Projektstöd februari 2018

Vid årets första sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen 123 miljoner kronor till 38 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade projektstöd.
Senast uppdaterad: 21 februari, 2018 - 16:22

För att se listan med alla beslutade lokalstöd i februari 2018, se länk längst ned på denna sida.

Projektstöd februari 2018

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

Nya projekt (år 1)

MALMÖ

Stiftelsen Botildenborg
har fått stöd med 1 27 3514 kr
för Ambassadör Botildenborg

Malmö och bostadsområdet Rosengård har stora utmaningar när det kommer till arbetslöshet, utbildningsnivå och ungdomars förväntningar inför framtiden. Stiftelsen Botildenborg ska, tillsammans med Malmö stad, olika föreningar och näringslivet, utveckla en modell där ungdomar i årskurs åtta från Rosengård utbildar sig till ambassadörer. Målet är att unga ska få ökad kännedom om olika yrken och om arbetsmarknaden generellt men även i syfte att bilda nätverk och få praktisera inom näringslivet. Ambassadörernas roll är att vara förebilder för andra ungdomar i området. I projektet arrangeras även informationsträffar med ungdomarnas föräldrar i syfte att stärka dem i sin roll som vägvisare och mentorer – något som studier visar har en avgörande betydelse i områden där föräldrar har låg utbildningsnivå och där känslan av utanförskap är utbredd. Efter projektet ska metoden övergå i ordinarie verksamhet i stiftelsen och finansieras med stöd från de medverkande parterna och sponsring från näringslivet. Metoden kommer att spridas med tryckt och rörlig media och kan användas i andra områden i Sverige.

JÖNKÖPING

Studieförbundet Vuxenskolan
har fått stöd med 1 919 500 kr
för Kulturarva

Syftet med projektet är att ungdomar i Jönköpings län ska utforska och utmana sina kulturarv och få möjlighet att utveckla det vidare. Målen med projektet är att på kort sikt stärka ungdomars identitet, se vad som formar dem och hur kulturarv formar oss alla för att bli mer delaktiga i vårt samhälle. De långsiktiga målen är att projektet leder till ökad förståelse för olika kulturer, skapar förutsättningar för integration och att ungdomar får stöd att hitta sin plats i samhället. Genom att kulturarva, det vill säga att använda historiska återblickar i syfte att skapa mening och sammanhang i tillvaron, ska projektet utveckla en metod som gör att ungdomar kan identifiera sig med sitt eget kulturarv och ta till sig det kulturarv som genomsyrar det svenska samhället. Målgruppen är ungdomar i åldern 12-25 år med särskilt fokus på nyanlända. Under de två första åren beräknas runt 150 personer involveras aktivt i projektet. Intentionen med projektet är att metoden ska bli en förebild och ligga till grund för liknande arbete på andra platser. Efter projekttiden kommer Studieförbundet Vuxenskolan och även projektets samarbetspartners att använda metoden.

STOCKHOLM

Studiefrämjandet Stockholms län
har fått stöd med 2 127 790 kr
för Folkbildningsfältare

Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete. Modellen har prövats i Rinkeby under ett år och nått framgång genom att arbeta uppsökande och relationsbyggande. Man vänder sig till målgruppen unga/unga vuxna med låg formell utbildning i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Man har som mål att nå 600 unika deltagare som deltar i 150 studiecirklar. Projektet anställer tre ”folkbildningsfältare” med inriktning på musik, kultur och demokrati. Tillsammans med samarbetsparterna Folkets Hus och Parker och övriga studieförbund kommer man söka lokala samarbeten för att få tillgång till verksamhetslokaler och studios. Man räknar med att uppsökandeteamet är ”självfinansierat” efter projekttidens slut. Finansieringen kommer då från det ordinarie folkbildningsanslaget som bygger på inrapporterad verksamhet till Folkbildningsrådet. Erfarenheterna och metoden kommer även spridas till alla studieförbund inom Folkbildningsrådet. Uppsökandeteamet och projektet fortsätter på så sätt att leva och växa efter år 3.

