de medverkande organisationernas regi.

STOCKHOLM

Riksorganisationen Kriminellas revansch i samhället (RIKSKRIS)
får stöd med 2 919 694 kr för
KRIS Livsstilskoordinator

Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med en bakgrund av missbruk, kriminalitet, funktionsnedsättningar (exempelvis förvärvad hjärnskada, ADHD och Dyslexi). Utbildningen ska kvalificera till att arbeta på stödboende, halvvägshus, fritidsgårdar eller som elevstödjare eller boendestödjare där ofta personer ur samma målgrupp behöver stöd.

STOCKHOLM

Sveriges Kulturskoleråd
får stöd med 2 132 087 kr för
Kulturskolan och barn på flykt

Syftet med projektet är att ge nyanlända unga bättre uppväxtvillkor genom den verksamhet som den lokala kulturskolan kan erbjuda. Kulturskolor i 30 kommuner skall förändra och förnya sin verksamhet så att ensamkommande/nyanlända inkluderas. Kärnan i projektet är att erbjuda kulturaktiviteter för nyanlända och ensamkommande i verksamhet som sker tillsammans med befintliga barn på orten. I projektet skapas regionala nätverk där kommuner, privata aktörer och civila samhället samverkar samt nationella erfarenhetsutbyten och utbildningar. Målet är att erbjuda 1000 nyanlända stöd och verksamhet via de 30 kulturskolorna, 300 pedagoger ges utbildningar i syfte att öka sin kunskap om unga nyanländas situation, juridiska frågor, metoder och arbetssätt för att arbeta med denna målgrupp, 40 chefer inom kulturskolan fortbildas, en handbok hur kulturskolor kan arbeta med unga nyanlända tas fram, 30 goda exempel på lokalt arbete tas fram och görs tillgängliga i form av filmer och texter. I dialog med boenden, de unga samt andra lokala aktörer sker dialog kring utbud och aktiviteter där resp. kommun hittar sin modell. Dessa delges och diskuteras vid 4 regionala träffar/år. Man planerar 2 nationella träffar/år för erfarenhetsutbyte och fortbildning. Dessa träffar planeras och leds av Kulturskolerådet, där 260 kommuner är medlemmar, och projektets samarbetspartners. Efter projekttidens slut implementeras den verksamhet som etablerats i projektet, i ordinarie verksamhet och budget.  

STOCKHOLM

Huvudvärksförbundet
får stöd med 753 520 kr för
Vägen till Horton-vården

Projektet syftar till att underlätta för de patienter som drabbats av Hortons huvudvärk att hitta vård för den enskilde patienten och därigenom bidra till snabbare diagnoser, effektivare vård och minskat lidande. Patienter som drabbats av Hortons huvudvärk ska med hjälp av en digital guide få vägledning om var i landet man kan få vård. För att säkra överlevnaden kommer förbundet kontinuerligt att informera och förankra innehållet på webbsidan och arbetet i projektet bland sina medlemmar. Samarbetet med Huvudvärkscentrum på Karolinska sjukhuset bidrar också till att fler ur målgruppen kan få hjälp via webbsidan.

STOCKHOLM

Mind
får stöd med 3 177 168 kr för
Modererat stödforum på nätet för personer med psykisk ohälsa

Projektet syftar till att bygga upp ett webbaserat stödforum för stödjande diskussion som ska främja välbefinnande och minska känslor av isolering och ensamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Forumet ska dels modereras av personal med kompetens för att bemöta målgruppen, dels användas av peer support online vilket innebär att personer med psykisk ohälsa som gått en enklare utbildning ska kunna stödja andra. Det stödforum som tas fram ska ses som ett komplement till Självmordslinjen (telefon- och chattfunktion) som föreningen bedriver idag.

