Projektstöd februari 2019

Vid årets första sammanträde 13 februari 2019 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 101 miljoner kronor till 32 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade projektstöd.
Senast uppdaterad: 21 februari, 2019 - 16:45

För att se listan med beslutade lokalstöd i februari 2019 följ länken längst ned på sidan.

Projektstöd februari 2019

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

Nya projekt (år 1)

GÖTEBORG

Bräcke diakoni
har fått stöd med 1 271 350 kr
för Kunskapsportföljen

Syftet med projektet är att tillsammans med målgruppen – barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning med behov av olika stödinsatser – skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj. Syftet är att användare på ett snabbt och smidigt sätt ska kunna presentera sig själva och sina egna behov och rättigheter gentemot omvärlden. Den sekundära målgruppen är anhöriga och personal runt målgruppen som genom utvecklingen av den digitala kunskapsportföljen får korrekt information och tillsammans med användaren enkelt kan föra in ny relevant information. Det finns ett stort behov och en stor efterfrågan hos målgruppen av ett digitalt hjälpmedel som samlar all information om en själv på ett användarvänligt, säkert, tryggt, tydligt och tillgängligt sätt. Kunskapsportföljen bygger vidare på flera tidigare projekt inom samma område, men det finns idag ingen heltäckande informations- och utbildningsplattform om en persons alla stödbehov och önskemål om hur man vill leva sitt liv och bli bemött av personer runt en. För verksamheter och personal ska kunskapsportföljen kunna användas som utbildningsplattform och arbetsmetod för att främja vårdsäkerhet och delaktighet. Efter avslutat projektet kommer Bräcke ansvara för underhåll och spridning av den digitala Kunskapsportföljen.

GÖTEBORG

MR-piloterna Ideell förening
har fått stöd med 2 239 198 kr
för Barnrättsdetektiverna

Syftet med Barnrättsdetektiverna är att öka barns kunskap om rättigheterna i barnkonventionen samt vad den innebär i praktiken i barnens vardag, med fokus på skolan. Målet är att barnen i tidig ålder ska få lära sig att de är rättighetsbärare och därigenom stärka barnens möjligheter att utkräva sina rättigheter samt använda sin rätt till delaktighet. Målgruppen för projektet är elever på lågstadiet. Metoden för arbetet är att låta eleverna utforska olika människorättsområden kopplat till skolan och samtidigt lära sig om vilka som är ansvariga för att deras rättigheter uppfylls. En digital plattform kommer att tas fram för detta ändamål tillsammans med målgruppen. Övriga aktiviteter inom projektet kommer vara workshoppar och möten med referensgrupper och deltagande klasser, möten med samarbetsorganisationer, produktion av läromedel och lärarhandledning. Läromedlet kommer att spridas till Sveriges lågstadieskolor. Materialet kommer även vara gratis och tillgängligt för alla.

MALMÖ

ABF Malmö
har fått stöd med 1 463 426 kr
för Odling för alla

ABF Malmö vill under en treårig period bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter. Projektet riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna som lider av psykisk ohälsa till följd av krig, flykt och liv i exil. Målet är att skapa en plats som är trygg och som stärker deltagarna och bidrar till förbättrat psykiskt mående. Efter projektets slut ska verksamheten leva vidare med en öppen trädgård där deltagare och samarbetspartners kan fortsätta odla. Projektet genomförs i nära samarbete med Svenska kyrkan Fosie och Röda Korsets Behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade flyktingar.

MALMÖ

Ensamkommandes förbund Malmö
har fått stöd med 1 278 826 kr
för Tillsammans är man mindre ensam

Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13-25 år. Målet är att skapa en medvetenhet och kunskap om psykisk och fysisk hälsa samt ta fram verktyg för att främja densamma. Projektets huvudsakliga aktiviteter består av informella samtalsgrupper, peer-to-peer support, natur- och kulturupplevelser samt lägervistelser. Efter projektet ska kunskaper och verktyg leva vidare inom föreningen och hos samarbetsaktörer. Förhoppningen är också att projektet ska leda till en långsiktig samordning av insatser gällande det hälsofrämjande arbetet för ensamkommande och nyanlända ungdomar.