UPPSALA

Barnombudet i Uppsala län
har fått stöd med 1 282 628 kr
för Likarättsutbildning

Barnombudet i Uppsala län vill med sitt projekt Likarättsutbildning utveckla en pedagogiskt lättillgänglig webbutbildning tillsammans med barn och unga från förskolan till gymnasiet. Syftet med utbildningen är att stärka barns rättigheter, trygghet och framförallt uppmärksamma de möjligheter som finns för att agera om barns och ungas rättigheter kränks. Det underliggande syftet är att arbeta preventivt för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga genom att se till att de får hjälp och stöd tidigt. Målet är att skapa en webbutbildning som kan stärka förskolor och skolor i sitt likarättsarbete genom kunskapshöjning på området barns och ungas rättigheter. Projektet kommer ta fram en lättillgänglig grundläggande webbutbildning som alla, utan förkunskap, ska kunna ta till sig. Webbutbildningen kommer att finnas i fem olika versioner; förskola och lågstadiet, mellan- och högstadiet, gymnasium, personal och närstående vuxna. Varje version kommer bestå av tre sektioner: främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Projektet kommer främst arbeta i Uppsala och Östersunds kommun. Utbildningen tas fram i samarbete med barn och unga, som återkommande under hela framtagandet av webbutbildningen kommer träffas i referensgrupper. Projektet har inför ansökan genomfört flera gruppdiskussioner med elever för att se på vilken nivå deras likarättskunskap är idag och hur och när de önskar att vuxna ska agera om deras rättigheter kränks. Efter avslutat projekt kommer utbildningen implementeras i alla förskolor och skolor i Uppsala och Östersunds kommun. Båda kommunerna kommer sitta med i projektets referensgrupper och har redan skrivit avsiktsförklaringar med föreningen, med syfta att sprida och implementera webbutbildningen i deras kommuner. Föreningen kommer under hela projekttiden arbeta strategiskt för att få till en nationell spridning. BOiU kommer ansvara för att metoder och material kommer att uppdateras.

STOCKHOLM

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
har fått stöd med 1 244 456 kr
för På Egna Ben

Genom projektet På Egna Ben får dansare och dansintresserade med intellektuell funktionsnedsättning utveckla sin pedagogiska förmåga i att coacha och leda andra i dansimprovisation. Härigenom ska målgruppen utvecklas och ges ökade möjligheter att synas inom kulturområdet, vilket även kan komma att leda till fler arbetstillfällen. Projektet etablerar nya dansgrupper som leds av de nya coacherna. Det metodmaterial som tas fram förvaltas och sprids av Studieförbundet Vuxenskolan. Verksamheten lever vidare med stöd av Stockholms stad.

NORRTÄLJE

Stall 43
har fått stöd med 1 143 448 kr
för STALL 43/Nyckelby

Barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST) upplever ofta svårigheter att finna meningsfulla fritidsaktiviteter. Målgruppen är överrepresenterad bland elever med lång skolfrånvaro. I projektet Stall 43 erbjuds familjer med barn inom AST kortare eller längre vistelser där hästskötsel, trav och kreativ verksamhet kombineras i syfte att hitta de verktyg som passar individen och dennes familj bäst. Under projektet utvecklas en metod för habilitering som ska erbjudas skolor, LSS-boenden, kommuner och enskilda familjer. Föreningen samarbetar med arbetsförmedlingen som erbjuder praktikplats i projektet för unga vuxna med AST. Efter projektet ska Stall 43 fortsätta driva verksamheten med stöd från näringsliv, sponsorer, föreningsstöd och genom att sälja habilitering till kommuner, LSS och skolor.

NORRKÖPING

Sveriges Schakförbund
har fått stöd med 789 280 kr
för Världsspråket Schack - nya mötesplatser och nya gemenskaper

Projektet syftar till att utveckla en schackmetodik som skapar bättre förutsättningar för nyanlända ungdomar att inkluderas i nya gemenskaper och aktiviteter. Målet är att ta fram ett trestegskoncept för att lära sig spela schack, skapa nya sociala sammanhang samt utveckla ledaregenskaper hos deltagarna. Den primära målgruppen är nyanlända barn och unga i åldern 12-25 år och sekundär målgrupp är schackklubbar, skolor och boenden. Inom projektet ska målgruppen tillsammans med skola, boenden och schackklubbar testa olika aktiviteter och tillsammans ta fram nytt metodmaterial och ledarutbildning. Målgruppen skapar dokumentations- och instruktionsfilmer som verktyg i projektet, och för att sprida erfarenheterna vidare på förbundets Youtube-kanal. Efter projektet är avslutat kommer metodmaterialet att ingå i Sveriges Schackförbunds utbildningsutbud. Nya ledare, schackmentorer, deltagare och verksamheter kommer att kunna använda metodmaterialet med stöd från förbundets instruktörer. 

