Projektstöd juni 2018

Arvsfondsdelegationen beviljade vid årets tredje sammanträde 7 juni 2018 och vid ett extrainsatt sammanträde den 12 juni 2018 drygt 138 miljoner kronor till 38 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade projektstöd för nya projekt år 1 samt tilläggsbeslut.
Senast uppdaterad: 15 juni, 2018 - 20:24

För att se listan med beslutade lokalstöd i juni 2018 följ länken längst ned på sidan.

Nya projekt (år 1)

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

BORLÄNGE

Umis förening
har fått stöd med 1 317 821 kr
för Ungdomsresa – etableringen av unga i socialt utanförskap

UMIS ska i samarbete med Unga Örnar Borlänge, Somaliska Riksförbundet samt Borlänge kommun starta upp projektet Ungdomsresa – etablering av unga i socialt utanförskap. Projektets mål är att skapa hopp och socialt engagemang hos unga i åldern 10-25 år som är boende i socialt utsatta områden i Borlänge. Detta ska man göra genom att utbilda och stärka engagerade ungdomar till ungdomsledare. Metoderna bygger på peer to peer samt att stärka och lyfta fram positiva förebilder i närområdet. Projektet kommer utgå från sex delmoment som kommer bestå av: samhällsorientering för unga, empowerment av unga som rättsinnehavare, inspiration som leder till egen försörjning och självständighet, demokratiska värderingar, föreningslivet som demokratisk skola och slutligen en del som kommer att fokusera på föräldrarnas och/eller vårdnadshavarnas engagemang. Projektet syftar även till att verka som en stärkande integrationsmetod i området och bygga broar mellan människor oavsett härkomst.
Projektet kommer ta fram en strukturerad handbok tillsammans med målgruppen som man med projektets samarbetspartners kommer att sprida nationellt, dels genom interna nätverk, dels genom årliga konferenser som projektet kommer arrangera i Borlänge.

GÖTEBORG

Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission
har fått stöd med 1 647 812 kr
för Pappor och deras barn i Biskopsgården, Angered och Tynnered

Projektets syfte är att förbättra barns livsvillkor genom att stärka relationen mellan pappor och deras barn. Genom uppsökande verksamhet ska i första hand utlandsfödda och nyanlända pappor nås. Metoder i projektet inkluderar att utbilda manliga kulturtolkar som ska överbrygga kulturella och språkliga hinder. Projektet omfattar uppsökande verksamhet på flera platser såsom MVC/BVC, öppna förskolor och SFI-klasser. Intentionen med projektet är att skapa inkluderande mötesplatser för pappor på redan befintliga föräldraställen, ge föräldrautbildning och stöd till pappor. Dessutom erbjuds sociala aktiviteter för papporna tillsammans med deras barn. Projektet äger rum i Biskopsgården, Angered och Tynnered i Göteborg. Efter projekttiden ska verksamheten drivas av Stadsmissionen och pappor ska inkluderas i pågående verksamhet inom öppna förskolor och familjecentraler.

HANINGE

Haninge kommun, Teamet för stöd och hälsa
har fått stöd med 1 327 008 kr
för Min hälsa spelar roll

Haninge kommun ska i samarbete med Attention och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin CES, testa och omarbeta den amerikanska metoden Health Matters. Metoden syftar till att ge målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar verktyg för hälsosammare levnadsvanor med ökad fysisk aktivitet och näringsriktig kost. 16-20 personer, som omfattas av LSS, kommer att tillsammans med personalen, testa och utveckla metoden för svenska förhållanden. Målet är att deltagarna ska bli hälsocoacher för andra ur målgruppen. Om metoden har positiv effekt ska den implementeras i den ordinarie verksamheten och finansieras med offentliga medel och spridas till andra kommuner.

