Projektstöd februari 2020

Vid årets första sammanträde den 19 februari 2020 fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 162 miljoner kronor till 41 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade projektstöd.
Senast uppdaterad: 24 februari, 2020 - 15:40

För att se listan med beslutade lokalstöd i februari 2020 följ länken längst ned på sidan.

Projektstöd februari 2020

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

NYA PROJEKT

ENSKEDE GÅRD

Professor Apa
har fått stöd med 1 397 940 kr
för Fakulteten

Syftet med projektet är att ge konstnärer med intellektuell funktionsnedsättning möjligheter att fungera som pedagoger där de kan leda workshops med barn och unga, främst klasser från grundskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan och på konstinstitutioner. Vidare är ambitionen att projektet bidrar till att minska klyftorna i samhället genom att barn och unga möter personer med intellektuella funktionsnedsättningar som ledare, och att fördomar därmed motverkas. Projektidén har vuxit fram efter en försöksverksamhet under hösten 2019. Man har som mål att utbilda minst 12 konstnärer från Inuti och Medis 5 i hur man hänger utställningar, arrangerar program, gör trycksaker, tänker på tillgänglighet och inte minst hur man planerar och driver workshops. Under tre år räknar man med att arbeta med ca 3 000 barn och unga. Projektet planerar att genomföra olika samarbeten i Nacka, Botkyrka, Örebro, Göteborg, Uppsala, men ha sin bas i Stockholm. Projektet räknar med att kunna skapa arbetstillfällen för målgruppen inom Kulturskolan, Skapande Skola samt inom kulturinstitutioners pedagogiska verksamheter.    

GÖTEBORG

Svenska Triathlonförbundet
har fått stöd med 2 713 040 kr
för Triathlon för alla

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att inkludera personer med funktionsnedsättning i ordinarie triathlonverksamhet. Målet är att utveckla och starta upp paratriathlon i Sverige genom att skapa en permanent struktur och organisation där förbund, klubbar och individer erhåller verktyg och stöd för att utöva och bedriva paratriathlon. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning i åldern 14 år och uppåt. Projektet kommer att utvecklas tillsammans med målgruppen och forma en struktur och koncept att implementera inom förbund och föreningar. Det innebär bland annat stöd och utbildning av aktiva, ledare, arrangörer och föreningar, prova-på tillfällen, certifiering av personer som kan klassificera inom paratriathlon samt klassificering av paratriathleter. Inom projektet marknadsförs och sprids konceptet vid olika arrangemang för att nå ut till fler aktiva och synliggöras inom parasporten. Efter projektet är avslutat kommer paratriathlon vara del inom Triathlonförbundets ordinarie verksamhet.

JOHANNESHOV

Riksförbundet Attention
har fått stöd med 2 477 239 kr
för Ung dialog - placerade barn och unga

Riksförbundet Attention ska, tillsammans med målgruppen barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utveckla metoder som ökar delaktigheten och stärker livskvaliteten för barn och unga som är placerade utanför hemmet. Genom att involvera professionella aktörer ska projektet leda till att målgruppens inflytande får bäring i förändringsprocesser på offentlig nivå. Målgruppens medverkan är central i projektet. Det är deras erfarenheter som ska utveckla boendemiljön och vårdinsatserna på till exempel familjehem eller Hem för Vård eller Boende, HVB. Så väl under som efter projektet ska Riksförbundet Attention sprida kunskaper och metoder till lokalföreningar inom Attention, medverkande samarbetsparter och berörda boenden.