NÄSSJÖ

Studieförbundet Vuxenskolan
har fått stöd med 2 095 605 kr
för Min Säkerhet

Studieförbundet vuxenskolan i Jönköping vill med projektet Min Säkerhet skapa en målgruppsanpassad säkerhetsutbildning med tillhörande studiematerial och en säkerhetsapp för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Målet är att deltagarna efter avslutad kurs, utifrån sin förmåga, ska ha grundläggande kunskap och förståelse kring vilka risksituationer som hen kan möta i vardagen. Projektet omfattar bland annat trafiksäkerhet, brandsäkerhet och säkerhet vid vatten. Målgruppen kommer under studiecirklarna att få lära sig hur de vid olika risksituationer kan agera på bästa sätt utifrån deras förutsättningar. Lärandet kommer ske i mindre studiecirklar. Efter kursen kommer deltagarna att få ta del av en tillgänglighetsanpassad säkerhetsapp som innehåller handlingsplaner för olika risksituationer och ska fungera som hjälp och stöd i vardagen för målgruppen. Kurserna kommer att ledas av två cirkelledare, en från målgruppen och en från Studieförbundet vuxenskolan. Till kursen kommer det tas fram ett studiehandledningsmaterial som framtida studiecirkelledare kommer att utgå ifrån. Projektet planerar att genomföra 154 säkerhetskurser och hoppas nå ca 700 personer ur målgruppen under projektets tre år. Projektet kommer framförallt att arbeta i områdena runt Jönköping, Småland, Blekinge och Göteborg. Den sökande föreningen kommer under hela projekttiden systematiskt arbeta förberedande för en nationell spridning av säkerhetsutbildningen. Upplägget och metoderna tas fram i samarbete med representanter från målgruppen, polisen, kommunen och räddningstjänsten lokalt i Jönköping. Projektet överlever genom att Studieförbundet vuxenskolan Jönköpings ansvarar för att återkommande säkerhetsutbildningar för målgruppen fortsätter att ske kontinuerligt och att de sprids nationellt. Den nationella spridningen kommer även stödjas centralt av Studiefrämjandet och FUB Riksförbund. Studieförbundet vuxenskolan Jönköping kommer fortsatt ha en anställd som kommer ansvara för att metodmaterialet och att säkerhetsappen årligen uppdateras.

FARSTA

Qrut
har fått stöd med 1 445 474 kr
för Qruts umgängesmetod

Detta projekt vänder sig till kvinnor som har erfarenhet av eller är i aktivt missbruk och deras omhändertagna och placerade barn. Målet är att öka förutsättningar för ett kvalitativt och stabilare umgänge mellan mammor och barn genom att utveckla och sprida ett strukturerat umgängesprogram på såväl lokal, regional som nationell nivå. Alla aktiviteter i projektet formas och utvecklas tillsammans med och utifrån målgruppernas behov och efterfrågan. Målgrupperna kommer även att vara delaktiga i arbets- och fokusgrupper samt som deltagare vid validering och utvärdering av resultatet. Sekundära målgrupper som umgängesprogrammet främst riktar sig till är socialtjänst, jour- och familjehem, samt andra aktörer runt den primära målgruppen. Ett av delmålen är att målgruppen själva ska kunna agera utbildare, spridare och informatörer av det umgängesprogram som tas fram, främst på lokal och regional nivå. Förutom att programmet implementeras i föreningens verksamhet så ska det spridas genom olika föreläsningar och konferenser över landet.

GÖTEBORG

Female Legends
har fått stöd med 1 784 052 kr
för Framtidens E-sport

E-sporten har förutsättningar att locka alla människor, trots det är den övervägande majoriteten av spelarna killar. Det gäller särskilt proffsscenen där ytterst få tjejer finns representerade. Undersökningar visar att tjejer känner större otrygghet och lägre delaktighet inom gamingkulturen där e-sport är en tydlig tävlingsgren. I projektet avser föreningen att verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke binära personer i åldern 13-25 år. Genom att arrangera särskilda träningsläger för målgruppen och ta fram en handlingsplan för en framtida jämlik e-sport hoppas projektet medverka till nya sammanslutningar av spelande tjejer samt medverka till att etablerade föreningar upprättar planer för en mer jämställd verksamhet. I projektet ska även informationsmaterial för föräldrar och en modell för utbildning av ungdomsledare tas fram. Efter projektet lever metoder och modeller vidare i de föreningar som medverkar och i de nya föreningar som bildas. Utbildningsmaterial och handlingsplan ska spridas genom samarbetsparter och på konferenser och spelmässor. Målet är att medverka till en mer inkluderande e-sportsscen där separatistiska föreningar likt Female Legends inte behöver finnas.