STOCKHOLM

Barnrättsbyrån
får stöd med 1 238 000 kr för
Varför finns inte ni överallt? Ett projekt för att stärka det enskilda barnets rättigheter i Sverige 2016-2017

Projektet syftar till att etablera Barnrättsbyråns idé och modell i Sverige och genom detta skapa fler oberoende instanser i Sverige dit barn och unga kan vända sig för att få hjälp med sina rättigheter. Projektets mål är att alla Sveriges barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med svensk lag och FN:s barnkonvention. Målgruppen är barn och unga upp till 21 år. Projektet kommer att ta fram en handbok som beskriver idé, metod och omvärldsanalys som ett underlag för implementering av modellen. Projektet kommer att samverka med ett stort antal aktörer på både lokal, regional och nationell nivå. Efter projektets slut kommer ett underlag att finnas som används till att starta upp verksamhet på andra håll i Sverige.

STOCKHOLM

Fritidsforum, Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar
får stöd med 1 203 692 kr för
Projekt I.D. Identitet och Delaktighet på sociala medier för unga med funktionsvariationer

Det blir allt vanligare att ungdomar med funktionsnedsättning via mötesplatser på nätet eller sociala medier utvecklar nya och alternativa sätt för identitetsskapande där funktionsnedsättningen inte hamnar i fokus. Projektet lär och stärker ungdomarna att använda dessa kontaktytor på ett sätt som ger förutsättningar att delta på lika villkor som alla andra. Med utgångspunkt i hur ungdomarna använder mötesplatser på nätet och sociala medier ska projektet öka kunskapen om såväl risker som möjligheter. Förhållningssätt, metoder och riktlinjer utvecklas och konkret stödmaterial tas fram, såväl för ungdomarna som för den personal eller vårdnadshavare som vill kunna handleda konstruktivt. Primär målgrupp är unga med någon form av funktionsnedsättning som på sin fritid besöker mötesplatser på nätet eller använder sociala medier. Sekundär målgrupp är personal som möter unga med funktionsnedsättning samt vårdnadshavare. Efter projekts slut kommer projektet att leva vidare i Fritidsforums ordinarie kursverksamhet i nära samverkan med den nya riksorganisationen Fritidsförbundet För barn och unga med funktionsvariationer samt i de medverkande kommunernas fritidsverksamheter.

STOCKHOLM

Stiftelsen Index - The Swedish Contemporary Art Foundation
får stöd med 706 212 kr för
Ungdomar i Residens, en ny ungdomsplattform för konst och pedagogik på stiftelsen Index

Syftet är att skapa en ny form av pedagogisk modell där ungdomar tillsammans med konstutövare får tid och lov att fördjupa sig i konsten och dess roll i samhället. En plattform där det finns plats för både praktiskt arbete, lekfullhet, kritiskt tänkande och egen analys. Målen är att väcka engagemang och verka inkluderande vilket betyder att ungdomars delaktighet är central. Projektet riktar sig mot ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern spridda geografiskt och socioekonomiskt i Stockholmsområdet.
Projektet står på tre ben: Ungdomar i Residens- ett längre samarbete med skolor och grupper med ungdomar ifrån olika delar av Stockholm, där varje enskild grupp i programmet flera gånger under ett läsår deltar i ett workshopbaserat program kring samtidskonst. Index Ungdomspanel- En rådgivande ungdomspanel, med insyn i hela Konsthallens program. Sveriges första Ungdomsbiennal- En utställning, som fyller konsthallens alla rum med de engagerade ungdomarnas verk och tankar.

SUNDBYBERG

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet (f.d. Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade)
får stöd med 594 370 kr för
Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och urodiagnos samt närstående

Projektet syftar till att erbjuda patienter som drabbats av stomi och besvärande tarmproblem kontakt med en utbildad stödperson från ILCO. För att få arbeta som stödperson måste personen tidigare själv ha varit sjuk för en tid sedan men nu vara rehabiliterad. Utbildningen av stödpersoner leds av en psykolog/kurator med sakkunskap och befogenhet att förmedla hur man lyssnar och stödjer personer som har eller har haft en svår sjukdom och deras anhöriga. Utbildade stödpersoner ska sedan i samarbete med stomiterapeuter och kontaktsjuksköterskor bilda lokala nätverk. Hälso- och sjukvårdspersonalens roll är att förmedla kontakt mellan ILCO:s stödpersoner och de drabbade.