HOLSYBRUNN

Ädelfors Folkhögskola
har fått stöd med 1 519 940 kr
för Indie Game Studio – småföretagande inom dataspelsutveckling

Marknaden för dataspel är växande. Många världsledande spelutvecklare kommer från svenska företag. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ofta duktiga spelare men upplever att det är svårt att ta till sig den traditionella utbildning för spelutveckling som finns på universitet och högskolor. Det är vanligt att målgruppen saknar behörighet till högre studier. Ädelfors Folkhögskola ska i projektform pröva en tre terminers utbildning riktad mot målgruppen personer med NPF där intresse och goda förkunskaper kombineras med kunskaper om företagande och marknadsföring. Parallellt med utbildningen syftar projektet till att stärka målgruppens självkänsla och möjlighet att påverka sin livssituation genom att driva egna indiespelföretag.
Efter projektet är det tänkt att Ädelfors Folkhögskola ska driva Indie Game Studio inom ramen för statsbidrag.

HUSKVARNA

Husqvarna fotbollsförening (HFF)
har fått stöd med 1 060 974 kr
för Smeden

Projekt Smeden är en mötesplats med ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter i Huskvarna. Syftet med projektet är att erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter och att stärka ungdomars engagemang. Ett annat syfte är att öka integrationen, mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund, mellan ungdomar med olika intressen som idrott, konst, e-sport och film samt mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning. Ungdomarna ska få hjälp med att starta och driva aktiviteter efter egna önskemål. Aktiviteterna ska innehålla minst två av projektets fyra hörnstenar som är idrott, kultur/bildning, integration och föreningsverksamhet. Exempel på aktiviteter kan vara läsprojekt i pojk- och flicklag, fotboll för nyanlända, konstprojekt, e-sport samt film- och mediaproduktion. Med den ökade bredden av aktiviteter i föreningen kommer man att attrahera ungdomar längre upp i åldrarna och stärka ungdomarnas föreningsorganisering. Dokumentationen av aktiviteterna ska mynna ut i en gemensam värdegrund.
Efter projektet slut ska Huskvarna FF fortsätta driva verksamheten med stöd av Jönköpings kommun, ABF och andra föreningar.

JÖNKÖPING

ABF, Jönköpings län
har fått stöd med 1 344 702 kr
för ABF, Jönköpings län Tryggare uppväxt i Sverige

Syftet med projektet är att stärka somaliska föräldrar och deras föräldraroll för att de ska kunna ge sina barn bättre uppväxtvillkor och en trygg tillvaro. Detta ska uppnås genom en föräldrautbildning som ska främja ett stärkt föräldraskap och leda till ökad självständighet samtidigt som utanförskap förebyggs. Ett utbildningspaket utvecklas i nära samarbete mellan föreningar och samhällsaktörer, såsom somaliska föreningar och idrottsföreningar, kommun, Arbetsförmedling, polis, socialtjänst, skola. Projektet innehåller även riktad samhällsinformation och sociala relationer i form av nätverksfamiljer som fungerar som stöd i integrationen. Föräldrastödsprogrammet ska sedan utvecklas till att inkludera fler nationaliteter. Genom projektet kommer nyanlända barnfamiljer i Jönköpings län få nya verktyg i sitt föräldraskap. Efter projekttiden kommer den somaliska föreningen Ladan att ansvara för föräldrautbildningen bland annat i form av studiecirklar.

KRAMFORS

Kramfors Alliansen
har fått stöd med 1 193 728 kr
för Samverket

Projektet syftar till att öka nyanlända barns delaktighet och etablering i samhället. Målet är att fler barn har en aktiv fritid och att föreningar i Kramfors har utvecklat en samverkansmodell för ökad inkludering. Den primära målgruppen är barn i åldern 6-12 år och sekundär målgrupp är föräldrar till nyanlända barn. Genom en kreativ mötesplats och samverkan med flera föreningar ska projektet erbjuda olika aktiviteter för alla barn i Kramfors. Verksamheten har ett hållbarhetsperspektiv och ska arbeta utifrån utvalda mål i Agenda 2030. Aktiviteter ska planeras utifrån barnens önskemål och ett barnråd ska tillsättas i projektet. Efter att projektet är avslutat ska den nya modellen bli en del av föreningens ordinarie verksamhet och det planerade barnrådet ska öka delaktigheten i planering av verksamhet som rör barn i Kramfors.

