Projektstöd juni 2019

Vid årets tredje sammanträde den 5 juni 2019 fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 191 miljoner kronor till 44 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade projektstöd.
Senast uppdaterad: 24 februari, 2020 - 15:59

För att se listan med beslutade lokalstöd i juni 2019 följ länken längst ned på sidan.

Projektstöd juni 2019

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

NYA PROJEKT

BROMMA

Sveriges sportfiske-och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna
har fått stöd med 1 184 330 kr
för Skolbäcken

Projektet syftar till att anpassa och utveckla en befintlig skolverksamhet som bedrivs av Sportfiskarna för att inkludera målgruppen elever i grundsär- och resursskolor. Skolbäcken är en naturvårdsinriktad utomhuspedagogik som bedrivits sedan 2016 som går ut på att skolelever får närmare bekantskap med ett vatten i skolans närmiljö och kunskap samt kompetens att vårda det.

GÖTEBORG

Kultur i Väst
har fått stöd med 4 385 798 kr
för Techformance

Projektet syftar till att ge det fysiska mötet med scenkonst en ny form och betydelse, vilket innebär en ny arbetsmetod och ett nytt förhållningssätt för scenkonstbranschen. Målet med projektet är att man tar fram en genomarbetad metod med tillhörande webbapp. Metoden kombinerar teknik och traditionell scenkonst och fokuserar på interaktivitet med tillgänglighet för deltagarna. Målgrupp för projektet är barn och ungdomar 10-20 år med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Metoden går dels ut på att barn och unga som publik vid en scenkonstföreställning, via den framtagna appen, kan skapa sig en förförståelse för det som väntar vid föreställningen. Med metodens verktyg kan man skapa en interaktiv föreställning där publiken får vara med och bestämma/välja hur den fortsatta handlingen ska gestaltas. Appen öppnar också för gamification-moment där publiken kollektivt eller enskilt kan påverka effekter och scenografi. Appen understödjer dessutom förståelsen under föreställningens gång. I projektet tar man fram en handbok med tillhörande webbapp och informationsfilm som beskriver hur denna typ av föreställningar kan sättas upp och hur man kan involvera målgrupperna i föreställningarna. Fortsatt finansiering efter projekttiden görs genom att ta ut en avgift från de som vill använda metodhandbok + app, vilket finansierar anpassningar och uppdateringar av webbapp och programvara.

GÖTEBORG

Intresseföreningen för Schizofreni och andra psykossjukdomar i Göteborg
har fått stöd med 1 706 877 kr
för Stigma Watch

StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för allvarlig psykisk sjukdom används på ett felaktigt och stigmatiserande sätt samt be om en rättelse. Det kan vara tidningsartiklar, tv, film eller sociala medier som uppmärksammas. Stigmatisering av personer med psykisk sjukdom är vanligt och skapar svårigheter för personer som lever med psykisk sjukdom. Målet med projektet är att få massmedier och kända personer att hjälpas åt att använda ord som beskriver psykiska sjukdomar på ett korrekt sätt. Genom att engagera brukare, anhöriga och skribenter i olika medier vill man minska stigmatisering kring schizofreni. Under projekttiden ska modellen utvecklas så att StigmaWatch kan fortsätta att drivas med mestadels ideella krafter efter projektets slut. StigmaWatch planeras bli en del i föreningens eller samarbetande föreningars ordinarie verksamhet.

GÖTEBORG

Jordens Vänner
har fått stöd med 1 399 104 kr
för Vår väg till klimaträttvisa

Jordens Vänner ska med projektet erbjuda forum för unga att skapa aktiviteter i engagemangsgrupper med syfte att verka för ett mer rättvist och hållbart samhälle. Målet med projektet är att förändra unga personers klimatångest till en positiv kraft i samhället. Projektet ska utbilda ett trettiotal unga mentorer så kallade change-makers per år. Utbildningen ska ge praktiska verktyg för att ta tillvara på engagemang och leda grupper, den ska också ge teoretisk kunskap kring klimatfrågor, klimatorättvisor och samband mellan normer, makt och klimaträttvisa. Dessa change-makers ska mobilisera unga att engagera sig i grupper och stötta grupperna att skapa utåtriktade aktiviteter och kampanjer utifrån sina egna villkor. Efter hand får deltagare i grupperna möjlighet att själva bli change-makers och fortsätta inspirera andra unga till att engagera sig för klimaträttvisa. Projektet kommer att starta i Göteborg och Malmö och spridas vidare i landet. Efter projektets slut ska verksamheten fortsätta i föreningens regi.