MALMÖ

Flamman ungdomarnas hus - Filial projekt
har fått stöd med 2 686 940 kr
för Cirkus Gaming

Flamman ungdomarnas hus i Malmö ska arrangera en informationsturné kring dataspel i fem städer i Sverige i syfte att främja ett hälsosamt spelande och motverka spel om pengar bland barn och unga. Projektet ska även stärka kunskapen om beroendemekanismerna inom spelindustrin bland vårdnadshavare och andra viktiga personer runt målgruppen. Målet är att ge alla barn och unga som spelar dataspel förutsättningar att skaffa sig ett hälsosamt spelande. Efter projektet kommer Flamman kunna erbjuda fortsatta workshoppar och utbildningar för skolor, kommuner och andra intressenter. Projektet drivs i nära samverkan med Spelberoendes förening, Sociala resursförvaltningen i Malmö och Lunds universitet.

STOCKHOLM

Föreningen Begripsam
har fått stöd med 3 919 855 kr
för DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om kognitiv tillgänglighet. Utvecklingsarbetet utgår bland annat från Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, universell utformning och etablerade principer för tillgänglighet. En viktig del i projektet är att öka kännedomen om standarden bland personer med funktionsnedsättning samt hos ideella, offentliga och kommersiella aktörer, såväl i egenskap av beställare som av leverantörer av varor och tjänster. Tillsammans med dessa parter ska verktyg för användning av standarden tas fram genom att digitala produkter och tjänster testas och kravställningar utformas. Arbetet sker bland annat genom utbildningar och workshoppar och presenteras i illustrerade handledningar och filmer. Standarden översätts till svenska och material om standarden, hur den kan tolkas, testas och tillämpas läggs på föreningen Begripsams webbplats och görs fritt tillgängligt för alla. Genom det gemensamma arbetet med olika nyckelaktörer ska kunskaperna ökas, metoder tillhandahållas och standarden göras mer känd, accepterad och använd. Det framtagna materialet och metoderna sprids via föreningens och samverkansparternas verksamheter efter projektets slut. Den som önskar utbildning och stöd i att använda standarden kommer även att kunna köpa dessa tjänster av Begripsam AB.

STOCKHOLM

Noaks Ark Stockholm
har fått stöd med 2 562 651 kr
för Vän med virus: familjepedagogiskt verktyg för samtal om hit och att leva med hiv

Noaks Ark ska genom projektet skapa familjepedagogiska verktyg för familjer som lever med hiv. Verktygen ger bland annat stöd i att samtala om hur det kan vara att leva med hiv och att möta omgivningens reaktioner. Syftet är att normalisera förekomsten och minska stigmat kring hiv. Verktygen ska bestå av en bok, animerad film och en interaktiv webbapplikation, som vänder sig till barn, unga och deras familjer. Verktygen ska ha ett språk och innehåll som är anpassat för målgruppen. Verktygen ska spridas till aktörer som i sin profession möter målgruppen. Efter projektets slut avser Noaks Ark att fortsätta använda verktygen i föreningens verksamhet och uppdatera den interaktiva webbapplikationen.

STOCKHOLM

RG Aktiv Rehabilitering
har fått stöd med 2 595 773 kr
för Integration genom Aktiv Rehabilitering

Projektet syftar till att ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska samhället. Det övergripande målet är att målgruppen ska utveckla sina fysiska förmågor och överkomma mentala hinder. För att nå dit ska man inom projektet utveckla och anpassa metoden aktiv rehabilitering utifrån målgruppens särskilda förutsättningar. Vidare ska projektet bidra till att utveckla vårdens och Migrationsverkets kunskaper om och bemötande av nyanlända med ryggmärgsskada. Under projektet ska det uppsökande arbetet och kurserna inom aktiv rehabilitering utvecklas tillsammans med målgruppen. En hemsida ska tas fram som ska fungera som en kunskapsportal för målgruppen, vården, myndigheter och andra relevanta yrkesverksamma. Efter projektets slut ska RG Aktivs verksamhet ha anpassats så att målgruppen inkluderas i den ordinarie verksamheten, kunskapsnivån har höjts inom vården och Migrationsverket och via hemsidan sprids kunskapen till fler.

