Projektstöd maj 2017

Vid årets tredje sammanträde den 31 maj 2017 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 265 miljoner kronor till 75 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade projektstöd - nya projekt år 1 och projekt med fortsättningsstöd för år 2 och 3.
Senast uppdaterad: 13 juni, 2017 - 10:28

Länk till beslutade Lokalstöd maj 2017 finns under Länkar längst ner på denna sida.

Nya projekt (år 1)

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

DINGLE
 
Västra Götalands distrikt av Förbundet Skog och Ungdom
har fått stöd med 677 680 kr
för Skogskompisar - Natur och Integration i Östra Göteborg

Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för unga människor (7 – 11 år) och deras familjer från olika delar av östra Göteborg (Kortedala, Bergsjön, Utby, Kviberg och Gamlestaden). Barnen får inom projektets ramar möta jämnåriga från närliggande bostadsområden. Barnen blir skogskompisar och kommer att träffas regelbundet under skoltid och på fritiden. Projektets önskan är att motarbeta utanförskap och främja tillhörighet och inkludering och på så sätt minska segregationen i stadsdelen. Aktiviteterna kommer att ordnas utomhus i samarbete med det lokala föreningslivet. Det kan vara skogsvandring, orientering, fiske eller kojbygge i skogen. Barnen kommer i kontakt med naturen och får möjlighet till lek och idrott i skog och mark. I projektet kommer barnen i kontakt med det lokala föreningslivet. Förbundet Skog och ungdom kan med stöd av färdiga koncept för träffarna som utvecklas under projekttiden driva verksamheten vidare.
 
ENKÖPING

Neuroförbundet Enköping Håbo
har fått stöd med 1 072 596 kr
för Anpassad friskvård med vidare slussverksamhet till öppna marknaden

Neuroförbundets medlemmar har ofta fysiska funktionsnedsättningar som begränsar deras rörlighet i samhället. Regelbunden träning är avgörande för såväl den fysiska som den psykiska hälsan men flera av medlemmarna upplever svårigheter att träna tillsammans med andra besökare på öppna gym. Enköpings kommun har, i ett pilotprojekt testat att erbjuda målgruppen, neuroskadade personer med funktionsnedsättning, en organiserad träning i en anpassad lokal. Verksamheten är nu nedlagd. I följande projekt avser föreningen att tillsammans med Friskis och Svettis vidareutveckla träningskonceptet. Tanken är att målgruppen ska starta sin träning i de anpassade lokalerna och stärkas mentalt att ta steget vidare till Friskis och Svettis lokaler. Målgruppen får träningstips, coachning och möter andra med liknande behov. En ambition är att deltagarna ska kunna fungera som personliga tränare för varandra när de besöker öppna gym. I projektet kommer flera ideella ledare för Friskis och Svettis att få ökade kunskaper om målgruppen och bättre kunna möta deras behov. Enköpings kommun avser att stödja verksamheten efter det att projektet genomförts om slussverksamheten blir framgångsrik.

GÄLLIVARE

Föreningen Byakult
har fått stöd med 550 404 kr
för Byakult 2.0

Projektet verkar för att ge barn, unga, nyanlända och minoritetsgrupper en möjlighet att verka för en gemenskap i en geografisk stor kommun. Här kan avstånden mellan de olika byarna vara betydligt längre än i tätbebyggda kommuner. Byakult 2.0 ska inspirera och ge förutsättningar till människor i sitt eget skapande. Kulturen har en viktig roll som en integrerande verksamhet för våra nyanlända att komma in i samhället och fungerar som ett slags kitt för att få människor och verksamheter i olika grupper att samverka. Med olika metoder, gemensamma workshops, övningar och studiebesök skapas aktiviteter och föreställningar tas fram. Projektets resultat visas upp som en eller flera föreställningar, utställningar, mässor och marknader som genomförs varje år i Gällivare kommun. Inom projektet utökas och utvecklas en redan aktiv ungdomskulturgrupp, men även lokala kulturgrupper i byarna/bygderna och skolor som arbetar för ett rikare kulturliv och utbud. Ett mål med projektet är att utveckla metoder som på sikt integreras i Gällivare kommuns skolverksamhet, och att organisationen och metoderna ska vara så pass etablerade runt om i hela kommunen att befintliga byaföreningar i samverkan med föreningen Byakult 2.0 samt kommunala instanser, ska kunna ta över verksamheten efter projektets slut.