KATRINEHOLM

Teater K
har fått stöd med 1 326 475 kr
för Scenario 2030

Projektet ska med drama och film som metod tillsammans med ungdomar utveckla och utforska deras tankar och visioner om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Syftet är att ge plats åt ungas röster, samt möta deras vilja och behov av att förstå hur samhället ser ut idag. Men även hur vi kan skapa ett hållbart samhälle inom 10 år kopplat till Agenda 2030. Hur kan samtal mellan unga och makthavare, forskare och beslutsfattare gestaltas? Med dramapedagogiska verktyg och workshoppar som metod ska projektet bjuda in forskare och makthavare som tillsammans med målgruppen diskuterar sina visioner. Delar av arbetet ska filmas och bearbetas och spridas. Projektet ska genomföra läger och sprida metoderna och erfarenheterna till skolor i Katrineholm, Stockholm och Uppsala.  Projektet lever vidare genom att de metoder man utvecklar i projekt blir en del av Teater Ks befintliga verksamhet. De metoder, undervisningsmaterial, filmer och böcker som tas fram i projektet kommer finnas digitalt och kunna användas av andra aktörer.

LIDKÖPING

Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden
har fått stöd med 1 562 145 kr
för Måla för Hälsan - Kreativ rehab Skaraborg

Studiefrämjandet Lidköping - Skarabygden ska med projektet Måla för hälsan vidareutveckla en metod med syfte att minska stressrelaterad psykiska ohälsa genom bildterapi och kreativitet. Målgruppen är personer som är långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Deltagarna i projektet erbjuds ett semi-strukturerat program med målning och samtal under ledning av bildterapeut i veckovisa gruppaktiviteter. Verksamheten förväntas ge deltagarna en ökad livskvalitet med målet att de kan återgå till arbetslivet efter egen förmåga. Måla för hälsan är ett komplement till övriga rehab-insatser som erbjuds inom det etablerade vårdsystemet. Projektet erbjuder ett mellanting mellan målstyrda strukturella insatser och sysselsättning utan struktur. Projektet kommer att samarbeta med flera parter, såväl från det offentliga som från civilsamhället. Efter projektets slut avser Studiefrämjandet att fortsätta med verksamheten. Målet är att denna kreativa rehabilitering ska vara så pass etablerad att samarbetsorganisationerna fortsätter att använda sig av verksamheten genom att köpa platser. Delar av verksamheten kommer att fortsätta inom ramen för Studiefrämjandets ordinarie verksamhet i form av kamratcirklar efter projektets slut.

LINKÖPING

KFUM Linköping
har fått stöd med 1 608 348 kr
för Bollihop - inkluderande idrott för tjejer och deras mammor

Detta projekt syftar till att stärka tjejer och deras mammor med idrott som verktyg. Projektet ska genomföras i tre stadsdelar i Linköping och målet är att skapa möjligheter för alla tjejer och deras föräldrar, oavsett bostadsområde eller bakgrund att idrotta och utvecklas i sitt närområde både på kort och lång sikt. Det görs genom att tjejer och mammor som tidigare inte inkluderats i idrottsvärlden engageras på sina egna villkor. Efter projektets slut kommer verksamheten av ingå i organisationernas reguljära verksamhet med stöd från bland annat kommunen och Riksidrottsförbundet.

LINKÖPING

Linköping Parasportförening
har fått stöd med 2 432 240 kr
för Life in Motion

Projektet syftar till att målgruppen vuxna personer med medfödda och/eller förvärvade skador och sjukdomar som ger rörelsenedsättningar, efter sjukvård och rehab ska komma till regelbunden egen träning. Det förväntade resultatet blir bl.a. ett större välbefinnande hos målgruppen samt mindre vårdinsatser och minskat assistansbehov. Målsättningen är att efter sjukvård och rehabilitering upparbeta fungerande dagträningar och sociala aktiviteter för målgruppen. Projektet planerar nå 150 aktiva ur målgruppen under projekttiden. Man ska utbilda nya ledare i projektet som ska kunna fungera som stöd för den fortsatta dagträningen. Efter projekttiden skall de framtagna dagträningarna bli en del av parasportföreningens ordinarie verksamhet. Organisationen tar även på sig att sprida resultatet och dess metod till övriga parasportföreningar i Sverige och andra stödföreningar till målgruppen.