GÖTEBORG

LaSSe Brukarstödcenter
har fått stöd med 978 446 kr
för Allas likhet inför lagen

I projektet ska man utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk som man som medborgare förväntas känna till för att klara sig i samhället. I projektet kommer de genomföra seminarium och studiecirklar med tema vardagsjuridik för att öka intresset för frågorna och utrusta deltagarna inför vardagliga juridiska problem. Man kommer att ta fram ett lättillgängligt och lättläst informationsmaterial, filmer och en webbportal, där det kommer att finnas grundläggande information både i civilrätt och socialrätt med lättförståeliga texter och juridiska mallar. Utöver detta kommer man erbjuda allmän rådgivning genom samarbete med Handelshögskolans juriststudenter som gör detta inom sin praktik och som ideellt arbete. Verksamhetet överlever genom att materialet sprids och används inom föreningen och andra intresseorganisationer. Om modellen med rättshjälp från studenter faller väl ut är avsikten att den ska permanentas.

GÖTEBORG

Den ideella föreningen Brew House Göteborg
har fått stöd med 2 442 586 kr
för Creative Point

I Brew House i Göteborg ska projektet skapa Sveriges mest tillgängliga kulturscen. Verksamheten, driven av personer med funktionsvariationer, blir ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap. Genom deltagarstyrda evenemang, seminarier och utbildningar samlas kunskap och erfarenheter som blir utgångspunkt för reflektion och debatt kring allas möjlighet till kulturskapande och delaktighet i kulturarrangemang. Scenen kommer att fungera som en yta där kulturaktörer får testa och utveckla tillgängligt arrangörskap samt bli certifierade inom området. Projektet kommer att ta fram kurser och utbildningar i projektledning och tillgängligt arrangörskap för yrkesutbildningar, kulturarbetare och eventarrangörer samt utveckla ett mentorskapsprogram för personer med funktionsvariation som vill arbeta inom fältet. Efter tre år kommer projektet att fortsätta som en del av Brew House ordinarie verksamhet och finansieras genom att sälja utbildningar, arrangemang och expertis.

HÄLLINGSJÖ

Föreningen Tidigt Föräldrastöd
har fått stöd med 1 939 237 kr
för Starka mammor - en nyckel till integration

Projektet syftar till att med hjälp av så kallade kulturtolkar ge stöd och information till nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna. Målet är att de ska känna sig tryggare i sin roll som föräldrar och därmed bli bättre integrerade i samhället. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 0-5 år. Inom projektet utarbetas en basutbildning för kulturtolkar som testas och en metodbok som lyfter fram vad som krävs för ett framgångsrikt arbete med kulturtolkar. Projektet handlar också om att erbjuda stöd och hjälp till nyanlända småbarnsföräldrar när det gäller kunskap om och kontakter med myndigheter samt i frågor om hälsa och sjukvård. Efter projekttiden ska verksamhetens metoder kunna spridas till andra intressenter och en del av verksamheten kommer att drivas vidare tillsammans med samarbetsparter i projektet med finansiering från olika aktörer.

JOHANNESHOV

Riksförbundet Attention
har fått stöd med 2 561 831 kr
för Trots allt!

Riksförbundet Attention ska, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, ta fram såväl fysiska som digitala interaktiva plattformar där familjer med barn och ungdomar med trotsproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan mötas och utbyta erfarenheter och ge varandra stöd. Projektet erbjuder ett komplement till offentliga aktörers professionella insatser kring målgruppen. Attentions lokalavdelningar ska testa öppna stödgrupper med anpassade fritidsaktiviteter där målgruppens familjer kan mötas och utbyta erfarenheter. Ett viktigt syfte är att minska den stigmatiska upplevelsen för familjerna där föräldrar ofta upplever en bristande förståelse från släkt och vänner. Projektet ska delta i konferenser och mässor som samlar yrkesgrupper kring målgruppen och verka för att kunskapen om trotsproblematik i kombination med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) stärks. Projektet ska ta fram studiecirklar i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och dessa kommer att spridas genom Attentions lokalföreningar.