SÖDERTÄLJE

Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)
får stöd med 1 193 059 kr för
Funka utan skam

Projektet syftar till att skapa ett mer tillgängligt samhälle för personer med funktionsnedsättning med annan etnisk bakgrund än svensk. Inom ramen för projektet ska Assyriska Riksförbundet informera kring rättigheter, ge stöd och verktyg för att stärka enskilda individer samt motverkar negativa föreställningarna kring funktionsnedsättning som orsakar skam och skuld hos familjerna. Målgruppen är framför allt assyrier med funktionsnedsättning, men personer med funktionsnedsättning med annan etnisk tillhörighet är välkomna. Föreningen kommer i samarbete med bland annat Neuroförbundet att ta fram ett skriftligt metodmaterial kring en modell hur etniska organisationer kan samverka med funktionshinderorganisationer och andra aktörer, så att personer med funktionsnedsättning med annan etnisk bakgrund än svensk enklare kan nås och inkluderas i samhället. Efter projektslut kommer de samverkande organisationerna att sprida materialet inom sina respektive nätverk.

UMEÅ

KFUM Umeå
får stöd med 1 584 150 kr för
LEV

Arvsfondsdelegationen beviljade den17 februari 2016 stödmottagaren projektstöd med 1 452 000 kronor. Projektet LEV syftar till att stötta ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att hitta livsstrategier för att följa sina drömmar genom att arbeta medvetet med sin hälsa och sin livssituation. Målet är att utveckla ett arbetssätt som bidrar till att målgruppen tar vara på sina resurser, följer sina drömmar och jobbar medvetet för sin hälsa och karriär. Primär målgrupp för projektet är unga med NPF, men projektet vänder sig även till ungdomarnas nätverk, dvs. anhöriga, handledare, lärare m.fl. Projektet räknar med att under tre år arbeta med ca 50 ungdomar och 150 personer i nätverken runt dem. Efter projekttiden ska arbetssättet kunna implementeras i KFUM och i kommunens arbete med målgruppen.

Fortsatt projektstöd (år 3)

BORÅS

Borås Stad, Fritid- och folkhälsoförvaltningen
får stöd med 1 298 400 kr för
Jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

Projektets mål är att skapa en modellverksamhet som syftar till att främja hälsan och skapa en gemensam och trygg mötesplats för personer med funktionsnedsättning. Satsningens beståndsdelar handlar om att ta fram metoder för ökad motivation till idrott och hälsotänkande, att skapa mötesplats för samverkan och integrering i ordinarie idrottsverksamhet samt att utveckla och anpassa idrottskolan för personer med fysiska och intellektuella.

BURTRÄSK

Afasiföreningen i Skellefteå (AFASI)
får stöd med 919 180 kr för
Så ska det låta

Så ska det låta arbetar utifrån en kanadensisk stödsamtalsmodell för afatiker. Målet är att skapa språklig stimulans och utveckling för projektets målgrupper som i första hand är personer med afasi i samtalsgrupper med nyanlända. Inom ramen för projektet har en samtalspärm tagits fram. Samtalsträningen genomförs i små grupper och i lugn miljö och tar utgångspunkt i bilder och ämnen i pärmen. Målet är en ökad språklig färdighet som ska bidra till att deltagarnas självförtroende och möjlighet till delaktighet stärks. Projektet ska utbilda samtalsledare och modellen ska kunna spridas via studieförbunden i studiecirkelform. Projektet ska bedrivas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

FÅRÖ

Stiftelsen Bergmancenter på Fårö
får stöd med 1 014 575 kr för
Skaparverkstan på Fårö - regional och nationell mötesplats för produktion, metodutveckling och erfarenhetsutbyte