STOCKHOLM

Stiftelsen Svenskt Demenscentrum
har fått stöd med 1 227 680 kr
för En webbutbildning om kommunikation och demens

Målet med projektet är att öka kunskapen om kommunikativa begränsningar hos personer med demens och hur dessa kan bemötas. Detta ska projektet göra genom att ta fram en avgiftsfri webbutbildning tillsammans med sina samarbetspartners, CEDER, Svensk demensforskning och Demensförbundet. Målet är att skapa större säkerhet, trygghet och lugn hos anhöriga och andra nära personer i bemötande av personer med demens.
Varje år insjuknar 25 000 personer i demenssjukdom i Sverige, de allra flesta är äldre, i sällsynta fall insjuknar man innan 60 års ålder. Efter 65 års ålder ökar risken avsevärt och man räknar med att var femte person över 80 år är drabbad. Majoriteten av dessa bor hemma och vårdas främst av anhöriga. Många som får demens blir påtagligt drabbade när de inte längre kan kommunicera som de tidigare kunde, många anhöriga runt personen med demens upplever frustration över att inte längre kunna göra sig förstådda eller kunna tolka personen. Behovet av möjlighet att kunna fortsätta kommunicera och förstå varför förändringen uppstår är stort både för drabbad och anhörig. Efter avslutat projekt kommer Stiftelsen Svenskt Demenscentrum fortsätta att ta ansvar och driva utbildningarna.

STOCKHOLM

Sveriges Kulturskoleråd
har fått stöd med 2 479 359 kr
för Kulturskola i hela landet - bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete

Projektet syftar till att ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län. I projektet deltar Norrbotten, Västmanland och Örebro län. Fokus ligger på samverkan mellan kommuner, föreningsliv/folkbildning samt regionala institutioner. I projektet prövas och implementeras nya samverkansformer, arbetssätt och metoder. Bakgrunden till projektet är barns ojämlika tillgång till kulturutövande samt bristande mångfald i kulturverksamhet. I några kommuner saknas kulturskoleverksamhet helt och i vissa är den begränsad. Genom projektet skapas möjligheter för kulturutövande i samtliga kommuner inom projektet. Deltagande kulturskolor förnyar och utvecklar verksamhet och samverkan som efter projektperioden implementeras i ordinarie verksamhet och budget. Projektet omfattar teman som ökat deltagande i kulturlivet, ungas delaktighet och inflytande, bryta utanförskap, inkludering och hållbar utveckling. 

SÖDERTÄLJE

Tälje Skog och Ungdom
har fått stöd med 1 184 056 kr
för Naturlig mötesplats för alla

Tälje Skog och Ungdom vill arbeta för att stärka barn och ungdomar till att växa som individer genom att använda djur och natur som resurs för personlig utveckling. Inom projektet ingår bland annat att ta emot skolklassbesök, särskoleklasser, särskolefritids, särskilda undervisningsgrupper och ungdomar som har anpassad skolgång samt ungdomar som deltar i socialtjänstens program för arbetsrehabilitering. Innehållet i dagarna på Stall Bergtorp fylls av äventyrspedagogik där man jobbar med gruppdynamik i utomhusmiljö i närkontakt med djur och natur. Medverkande skolor ser möjligheter att nå vissa uppnåendemål i de olika skolformernas läroplaner, till exempel biologi och idrott. Praktikplatserna innehåller ansvar och delaktighet vid skolklassbesöken och att vara behjälpliga med gårdens alla göromål. Projektet omfattar även öppet hus samt prova-på-aktiviteter. Efter projekttiden avser Södertälje kommun att verksamheten ska ingå i kommunens ordinarie verksamhet. 

VÄRNAMO

Region Jönköpings län
har fått stöd med 2 572 380 kr
för Teaterutbildning för personer med intellektuell funktionsvariation

Värnamo folkhögskola vill starta en tvåårig teaterutbildning på heltid för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är både att bedriva en bra pedagogisk verksamhet som bidrar till personlighetsutveckling för deltagarna och att bedriva en konstnärlig utbildning. Att arbeta med teater främjar samarbete, empati och kroppsspråk. Deltagarna ska få möjlighet att utveckla sin sceniska förmåga och få kunskaper i teatern som konstform. Man vill också möjliggöra att deltagare med lindrig intellektuell funktionsvariation ska kunna bo på skolan och att skolan ska bli ett första steg i ett så självständigt vuxenliv som möjligt. Målet med utbildningen är att deltagarna ska växa som människor genom att tillsammans med en grupp skapa föreställningar för publik. I utbildningen kommer man att använda sig av olika former av drama och teater, vilket innefattar dramaövningar, improvisationsträning, fysisk träning, röstövningar, avslappningsövningar och scenisk gestaltning. Man planerar att erbjuda praktik på olika dagligverksamheter i syfte att examinerade elever ska kunna erbjudas uppdrag som cirkelledar på olika dagligverksamheter runt om i Sverige. Utbildningen ska förhoppningsvis väcka stort intresse och efter genomfört projekt kan kursen integreras i skolans ordinarie baskurs.