LÖDDEKÖPINGE

Skånes Golfförbund
har fått stöd med 908 506 kr
för Inkludering av nyanlända genom golf (iGolf)

Projektet syftar till att skapa en modell för inkludering av nyanlända genom idrottsliga och andra aktiviteter på golfklubbar/föreningar i Skåne. Inom ramen för projektet ska deltagarna få var sin mentor samt via projektet få tillgång till de företagsnätverk som finns i varje golfklubb. Målgruppen för projektet är nyanlända barn och unga och deras familjer. Efter projekttiden planerar förbundet att tillsätta en tjänst som ska arbeta med inkluderingsfrågor och fungera som ett stöd för de lokala golfklubbarna.

MALMÖ

Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen
har fått stöd med 1 204 108 kr
för Made in Rosengård – ett integrationsprojekt för nyanlända

Projektet syftar till att engagera unga nyanlända i Rosengård kring inkomstgenererande aktiviteter och entreprenörskap. Målsättningen är att samla målgruppen kring positiva och kreativa projekt, etablera mötesplatser, underlätta integration och stärka bilden av Rosengård. Deltagarna ska få utbildning, kurser och coachning i entreprenörskap och socialt företagande. De ska tillsammans utveckla, marknadsföra och sälja egna produkter och tjänster genom ett socialt företag som de startar i projektet. På det sättet får de praktiska kunskaper om entreprenörskap och stärker sina framtida möjligheter till arbete och egen försörjning. Efter projektet ska det sociala företaget drivas vidare av målgruppen och sökande förening. Det ska finansieras genom intäkter för produkter och tjänster och bidrag från offentlig sektor. Den modell de skapar ska spridas till andra delar av landet.   

NYBRO

Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län
har fått stöd med 1 392 320 kr
för Läslust – hela livet!

Projektet syftar till att kompetensutbilda Studieförbundet Vuxenskolans (SV) högläsare i Kalmar som efter genomgången utbildning kan erbjuda personer med demens och boende inom äldreomsorgen en stunds avkoppling med fängslande och berikande berättelser.  En digital kunskapsbank ska utvecklas under projekttiden i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) samt regionbibliotek och stadsbibliotek. I kunskapsbanken ska material, filmade föreläsningar och författarmöten sammanställas som inspirationsunderlag till högläsarna. Projektets metodmaterial, muntliga framställningar och projektverksamhet kommer att implementeras in i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) ordinarie verksamhet med målsättningen att det ska bli ett långsiktigt praktiskt hjälpmedel för både verksamma och nytillkomna högläsare över hela landet.

NYKVARN

Arts & Hearts
har fått stöd med 2 318 894 kr
för Det syns inte

Projektets målsättning är dels att lyfta frågor om psykisk ohälsa genom en föreställning som speglar ungdomars vardag och på så sätt bidrar till att bryta tabun kring ämnet, dels att bidra med kunskap om förebyggande av psykisk ohälsa genom workshops och digitalt material som är kopplat till föreställningen. Den primära målgruppen är unga 12 till 20 år i skolor och andra mötesplatser. Allt material som tas fram utvecklas i samarbete med representanter för målgruppen. Efter projektets slut kommer föreställningen att kunna laddas ner tillsammans med övrigt digitalt material inklusive lärarhandledning som kan användas av skolor med flera. I samarbeta med bland annat Sveriges Elevråd – SVEA och Tjejzonen räknar man med att nå minst 15 000 ungdomar genom föreställning och/eller workshops under projektets gång och ytterligare 10 000 med det digitala materialet.