LJUNGBY

Teater 16
har fått stöd med 1 780 702 kr
för Podd-teater

Projektet Podd-teater ska utveckla en metod där unga teaterintresserade personer får skapa hörspel i form av poddar. Hörspel är en teaterform som upplevs genom lyssning och som framför allt varit känd genom Radioteatern. Särskilt fokus kommer att läggas på att involvera personer som av olika anledningar upplever samarbetet vid repetitioner som problematiskt eller som helt enkelt inte vågar stå inför en publik. Efter projektperioden kommer Podd-teater att leva vidare inom ramen för Teater 16:s ordinarie verksamhet. I samverkan med en rad lokala, regionala och nationella organisationer blir Teater 16 ett nationellt resurscentrum för podd-teater. Den kurs med tillhörande metodhandledning som tas fram i projektet kommer att fortsatt erbjudas och spridas efter projekttiden av Teater 16 tillsammans med samverkansparterna.

NORRKÖPING

Stiftelsen Arbetets museum
har fått stöd med 1 591 022 kr
för Pengar!

I projektet ska ungdomar utveckla verktyg för att utforska det komplexa fenomenet pengar i syfte att förstå hur människor ser på pengar i relation till jordens resurser och tillväxt samt såväl befintliga som framtida ekonomiska system. Centralt i processen är ungdomarnas dialog med olika delar av samhället. Dialogen förs på ett antal orter över landet och till stöd för ungdomarna finns ett antal experter och makthavare från finansinstitut, näringsliv och forskningsvärld. Resultaten gestaltas i en utställning på Arbetets museum som sedan fortsätter ut på turné över landet. Vidare skapar ungdomarna en digital plattform, en handbok och en hållbarhetsfond. Hållbarhetsfonden finansieras bland annat genom crowdfunding kopplad till utställningen, sponsring, bidrag och försäljning av handboken. Efter projekttiden styr ungdomarna över hållbarhetsfonden som förvaltas av ett kreditinstitut som ungdomarna väljer. Arbetets museum och Föreningen HUPAX förvaltar och utvecklar tillsammans den digitala plattformen, tillhandahåller handboken och sammankallar årligen ungdomar och övriga samverkansparter till möten för hållbarhetsfonden.

SKÖVDE

Föreningen Yoga You
har fått stöd med 1 340 132 kr
för I balans med yoga

Syftet med projektet är att öka välbefinnandet och främja hälsan hos personer med demens. Målet är att ta fram yoga- och balansövningar för målgruppen och en utbildning och handledning för personer som ska leda och utföra övningarna med målgruppen. Under projektet ska övningar testas och utvecklas tillsammans med målgruppen på boenden, träffpunkter och dagverksamheter. Målgruppen ger respons på övningarna och feedback från personal och anhöriga tas in. Efter projektet ska det finnas material och filmer med de anpassade övningarna för alla att ta del av. Det ska även finnas en utbildning för de som vill fördjupa sig i metoden. Yoga- och balansövningarna kommer leva vidare som en etablerad metod på de boenden och dagverksamheter som är med i projektet och i form av studiecirklar för de som bor hemma.

SOLNA

FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
har fått stöd med 4 248 240 kr
för Mitt bästa jag

Projektet Mitt bästa jag ska utveckla en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap samt ta fram ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial på samma tema. Mitt bästa jag ska kunna användas i såväl skolan som på fritiden av unga personer med intellektuell funktionsnedsättning som är intresserade av att få veta mer om hur det är att vara förälder. Genom att ta del av materialet ska målgruppen få stöd i hur man kan resonera kring föräldraskap utifrån kunskap och fakta. Vissa delar av projektet vänder sig till skolpersonal och andra personer som finns och verkar runt målgruppen. Kursen och det interaktiva materialet kommer efter projektet att användas i gymnasiesärskolor. Projektets samverkansparter kommer att stå för förvaltning och fortsatt spridning av kursen och materialet. Den digitala rapport om projektets metoder som tas fram kommer att spridas och hållas tillgänglig via FUB och samverkansparterna.