Projektet har som syfte att bredda sin verksamhet och därmed nå nya målgrupper. Målet är att kunna etablera Bergmanscentrets olika verksamheter, som med projektets innehåll ska kunna erbjuda alla barn och unga skapande verksamhet. Projektet har två olika inriktningar. Skapande som läkande kraft är en lokal/regional verksamhet som vänder sig framförallt till tre specifika målgrupper; Ensamkommande flyktingbarn, barn och unga med funktionsnedsättningar samt barn och unga med erfarenheter av våld i nära relationer. Skaparverkstans Barnfilmfestival visar film producerad av barn och unga i Skaparverkstan på Fårö eller i verkstäder, museer, fritidsgårdar runt om i Sverige eller på egen hand. Festivalen är m.a.o. ett riksprojekt. Man kommer särskilt att vända sig till verksamheter med barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Efter projekttidens slut räknar man med att ha utvecklat och etablerat de två delarna och då kunna införliva dessa i sin ordinarie verksamhet.

GREVIE

Gabriel Klints Insamlingsstiftelse
får stöd med 2 252 536 kr för
Gabriel Klint

Projektets syfte och mål är att motverka psykisk ohälsa bland unga och skapa en aktiv mötesplats där unga kan ta upp svåra ämnen som döden, självmord och existentiella upplevelser. Detta ska ske genom en portal och en webbtv-serie. Portalen ska vara en mötesplats på Internet där det dels kommer att finnas vanliga chattrum samt möteschattar där olika experter håller i livechattar, dels finns plats för egna dikter, låtar, målningar, filmer mm. på temat. Webbtv-serien bygger på fiktion som baseras på fantasyhistorien om ängeln Gabriel Klint.

GÖTEBORG

Attention Hisingen-Kungälv
får stöd med 1 778 419 kr för
Nät-koll - trygghet på nätet för barn och unga med NPF

Ungdomar med funktionsnedsättningar tillhör internetgenerationen och precis som alla andra unga söker de kontakt och bekräftelse på nätet. I projektet Nätkoll ska Attention tillsammans med samarbetsorganisationerna medverka till att stärka unga med NPF-diagnoser så att de känner sig trygga på nätet, blir medvetna om riskerna med att exponera sig och med stöd av projektet får tips om hur de kan skydda sig mot negativa upplevelser. Projektets målgrupper är unga med NPF, föräldrar och skolpersonal. Projektet inleds med en webbenkät till Attentions medlemmar för att kartlägga internetanvändningen bland ungdomarna. Därefter ska sex fokusgrupper med representanter från projektets målgrupper utses för att samla kunskap om internetanvändningen. Gruppernas diskussioner och intervjusvar sammanställs därefter till skriftliga och digitala studiecirkelmaterial.

HÄGERSTEN

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
får stöd med 2 767 466 kr för
NSPH:s brukarrevisionsprojekt

Projektet syftar till att samhällets vård och stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar i högre utsträckning ska motsvara brukarnas önskemål och behov. Målet är att utveckla en metod och en finansiellt hållbar verksamhet för att genomföra brukarrevisioner i psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter i hela landet via bland annat mobila revisionsteam. Målgruppen är patienter och brukare som tar del av den vård och stöd i de verksamheter som ska revideras.  Efter projektslut ansvarar nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) för att den strukturerade verksamheten och kompetensen kring brukarrevisioner lever vidare. En modellbok som beskriver hela processen, från utbildning av brukarrevisorer till metoder för påverkan på verksamheter, tas fram. En finansieringsmodell utvecklas där verksamheterna som beställer brukarrevisionerna betalar för dem. Projektets resultat och den nya verksamheten ska spridas inom NSPH:s tolv medlemsorganisationer, externt via regional media och genom marknadsföringsinsatser till potentiella beställare.