SOLLEBRUNN

Svenska Service- och Signalhundsförbundet
har fått stöd med 1 893 986 kr
för SMART hundutbildning

Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS) avser att utveckla en individanpassad hundutbildning för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Målet är att ta fram ett utbildningsmaterial som är anpassat för målgruppen och starta ett nationellt nätverk för hundintresserade personer ur målgruppen. Till skillnad mot den statliga ledarhundsutbildningen är verksamheten öppen för alla med funktionsvariationer och deras familjer. Hundföraren äger sin hund. De traditionella föreningsdrivna utbildningarna saknar metoder för att ta emot och anpassa utbildningen efter de individuella behov som målgruppen har. 20 personer med olika funktionsvariationer ska tillsammans med förbundet utveckla metoden och verka för att sprida kunskapen, dels i ett metodmaterial, dels genom att erbjuda ledarutbildning för brukshundsklubbar och andra föreningar. Förbundet samarbetar med FUB Skåne och RBU.

SOLLENTUNA

IOGT-NTO Sollentuna
har fått stöd med 1 436 647 kr
för Beroendepodden – drogfrihet & hälsa

Syftet och mål med detta projekt är dels att förebygga att unga, 15 till 25 år, utvecklar missbruk och/eller psykisk ohälsa, dels att hjälpa unga som redan finns i dysfunktionella miljöer som är i riskzonen. Metoden för detta är att utveckla en modell som knyter ihop information och dialog på Internet med tre typer av aktiviteter – upplevelselöpning, sorgebearbetning och eventmaking. Modellen som tas fram, tillsammans med unga, kommer att implementeras på en redan existerande plattform, Beroendepodden.

SOLNA

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB
har fått stöd med 2 330 061 kr
för Vi är med! utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning

Projektet syftar till att pröva och vidareutveckla befintliga metoder som kan öka delaktigheten för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning. De tillvägagångssätt och metoder som under projektet visar sig fungera för att stärka målgruppens kommunikationsmöjligheter och samspel med sin omgivning ska ställas samman till ett metodmaterial. Materialet vänder sig i första hand till vuxna inom målgruppen samt till berörda personalgrupper som t ex arbetar inom daglig verksamhet så att de får tillgång till nya strategier och metoder som kan underlätta kommunikationen med målgruppen. Projektet är ett samverkansprojekt mellan fyra organisationer; Riksförbundet för Barn, Unga och Vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Sveriges Arbetsterapeuter och DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Resultatet av projektet kommer att spridas via samarbetsorganisationernas befintliga nätverk, på konferenser och via sociala medier.

STOCKHOLM

DRF - Dietisternas Riksförbund
har fått stöd med 525 200 kr
för projekt Recepthäft för patienter med kostbehandlad betaoxidationsdefekt

Receptsamlingen för patienter med kostbehandlad betaoxidationsdefekt ska ge målgruppen som har en strikt kostrestriktion en ökad variation av bra mat där det tydligt framgår om receptet passar just den specifika kostrestriktion en person kan ha.
Dietisternas riksförbund ska samla in recept och tips från patienter, anhöriga och dietister. Recepten ska provlagas, näring- och fettinnehållet ska beräknas och definieras. Målgruppen ska ges möjlighet att provlaga och ge synpunkter på recepten under projektets gång. Matlagningen ska filmas och fotograferas. Produkten blir ett recepthäfte med en faktadel och en receptdel.