GÖTEBORG

Göteborgs FöreningsCenter
har fått stöd med 1 698 433 kr
för Lighthouse en mötesplats för skapande integration

Kulturella aktiviteter är en av de bäst lämpade plattformarna för att arbeta med integration och ge meningsfull fritid till barn, unga och vuxna. Projektet vill öppna sina dörrar till nyanlända och asylsökande grupper av barn, unga och till vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar till kulturverksamheter för att ge plats åt ömsesidig integration, gränslösa möten, kamratskap och en utvecklande fritid. Man använder sig av olika konstuttryck som alla är tillgängliga och igenkännbara aktiviteter för de flesta nyanlända, oavsett olika kulturella och nationella uttryck. Metoden består i att använda GFC´s mötesplats, de mänskliga mötena och konsten och skapandet som en väg till integration och delaktighet. De uttryck som man huvudsakligen vill arbeta med är; dans, körsång, musik, berättande genom ord, bild och form, teater, film och medier, öppen scen samt med ett språkkafé. Projektet syftar till att deltagarna ska bygga nätverk vilket ökar möjligheterna att hitta inträde till praktik och arbetsmarknad.

GÖTEBORG

Forum SKILL
har fått stöd med 1 709 480 kr
för Svenska på jobbet

Projektet syftar till att främja språkinlärning för nyanlända med funktionsnedsättning. Målet är att ta fram arbetssätt och metodmaterial som underlättar nyanländas språkinlärning och övriga medarbetares språkstödjande roll. Målgrupp är nyanlända med funktionsnedsättning som är i arbets- och språkträning på sociala företag, och medarbetare som handleder nyanlända på arbetsplatsen. Sekundär målgrupp är andra aktörer som möter målgruppen kring språkinlärning, t.ex. andra arbetsplatser, företag och utbildningsanordnare. Efter projektet ska arbetssättet leva vidare i de sociala företag som deltar i projektet, och spridas till andra genom Forum Skills utbildningsverksamhet. Metodmaterialet i kombination med utbildningar och workshops ska erbjudas till andra sociala företag och aktörer som tar emot nyanlända för språkträning och ska finansieras genom intäkter från uppdragen och försäljningen.

GÖTEBORG

Föreningen Familjevänner
har fått stöd med 1 119 136 kr
för Our Normal - en digital kontaktförmedling för familjer med barn med funktionsvariationer

Familjer som har barn med funktionsnedsättningar ska på ett mer nutida och lättare sätt kunna knyta kontakter med familjer som också har barn med funktionsnedsättningar via en digital kontaktförmedling/familjeportal. Tjänsten, Our Normal, ska erbjudas utan kostnad för användarna. På webbsidan www.ournormal.org ska familjer kunna dela tips med varandra om resmål, skolor, fritidsaktiviteter etc. Familjeportalen ska också underlätta för familjer att ta kontakt med andra och därigenom öka sitt sociala nätverk baserat på intressen, ålder, språk och hemort och samtidigt minska oönskad ensamhet och isolering. Föreningen Familjevänner kommer efter projekttiden att vara fortsatt ansvarig för webbsidan och dess innehåll.

KARLSTAD

Folkbildarna i Värmland
har fått stöd med 1 311 200 kr
för Mångkulturell ungdomsledarakademi

Folkbildarna i Värmland ska utveckla en mångkulturell ledarskapsakademi för unga i åldern mellan 14 och 20 i stadsdelen Kronoparken i Karlstad. Akademin ska vara särskilt anpassad till ungdomar som tidigare inte deltagit i organiserad föreningsverksamhet. Akademin ska använda sig av folkbildningsmetoder och ha en tydlig humanistisk värdegrund. Syftet med projektet är att öka ungdomars delaktighet i samhället genom att rusta dem att bli ledare i lokalsamhället. Målet är att ungdomar i Kronoparken själva leder fritidsaktiviteter i föreningsform. Deltagarna i akademin ska ha stort inflytande på projektets utformning. Projektet ska bedrivas i nära samarbete med Karlstads kommun, de studieförbund som är medlemmar i Folkbildarna i Värmland, föreningar i Kronoparken och Karlstads universitet.