GÖTEBORG

Lokalföreningen hepatit C i Västra Götaland
har fått stöd med 850 752 kr
för Antologi

Lokalföreningen Hepatit C i Västra Götaland ska genom sitt projekt Antologi tillsammans med medlemmar och andra personer med Hepatit C skriva fram sina egna berättelser och erfarenheter i en antologi. Syftet är att stärka målgruppens självkänsla, verka preventivt mot psykisk ohälsa samt skuld och skam som ofta är kopplat till sjukdomen. Skrivandet kommer att verka som ett terapeutiskt verktyg. Med antologin vill projektet sprida hopp om ett bra liv med Hepatit C och hur man som individ kan hantera smitta. Antologin kommer att tryckas och spridas samt publiceras på nätet. Antologin kommer att arbetas fram genom skrivarworkshops med stöd av redaktörer och en professionell skrivarcoach. Projektet kommer under projekttiden få besök av olika författare för att få inspiration till deras eget skrivande. Projektet kommer aktivt arbeta för att nå personer med Hepatit C-smitta från olika målgrupper. De kommer ha ett nära samarbete med Riksförbundet Noaks Ark, som arbetar för Hiv-smittade och Göteborgs Räddningsmission, som arbetar för personer i missbruk, hemlöshet och prostitution. Ett underliggande syfte är även att antologin ska motverka den många gånger stereotypa bilden av personer med Hepatit C. Projektet vill verka för att lyfta fram hur heterogen målgruppen faktiskt är. Projektet kommer överleva genom spridning och distribution av antologin, både i dess fysiska form och digitala. Projektet kommer aktivt att sprida antologin till yrkesverksamma som möter målgruppen för att på så vis komplexisera bilden av vem en person med Hepatit C kan vara – vilket de tror och hoppas kan öka möjligheten till bättre bemötande i vården.

GÖTEBORG

MIS - Motion och Idrott för Synskadade, Göteborg
har fått stöd med 2 240 410 kr
för Vision & Motion - ansökan om att utveckla självständighet motionernade för ökad hälsa

Projektets övergripande syftet är att främja självständigt motionerande och idrottsutövande för främst personer med synnedsättning, men projektet hoppas även att insatserna kommer underlätta för personer som har behov av tillgänglighet och ledsagning på grund av andra funktionsnedsättningar. Många personer med synnedsättning har sämre fysik och psykisk hälsa på grund av isolering och många upplever svårigheter att leva ett aktivt liv där motion och friskvård är en självklar del av ens liv. Detta vill projektet Vision och Motion ändra på. Under projektets gång ska föreningen utveckla och testa en ny app tillsammans med teknologkonsulter från Chalmers. Under 2017 genomförde föreningen en mindre förstudie med medel från Drömfonden där det framkom att befintliga orienteringsappar, så som TURF, inte är tillräckligt tillgängliga för syftet och målgruppen. För att uppnå målet ska projektet utveckla orienteringsappen Vision och Motion som uppmuntrar till motionerande och som samspelar med solcellsdrivna ljudfyrar, ett system med talande ljudorienteringsenheter som leder den som inte ser rätt. Utifrån dessa delar ska projektet skapa förutsättningar för tillgängligt och självständigt motionerande i friluftsområdet Skatås i Göteborg för personer med synnedsättning. Det primära i projektet blir att man tillsammans med målgruppen kommer testa och utveckla Vision & motion appen så att den är kompatibel för användarna och går att kombinera med ljudfyrarna. Ambitionen är även att modellen ska kunna spridas till andra orter. Göteborgs idrottsförvaltning går från start in med 100 000 kr för att bekosta ljudfyrar till projektet. Projektet lever vidare genom att appen fortsätter att användas och utvecklas samt att den tillgängliga motionsslingan i Skatås förvaltas av Göteborgs idrottsförvaltning.