SPÅNGA

SWAT
har fått stöd med 1 462 400 kr
för T4 (Tänka, Tala, Tycka - TILLSAMMANS)

Projektet syftar till att minska segregation och utanförskap och att skapa framtidstro bland unga i Järfälla. Det övergripande målet är att ta fram nya metoder för att arbeta förebyggande med målgruppen och att erbjuda alternativ till en destruktiv livsstil. Arbetet sker i nära samverkan med ungdomarna, kommunen, skolor, fritidsgårdar och andra föreningar. Projektet består av fyra delar: utveckla demokratiska processer där barn och unga planerar och genomför aktiviteter, bygga upp forum för dialog mellan målgruppen och politiker, ta fram en utbildning och metod för representanter där unga blir förebilder för andra unga samt skapa nya former för samverkan mellan skola, fritidsgård, kommun och civilsamhälle. Efter projektet ska det finnas nya arbetssätt och samverkansformer inom kommunen och hos föreningen. Det ska finnas en större samsyn kring målgruppen och i arbetet mot utanförskap. Målgruppen kommer påverka och förändra sitt område genom att vara representanter och genom dialog med beslutsfattare.  

STOCKHOLM

Ensamkommandes Förbund Stockholm
har fått stöd med 1 887 440 kr
för Hopp med Jobb

Projektets handlar om att stödja nyanlända ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen är nyanlända ungdomar mellan 17 och 23 år. Målet är att genom ett antal insatser förbereda ungdomarna så att de får stöd och möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Projektet genomförs i nära samarbete med relevanta offentliga och ideella organisationer. Efter projekttiden kommer föreningen fortsatt att ge stöd till unga nyanlända i etableringsfasen. Materialet och filmerna som har tagits fram kan användas av Ensamkommande Förbunds 21 lokalföreningar samt av andra aktörer som möter målgruppen.

STOCKHOLM

Ericastiftelsen
har fått stöd med 2 389 859 kr
för SE MIG

Projektet SE MIG vill bryta tystnaden kring våld i nära relationer bland unga och bland yrkesverksamma som jobbar nära unga. Syftet är att ge barn och unga som upplevt våld i nära relationer nya förebilder och verktyg för att gå vidare. Projektet kommer att drivas av tre ungdomar tillsammans med unga ambassadörer från civilsamhället och tanken är att unga ska göra ett projekt av unga för unga som upplever våld i nära relation. I projektet kommer man att verka normförändrande och kunskapshöjande för unga 12 – 25 år, genom ett stort antal omfattande och viktiga aktiviteter såsom workshops, en videologg med regelbundna avsnitt och ambassadörverksamhet med unga ambassadörer. Det ska även tas fram en webbsida och en självhjälpsbok för unga som lever eller levt med hot och misshandel. Webben och materialet kommer att leva vidare och den verksamhet som tas fram under projekttiden med ungdomsambassadörer och unga workshopsledare kommer att kunna finansieras genom kontinuerliga utbildnings- och aktiveringsinsatser till myndigheter, kommuner och regioner med flera.

STOCKHOLM

Föreningen Mind
har fått stöd med 2 472 234 kr
för Tillsammans mot självmord - utvecklat stöd till personer som inte längre vill leva

Syftet med detta projekt är att utveckla Självmordslinjen genom att öka kvaliteten i samtalen och på så sätt kunna ta emot fler samtal samt bredda verksamheten för att inkludera andra suicidpreventiva insatser, framför allt mot ungdomar, för att minska antalet självmord i Sverige. I projektet ska det tas fram en uppdaterad metod för samtalen med tillhörande metodmanual och teorihandbok. Det ska även tas fram en ny modell för ett hållbart volontäruppdrag där volontärerna får mer stöd och handledning samt utbildning och fortbildning via en digital plattform vilket innebär att verksamheten lättare når ut över hela landet. Efter projektets slut kommer utvecklingsdelarna att implementeras i den reguljära verksamheten.