KRISTINEHAMN

IFK Kristinehamn Fotboll
har fått stöd med 470 534 kr
för Ett enat Kristinehamn

IFK Kristinehamn Fotboll vill under tre år skapa och etablera en nybörjarverksamhet för nyanlända barn och ungdomar där deltagarna ska utvecklas sportsligt, socialt och språkligt för att sedan när de vill och är redo slussas vidare in i klubbens ordinarie lag. Till skillnad från många andra fotbollsföreningar som arbetar med öppna träningar vill IFK Kristinehamn också arbeta med individuella planer som inkluderar det sportsliga, sociala och språkliga. Projektet ska bedrivas i samarbete med Strandkanten HVB-hem, Mellanbro HVB-hem och Kristinehamns kommun.

LEKSAND

Västanviks Folkhögskola
har fått stöd med 1 804 874 kr
för Svenska för döva nyanlända

Projektet syftar till att producera ett digitalt och visuellt utbildningsmaterial för döva vuxna och ungdomar som flytt eller flyttat till Sverige. Utbildningsmaterialet ska underlätta inlärning av svenskt teckenspråk och skriftspråk. Målet är att skapa en webbaserad grundutbildning där förklaringar ges på anpassat teckenspråk och som följer skolverkets kursplaner för SFI/TFI, nivå A, B och C. Materialet innehåller illustrationer, bilder, filmer samt skriv- och läsövningar. I samarbete med målgruppen kommer materialet att tas fram och testas. Efter projektet ska ett webbaserat utbildningsmaterial finnas tillgängligt för lärare och elever att användas i SFI undervisningen, och för självstudier.  

LEKSAND

Föreningen Himlaspelet
har fått stöd med 1 582 563 kr
för Dalakulturens teater - tradition och samtid som modern internationell marionetter

Projektet startar med att elever på Leksands folkhögskola och Sätergläntan (Institutet för slöjd och hantverk) arbetar med att sätta upp föreställningen Himlaspelet i form av en marionetteaterföreställning sommaren/hösten 2017. Föreställningen kommer därefter visas för kommunens samtliga grundskolor. De grundskoleelever som blir intresserade får då möjlighet att gå kurser i marionettspelets alla delar, tillverkning av dockor och spelteknik. Målet är att eleverna producerar minst 2-3 olika pjäser per år, som de själva har gjort dockor till, framför dockornas rörelser, är deras röster och där de själva har skrivit manus. Målgrupper är barn, unga, svenska ensamkommande samt döva eller hörselskadade elever på Västanviks folkhögskola där marionetteater blir en ny teaterform för målgruppen. Ambitionen är att verksamheten efter projektets slut kommer bestå av en autonom marionetteaterverksamhet med tillhörande egentillverkade scenografi och marionetter, en ensemble, en repertoar, samarbetspartners och en inarbetad krets av skolor, fritidsgårdar och teatrar.