STOCKHOLM

Föreningen Sverige Berättar
har fått stöd med 1 964 116 kr
för Sjung mitt liv

Projektet utvecklar en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten. I studiecirkelform, med stöd av pedagoger och en etnolog, väcks minnen till liv med hjälp av foton från de boendes egna samlingar och från Stockholms stadsmuseums arkiv. De äldre uppmuntras att berätta. Berättelserna ligger sedan till grund för en skapandeprocess av nya sångtexter och textilt hantverk. Därefter involveras olika körer med såväl barn som äldre som tillsammans får skapa och framföra en föreställning. Utifrån det som växt fram vid de olika boendena i form av berättelser, text- och musikstycken samt hantverk skapas genom workshoppar under sista projektåret ett sceniskt körverk. Efter projektets slut förvaltar och sprider Föreningen Sverige Berättar modellen. Studiefrämjandet kommer att nationellt sprida det utbildningsmaterial som tas fram i projektet samt fortsatt erbjuda verksamheten i studiecirkelform. Studiefrämjandet arbetar även för att teckna en IOP med Stockholms stad som skulle möjliggöra fortsatt etablering vid äldreboenden i Stockholm.

STOCKHOLM

MÄN för jämställdhet
har fått stöd med 3 730 620 kr
för Samtal för ett liv fritt från våld

Projektet syftar till att utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med denna grupp på nya sätt. Samtalsinsatserna riktas i första hand mot pojkar och unga män som själva utövat våld och i andra hand till dem med som både blivit utsatta och utövat våld. Modellen byggs upp genom en stödtrappa som kan slussa målgruppen från anonyma chatsamtal, via återkommande nätbaserade kuratorsamtal och vidare till möten på en samtalsmottagning. Vidare vill projektet  även bygga och sprida kunskap om pojkars och unga mäns stödsökande och erfarenheter av våldsanvändande och våldsutsatthet till professionella och volontärer som arbetar runt målgruppen. Dessa kommer att erbjudas utbildningar och handledningsinsatser vilket ska ta fram genom bland annat ett språkanalysverktyg som är tänkt som ett stöd för verksamheter att göra en översyn av sitt språkbruk kring våld. Efter projektets slut kommer modellen att implementeras som en nätbaserad stödtrappa via Killfrågor.se men även att användas i en mindre samtalsmottagning i MÄN:s egen regi och/eller i samverkan med andra aktörer.

STOCKHOLM

Mag- och tarmförbundet
har fått stöd med 1 630 616 kr
för Birth Rights Sweden

Projektet syftar till att värna om kvinnor som idag lever med funktionsnedsättningar orsakade av allvarliga förlossningsskador och de som kommer att drabbas i framtiden. Den övergripande målsättningen i projektet är att ge dessa kvinnor egenmakt att påverka sin egen situation och att bevaka och tillvarata sina rättigheter i samhället. Genom projektet kommer de att få en föreningstillhörighet och därigenom skapa en långsiktig plattform för gemenskap, kunskap och påverkan. I projektet utvecklas ett utbildningspaket med material och en utbildning. Dessutom skapas en ambassadörsutbildning kring ämnet förlossningsskador där drabbade kvinnor kompetensutvecklas i ämnet och utbildas inom för att driva påverkansarbete. Ambassadörerna håller föreläsningar och fungerar även som mentorer i föreningen som ska bygga upp ett långsiktigt arbete för en säkrare förlossningsvård och bättre tillgång till eftervård vid förlossningsskada. Det kommer att upprättas en stödlinje dit kvinnor med förlossningsskador kan vända sig för att få råd och stöd av en jurist och/eller barnmorska. Sekundära målgrupper i projektet är närstående, vårdprofessionen, politiker och allmänheten. Efter projekttiden ska verksamheten drivas av den sökande föreningen.

STOCKHOLM

Verdandi Riksförbundet
har fått stöd med 1 984 485 kr
för Tredje kraften

Syfte med projektet är att utveckla en modell för brukarinflytande för unga, 16-26 år, som lider av samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk/beroende, så att de får en bra, jämlik och samordnad vård. Att lyssna på och stärka unga brukare är en framgångsfaktor och leder till ökad träffsäkerhet och bättre resultat. Målet med projektet är att tillsammans med målgruppen ta fram en helhetsmodell med konkreta verktyg för brukarinflytandet för unga med missbruk och samtidig psykisk ohälsa. Projektet kommer att genomföras i samarbete med såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst och institutioner. Modellen kommer efter projektets slut att förvaltas av Brukarkraft, ett kvalificerat resurscentrum för brukarinflytande i hela landet.