STOCKHOLM

Schizofreniförbundet
har fått stöd med 2 451 096 kr
för BUSKUL

Syftet med projektet BUSKUL är att utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom. Projektet ska arbeta uppsökande och stöttande i socialt utsatta områden. Man kommer att ta hjälp av nyckelpersoner och organisationer som känner familjer i de områden de kommer att verka för att hitta och motivera barnen. I projektet ska man utveckla ett program som består av motiverande samtal och gruppträffar för barnen. Man kommer också att ta fram en webbaserad schizofreniskola där barn och unga själva kan söka information. Projektet kommer till en början att rikta in sig på målgruppen barn mellan 7-12 år för att efter hand utveckla verksamheten till att även inkludera unga mellan 13-25 år.  Projektet kommer att vara verksamt i Stockholm och Helsingborg och kommer att ha ett nära samarbete med såväl offentliga aktörer som organisationer ur civilsamhället som möter målgruppen. Efter projektets slut avser Schizofreniförbundet fortsätta bedriva verksamheten, men metoderna ska också kunna fortsätta inom de samverkande organisationernas ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM

Nya Kompisbyrån
har fått stöd med 1 528 673 kr
för Id Ung

Id Ung riktar sig till ungdomar 18-25 år, nyanlända och etablerade, på orter med studier på eftergymnasial nivå. Målet är att skapa möten och mötesplatser mellan nyanlända och etablerade ungdomar på ett tiotal studentorter runt om i landet. Ett redan etablerat koncept för nyanlända vuxna personer med middagsträffar kommer att utvecklas och anpassas för målgruppen unga. Inom ramen för projektet ska en app tas fram som ska fungera som kanal för stöd och kommunikation inom projektet. På respektive ort ska det efter projekttiden finnas ambassadörer som med stöd av Nya Kompisbyrån driver verksamheten vidare efter projektets slut. 

STOCKHOLM

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)
har fått stöd med 3 835 640 kr
för Sexualitet och funktionsrätt

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) ska i nära samarbete med Funktionsrätt Sverige genomföra ett processinriktat projekt med syfte att förbättra informationen och möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, för personer med funktionsnedsättningar. Målet är att bidra till allas rätt att må bra i sin sexualitet och reproduktion oavsett funktionsförmåga. Genom att samla erfarenheter från målgruppen, vill de bygga upp kunskap och ett brett engagemang. Projektet ska under det första året genomföra ett omfattande arbete genom enkäter, workshoppar och fokusgruppsintervjuer för att sedan gemensamt med målgruppen utveckla vilka områden som projektet främst behöver fokusera kring. Projektet ska samla och samordna de aktörer i civilsamhället som arbetar med funktionsrätt kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. RFSU och Funktionsrätt Sverige ska efter avslutat projekt landa i en samsyn kring sakfrågor och prioriteringar. Projektet ska även bidra till att myndigheter, beslutsfattare och personer som i sin yrkesutövning kan påverka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar får ökad förståelse om hur de kan verka för att målgruppen kan få sina rättigheter tillgodosedda. Projektets resultat ska förvaltas av RFSU och Funktionsrätt Sverige genom att dessa frågor och perspektiv blir en integrerad och självklar del i de båda organisationernas ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM

Stiftelsen Fryshuset
har fått stöd med 1 990 035 kr
för IC-bility för unga i Sverige

Stiftelsen Fryshuset vill etablera och sprida modellen Integrative Complexity Thinking (ICT) i Sverige, en utbildningsprocess där ungdomar får nya verktyg att hantera sitt förhållningssätt till både sig själva, sin omgivning, möten med andra människor och konfliktfyllda situationer. Målet är att bygga en långsiktigt, hållbar och nyskapande verksamhet där unga får ta del av det svenska ICT-programmet vilket möjliggör för unga att bidra till att motverka en destruktiv polarisering i samhället. Modellen riktar sig till alla unga och utgår från ett främjande av psykisk hälsa, vilket gör att man undviker att stigmatisera och polarisera vissa grupper. Den primära målgruppen är unga mellan 16–25 år och den sekundära målgruppen är de som på olika sätt möter och påverkar ungas liv exempelvis lärare, pedagoger, samfunds- och idrottsledare. Målsättningen är att det ska finnas ett validerat ICT-program i Sverige som är spritt, etablerat och efterfrågat i hela landet. Verksamheten ska då finansieras genom bland annat försäljning av utbildningar och handledning samt längre avtal med olika kommuner eller myndigheter.