LANDSKRONA

Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Lunds universitet
får stöd med 2 275 645 kr för
PROVA

Prova är ett utvecklingsprojekt för unga vuxna med aktivitetsersättning och psykisk ohälsa. Projektet syftar till att utveckla nya metoder genom en mix av skapande estetisk och kulturell verksamhet, kärnämnesstudier, praktiskt arbete/sysselsättning (odling, bygg/hantverk, kreativ verkstad, café), mentorskap/coaching, samt social träning. I paketet ingår även arbetsträning/praktik på företag. Det långsiktiga målet är ett arbete och/eller studier med egen försörjning där PROVA är ett steg på vägen. Efter projekttidens slut tar medverkande kommuner tillsammans med Folkuniversitetet ansvar för projektets fortsättning.

LANDSKRONA

Landskrona idrottens samorganisation (LISA)
får stöd med 263 700 kr för
Cityidrott

Cityidrott är en verksamhet som erbjuder pröva-på-idrottsaktiviteter för barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga områden i Landskrona. Målet med Cityidrott är att erbjuda aktiviteter och att främja integration. Arvsfondsprojektet innebär en utvidgning av en befintlig verksamhet som tidigare enbart vände sig till barn i låg- och mellanstadiet, men som nu även vänder sig till högstadieungdomar. Ungdomarna i projektet erbjuds både att delta i aktiviteter och att utbildas till ledare. Syftet med den första delen av projektet är att erbjuda ungdomarna en aktiv fritid och den andra delen syftar till att stärka, engagera och utbilda ungdomar till förebilder, volontärer och ledare. Under en treårsperiod ska föreningen rekrytera minst 60 ungdomar för att utbilda dem till ledare och minst 140 ungdomar i åldrarna 13-16 år ska ha deltagit i projektets aktiviteter som genomförs tillsammans med en stor mängd lokala föreningar. Efter projektets slut planeras verksamheten kunna fortsätta med finansiering av kommunen och det lokala näringslivet.
Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att sprida den metod som är uppskattad och gett goda resultat.

LIMHAMN

Föreningen Grunden i Malmö
får stöd med 1 639 656 kr för
Unga i Grunden

Projektets målsättning är att bilda en ungdomsverksamhet som styrs, beslutas och aktivt drivs av unga människor med intellektuella funktionsnedsättningar i Grunden och i andra föreningar. Projektet ska möjliggöra för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att få inflytande över besluten kring sin egen fritid och de egna aktiviteterna. Föreningen kommer att se över olika alternativ för att säkra verksamheten långsiktigt. En lösning som ska undersökas under kommande år är att ingå i ett IOP – idéburet partnerskap.

LUND

Alzheimerföreningen i Sverige
får stöd med 2 007 350 kr för
Downs syndrom och demenssymtom av Alzheimertyp

Projektet avser att kartlägga behoven hos personer med Downs syndrom som har demenssymptom av Alzheimertyp för att kunna bygga upp fungerande stödfunktioner för målgruppen.  Under projekttiden samarbetar Alzheimerföreningen i Sverige och Svenska Downföreningen med vården för att ta fram anpassade informations- och utbildningsmaterial till vårdpersonal och anhöriga samt utbilda vårdpersonalen kring anpassade vård - och stödformer för målgruppen.

SKÄRHOLMEN

Föreningen Plattform
får stöd med 1 528 500 kr för
Design S

Arvsfondsdelegationen beviljade den 18 februari 2015 och den 17 februari 2016 stödmottagaren projektstöd med sammanlagt 3 118 000 kronor. Design Lab S är en designstudio/designlabb och pedagogisk verksamhet i Skärholmen. Projektet riktar sig till barn i åldrarna 8-15 år, huvudsakligen i Skärholmen. I labbet får barnen experimentera med design på olika sätt, i olika perspektiv. De får möta nya förebilder, utveckla sin kreativitet och sin tro på sig själva. Verksamheten sker genom studiecirklar, drop-in Open Lab, lovverksamhet, workshops, skolbesök osv.  Projektet har ett samarbete med designhögskolor. Studenter och nyexaminerade designer kan verka i labbet med egna projekt

SOLNA

Mun- och halscancerförbundet
får stöd med 1 599 000 kr för
Rehabiliteringsprojekt för mun- och halscancerpatienter och deras närstående