KALMAR

Ung Företagsamhet i Kalmar län
har fått stöd med 293 514 kr
för UF-företagande för nyanlända

Projektets syfte är att ge nyanlända elever på språkintroduktionsprogram samma möjlighet att driva UF-företag som andra gymnasieelever. Det ska öka målgruppens kunskaper om samhället, företagande och arbetsmarknad och därmed stärka deras möjligheter till arbete. Målet är att utveckla och anpassa den befintliga metoden inom UF-företagande för målgruppen. Det kan handla om tydligare information, mer personligt och direkt stöd i klassrummet, förklarande filmer, kontakt med näringslivet med mera. Efter projektet ska det inom Ung Företagsamhet i Kalmar län finnas stödsystem för elever och lärare på språkintroduktionsprogrammen. Det anpassade materialet och arbetssättet ska spridas nationellt via Ung Företagsamhet Sverige. 

LIDKÖPING

Studiefrämjandet i Lidköping-Skarabygden
har fått stöd med 1 270 080 kr
för Teater-Fiket

Ett projekt som syftar till att långsiktigt tillgodose möjligheter till sysselsättning och fritid inom kultur och estetisk verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Projektet har som mål att skapa en permanent mötesplats för sysselsättning och fritidsaktiviteter inom området estetisk verksamhet. Inom projektet kommer man skapa en caféverksamhet med hälsoprofil, Teater-Fiket. Där ska målgruppen kunna delta i teater-, musik- eller rörelseaktiviteter, arbeta i caféet men även jobba med ord, bild och information. Man tänker producera ett metodkoncept som en publikation. Målet är att skapa minst 15 sysselsättningsplatser (heltid) och etablera en fast teaterensemble. Målgrupperna/deltagarna rekryteras i samarbete med gymnasiesärskolan, LSS samt Social & Arbetsmarknad. Studiefrämjandet, Lidköpings kommun och deltagande samarbetspartners har för avsikt att vara behjälpliga att starta en brukarförening som i sin tur ska kunna driva verksamheten vidare efter projektets slut.

NORSBORG

Riksteatern
har fått stöd med 1 958 996 kr
för Publikcoacher för dövkulturen

Projektets syfte är att förbättra tillgängligheten till scenkonst på svenskt teckenspråk genom att på fem platser i Sverige utveckla en ny roll i form av publikcoacher inom dövkultur. Publikcoacherna är döva och teckenspråkiga personer med förankring hos målgruppen och med god kännedom om dövkultur. Rollen är att fungera som en länk mellan scenkonstverksamheter och den publik som är döv och/eller teckenspråkig samt anhöriga till publiken. I projektet samverkar Tyst Teater och Riksteatern med Dalateatern, Folkteatern i Göteborg, Malmö Stadsteater, Teater Västernorrland och Örebro Länsteater. I anslutning till turnerande föreställningar från Tyst Teater kommer arbetet för breddat deltagande inom målgruppen att utvecklas, bland annat inom ramen för workshoppar. En koordinator samordnar arbetet med publikcoacherna och teatrarna. Erfarenheter och metoder samlas i en digital handbok som Tyst Teater och samverkansparterna fritt tillhandahåller efter projektets slut. Ambitionen är att de modeller och roller för stärkandet av tillgänglighet till dövkultur, som utvecklas inom projektet, blir en självklar och naturlig del av verksamheten hos samverkande parter och andra kulturverksamheter.