SUNDBYBERG

Funktionsrätt Sverige
har fått stöd med 2 816 300 kr
för Rätt från början

Rätt från början handlar om universell utformning – att människors olikheter i form av behov, förutsättningar och funktioner bör vara styrande i utvecklingen av nya tjänster, varor och processer. Projektet syftar till att höja kunskapen om universell utformning samt att skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning. Målet med projektet är att bidra till att miljöer, tjänster och verksamheter blir mer inkluderande. Fokusområden i projektet är arbete, bostad och utbildning. Projektet ska utveckla utbildningsmaterial och stödmaterial som ska kunna användas i olika typer av processer. Funktionsrätt Sverige driver projektet i samverkan med Certec på Lunds tekniska högskola (som bedriver forskning och utbildning inom Rehabiliteringsteknik och Design). Projektet kommer även att samarbeta med ett fackförbund (Akademikerförbundet SSR), ett bostadsbolag (Ikano Bostad) och ABF. Efter projektets slut ska funktionshinderrörelsen fortsätta använda processtödet och utbildningsmaterialet. Det ska också användas i funktionshinderrörelsens fortsatta opinionsarbete.

VÄNERSBORG

Hushållningssällskapet Väst
har fått stöd med 3 097 478 kr
för GoGlad

Syftet med projektet är att förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning genom att utveckla ett spel i form av en applikation. I spelet ska målgruppen odla, sköta om och samla virtuella frön för att slutligen skörda genom att promenera i sin verkliga miljö samtidigt som hon/han interagerar med reella platser genom ett så kallat AR-lager (Augment reality) som läggs på verkligheten. Under projekttiden kommer målgruppen tillsammans med personal i medverkande kommuner att utbildas till ambassadörer för att sprida och öka kännedomen om spelet och hjälpa nya deltagare att komma igång. Efter projektets slut ansvarar Hushållningssällskapet Väst för det interaktiva spelets uppdateringar och webbplats.

ÄLVDALEN

Älvdalens kommun
har fått stöd med 2 380 661 kr
för Wilum og bellum

Syftet med projektet är att genom och tillsammans med barn och ungdomar, rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket, ett modersmål för många i målgruppen. Målen i projektet är att synliggöra älvdalskan och att alla barn och ungdomar i Älvdalens socken ska ha rätt till att tillägna sig sitt språk och sin kulturella identitet. Målgruppen i projektet är barn och ungdomar, från nyfödda till ungdomar i tjugoårsåldern. Aktiviteter består av utbildning av förskolepersonal, lärare och föräldrar och utveckling av utbildningsmaterial som ska användas i skolor. För yngre barn genomförs sommarkollo och för något äldre barn språkläger och dessutom kommer generationsövergripande aktiviteter mellan äldre människor och barn samt ungdomar att äga rum. Barn och unga deltar i planering och genomförande av sociala aktiviteter, utvecklar sällskapsspel och dataspel samt genomför kommunikationsinsatser på sociala medier etc. Efter projekttiden kommer kommunen att finansiera delar av projektet som bland annat rör förskola och skola, och samarbetande föreningar svarar för andra delar av verksamheten. 

ÖREBRO

Studieförbundet Bilda Svealand
har fått stöd med 1 277 272 kr
för Bubblis

Bubblis ska vara en attraktiv och tillgänglighetsanpassad mötesplats för människor med olika diagnoser och funktionsnedsättningar. Det ska vara ett forum där människor kan mötas, utbyta erfarenheter och stötta varandra, en träffpunkt med anpassade verksamhetslokaler för föreningar som riktar sig till projektets målgrupp. Allmänheten ska kunna få information och stöd om olika diagnoser, funktionsvariationer och sjukdomar.
Mötesplatsen ska utformas och verksamheten utvecklas i nära samarbete med patient- och brukarföreningar i Örebro. Efter projektets slut avser stödmottagaren att fortsätta driva verksamheten i egen regi.