Projektet syftar till att ge mun- och halscancerbehandlade personer samt deras anhöriga stöd, hjälp och utbildning i rehabiliteringsprocessen. Projektet sker i samverkan med nyinsjuknade, anhöriga, före detta patienter samt vårdpersonal. Efter projektslut ska förbundet, lokalföreningarna och vården fortsätta samverkan i enlighet med den modell som tas fram i projektet. Projektet bytte från och med år 2 ägare från lokalföreningen i Stockholm till riksförbundet och kom tack vare denna förändring att i större utsträckning nå ut på riksplanet.

STOCKHOLM

Studieförbunden i samverkan (tidigare Folkbildningsförbundet)
får stöd med 4 028 124 kr för
Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för unga med intellektuella funktionsnedsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. Målet är att ta fram en metod, ”arbetsförberedande korttidsplaceringar”, för målgruppen och att utveckla ett program där deltagarna slussas ut från daglig verksamhet till arbete eller arbetsverksamhet. Under projektet ska de bygga upp och testa metoden på Beatebergs hunddagis. Metoden ska innehålla kartläggning, arbetsprövning, utvärdering, utslussning, matchning och stöd i arbete. Verksamheten ska leva vidare inom föreningen och finansieras genom att kommunen köper tjänsten.

STOCKHOLM

Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMOK)
får stöd med 1 191 275 kr för
I dina skor - en modell för mentorskap och konstnärligt samarbete mellan barn och vuxna

Barn i kulturskolan samt andra verksamheter som erbjuder kulturaktiviteter för barn och unga och professionella konstnärer inspirerar varandra och genomför kreativa projekt för ömsesidigt mentorskap och konstnärligt samarbete. Minst 50 % av deltagande barn representerar målgruppen barn med olika funktionsförutsättningar i detta projekt. Projektet syftar till att få in fler dimensioner i kulturskolorna, kulturinstitutionerna och hos konstnärerna. Där är det ömsesidiga mentorskapet en, samverkan mellan de olika kulturinstitutionerna, konstnärerna och barnen är en annan, och med funktionsförutsättningsperspektivet en tredje. Målet är att involvera 24 barn och lika många konstnärer i fyra kommuner (Kalix, Gävle, Stockholm och Göteborg), kommunernas kulturskolor och minst 8 olika kulturinstitutioner. Efter projekttidens slut är medverkande institutioner beredda att fortsätta samarbetet med kulturskolorna och övriga verksamheter och då med en utprovad mentorsmodell som kan spridas till övriga Sverige.

STOCKHOLM

Kvinnors Nätverk - Linnamottagningen
får stöd med 2 079 000 kr för
Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

Projektet syftar till förbättra kunskapen kring hedersrelaterat förtryck och våld, så att utsatta ungdomar ska kunna få bättre stöd och hjälp. Målet med projektet är att skapa en plattform för webbutbildning för yrkesverksamma inom i första hand socialtjänsten som möter ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Till webbplattformen ska det tas fram ett antal filmer kombinerat med föreläsningar samt möjlighet till handledning och uppföljning. Webbplattformen utvecklas i nära samarbete med ungdomar med egna erfarenheter av hedersrelaterat förtryck och våld och testats av ett antal pilotkommuner under projekttiden. Efter projekttiden ska webbutbildningen erbjudas kommuner över hela Sverige.

STOCKHOLM

LHON Eye Society ideell förening
får stöd med 1 236 000 kr för
LEBER X

Projektet syftar till att samla erfarenheter och kunskap från personer med LHON - Lebers hereditära opticusneuropati för att förbättra stöd och rehabilitering för målgruppen. LHON är en ovanlig mitokondriell sjukdom som är ärftlig. Projektet ska resultera i en metodhandbok som ska användas för professionen inom synrehabilitering och hjälpmedel. Projektet genomför sitt tredje projektår med EFS Mittsverige (Hagabergs folkhögskola) som stödmottagare tillsammans med LHON Eye Society som var stödmottagare under de två första projektåren.