Tilläggsbeslut (år 1)

STOCKHOLM

Riksorganisationen Kriminellas revansch i samhället (RIKSKRIS)
har fått stöd med 2 140 350 kr
för KRIS Livsstilskoordinator

Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med en bakgrund av missbruk, kriminalitet, funktionsnedsättningar, exempelvis förvärvad hjärnskada, ADHD och Dyslexi. Utbildningen ska kvalificera till att arbeta på stödboende, halvvägshus, fritidsgårdar eller som elevstödjare eller boendestödjare där ofta personer ur samma målgrupp behöver stöd.

Med detta tilläggsbeslut som bland annat avser utveckling av mentorskap och aktiviteter för deltagarna kommer folkhögskoleutbildningen att bli en permanent utbildning för målgruppen då det påtagligt stärker förutsättningarna för att projektets resultat och erfarenheter lever vidare efter projekttiden.

STOCKHOLM

Stiftelsen Fryshuset
har fått stöd med 2 355 800 kr
för IDEDI Institutet för demokrati och dialog (tidigare Pluralism- och dialoginstitutet, tidigare Resurscenter – för utvecklande av interreligiösa metoder och värdegrundbaserat dialogarbete)

Fryshuset vill etablera ett resurscenter för att bidra till ömsesidig förståelse mellan människor med olika religiös, kulturell, etnisk och socioekonomisk bakgrund. Målet är att motverka segregation, lyfta fram kunskap om hur interreligiösa metoder kan minska främlingsfientlighet och rasism samt förebygga att unga hamnar i våldsbejakande miljöer. Inom ramen för projektet ska utbildningsprogram och metoder för skolor, socialtjänst och organisationer tas fram. Primär målgrupp är ungdomar i åldern 16-25 år som på olika sätt upplever att deras liv begränsas eller påverkas på grund av människors uppfattning om deras religiösa-kulturella-etniska identitet samt unga som vill lära sig av olikheter och vara med och bidra med sina erfarenheter i en gemensam mångfald. Projektet räknar med att arbeta med minst 200 aktivt deltagande unga per år samt genom skolprogram, workshops i samfund, ungdomsorganisationer och fritidsgårdar att nå minst 5000 unga per år. Vid projekttidens slut ska resurscentret ha etablerats och kunna erbjuda skräddarsydda utbildningar för lärare, kommuner, samfund med flera. Finansiering av centret förväntas ske dels genom försäljning av utbildningar och uppdrag, dels genom en samfinansiering från alla samarbetsorganisationer.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att fortsätta utveckla arbetet mot kommunerna vilket stärker etableringen av resurscentret och dess uppdrag.

Tilläggsbeslut (år 2)

DINGLE

Västra Götalands distrikt av Förbundet Skog och Ungdom
har fått stöd med 17 500 kr
för Skogskompisar – Natur och Integration i Östra Göteborg

Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för unga människor 7 – 11 år och deras familjer från olika delar av östra Göteborg (Kortedala, Bergsjön, Utby, Kviberg och Gamlestaden). Barnen får inom projektets ramar möta jämnåriga från närliggande bostadsområden. Barnen blir skogskompisar och kommer att träffas regelbundet under skoltid och på fritiden. Projektets önskan är att motarbeta utanförskap och främja tillhörighet och inkludering och på så sätt minska segregationen i stadsdelen. Aktiviteterna kommer att ordnas utomhus i samarbete med det lokala föreningslivet. Det kan vara skogsvandring, orientering, fiske eller kojbygge i skogen. Barnen kommer i kontakt med naturen och får möjlighet till lek och idrott i skog och mark. I projektet kommer barnen i kontakt med det lokala föreningslivet. Förbundet Skog och ungdom kan med stöd av färdiga koncept för träffarna – som utvecklas under projekttiden – driva verksamheten vidare.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra den film de planerat att göra som ska användas för marknadsföring av projektet i kontakt med stadsdelsförvaltningen, myndigheter och andra möjliga samarbetspartners som en del i projektets överlevnad. Den ökade kostnaden för filmproduktionen beror på att sökande förening missade att moms inte ingick i den summa som filmbolaget angett när de sökte medel från Arvsfonden.