STOCKHOLM

Fair Action
har fått stöd med 1 597 953 kr
för Vi handlar, vem betalar

I projektet ska gymnasieelever själva utveckla metoder och verktyg för att påverka företag att agera mer hållbart. Målet är att gymnasieelever ska känna att de kan påverka företag att arbeta mer ekologiskt och socialt hållbart, samt att de själva har kunskap för att kunna göra medvetna val. Eleverna kommer att sprida sina granskningar i kanaler som eleverna själva känner sig bevandrade inom och på så sätt anpassas efter hur ungdomar idag vill sprida och ta emot information. Denna del kommer göras i nära samarbete med föreningen Ung Media. Projektet ska ta fram undervisningsmaterial till lärare som syftar till att höja elevers medvetenhet kring hållbar utveckling och koppling till företagsansvar och mediaproduktion. Materialet ska uppmuntra eleverna att kritiskt granska företags hållbarhetsarbete och låta gymnasieleverna själva formulera metoderna för hur de kan arbeta vidare. Syftet är att utveckla elevernas förmåga att söka information, kritiskt granska och tolka fakta från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. Föreningen ansvarar för uppdatering av metoder och material efter projektets slut.

STOCKHOLM

Stiftelsen Fryshuset
har fått stöd med 4 115 738 kr
för Goalkeepers Academy

Fryshuset ska i projektet tillsammans med samarbetspartners från näringslivet, kommuner, skolor och myndigheter skapa nya utbildningsmoduler för program inom gymnasiekolan. Syftet är att intensifiera skolornas arbete med lärande för hållbar utveckling. Modellen för programmet har likheter med den processutbildning om UF-företagande som finns inom gymnasieskolan, för att utveckla elevers entreprenörskap.
Om mindre än 12 år ska FN:s 17 globala mål vara uppnådda och en hållbar utveckling kräver beteendeförändring, kunskap och nya innovationer. Det vill projektet tillsammans med gymnasieungdomar vara med och utveckla. De ska arbeta fram fyra moduler och en digital plattform som ska användas av gymnasieskolor.
Utvecklingen av modulerna och den digitala plattformen kommer att växlas upp under projektets gång och efter projektets slut överleva genom dels olika bidrag från samarbetspartners från näringslivet, dels genom IOP (idéburet offentligt partnerskap). Fryshuset ska fortsatt vara ansvarig för underhåll och etablering av den fortsatta verksamheten.

STOCKHOLM

Kvinnors Nätverk
har fått stöd med 1 708 328 kr
för Killars röster om heder

Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik. Den primära målgruppen är killar i åldern 13-25 som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som mot sin vilja tvingats in i en roll som de inte vill ha. Syftet med projektet är att fler killar som lever i hederskontext ska välja att söka stöd, och i förlängningen få hjälp. Projektet ska bland annat resultera i en webbplats med information om problematiken, killars situation samt vad man kan göra och var man kan söka stöd. Utifrån intervjuer med personer i målgruppen skapas berättelser i ljud och bild om killars erfarenheter och tankar kring att leva i en hederskontext. Projektet omfattar även en utställning som visas i skolor, bibliotek och konsthallar för att skapa intresse för webbplatsen och lyfta frågan i ett vidare sammanhang. Inom projektet produceras även en antologi och lärarhandledning så att materialet kan användas i pedagogiska situationer.
Den färdigställda webbplatsen kommer efter projekttidens slut drivas vidare inom ramen för Kvinnors Nätverks/Linnamottagningens ordinarie verksamhet. Utställningen och boken kommer att bli en del av verksamhetens kommunikationsarbete, med syfte att informera och möjliggöra samtal om killar, hedersrelaterat våld och förtryck.

STOCKHOLM

Medborgarskolan Stockholmsregionen
har fått stöd med 1 445 496 kr
för Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

Äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län ska genom projektet få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen, t.ex. Bank-ID, betala räkningar och boka tid i vården.  Alla kurser ska utgå från Peer Learning – där deltagarna lär sig nya kunskaper i samspel med jämbördiga.  Projektet ska utveckla en webbportal med projektets metodik och studiematerial.  Förutom ökade digitala kunskaper ska deltagarna även få tillgång till viktiga sociala funktioner, kulturaktiviteter, träffa nya vänner, få kunskaper i hur man surfar säkert m.m. Ambitionen är att öka målgruppens delaktighet i samhället, stärka deras demokratiska rättigheter och ge målgruppen ett mer innehållsrikt socialt liv som stärker deras självkänsla.