SUNDBYBERG

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS)
får stöd med 1 137 353 kr för
Utåtriktad information om flickor /kvinnor och blödarsjuka

Projektet ska uppmärksamma att även flickor och kvinnor kan ha blödarsjuka med syftet att öka kunskapen om de specifika problem som uppstår i samband med detta. Målet är att nå ut till odiagnostiserade flickor och kvinnor med blödarsjuka för att möjliggöra diagnos och rätt behandling. Genom att öka kunskapen om blödarsjuka hos skolsköterskor, barnmorskor, personalen på ungdomsmottagningar och gynmottagningar hoppas projektet att nå ut till målgruppen. Informationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Förbundet Blödarsjukas hemsida. Ambitionen är också att informationen ska införlivas i ordinarie informationsmaterial och finnas tillgänglig på Vårdguiden 1177.

UPPSALA

Sensus studieförbund Region Uppsala- Härnösand
får stöd med 938 049 kr för
Kometmammor

Organisationen vill utforma en verksamhet för föräldrautbildning som särskilt vänder sig till före detta missbrukande kvinnor där en andel även har beroendetillstånd i kombination med neuropsykiatriska diagnoser. Projektet kommer att använda sig av utbildningsprogrammet KOMET. En gemensam mötesplats kommer att erbjudas och en lots/coachtjänst utvecklas. Projektet kommer också att utveckla stöd till unga nyblivna mammor. Målet är att etablera kontakt med minst 20 mammor och deras barn under projekttiden.

ÖREBRO

Studiefrämjandet i Örebro
får stöd med 1 057 660 kr för
Delta i kultur & hälsa

Projektets syfte är att öka kultur- och hälsoutbudet samt stärka egenmakten för personer över 13 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning. I första hand pågår projektet i Nora kommun, men mot slutet av projekttiden sprids arbetet över hela landet. Huvudfokus är att anpassa Studiefrämjandets cirkelledar- och arrangörsutbildningar till målgruppen, så att målgruppen själv ska kunna leda och arrangera studiecirklar/arrangemang i samarbete med LSS-verksamheten och dess personal. Utbildningarna kommer att finnas kvar som ordinarie utbud hos Studiefrämjandet och materialet ska spridas nationellt.

ÖRNSKÖLDSVIK

FN-föreningen, Örnsköldsvik FN Ung
får stöd med 160 000 kr för
Utopia - ett kul barndemokratiprojekt

Projektet Utopia har som syfte att väcka barns och ungdomars nyfikenhet, lust och vilja att engagera sig i olika samhällsfrågor genom att hitta nya verktyg för att vidareutveckla vårt demokratiska samhälle. Målet är att skapa ett demokrativerktyg i form av ett nätbaserat spel som utgår från barn och unga. Spelet ska på ett lustfyllt sätt utmana, stärka och utveckla nya former för barns och ungas ökade delaktighet i exempelvis en kommuns traditionella demokratiska processer. Projektet vill uppnå ökad kunskap om demokrati samt visa på vägar att använda sociala medier som verktyg på ett konkret sätt i demokratiarbetet. Projektet riktar sig till barn och ungdomar i Örnsköldsvik på grundskolans alla nivåer. Spelet tas fram i nära samverkan med barn och unga genom skolbesök. Barnen tar fram underlag till spelet i form av berättelser och bildar, testar spelets betaversion och interagerar med andra barn som deltar i projektet. Efter projektet ska spelet spridas av föreningen och dess samarbetspartners. Skolorna som medverkar i projektet kommer att kunna använda spelet i sin undervisning, liksom andra skolor i Örnsköldsviks kommun och på andra platser i landet. Projektet bedrivs i samarbete med Örnsköldsviks kommun.
Med detta tilläggsbeslut kommer projektet sprida spelet och dess användningsområden på olika events lokalt och nationellt. Alla lärargrupper på kommunens grundskolor kommer att erbjudas utbildningstillfällen.