Tilläggsbeslut (år 1)

JÖNKÖPING

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län
har fått stöd med 70 000 kr
för Shared reading

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län ska i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) utveckla och anpassa metoden Shared Reading (SR) för målgruppen vuxna personer med psykisk ohälsa. SR är en metod för högläsning och samtal i grupp. Projektet anpassar modellen, som är utvecklad och utvärderad i England, till svenska förhållanden. I projektet utbildas nyckelpersoner och utbildare i metoden som i sin tur utbildar läsgruppsledare. Ett utbildningsmaterial ska översättas till svenska. Projektet kommer att sprida och prova metoden i träffpunkter, primärvård, psykiatrisk klinik och bibliotek i nära samarbete med ideella organisationer, regionala verksamheter inom folkhälsa, psykisk ohälsa och kommunal utveckling.  Efter projektets slut kommer det att finnas ett informations- och utbildningsmaterial att använda tillsammans med korta filmer som illustrerar hur läsgrupper arbetar.
Den ursprungliga budgeten utgick från ett överenskommet kostnadsförslag mellan den engelska organisationen The Reader Organisation och Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping för att utbilda utbildare i metoden. Det visade sig dock att utbildningen var mer omfattande och mer kostnadskrävande än vad som framkommit i överenskommelsen. Med detta tilläggsbeslut kan projektet genomföras enligt plan.

ÖSTERSUND

Jämtland Härjedalens Skidförbund
har fått stöd med 436 720 kr
för We & Sports (tidigare Xtra care)

Jämtland-Härjedalens Skidförbund (JHSF) har initierat ett omfattande projekt i syfte att minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år. Insatsen står på de tre benen Forskning, Behandling och Proaktivitet. Arvsfonden finansierar det ben som fokuserar proaktiva insatser mot målgruppen, idrottsföreningar, ledare, föräldrar, skidgymnasier, idrottsuniversitet m.fl. Målet är att, med stöd i evidensbaserad forskning och målgruppens erfarenheter, öka kännedomen om psykisk ohälsa, stärka kunskapen om preventiva åtgärder och utveckla fungerande arbetsmetoder som förhindrar psykiska funktionsnedsättningar och stärker individens självkänsla. Projektet samarbetar med aktuell forskning, idrottskliniker, Svenska Skidförbundet och Riksidrottsförbundet. Under projektet kommer JHSF att utveckla metoder och modeller för spridning av preventiva arbetsmetoder i Jämtland-Härjedalens skidföreningar men ett vidare mål är att göra metoderna tillgängliga för såväl alla skidföreningar i Sverige som för andra specialidrottsförbund där psykisk ohälsa är ett lika stort och växande problem. Metoderna ska presenteras i en webbportal för kunskapsspridning och information. Portalen är tillgänglig för alla oavsett idrott och ska även användas i syfte att bidra med målgruppserfarenhet i debatten, påverka beslutsfattare och minska stigmatiska upplevelser av psykisk ohälsa. Projektet som helhet ska även ha bidragit till att traditionella idrottskliniker ökar sin kunskap om psykosomatiska sjukdomar och erbjuder utövaren behandling för psykiska besvär likväl som för korsbands- eller muskelskador. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet bättre kunna möta det stora intresse som projektet vunnit bland idrottsklubbar, idrottsförbund, media, politiker och hälsokliniker. Kansliet kan nu tillfälligt förstärkas med två halvtidstjänster samt täcka kostnaderna för lokaler med utrustning.