STOCKHOLM

Stockholm-Gotlands Boxningsförbund, SGBF
har fått stöd med 1 572 232 kr
för Romaniteams

Projektet syftar till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning. Inom ramen för projektet ska idrottsledare, föräldrar och ungdomar med kunskap och erfarenhet av hur boxningsträningen kan bli till ett stöd genom studieåren verka. Projektet kommer att brett rekrytera romska ungdomar till boxningens föreningsliv och genom träning, gemenskap och studiestöd skapa förutsättningar för positiva utvecklingsspiraler. Projektet ska höja statusen på utbildning hos målgruppen och även ge en relevant och nyanserad bild av den svensk-romska historien.

STOCKHOLM

Mind
har fått stöd med 3 582 386 kr
för Oss unga emellan - Folkbildning och samtalsverktyg till unga om psykisk ohälsa

Mind ska tillsammans med studieförbundet Bilda ta fram olika verktyg med syfte att öka kunskap om psykisk ohälsa, minska stigma och stärka beredskapen att agera när man själv eller andra drabbas av psykisk ohälsa. Målgruppen är unga personer mellan 15 och 19 år. Verktygen som utvecklas ska hjälpa unga att få mer kunskap om psykisk ohälsa, att bli bättre på medmänskliga samtal om psykisk ohälsa och att söka hjälp från vuxna när det behövs. Den kunskapshöjande insatsen ska särskilt fokusera på att höja målgruppens lägsta-nivå kunskaper och stärka förmågan att prata om livet och ge stöd till varandra. Ett mål för projektet är att många unga ska veta en aning mer om psykisk ohälsa och förstå mer om hur man bäst kan bemöta en person som mår dåligt, på så sätt är ambitionen att projektet ska ge stor effekt. Projektet ska skapa opinion kring vikten av medmänskliga samtal om livet och verka för att unga får bättre stöd av vuxna i sin närhet. Verktygen ska spridas genom en nationell folkbildningsinsats. Efter projektets slut kommer verktygslådan att användas i Minds och Bildas ordinarie verksamheter.

STOCKHOLM

Bris - Barnens rätt i samhället
har fått stöd med 484 096 kr
för "Trygg på natten"- ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer

Syftet med projektet är att kunna erbjuda ytterligare stöd till barn och unga i utsatta situationer genom att etablera en nationell stödlinje som är öppen även nattetid. Det övergripande målet är att erbjuda ett likvärdigt nationellt stöd för barn och unga, oavsett var i landet de bor. Målet är även att bryta trenden med ökad psykisk ohälsa bland barn och unga, genom att erbjuda ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även nattetid. Antalet barn som tidigt får kontakt med vården ska öka. Målgruppen för stödlinjen är barn upp till 18 år. Metoden inom nattjouren består av samtal via chatt och telefon. De kuratorer som svarar på inkommande samtal har ett tätt samarbete med myndighetsfunktioner som polis, socialtjänst och SOS Alarm. Aktiviteterna för att kunna genomföra detta arbete består av kartläggning kring metod, bemanning och kompetensbehov och expertgrupp med barn som träffas. Dessutom sker samverkan med andra stödlinjer. När stödlinjen på natten startar kommer en informationskampanj riktad till målgruppen att genomföras. Efter avslutat projekt ska stödlinjen integreras i den ordinarie verksamheten och ska, liksom deras nuvarande stöd till barn, finansieras via insamling från privatpersoner och företag.

STOCKHOLM

Suicide Zero
har fått stöd med 2 785 880 kr
för Vi minskar självmorden

Detta projekt syftar till att anpassa och vidareutveckla befintliga evidensbaserade och erkända metoder så att föräldrar och andra vuxna runt yngre barn, 9-11 år, kan få de verktyg som behövs för att tidigt fånga och förebygga psykisk ohälsa hos barnen. För att öka medvetenheten och tillgängligöra metodiken ska man i projektet utveckla och producera:

  • en fakta- och kunskapsbas inom suicidprevention och barns psykiska hälsa,
  • en digital suicidpreventiv verktygslåda i form av en webbsida/app för att själva kunna se och agera (föräldrar, unga som hjälper unga, andra vuxna som hjälper unga) samt
  • ta fram ett informationsmaterial som skickas ut till alla föräldrar som har en 9-åring.