GÖTEBORG

Majornas samverkansförening
har fått stöd med 528 328 kr
för Leksaksbibliotek – för giftfri, jämställd och jämlik leksaksmiljö idag och imorgon

Projektets målsättning är att utveckla metoder och ta fram verktyg för att starta upp och driva ett leksaksbibliotek samt skapa förutsättningar för att verksamhetsformen kan spridas till andra stadsdelar inom Göteborg. Verksamheten kommer främst att riktas till barn i åldern 0-7 år och deras föräldrar. Förutom utlåning av leksaker och barnrelaterade produkter såsom babysitters, resesäng, saker till barnkalas etcetera kommer leksaksbiblioteket även att fungera som en mötesplats och erbjuda föreläsningar, studiecirklar och evenemang som rör föräldraskap. En handbok för att starta och driva leksaksbibliotek utarbetas och ett nätverk samt kontaktkanaler upprättas dit den som är intresserad av att starta leksaksbiblioteksverksamhet kan vända sig. Totalt beräknas minst 50 personer vara aktiva deltagare i projektet och totalt 500 barnfamiljer att inkluderas och nås av verksamheten. Efter projekttiden är planen att föreningen driver verksamheten vidare och att handboken leder till att fler leksaksbibliotek startar på fler platser med andra aktörer.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att tillföras ökade resurser under år två samt få förlängd projekttid från två till tre år. Genom tilläggsstödet har föreningen möjligheter att uppnå de utsatta målen i projektet och väsentligt öka verksamhetens överlevnadspotential.

LINKÖPING

Linköpings Stadsmission
har fått stöd med 83 320 kr
för Utbildningsmaterial om personer med beroendeproblematik utsatta för våld i nära relationer

Att ha en beroendeproblematik med psykisk ohälsa eller annan eventuell samsjuklighet och samtidigt vara utsatt för våld i nära relation är en utsatt och sårbar position som inte är tillräckligt uppmärksammad. Många i målgruppen får inte det stöd och den hjälp de efterfrågar och det saknas kunskap och utbildning inom detta område. Syftet med detta projekt är producera ett utbildningsmaterial, innefattande film och pedagogiskt material tillsammans med målgruppen. Materialet ska spridas till aktörer som kan skapa förändring till det bättre för målgruppen samt ge ökad kunskap om målgruppens livssituation så att målgruppen får den hjälp och det stöd som behövs för att leva ett liv fritt från våld och utsatthet. Efter projektets avslut kommer utbildningsmaterialet fortsätta distribueras genom stadsmissionens ordinarie verksamhet.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att sprida information om utbildningsmaterialet till många fler relevanta aktörer på kortare tid vilket ökar kunskap om att materialet finns och lättare sprids under utbildningsturnén som ska göras det sista året.

SKÖVDE

Västergötlands Orienteringsförbund
har fått stöd med 1 269 213 kr
för Ungoteket

Ungoteket är en ledarskapsutbildning där unga parallellt lär sig föreningskunskap och får arbeta praktiskt med att driva ett projekt i sin förening. Västergötlands orienteringsförbund (VOF) har tillsammans med unga utvecklat en utbildning där de unga får handlingsutrymme och stöd av en mentor, ett koncept som sedan ska kunna användas i vilken idrott som helst. Ungoteket ska genomföras med unga orienterare mellan 14 och 25 år. Det syftar till att öka kunskap, engagemang, delaktighet och inflytande i och om sin idrott och förening. Deltagarna lär sig hur orientering ”blir till” och hur en förening fungerar. Samtidigt skapas utrymme och ges stöd så deltagarna kan och vågar ta plats och börjar verka för och i sin förening och idrott genom att genomföra en aktivitet på hemmaplan. Den lokala aktiviten gör att yngre tar plats samtidigt som äldre måste ge utrymme. På så vis kommer unga att ta över strategiskt och praktiskt arbete. En testverksamhet genomfördes 2015. Den blev framgångsrik och efterfrågad. Nu ska Ungoteket utvecklas och nå fler och metoder och material ska spridas. Projektmål är att ta fram och sprida ett digitalt material, genomföra verksamheten med 180 deltagare, att deltagarna skapar minst 30 lokala projekt för över 2250 deltagare och att Ungoteket blir en ordinarie del i den nationella orienteringsrörelsen samt har potential att spridas till fler idrotter. Efter projektet blir spridning och underhåll av Ungoteket en del av VOF:s ordinarie verksamhet.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att förlängas från en tvåårig till en treårig projekttid. Genom ett tredje år stärks projektets överlevnad då utbildningsmaterialet kan kvalitetssäkras. Dessutom utvecklas ett handledningsmaterial som ska fungera som stöd för andra distrikt och så småningom även andra idrotter som vill genomföra Ungoteket.