JOHANNESHOV

Riksförbundet Attention
har fått stöd med 3 116 995 kr
för Föräldralyftet

Projektet syftar till att föräldrar som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ska bli stärkta i sitt föräldraskap och få en förbättrad kommunikation samt bemötande inom socialtjänsten när de söker stöd. De ska få verktyg till stöd i sitt föräldraskap samt förutsättningar att genomföra bra möten och ökade möjligheter att föra sin egen talan. Inom projektet genomförs en kartläggning genom fokusgrupper, workshops och en enkätstudie för att få en bild av hur det är att vara förälder med NPF i mötet med socialtjänsten och hur barn upplever familjens kontakt med socialtjänsten. I två pilotkommuner deltar socialtjänsten och där kommer förbättringsteam, som består av både profession och klienter, att inrättas. Den primära målgruppen är familjer som har kontakt med socialtjänsten kring stödinsatser för sina hemmaboende barn, och där minst en av föräldrarna har en NPF-diagnos. Även barnen i familjerna deltar med sina erfarenheter. En annan målgrupp är handläggare inom socialtjänsten. Projektet kommer att drivas av Attention efter projekttiden, och dess överlevnad kommer att bestå i det material som produceras såsom trycksaker, informationsfilmer, app, webbaserad information, etc och som riktar sig till föräldrarna och socialtjänsten. Utöver detta utformas ett studiecirkelmaterial för föräldrar med NPF och ett utbildningspaket för socialtjänsten.

STOCKHOLM

Attention Stockholm
har fått stöd med 1 196 000 kr
för Stöd i vardagen

Syftet med projektet är att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Projektet ska sprida tips och strategier, med fokus på känslor och relationer, genom ett interaktivt verktyg som består av animerade filmer och känslokartor. Det senare innehåller ord som beskriver känslor och behov. Dessa presenteras på ett visuellt, och för målgruppen tillgängligt, sätt. Tipsen och strategierna kommer från målgruppen, unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En stor del av tipsen är insamlade från samtalsgrupper med unga personer som funnits under många år i Attention Stockholm. Det interaktiva verktyget, som ska kunna användas med mobilen, ska fungera som en kunskapsbank och fyllas på kontinuerligt.

En handledning för att använda materialet ska produceras. Handledningen ska kunna användas av yrkesverksamma inom vård och stöd och av ledare i kamratstödsgrupper. Även handledningen ska vara upplagd på ett för målgruppen tillgängligt sätt. Materialet ska spridas av Attention, med hjälp av samarbetsorganisationerna, och en utbildning som vänder sig till yrkesprofessionen ska göras inom ramen för projektet. Efter projektets slut avser Attention Stockholm att fortsätta underhålla, uppdatera och använda det material som produceras i projektet.

STOCKHOLM

Intresseföreningen Kultur och Kvalitet
har fått stöd med 1 065 760 kr
för KulturBYRÅkraterna

Projektet KulturBYRÅkraterna skapar, bland annat i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, ett kulturkansli som även innefattar en kulturarbetsförmedling. Kansliet erbjuder rådgivning och producerar tillgängliga kulturprogram och fortbildningar över hela landet. Kansliet ska vara en länk mellan kulturarbetare med funktionsnedsättning och kulturhus, konsthallar och arrangörer av kulturevent. Projektet stärker kompetensen hos kulturarbetare med funktionsnedsättning i att exponera sin konstnärlighet. Vidare utbildas kulturhus och andra kulturarrangörer i att ta emot och ge plats för kulturarbetarnas produktioner. Kansliet blir efter projektets slut en del av föreningen Kultur och Kvalitets ordinarie verksamhet och finansieras bland annat av ett ökat antal medlemmar och företagssponsring samt genom att kulturinstitutioner över hela landet köper fortbildning och förmedlingstjänster.

STOCKHOLM

Studiefrämjandet Stockholms län
har fått stöd med 1 551 000 kr
för ARTmovement

ARTmovement är ett folkbildande konstprojekt med integrationssyfte. Projektet kommer aktivt att söka upp unga nyanlända och etablerade svenskar som erbjuds att skapa konst tillsammans med etablerade yrkesverksamma konstnärer. Formen är en kort studiecirkel på tre gånger som avslutas med en utställning. För intresserade deltagare ges stöd att fortsätta skapandet i fortsatt studiecirkel eller i eget arbete. Projektet ska arbeta nära yrkesverksamma konstnärer och institutioner. På så sätt skapas ett kontaktnät mellan unga deltagare och etablerade konstnärer/konstinstitutioner. Genom att livesända träffarna kan fler delta oavsett geografisk spridning. Studiefrämjandet avser att fortsätta verksamheten efter projektets slut. 