STOCKHOLM

Svenska Brottningsförbundet
har fått stöd med 939 500 kr
för En brottarmatta utan gränser

Projektet syftar till att utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Efter en prova-på verksamhet kommer de som är intresserade ur målgruppen att ingå i projektets referensgrupp och delta i den ledar- och tränarutbildning som också ska ta form under projekttiden. Målsättningen med utbildningen är att den ska ge tränarna ökade kunskaper och insikter om målgruppen, deras behov, bra bemötande men även kunskaper i Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK). I förlängningen ska Svenska Brottningsförbundet, Riksförbundet för barn och unga med utvecklingsstörning, FUB samt Svenska Parasportförbundet dela på ansvaret för utbildningen.

TRELLEBORG

Pingvin Rugby Club
har fått stöd med 306 600 kr
för Fler i Rugbyrörelse

Pingvin Rugby Club vill utveckla formerna för rugbyträning och därmed kunna inkludera fler målgrupper i en verksamhet som ska kretsa kring rörelseglädje, sociala sammanhang och fysisk aktivitet. I projektet ska olika varianter av rugby testas. Målet är dels att inkludera fler i sporten, dels att formulera spridningsbara metoder för andra föreningar som vill utöka sin verksamhet. En av varianterna riktar sig till mindre barn 3-6 år där fokus ligger på rörelse och gemenskap. Föreningen ska även starta en Mixed Ability sektion för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med föreningens ordinarie medlemmar ska sektionen utveckla former för träning och tävling där alla kan delta på lika villkor. Efter projektet ska föreningen erbjuda andra rugbyföreningar de metoder som utvecklats under projekttiden. Aktiviteterna för personer med funktionsnedsättning, små barn och äldre personer ska bli ordinarie verksamhet inom Pingvin Rugby Club.

VÄSTRA FRÖLUNDA

Frölunda Kulturhus
har fått stöd med 1 540 528 kr
för La Bamba

Det primära syftet med projektet La Bamba är att skapa en mötesplats där äldre personer med funktionsnedsättning erbjuds möjligheter att delta i skapande verksamhet och social samvaro över generationsgränserna. Målet är att Frölunda Kulturhus kan stå som ett föredöme där äldre med olika funktionsnedsättningar och unga kan mötas och skapa var för sig, tillsammans eller där den ena gruppen kan lära den andra och vice versa. Projektet har även för avsikt att kunna skapa en mötesplats där man möts oavsett etnisk eller social bakgrund. Man erbjuder kostnadsfria aktiviteter och skapande verksamhet med musik, drama, konst och hantverk. Projektet beräknar att ha bemannad verksamhet 3 dagar/vecka, 6 timmar/dag. Övriga två dagar är mötesplatsen tillgänglig under tillsyn av husets personal. Man har också en teoretisk föreläsningsserie, studiecirklar i kost, motion, vattengympa, allmän datakunskap, deltagande i sociala medier m.m. Efter projekttiden planeras att kommunen med hjälp av fastighetsägaren står för fortsatt drift av La Bamba.

 

TILLÄGGSBESLUT

STOCKHOLM

Föreningen Normcreative Settings
har fått stöd med 112 500 kr
för All set for Action