Efter projektets slut ska verktygen och kunskapsbasen implementeras i organisationens ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM

RFSL Ungdom
har fått stöd med 2 374 491 kr
för Newcomers Youth 2.0

Projektet syftar till att tillsammans med unga nyanlända hbtq-personer utveckla metoder och verktyg som leder till bättre mottagande och bemötande av målgruppen. Projektets mål är att stärka ungdomarna i deras organisering och egenmakt samt öka kunskapen och vikten av ett intersektionellt perspektiv hos myndigheter, beslutsfattare och allmänheten. Målgruppen är unga nyanlända hbtq-personer 15-25 år. Sekundär målgrupp är personer, myndigheter och aktörer som möter målgruppen. Projektet ska utveckla en ny metod som heter Creative Change där teater och performancekonst används som verktyg för förändring. Aktiviteter för att skapa delaktighet och inflytande består av utveckling och genomförande av en interaktiv föreställning, workshops, nätverksträffar med myndigheter, läger, konferenser, kreativa grupper för redaktion och skapande. Projektet resulterar i en handbok för nyanlända ungdomars organisering inom hbtq-rörelsen, en tidsskrift och en föreställning som sprider information och budskap ur ett intersektionellt perspektiv. Efter projektet är avslutat fortsätter verksamheten genom att ungdomarna och organisationen använder och sprider nya verktyg och metoder för påverkan och förändring.

STOCKHOLM

ECPAT Sverige
har fått stöd med 2 395 758 kr
för Barnens röst om sexuell exploatering

Syftet med projektet är att minska det psykiska lidandet för barn vars bilder och filmer sprids på nätet utom deras kontroll. I projektet kommer man att ta fram riktlinjer för barnets rätt till säkerhet och inflytande med särskild utgångspunkt i barn med erfarenheter av sexuell exploatering.  I samråd med målgruppen kommer stödjande metoder och rådgivning att utvecklas som under projektets andra och tredje år kommer att erbjudas barn som har utsatts för sexuell exploatering. Vidare kommer man att inrätta en tjänst som på uppdrag av barn hjälper till med nedtagning av egenproducerat sexuellt exploaterande material från nätet. Projektet kommer att drivas i samråd med bland annat hotlines från andra nordiska länder och polisens nationella operativa avdelning i Sverige. De verktyg som tas fram ska implementeras i ECPAT:s ordinarie verksamhet efter projektets slut.

SÖDERHAMN

Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg
har fått stöd med 2 066 422 kr
för MINDSET

Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg ska, tillsammans med målgruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik, ta fram metoder och aktiviteter som stärker målgruppens inflytande och ökar deras förmåga till egenmakt. I regelbundna samtal och fysiska aktiviteter ska målgruppen träna förmågan att lära nya beteendemönster som tar deltagarna ut ur invand social isolering och utanförskap. Metoden bygger på evidensbaserad kunskap om hjärnans funktion och förmåga att byta mindset. Projektet genomsyras av ett holistiskt och salutogent förhållningssätt som utgår från att kropp och hjärna påverkar varandra. Projektet samarbetar med flera offentliga aktörer och föreningar som målgruppen har kontakt med i sin vardag. Förhoppningen är att projektet leder till ökad kunskap hos såväl målgruppen som samverkande parter om vilka aktiviteter och vilken metod som bäst svarar mot de behov som målgruppen har.

UPPSALA

Barnombudet i Uppsala län
har fått stöd med 2 400 578 kr
för Ledarutbildning och klassbesök Childrens program

Syftet med projektet är att förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller ett alkohol- eller drogberoende. Dessutom syftar projektet till att erbjuda barn till missbrukande föräldrar stöd för att återuppbygga relationer i familjerna. Målen med projektet är att utforma en ledarskapsutbildning för programmet Childrens Program, där barn och unga som har missbrukande föräldrar får stöd i gruppform. Inom projektet kommer man även att utveckla en metod för att nå barn i missbruksmiljö genom klassrumsbesök. Efter projekttiden kommer det att finnas certifierade ledare på flera platser i landet och en metod för klassrumsbesök.