SOLNA

Svenska Fotbollförbundet
har fått stöd med 2 860 950 kr
för Alla är olika - olika är bra

Det övergripande syftet med projektet är att påverka värderingar och beteenden, särskilt hos pojkar, som försvårar för flickor med utländsk bakgrund att börja spela fotboll och att gå med i en fotbollsförening. Även om det är enklare att rekrytera pojkar med utländsk bakgrund så ser förbundet att upplevelser av att spela fotboll är lika viktig för både pojkar och flickor. Pojkar som lever med hedersrelaterade värderingar och normer får spela fotboll medan deras systrar inte får göra det. Ett viktigt delsyfte är att få dessa pojkar att engagera sig för sina systrar så att de får spela fotboll på samma villkor som sina bröder.

Målen för projektet är
- att skapa möjligheter för flickor med utländsk bakgrund att spela fotboll och att vara med i en fotbollsförening,
- att engagera pojkar, särskilt pojkar med utländsk bakgrund då det är angeläget att arbeta med pojkars normer och värderingar,
- att ta fram en mål- och åldersgruppsanpassad utbildning i demokrati, jämställdhet och integration, som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck, tillsammans med målgruppen,
- att föreningar och skolor kopplade till distrikten i de tre regionerna ska genomgå utbildningen för att lättare identifiera hinder och möjligheter hos målgruppen.

Målgruppen för projektet är barn och unga mellan 8-25 år. Utbildningsmaterialet kommer att implementeras i den digitala plattform som Fotbollsförbundet tar fram och kommer att spridas över hela landet till alla 24 distrikten och de över 3 100 föreningar som finns idag.

STOCKHOLM

Sverok
har fått stöd med 898 230 kr
för Sverok TV

Inom gamingkulturen är streaming och onlinevideo viktiga forum för marknadsföring och informationsspridning av aktuella händelser och spel. De flesta kanaler som erbjuder uppladdning av material har få eller mycket begränsade regler kring uppförandekoder och innehåll. Ibland innebär det att språkbruket är sexistiskt, homofobiskt och rasistiskt vilket får till följd att många personer avstår från att ta del av innehållet. Sverok, som organiserar stora delar av spelkulturen i Sverige, vill med följande projekt starta en sammanhållen Twitch-kanal som vilar på Sveroks värdegrund där enskilda spelare och föreningar kan ladda upp sitt material och sända live. Twitch är en av de viktigaste kanalerna för onlinestreaming i realtid. Målgruppen är barn och ungdomar samt e sportsföreningar i Sverige. När projektet avslutas ska Sveroks medlemmar och föreningar med stöd av förbundet driva kanalen vidare. Målet är att Sverok-TV ska vara sponsor- och intäktsfinansierat år fyra och bidra till en bättre och mer inkluderande spel- och ungdomskultur.

Fortsatt projektstöd (år 2)

ÖREBRO

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Örebro
har fått stöd med 65 882 kr
för Vem har rätt att kalla sig konstnär?
- tilläggsansökan

Arvsfondsdelegationen beviljade den 15 juni 2016 och den 31 maj 2017 stödmottagaren projektstöd med sammanlagt det belopp som anges ovan (Beviljat belopp enligt tidigare beslut).

Projektet ökar förutsättningarna för unga konstnärer med funktionsnedsättning att bli delaktiga i det ordinarie kulturlivet. Ett nätverk skapas med representanter från målgruppen i fem olika regioner i Sverige. Syftet är bland annat att hos allmänheten, politiker, tjänstemän och etablerade konstnärer förändra attityder och påverka stereotypa föreställningar om personer med funktionsnedsättning och konst. Nätverket ska arrangera fem stora utställningar samt en rad utbildningar och debatter. Man kommer gemensamt att bygga upp en webbplats där allt material samlas. Efter projektavslut fortsätter nätverket sitt arbete. Föreningen Kulturrummet AniAra och ABF Örebro kommer att förvalta, utveckla och sprida materialet efter att projektets avslutats. Detta tilläggsbeslut innebär att ”Vem har rätt att kalla sig konstnär?” får möjlighet att bemanna projektorganisationen med utgångspunkt i de behov och erfarenheter som växt fram under halvtannat år. Vidare ges projektdeltagarna ökat utrymme för resande i de olika regionerna där projektet nu sprids. Projektet förstärks med sammanlagt 0,5 tjänst fördelade på två projektmedarbetare som arbetar med bland annat nationell samordning mellan projektorterna, kontakter med nya samverkansparter, konstnärer och mentorer samt hantering av den kraftigt ökade trafiken i projektets digitala kanaler. Vidare tillförs projektet resurser för att kunna anlita fler konstnärer och kulturutövare vid lokala arrangemang.