STOCKHOLM

Föreningen Normcreative Settings
har fått stöd med 112 500 kr
för All set for Action

Syftet med projektet är att fler ska få uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor och hbtq-personer verksamma inom den kulturella och ideella sektorn. All Set for Action organiseras som tre större delprojekt som planeras och genomförs tillsammans med olika samarbetsorganisationer och ungdomsgrupper. Målet är att utveckla nya typer av möten mellan den kulturella och den ideella sektorn och mellan olika rörelser såsom den feministiska och den antirasistiska. Genom att använda sig av iscensättningar vill projektet belysa att makthierarkier och normer är föränderliga. Projektets erfarenheter samlas i en inspirationsbok. Efter projekttiden vill föreningen kunna erbjuda andra organisationer normkreativt producent- och arrangörskap. Deltagarna ska kunna anlitas för den typen av uppdrag.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet slutföra utvecklingen av en app, som projektet påbörjade under år ett. Appen Micro Action Movement blir den första appen av sitt slag med hundratals vardagshandlingar som användarna kan träna på. Det kan handla om allt från att säga ifrån när man  hör ett rasistiskt skämt eller ringa någon som man vet är ensam. Idén om appen kom till genom workshops med målgruppen. Appen kommer öka projekets överlevnad och spridning.

STOCKHOLM

Föreningen Pascal Intryck Påtryck Uttryck Avtryck
har fått stöd med 300 000 kr
för VIDD – Från nedsättning till uppsättning

Inom det estetiska området, såväl det professionella som amatörkulturen, är personer med olika funktionsnedsättningar underrepresenterade. Projektets målgrupp är barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och intresse för estetiska uttrycksformer. Syftet är att tillsammans med dem bryta underrepresentationen. Detta görs genom att ta fram hur ett pedagogiskt stöd för alla som arbetar med estetisk verksamhet för främst barn och unga med funktionsnedsättningar bör se ut. Projektet skall svara på frågan hur anställda på skolor, fritidsgårdar, inom föreningar, studieförbund, habiliteringen och kulturskolor kan få stöd i sitt arbete. Metoden bygger på att samla ungdomar som är aktiva inom estetisk verksamhet tillsammans med pedagoger och utforma stödmaterial. Med stöd av konsulter inom kommunikation och med hjälp av exempelvis Uppfinnarföreningen kommer föreningen söka rätt form för att förmedla stödet. Materialet skall sedan kommuniceras med de medverkande verksamheterna, referensgrupp och en kommunikationsgrupp. Under hela projekttiden skall föreningen Pascal arbeta aktivt med att få fram ett ställningstagande till hur projektets innehåll skall fortleva efter projekttiden. I det arbetet är inte minst kommunikation med verksamheter som Specialpedagogiska skolmyndigheten – och kanske även andra myndigheter – centralt.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna ta fram ett antal instruktiva filmer samt en bok med samlade erfarenheter från projektet.

STOCKHOLM

RFSL Ungdom
har fått stöd med 312 000 kr
för Pegasus Råd och Stöd

Projektets syfte är att erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning kuratorsstöd, stödsamtal online, information och medföljarstöd i kontakt med myndigheter, vården och andra instanser. Detta som ett led i att öka målgruppens psykiska och sexuella hälsa och deras sociala välbefinnande. Projektet har som mål att nå ut till 300 personer via stödverksamheten. Parallellt med stödverksamheten kommer projektet att vidareutveckla samverkan med andra instanser som möter unga hbtq-personer som har sex mot ersättning samt vidareutveckla föreningens befintliga utbildningar för att nå ut med kunskap till fler berörda yrkesgrupper. Projektets erfarenheter och arbetssätt kommer att samlas i en metodbok som ska spridas till relevanta aktörer. Föreningen kommer att utbilda sina lokalorganisationer så att de kan fungera som lokala stödverksamheter – med lokala medföljare – på ideell basis efter projekttiden. Utbildningarna kommer att integreras i föreningens befintliga utbildningsverksamhet och metodmaterialet kommer att fortsätta spridas även efter projekttiden.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna utöka sin uppsökande kommunikation i syfte att sprida kännedom om verksamheten direkt till målgruppen. Dessutom täcks tidigare obudgeterade kostnader för lokal medföljarverksamhet samt för lönerevision.