Syftet med projektet är att fler ska få uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor och hbtq-personer verksamma inom den kulturella och ideella sektorn. All Set for Action organiseras som tre större delprojekt som planeras och genomförs tillsammans med olika samarbetsorganisationer och ungdomsgrupper. Målet är att utveckla nya typer av möten mellan den kulturella och den ideella sektorn och mellan olika rörelser såsom den feministiska och den antirasistiska. Projektet kommer att använda sig av kulturella iscensättningar och upplevelsebaserat lärande och aktiviteter såsom workshops, publika samtal och stadsvandringar för att skapa en fördjupad förståelse för jämställdhet, jämlikhet och mångfald - både hos målgruppen och hos en bredare allmänhet. Genom att använda sig av iscensättningar vill projektet belysa att makthierarkier och normer är föränderliga. Projektets erfarenheter samlas i en inspirationsbok. Efter projekttiden vill föreningen kunna erbjuda andra organisationer normkreativt producent- och arrangörskap. Deltagarna ska kunna anlitas för den typen av uppdrag.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet slutföra utvecklingen av en app, som projektet påbörjade under år ett. Appen Micro Action Movement blir den första appen av sitt slag med hundratals vardagshandlingar som användarna kan träna på. Det kan handla om allt från att säga ifrån när en hör ett rasistiskt skämt eller ringa någon som en vet är ensam. Idén om appen kom till genom workshops med målgruppen. Appen kommer öka projekets överlevnad och spridning.

STOCKHOLM

My Human Rights
har fått stöd med 326 750 kr
för Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

Syftet med projektet är att stärka barns och ungas kunskap om sina rättigheter samt förebygga kränkningar gentemot målgruppen. Det övergripande målet är att ge målgruppen tillräckliga kunskaper om barnkonventionen så att de har möjlighet att hävda sina rättigheter. Metoden för att åstadkomma detta är en digital, interaktiv kunskapsplattform där artiklarna i barnkonventionen förklaras på ett enkelt och jag-stärkande sätt. Den primära målgruppen är barn, med eller utan funktionsnedsättning i åldern 8-15 år. Sekundär målgrupp, som ska kunna använda samma verktyg, är vuxna som i sin yrkesroll och profession möter barn. Den digitala plattformen utvecklas i nära samarbete med målgrupperna under hela framtagningsprocessen. Verktyget ska vara kostnadsfritt och tillgängligt på dator, surfplatta och mobiltelefon. Efter projekttiden kommer sökande förening att driva den digitala plattformen och svara för dess utveckling. 

Tilläggsbeslutet syftar till att korrigera felbudgetering i den ursprungliga ansökan. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra planerade aktiviteter under år 1 i enlighet med det tidigare beslutet. Vid godkännande av projektår 2 sker ett avdrag, motsvarande detta tilläggsbelopp, på de medel som utbetalas för projektår 3.

VÅXTORP

Caprifolens voltigeklubb
har fått stöd med 984 238 kr
för Hästen talar alla språk

I projektet Hästen talar alla språk ska man arbeta tillsammans med barn och unga som dels redan är engagerade i voltigeklubben Caprifolen, dels nyanlända barn och unga samt barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Syftet är att arbeta utifrån KASAM-metoden (KASAM betyder känsla av sammanhang och syftar till att arbeta för att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det man gör.) med framtagandet av musikaler där hästar och voltige används. Tillsammans ska projektet överbrygga språkliga, kulturella och kognitiva olikheter. Målet är att skapa en verksamhet där unga känner sig delaktiga och förstår alla steg i en verksamhet, även om de har olika erfarenheter, språk och funktionsförmåga. Inom projektet kommer det finnas olika delar för målgruppen att engagera sig, det kan vara dekor, musik, voltige eller något annat. Det är de unga som gemensamt formar, skapar och bestämmer vad och hur de vill genomföra projektet. Projektet kommer överleva genom att man fortsätter använda metoderna inom verksamheten och sprida den inom andra idrotts- och ungdomsverksamheter. Metoderna sprids av bland annat SISU och Svenska ridsportsförbundet.

Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ytterligare ett år.

Med detta tilläggsbeslut ska projektet även utveckla metoder för att skapa bättre förutsättningar för deltagare som har assistenter eller ledsagare med sig när de deltar i aktiviteter inom projektet.