LUND

Lunds Fontänhus
har fått stöd med 749 720 kr
för projekt Exa(k)t

Målet med projektet är att skapa vägar in på arbetsmarknaden för akademiker (studenter som just avslutat sin utbildning) som lever med psykisk ohälsa och som står nära arbetsmarknaden. Projektet har som syfte att ge resurser till denna grupp som annars riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet samt att stödja arbetsgivare, framförallt Lunds kommun, att systematiskt utarbeta långsiktiga strukturer för att kontinuerligt anställa personer med psykisk ohälsa. I projektet ska man använda sig av metoden IPS (Individual Placement and Support) , vars syfte är att ge personer med psykisk ohälsa stöd att få, finna och behålla ett arbete. Utifrån IPS-principerna matchas individens kompetens, utbildning och förutsättningar med arbetsplatsen och arbetsuppgifterna så det gynnar både arbetsgivare och individ. På Fontänhuset får individen, tillsammans med inträdet på arbetsmarknaden, även ett psykosocialt stöd. Detta sker parallellt med att man arbetar med arbetsplatsnära kompetensutveckling, särskilt i samband med praktikplacering eller anställning av individen. Flera valbara utbildningsblock kommer att erbjudas med fokus på bland annat bemötande, icke-diskriminerande rekrytering, värderingsfrågor m.m.  Projektets konkreta mål är få ut minst 65 personer i praktik och att minst hälften av dessa får en anställning. Vidare vill man uppnå att arbetsgivarna efter avslutad projekttid kontinuerligt och systematiskt fortsätter att anställa personer med funktionsnedsättning.

LUND

Individuell Människohjälp
har fått stöd med 325 601 kr
för Aktiv Fritid

Syftet med projektet är att nyanlända barn och ungdomar i Helsingborg ska få en aktiv fritid. Genom fritidsaktiviteter förbättras språkkunskaper, hälsa, självkänsla, inlärningsförmåga, sociala kontakter och fler vuxna kan bli förebilder. Alla barn och ungdomar som vill delta matchas med en volontär utifrån sina intressen, och volontären kontaktar en förening och följer med barnet till ett eller flera provtillfällen. Volontärerna rekryteras med stor hänsyn till personlig lämplighet, tidigare erfarenheter och efter en introduktion till uppdraget. Projektet hjälper också till med att söka ekonomiska bidrag som bekostar aktiviteterna under barnets skoltid. Målgruppen är nyanlända barn och unga upp till 18 år, och målet är minst 100 uppdrag där nyanlända barn fått individuellt stöd till en eller flera fritidsaktiviteter. Målsättningen är att minst 50 procent av barnen ska fortsätta aktiviteten på egen hand efter att stöd från projektet har upphört. Efter projekttiden är målet att verksamheten ska finansieras av kommunen.   

MALMÖ

Malmö e-sport
har fått stöd med 2 854 632 kr
för Digital Social Fritid

Malmö e-sport vill, genom projektet Digital Social Fritid, erbjuda ungdomar i Malmö en plattform för samvaro där alla kan delta på lika villkor oavsett funktionsnedsättning, bakgrund, bostadsort, ekonomiska förutsättningar eller erfarenhet. Projektet rymmer tre delar. Jämlikhet – syftar till att stärka mångfalden inom e-sporten och stärka respekten för människors olikheter. Skolmästerskapen – syftar till att bygga en verksamhet tillsammans med skolor i Malmö där e-sporten lyfts som ett alternativ till mer traditionella skolföreningar. Vid årliga skolmästerskap möts de lokala föreningarna samtidigt som naturliga möten mellan olika stadsdelar uppstår. Nyanlända och integration – genom att använda spelkulturen som brygga vill föreningen, tillsammans med Sverok Skåne, vidarutveckla arbetet med integrationen av nyanlända i Malmö. Projektet förväntas fortsätta i föreningens ordinarie verksamhet med stöd från Malmö stad, det lokala näringslivet och samarbeten med andra föreningar. Skolmästerskapen ska bli en årlig tävling som skolföreningarna kan driva i egen regi. En viktig målsättning med projektet är att verka för en positiv attitydförändring kring e-sporten i allmänhet och kring människors olikheter i synnerhet.