MALMÖ

Inter Akt Swe
har fått stöd med 607 045 kr
för Nyckeln
- tilläggsansökan

Nyckeln är ett treårigt projekt som vill samla, blanda och vidareutveckla lärdomar från såväl målgruppen som kulturorganisationer som möter målgruppen ensamkommande ungdomar. Resultatet sammanställs i en handbok med tydliga metoder. Projektet metodutvecklar dels med en egen teatergrupp med ensamkommande ungdomar och dels med fyra andra organisationers teatergrupper med samma målgrupp. Handboken formas och omformas i samarbete med målgruppen och tio andra kulturorganisationer som även de arbetar med ensamkommande ungdomar, för att fånga upp lärdomar från ett brett spektra och säkerställa att handboken blir applicerbar i många kontexter. De tre åren kretsar kring att skapa ett klimat som främjar jämställda möten och utforska vilka förutsättningar som krävs för att alla ska kunna vara delaktiga på lika villkor. Nyckeln, en handbok som öppnar upp integrationsprocesser med teater som metod, är ett projekt som vill ta ett samlat tag om de erfarenheter och metoder som utvecklats runtom i Skåne och skapa ett rum för utveckling av metoder i relation till kultur och integration. Projektet kommer att resultera i ett konkret metodmaterial i form av bl.a. en e-bok och studiecirkelmaterial.

STOCKHOLM

Riksförbundet för Sexuell Upplysning RFSU, Stockholm
har fått stöd med 2 627 300 kr
för Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem
- tilläggsansökan

RFSU Stockholm vill i samarbete med FoU Södertörn öka den sexuella och reproduktiva hälsan hos unga som är placerade i jour- eller familjehem. Förbundet ser en efterfrågan hos de unga när det gäller information och samtal kring frågor som rör sexualitet och hälsa och även en stor efterfrågan av hur familjehemmen kan vara ett stöd. Den direkta målgruppen för projektet är unga mellan 12-20 år boende i familje- eller jourhem inom kommunerna som ingår i Södertörn i Stockholms län. I projektet ska man bland annat utbilda familje- och jourhem, ge dem kunskaper kring målgruppens sexuella hälsa och rättigheter och ge dem redskap i att stötta målgruppen. Efter projektets slut kommer kommunerna att fortsätta erbjudas utbildningen som blir en del av den ordinarie sexualupplysningsverksamhet RFSU Stockholm erbjuder. FoU Södertörn kommer att arbeta för att göra en tonårsutbildning till ett permanent inslag för familjehem som har placerade ungdomar i tonåren.

Detta tilläggsbeslut innebär att man kommer att ta fram utbildningsfilmer och utbildningsmaterial som är anpassade till såväl ungdomar som socialtjänst.

GÖTEBORG

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Göteborg
har fått stöd med 308 448 kr
för Demokratihackers
- tilläggsansökan

Projektets syfte är att unga ska utforska och utvidga möjligheterna för ungas demokratiska deltagande, med hjälp av digitala verktyg. Genom projektet vill man ta det digitala inflytandet till nästa nivå och ge unga en möjlighet att göra organisationer och kommuner mer tillgängliga och transparenta. Målet för projektet är att öka ungas inflytande inom föreningsliv och politik, att öppna upp politiska institutioner och organisationer för att målgruppen, som på olika sätt exkluderas från beslutsfattade processer, lättare ska kunna delta. Inom projektet hjälper unga personer föreningar och politiska institutioner att förnya sig och vara mer inkluderande mot unga med hjälp av digitala verktyg. Målgrupper för projektet är unga som är aktiva i föreningar, beslutsfattare i föreningslivet, kommuntjänstemän och politiker. Teamet med demokratihackers ska kunna fungera som konsulter inom föreningsliv och offentlig förvaltning och ambitionen är att verksamheten drivs vidare som en ideell förening efter projektets slut.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att förstärkas med ytterligare en deltidstjänst då man har haft många fler aktiva än man räknat med.