VÄSTRA FRÖLUNDA

Göteborgs stad, SDF Västra Göteborg
har fått stöd med 1 389 000 kr
för TYNNERED CREATIVE HUB

Syftet med projektet är att låta unga kulturutövare i Sverige med olika inriktningar mötas, utvecklas och skapa tillsammans. Målet är att ta fram en lärprocess hur man lär sig planera och genomföra innovativa event. Via dokumentationen och spridningen av processen kommer målgruppen att lära sig filmiskt berättande, dess språk och hantverken - för att få kontakter, kompetens och meriter inför framtiden. Målgruppen är ungdomar mellan 11-25 år. Under fyra tillfällen skapas och genomförs eventen Tynnered Creative Hub. Till varje event bjuds 5-10 unga kulturutövare in för att under ett halvt dygn, instängda och avskurna från omvärlden, skapa ett verk tillsammans med en etablerad och hos ungdomar populär artist. Till första eventet är det unga musiker som bjuds in, till event två unga dansare, event tre unga filmare och event fyra unga konstnärer. De unga eventdeltagarna skall representera olika stilar inom sitt område och det blir ett möte över genregränser, där de lär av varandra utanför sin comfort zon. För att ungdomarna ska klara av att arrangera dessa event kommer de att få delta i kurser/kreativa verkstäder som en basverksamhet i projektet, något som pågår löpande under varje termin. Projektresultatet ska implementeras och bli en del av ordinarie kommunal verksamhet.

ÖREBRO

Teckenpedagogerna
har fått stöd med 1 076 037 kr
för Engelska på fickan

Projektet syftar till att döva ungdomar i grundskolan och i gymnasieskolan ska få möjlighet att via en app få en anpassad kunskapsinhämtning av dels skriven engelska och det amerikanska teckenspråket American Sign Language, (ASL). Målet är att skapa en produkt som ger döva kunskaper i engelska och ASL, och som motsvarar Skolverkets krav Engelska för döva. På så sätt kan döva ges möjlighet att inkluderas i globala nätverk utan att behöva resa och kan kommunicera genom Skype, vloggar, Facebook och andra sociala media. Man kommer genom referensgrupper och skolklasser samla in önskemål om innehåll och funktioner. Det insamlade materialet ska skrivas, filmas och testas och därefter justeras i ett antal omgångar innan det i slutet av år två kan marknadsföras och lanseras. Produkten kommer att vara kostnadsfri och finnas att ladda ner för målgruppen.

 

TILLÄGGSBESLUT

STOCKHOLM

Riksförbundet för Sexuell Upplysning RFSU, Stockholm
har fått stöd med 604 620 kr
för Sex i rörelse

Projektets syfte och mål är att dels öka den sexuella hälsan bland personer med rörelsenedsättningar genom att öka kunskapen om sexualitet och hur kroppen kan användas för njutning, dels att skapa rum för samtal om kärlek och relationer för målgruppen. Detta ska göras genom att man tillsammans med målgruppen tar fram metodmaterial och en digital plattform samt att genomföra informatörsverksamhet, samtalsmetoder och utbildningskoncept för de som möter målgruppen.
Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sex månader.
På grund av interna processer och personalförändringar som projektet inte kunnat styra över har man inte hunnit utföra och etablera alla delar i projektet. Därav har spridning och förankringsarbetet inte blivit av som planerat. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna slutföra enligt plan.