MALMÖ

Tusen Serier
har fått stöd med 1 584 276 kr
för Fanzineverkstaden

Fanzineverkstaden är ett samarbete mellan Tusen Serier och C'est Bon Kultur (CBK), två föreningar som på varsitt sätt och tillsammans har som syfte att bredda den svenska seriekulturen. Med start under andra halvan av 2017 vill man nu starta en fanzineverkstad, med inriktning på serieskapande och i syfte att underlätta för självpublicering. Projektet vill att fanzineverkstaden ska vara en resurs för just serieskapande, med fokus på att ge möjlighet till självpublicering och tillgång till fler olika tekniker, som högkvalitativ kopiering, screentryck, risograf, linoleumtryck med mera. Fokus kommer att ligga särskilt på unga/oetablerade serieskapare som är intresserade av att ge ut sitt material. De som inte har rätt förlagskontakter för att bli utgivna av någon annan, som behöver ett billigare alternativ än att gå till ett tryckeri men vill ha större möjligheter till kreativa uttrycksmetoder än en vanlig kopiator tillåter. Projektet kommer att bjuda in till exempel elever från stans serieutbildningar samt andra aktörer i den lokala seriekulturen till möten för att planera och utforma verksamheten. Man kommer att bygga upp en maskinpark utefter de önskemål som kommer upp i de inledande mötena. Därefter kommer man även att utbilda och stötta de som behöver det, för att kunna ta del av verkstaden på ett självständigt sätt. I förlängningen ska Fanzineverkstaden leva vidare främst genom att de som använder den självfinansierar den, till exempel genom en medlemsavgift. Detta är saker som kommer att planeras tillsammans med målgruppen under projektets gång. Fanzineverkstaden ska vara en resurs för serieskapare och andra i Malmö som är intresserade av att självpublicera serieböcker och som vill ha möjlighet att experimentera med olika tekniker för att göra detta.

MALMÖ

Romska Ungdomsförbundet
har fått stöd med 2 022 853 kr
för Romano info – app

Projektets syfte och mål är att utveckla en app där romska barn och ungdomar ska kunna söka samhällsinformation och kunskap kring exempelvis bättre hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa samt våld i nära relationer. Målgruppen är involverad i alla delar av projektet, i projektledning, arbets-, test- och referensgrupper. De kommer även att kvalitetssäkra projektet för att appen ska nå ut och användas av så många unga som möjligt. Genom inledande workshops ska unga pröva på befintliga appar och komma med synpunkter på vad som behövs i appen, skapa en podcast, särskilt se över vilka behov unga romska kvinnor har m.m. Målet är även att skapa förutsättningar för romska barns och ungas lärande i romani chib, då all information på appen ska tillhandahållas på svenska samt de fem erkända variationerna av romani chib. Appen görs även tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och är även tänkt att underlätta för svenska myndigheter, organisationer och andra intresserade att lokalisera romska organisationer.

MALMÖ

Romska Ungdomsförbundet
har fått stöd med 1 089 640 kr
för Hand i hand - vägen till bättre välbefinnande

Projektets syfte och mål är att skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor, 16-25 år, som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till en bättre hälsa. Detta ska ske genom att varje individ får en ung romsk kvinnlig coach/mentor i samma ålder som är utbildad hälsoinspiratör. Mentorerna kommer att analysera målgruppens behov genom bland annat MI-samtal och därefter upprätta en individuell handlingsplan. I projektet kommer man även att producera och sända radioprogram, öka förutsättningarna för deltagarna på arbetsmarknaden, genomföra övningar för att öka jämställdhet och diskutera hedersproblematik, genomföra aktiviteter för att förbättra den fysiska hälsan bland projektdeltagarna samt bilda ett nätverk med deltagarna. Projektet kommer att ske i Skåne län och involverar ca 45 unga kvinnor under det första året.