Fortsatt projektstöd (år 3)

SOLNA

Kulturens Bildningsverksamhet
har fått stöd med 100 025 kr
för Välja vinkel - ett projekt av och med personer med funktionsnedsättning
- tilläggsansökan

Välja vinkel vill bidra till att förändra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning genom att låta dem berätta sin historia och välja sin vinkel. Den primära målgruppen är personer med funktionsnedsättningar av olika slag, exempelvis rörelsehinder, dövhet, blindhet samt psykiska funktionsnedsättningar. Sekundär målgrupp är arrangörer av kulturevenemang samt media. Projektet kommer under tre år att testa, utvärdera och utveckla metoder som ska bidra till en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inom kulturens värld. Planen är att målgruppen besöker och recenserar kulturevenemang i text, bild och video, i syfte att bidra med nya vinklar på tillgänglighetsarbete. För att den beskrivna aspekten av tillgänglighet ska lyftas på kultur- och medieaktörernas agendor omfattar projektet även ett påverkansarbete där seminarier, projektets årliga publikationer och andra former av insatser fyller en viktig funktion. Projektet går nu in i slutfasen där arbetet med att sammanställa och nå ut med resultaten intensifieras. Deltagargruppens ökade storlek och behov har lett till en situation där personalstyrkan behöver förstärkas. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna möta målgruppens behov på ett bättre sätt, säkerställa måluppfyllelsen samt öka möjligheten att verksamheten lever vidare efter projektets avslut.

STOCKHOLM

Stiftelsen Svenskt Demenscentrum
har fått stöd med 824 881 kr
för En webbutbildning om utvecklingsstörning, åldrande och demens
- fortsättningsansökan

Projektet som ursprungligen var tänkt att vara tvåårigt syftar till att öka kunskaperna om utvecklingsstörning och åldrande, både hos personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga och personal. Projektets primära målgrupp är personer med utvecklingsstörning, äldre än 40 år, deras anhöriga och personalgrupper runt målgruppen. Målsättningen i projektet är att utveckla en webbaserad avgiftsfri utbildning, fritt tillgänglig via Svenskt Demenscentrums hemsida. Utbildningen kommer att bestå av två delar, en som vänder sig till personer med utvecklingsstörning och en som vänder sig till personal och anhöriga. Projektet sker i samarbete med Riksförbundet FUB samt Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Med tilläggsbeslutet kan Svenskt Demenscentrum tillsammans med samarbetspartnerna marknadsföra den framtagna fritt nedladdningsbara webbutbildningen nationellt. Samarbetet under året ska också utmynna i dels utbildning av, och handledningsstöd för, cirkelledare som ska ansvara för studiecirklar för äldre personer med utvecklingsstörning, dels i material som ska användas vid de pilotutbildningar som cirkelledarna genomför för att testa materialet.

STOCKHOLM

Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)
har fått stöd med 291 000 kr
för Teckna - ett upplysningsprojekt om relationer, sexualitet och kroppen
- tilläggsansökan

Syftet med projektet är förbättra elevhälsan bland unga döva mellan 12 och 26 år genom att erbjuda undervisning i sex och samlevnad som tar utgångspunkt i målgruppens situation samt skapa forum för döva ungdomar att reflektera kring kropp, sex och relationer. Projektet avser även att nå målgruppen döva eller hörselskadade ungdomar och äldre med intellektuella och/eller kognitiva funktionsvariationer. Vidare har Västanviks folkhögskola inlett ett samarbete med RFSU om att erbjuda motsvarande projekt för döva eller hörselskadade nyanlända. För denna insats krävs utvecklandet av ett nytt material och en ny metod som saknas idag. Personal i verksamheter som omfattas av LSS ska informeras om målgruppernas rättigheter och handledas i bemötande. Efter projekttiden ska ett teckenspråkigt metodmaterial samt ett antal teckenspråkiga informatörer ingå i RFSU:s utbud. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet täcka projektmedarbetarnas kostnader för teckentolk samt de ökade kostnaderna i samband med byte till mer tillgängliga lokaler med bl.a. visuella brandvarnare för målgruppen döva och hörselskadade.

KRISTIANSTAD

Skånes horn av Afrikas förening
har fått stöd med 238 421 kr
för Ändring av attityder mot en skadlig tradition
- tilläggsansökan

Detta projekt är ett komplement till de satsningar som sker i Kristianstads kommun där organisationen i samverkan med kommunen tar fram en lokalt förankrad handlingsplan för att förebygga könsstympning. Målet med detta projekt är att genom samtalsgrupper, nätverk och utbildning åstadkomma en bestående attitydförändring. Projektets syfte är att minska lidandet för de drabbade samt förebygga att fler flickor utsätts för könsstympning. Målgrupper är familjer med barn som riskerar att drabbas.