ÖSTERSUND

Jämtland Härjedalens Skidförbund
har fått stöd med 77 000 kr
för Från byspår till idrottskarriär

Jämtland-Härjedalens skidförbund har under ett antal år utvecklat och testat olika idéer inom skidsporten, för att locka till sig och behålla ungdomar. Genom samarbete i ungdomsfrågor samt tävlings- och träningsaktiviteter har de lokala skidföreningarna lyckats upprätthålla en aktiv verksamhet, trots att flera av föreningarna har få medlemmar. Följande projekt avser att sammanställa de aktiviteter som varit lyckosamma och formulera en användarvänlig metod med tillhörande metodbok som ska distribueras till samtliga skidföreningar i länet med ungdomsverksamhet. På lång sikt är målet att sprida metoden till fler skidförbund i Sverige men även till andra idrottsförbund med liknande utmaningar. Målgruppen är barn 13-20 år. I den ursprungliga budgeten var kostnaderna för redigering och bildhantering samt spridning av metodboken kraftigt underestimerade. Med detta tilläggsbeslut kan projektet genomföras enligt plan.

Tilläggsbeslut (år 2)

HÄGERSTEN

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
har fått stöd med 319 590 kr
för Gemenskap ger Kamratstöd

Projektets syfte är att öka kunskapen om den sociala hälsan inom gruppen ensamkommande flyktingungdomar, samt berörda aktörer som kommer i kontakt med målgruppen. Målet är att utveckla nya samarbeten samt ge unga ensamkommande redskap för hur man kan hjälpa sig själv och tillsammans förhindra skada och ohälsa. Målgruppen är nyanlända ensamkommande ungdomar samt medlemmar inom Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH). Projektet erbjuder deltagarna gemensamma aktiviteter, studiecirklar samt informationsträffar om RSMHs modell Kamratstöd. Projektet kommer arbeta med uppsökande verksamhet för att nå deltagare. Utifrån projektdeltagarnas erfarenheter och kunskap ska de utveckla en modell av kamratstöd anpassad för målgruppen. Den anpassade modellen ska ligga till grund för en metodbok, med information om psykisk hälsa, samt redskap för självhjälp och återhämtning. Efter projekttidens slut förväntas metoden användas i föreningarnas ordinarie verksamhet, i lokalföreningar i hela landet. Metoden kommer att ingå i metodmaterial inom ABFs folkbildningsinsatser.
Med detta tilläggsbeslut kommer projektet utveckla verksamheten i Västra Götaland och förstärka i Skåne. Tillägget innebär även en utökning av ambassadörer som utbildas för att föreläsa om psykisk ohälsa. 

STOCKHOLM

Riksorganisationen Män för Jämställdhet
har fått stöd med 224 000 kr
för Mannen Myten

Projektet syftar till att utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer. Detta görs tillsammans med killar och unga män, främst från förorter och glesbygd, som bär på erfarenheter av att befinna sig i olika positioner i olika maktordningar. Det övergripande målet är att utveckla kunskap och metoder så att jämställdhetsarbetet blir relevant för fler killar och unga män samt att deras engagemang ökar. 
I projektet ska:

  • tillsammans med unga i fokusgrupper utveckla kunskap och metoder som gör det möjligt att prata om hur maskulinitetsnormer/genus relaterar till andra maktordningar på ett sätt som öppnar för självreflektion, ansvarstagande och handling
  • ta fram verktyg som möjliggör perspektivbyte och ökar förståelsen för över- och underordning samt vilka motstrategier som kan användas i respektive position för att möjliggöra förändring.
  • sprida kunskap, metoder och stöd till verksamheter, organisationer och andra aktörer som verkar för jämställdhet och som möter killar.
  • påverka det offentliga samtalet om maskulinitet, etnicitet och klass och vara en konstruktiv röst i ett offentligt samtalsklimat.

Tilläggsbeslutet avser kostnader för etablering av ännu en fokusgrupp av tolv unga män i Sápmi, vilket kommer att ske i samarbete med organisationen Saminuorra.