MALMÖ

Moomsteatern
har fått stöd med 162 220 kr
för Utbilda utbildarna

Projektet ska skapa ett nationellt nätverk för konstnärligt drivna dagliga verksamheter med teaterinriktning som inbegriper skådespelare med intellektuella funktionsvariationer. Moomsteatern ska leda arbetet, som involverar teatergrupper i Malmö, Göteborg, Stockholm och Östersund, med att utbilda gruppernas pedagoger och ledare. Dessa ska genom projektet öka sin kunskap och kompetens inom dramapedagogik samt stärkas i sitt ledarskap. Grupperna har lite olika profil som får bilda utgångspunkt i möten och workshoppar samt i den gemensamma teaterproduktion som utgör projektets nav och som efter att den skapats turnerar i de medverkande regionerna. Under projektets gång värvas ytterligare medlemmar till nätverket. Den största inspirationskällan i arbetet blir Moomsteatern med 30 års erfarenhet och ett nära samarbete med Teaterhögskolan i Malmö. Moomsteatern är den enda teater i världen som erbjuder skådespelare med intellektuella funktionsvariationer riktiga anställningar. Erfarenheter, metoder och verktyg från projektet samlas i ett digitalt utbildningsmaterial med texter, bilder, filmer samt en förteckning över nätverkets medlemmar. Moomsteatern är huvudansvarig för nätverkets fortsatta drift och tillhandahållande av utbildningsmaterialet.

NORSBORG

Konyaspor Kultur och Idrottsförening
har fått stöd med 791 300 kr
för Tillsammans blir vi ett

Projektet syftar till att genom idrotten inkludera nyanlända ungdomar i samhället i samarbete med kommun och näringsliv. Målet är att målgruppen utökat sina nätverk och erhållit stöd och vägledning som underlättar etableringen i det samhälle de lever i. Målgruppen är nyanlända och redan etablerade ungdomar mellan 14-25 år i Botkyrka kommun. Projektet kommer erbjuda och samordna olika fritidsaktiviteter, föreläsningar, studiebesök och workshops. Målgruppen ska också dokumentera projektet. Föreningens samarbete med kommun och näringsliv utvecklar nätverk och ger målgruppen vägledning inom utbildning och arbete. Efter projektet är avslutat kommer en del aktiviteter leva vidare i föreningens ordinarie verksamhet utifrån de metoder och erfarenheter som utvecklats inom projektet tillsammans med nya ledare och medlemmar.

RÅGSVED

Föreningen Svea sträng/Ung utan pung
har fått stöd med 2 162 268 kr
för Varför så x-trem?

I detta projekt vill föreningen med teater som verktyg öka kunskapen hos elever och andra runt dessa om hur extremistiska grupper attraherar och rekryterar, vare sig de är politiska, religiösa eller kriminella. Målet är att deltagarna ska få verktyg för ett kritiskt förhållningssätt till våldsamma rörelser och organisationer, attityder och handlingar. Utmaningen är att nå följarna/rekryterna till våldsbejakande grupperingar så att de kan identifiera och upptäcka maktspelen som vill locka in dem att medverka i olika sekteristiska discipliner och då ta avstånd från att bli delaktiga i dessa grupperingar. Projektet räknar med att göra nedslag på olika skolor i minst 70 kommuner under projektets tre år med föreställningar, workshops och extra föredragshållare anpassade efter orternas specifika behov.

SKELLEFTEÅ

Skellefteå Fotbollsförening
har fått stöd med 534 600 kr
för Hela spelaren

Projektet syftar till att använda fotboll som verktyg för att skapa social utveckling och integration för ungdomar i Skellefteå, både svenskfödda och nyanlända. Målet är att målgruppen genom projektet Hela spelaren ska växa som individer. Projektet kommer att skapa ett forum där ungdomarna samtalar kring skilda frågor utifrån sina olika bakgrunder. Föreningen har ca 40 – 50 % personer med utländsk bakgrund som medlemmar. Teman på träffarna är exempelvis etik och moral, drogfrihet, integration, utanförskap, relationer och ledarskap. Projektet genomförs i samarbete med Sisu, kommunen, länsstyrelsen och Svenska kyrkan. Efter projekttiden kommer Hela spelaren vara integrerad i Skellefteå FFs ordinarie verksamhet.