ÖSTERSUND

Föreningen Spilloteket
har fått stöd med 814 740 kr
för Spill för livet

Projektet syftar till att ge tusentals barn och unga hopp, kunskap, handlingskraft och inspiration till att leva i ett samhälle där klimatförändringar är en realitet och där omställning är en komplicerad nödvändighet. För att nå syftet bygger man en utbildningsplattform för barn och unga. Det blir ett användbart verktyg för dem att orientera sig och agera utifrån. Målet är att så många barn och unga som möjligt ska ha tillgång till verktyget, projektet siktar därför mot nationell spridning av utbildningsplattformen. Målgruppen är barn och unga, 6-13 år i Norrland (ursprungligen) nu i hela Sverige. Den digitala utbildningsplattformen innehåller material och inspiration för att i klassrummen kunna arbeta delaktigt och kreativt med spill och återbruksmaterial utifrån Agenda 2030 och skolans styrdokument. Den blir även en interaktiv mötesplats för barn, ungdomar och lärare. Klassrummen blir på så vis pilotverkstäder där barn tillsammans får prova hur nya hållbara sätt att göra kan kännas och vara. Parallellt med plattformen fortbildas även pedagogerna för att på bästa sätt kunna handleda barnen. För att både möjliggöra spridning och skapa en lokal förankring blir biblioteken viktiga arenor. Projektet utbildar skolbibliotekarierna i Agenda 2030 och certifierar dem att bli Spillotekarier för att kunna stötta skolorna i deras arbete lokalt.  När projektet avslutas finns ett efterfrågat och användbart material för elever och pedagoger för att kunna arbeta med lärande för hållbar utveckling. Det finns Spillotekarier och lokala mini-Spillotek som stöd och inspiration. Plattformen finansieras via anslutningsavgifter som tas ut av grundskolor och administreras av Spilloteket.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet klara en utökning av projektet både i omfång/innehåll, samt till en större målgrupp i ett utökat geografiskt område inom projekttiden. Tilläggsbeslutet innebär ökade resuser för främst löner, externa tjänster, resor och information.

ÖSTERSUND

Jämtland Härjedalens Skidförbund
har fått stöd med 1 116 200 kr
för We & Sports (tidigare Xtra care)

Jämtland-Härjedalens Skidförbund (JHSF) har initierat ett omfattande projekt i syfte att minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år. Insatsen står på de tre benen Forskning, Behandling och Proaktivitet. Arvsfonden finansierar det ben som fokuserar proaktiva insatser mot målgruppen, idrottsföreningar, ledare, föräldrar, skidgymnasier, idrottsuniversitet m.fl. Målet är att, med stöd i evidensbaserad forskning och målgruppens erfarenheter, öka kännedomen om psykisk ohälsa, stärka kunskapen om preventiva åtgärder och utveckla fungerande arbetsmetoder som förhindrar psykiska funktionsnedsättningar och stärker individens självkänsla. Projektet samarbetar med aktuell forskning, idrottskliniker, Svenska Skidförbundet och Riksidrottsförbundet. Under projektet kommer JHSF att utveckla metoder och modeller för spridning av preventiva arbetsmetoder i Jämtland-Härjedalens skidföreningar men ett vidare mål är att göra metoderna tillgängliga för såväl alla skidföreningar i Sverige som för andra specialidrottsförbund där psykisk ohälsa är ett lika stort och växande problem. Metoderna ska presenteras i en webbportal för kunskapsspridning och information. Portalen är tillgänglig för alla oavsett idrott och ska även användas i syfte att bidra med målgruppserfarenhet i debatten, påverka beslutsfattare och minska stigmatiska upplevelser av psykisk ohälsa. Projektet som helhet ska även ha bidragit till att traditionella idrottskliniker ökar sin kunskap om somatiska sjukdomar och erbjuder utövaren behandling för psykiska besvär likväl som för korsbands- eller muskelskador. Den löpande redovisningen av projektet visar att metoden är efterfrågad och väl fungerande.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet förbättra möjligheterna att implementera de framtagna metoderna och samtidigt kunna växla upp för en bredare nationell spridning. För den nationella spridningen ska projektet stärka kansliet med resurser för fysiska utbildningstillfällen i andra regioner i Sverige. Tillägget täcker även kostnaderna för utökade digitala lösningar och utbildningsinsatser för målgruppen som svarar på frågor i chatten.