VÄSTERÅS

Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland
har fått stöd med 1 185 312 kr
för Tillsammans för psykisk hälsa - Senior

I projektet Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer samverkar folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska och existentiella ohälsan bland äldre personer. Målgruppen är överrepresenterad i självmordsstatistiken. Genom att erbjuda samtalsgrupper på centrala platser i kommunen där samtalsledarna själva tillhör målgruppen och har adekvat erfarenhet från sina respektive yrkesverksamma tid, är tanken att arbeta förebyggande. Vårdcentraler och husläkare ska kunna föreslå insatsen för målgruppen men grupperna kommer att vara tillgängliga för alla äldre. Projektet har vuxit fram i arbetet kring det pågående Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa – Västmanlandsmodellen”. Projekten kommer att samarbeta och följer varandras organisation. Målet är att utveckla en kostnadseffektiv modell som kan etableras i länet men även spridas till andra regioner i landet. Offentliga aktörer visar stort intresse och är engagerade i organisationen före, under och efter projekttiden.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna möta motsvarande målgrupper med annan etnisk bakgrund genom att översätta och anpassa metoden till andra språk och kulturer. Erfarenheter från det pågående projektet visar att äldre personer med annan kulturell bakgrund och som drabbas av existentiell ohälsa saknar naturliga stödfunktioner och har svårt att ta del av befintligt material.

HOLSBYBRUNN

Ädelfors folkhögskola
har fått stöd med 585 578 kr
för Indie Game Studio - småföretagande inom dataspelsutveckling

Marknaden för dataspel är växande. Många världsledande spelutvecklare kommer från svenska företag. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ofta duktiga spelare men upplever att det är svårt att ta till sig den traditionella utbildning för spelutveckling som finns på universitet och högskolor. Det är vanligt att målgruppen saknar behörighet till högre studier. Ädelfors Folkhögskola ska i projektform pröva en utbildning riktad mot målgruppen personer med NPF där intresse och goda förkunskaper kombineras med kunskaper om företagande och marknadsföring. Parallellt med utbildningen syftar projektet till att stärka målgruppens självkänsla och möjlighet att påverka sin livssituation genom att driva egna indiespelföretag. Efter projektet är det tänkt att Ädelfors Folkhögskola ska driva Indie Game Studio inom ramen för statsbidrag.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna erbjuda en mer målgruppsanpassad utbildning över fyra terminer istället för de tidigare planerade tre.

KISTA

Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS)
har fått stöd med 61 000 kr
för Kompass

Riksförbundet har under tre år arbetat med projektet Navigator - fredsbejakande unga vuxna somalier, vars syfte och mål varit att mobilisera och stimulera positiva krafter som motvikt till att unga somalier rekryteras till konflikthärjade länder för att strida. Nu vill riksförbundet genomföra ett utvecklingsprojekt där man vänder sig till tonåringar och deras anhöriga för att ytterligare stärka det förebyggande arbetet mot extremism. I projektet ska det tas fram metoder för hur man kan prata och sprida information till unga om psykisk ohälsa och trauma och om hur man pratar om och utför källkritik, i synnerhet på internet. De unga fredsambassadörerna kommer både att få utbildning i hur de ska kunna utbilda i de metoder som tas fram och utbilda unga i sina lokalföreningar under projektet. De kommer även att utbildas i hur de ska hantera frågor kring olika former av extremism.  Metoderna kommer att implementeras i riksförbundet och dess lokalföreningar, men även finnas tillgängliga på förbundets webb.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra seminarier och workshops enligt plan ute i lokalföreningarna.

MALMÖ

KFUK-KFUM Regionen Skåne-Blekinge
har fått stöd med 28 685 kr
för LIV Lugnt Inre Välmående

KFUK-KFUM Regionen Skåne-Blekinge ska tillsammans med stroke- och Parkinsonföreningar utveckla metoder och verksamhet som baseras på yoga och mindfulness. Målgruppen är personer som pga. stroke eller Parkinson har utvecklat hjärntrötthet. Verksamheten ska utformas av målgruppen själva i metodutvecklingsgrupper. Där ska metoder, verktyg och tekniker prövas och utväderas. Projektet ska producera och sprida ett utbildnings- och informationsmaterial. Under projektets gång ska ledare och instruktörer utbildas, som kan fortsätta att erbjuda aktiviteterna i olika föreningar. Projektet avser att bilda ett socialt företag för fortsatt metodutveckling och ledarutbildning. Projektets mål är att bli ett nationellt kunskapscenter i yoga och mindfulness för målgruppen.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att gå från ett regionalt till ett nationell projekt. Det ökade anslaget innebär att projektet kommer att höja tjänstegraden för en av medarbetarna i projektet och ökade resurser för resor i landet.