SOLLENTUNA

Möjligheternas Plats
har fått stöd med 1 786 960 kr
för Mötesplats för unga vuxna i Sollentuna

Andelen unga vuxna i Sverige som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden är hög. Utanförskapet kan leda till psykisk ohälsa, destruktivt beteende och kriminalitet. Sollentuna kommun har tillsammans med målgruppen identifierat behovet av en mötesplats där unga vuxna kan träffa varandra, andra vuxna och representanter för olika samhällsaktörer. Syftet är att erbjuda studiemotiverande verksamhet, ledarskapsutbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter. Genom ett aktivt uppsökande arbete räknar föreningen med att nå minst 40-50 personer per år ur målgruppen, unga vuxna 18-25 år. Ambitionen är att mötesplatsen ska bli en del av den ordinarie kommunala verksamheten när projektet genomförts. Initiativet stöttas av Sollentunahem som bidrar med lokal under hela projektperioden.

SOLNA

Kulturens Bildningsverksamhet
har fått stöd med 1 318 820 kr
för Låt med mig!

Projektet handlar om att ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar ska få skriva låtar tillsammans med erfarna och kunniga lärare i musik. Projektet genomförs i Helsingborg, Malmö och Stockholm där man samarbetar man med två gymnasiesärskolor och en grundsärskola (en på respektive ort).  Kontakterna är redan tagna, viss pilotverksamhet har bedrivits på skolorna med hjälp av kunniga och entusiastiska eldsjälar som nu vill ta fram en metod som kan dokumenteras och spridas. Ett långvarigt samarbete skapas mellan ungdomarna och skolorna. Syftet är, förutom själva musikskapandet, att belysa situationen för personer med kognitiv funktionsnedsättning och synliggöra den för omvärlden. Under de tre projektåren kommer man att skriva låtar, filma musikvideos samt ha en gemensam konsert eller turné. I projektet tänker man göra en dokumentär som man siktar på att få ut i nationell TV, primärt SVT, UR eller TV4. Ambitionen är ett projekt som kan fortsätta även efter dessa tre år. Under projekttiden tas därför ett metodmaterial fram som möjliggör för de deltagande skolorna men även skolor på andra orter att jobba vidare med musikskapande som metod för den berörda målgruppen. Detta blir det första svenska metodmaterialet för låtskrivning riktat mot personer med kognitiv funktionsnedsättning. Metodmaterialet kommer efter avslutat projekt att förvaltas, spridas och vidareutvecklas av Kulturens i samverkan med Kulturskolerådet. Kulturens arrangerar även fortbildning för lärare i det framtagna metodmaterialet två år efter projekttiden. De medverkande skolorna avser att införliva metoden i sin ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM

Riksorganisationen MÄN (tidigare Män för Jämställdhet)
har fått stöd med 2 762 540 kr
för MANNEN MYTEN

Projektet syftar till att utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer. Detta görs tillsammans med killar och unga män, främst från förorter och glesbygd, som bär på erfarenheter av att befinna sig i olika positioner i olika maktordningar. Det övergripande målet att utveckla kunskap och metoder så att jämställdhetsarbetet blir relevant för fler killar och unga män samt att deras engagemang ökar.  I projektet ska man

- tillsammans med unga i fokusgrupper utveckla kunskap och metoder som gör det möjligt att prata om hur maskulinitetsnormer/genus relaterar till andra maktordningar på ett sätt som öppnar för självreflektion, ansvarstagande och handling

- ta fram verktyg som möjliggör perspektivbyte och ökar förståelsen för över- och underordning samt vilka motstrategier som kan användas i respektive position för att möjliggöra förändring.

- sprida kunskap, metoder och stöd till verksamheter, organisationer och andra aktörer som verkar för jämställdhet och som möter killar.

- påverka det offentliga samtalet om maskulinitet, etnicitet och klass och vara en konstruktiv röst i ett offentligt samtalsklimat.

STOCKHOLM

RFSL Ungdom
har fått stöd med 2 542 000 kr
för Arion

Projektets syfte är att erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser, som ett steg i att öka den psykiska och sexuella hälsan och det sociala välbefinnandet. Projektet har som mål att nå ut till 300 personer via en stödverksamhet som omfattar stödsamtal online, kuratorsamtal, information och stöd i att exempelvis följa med på möten med myndigheter. Parallellt med stödverksamheten kommer projektet att vidareutveckla samverkan med andra instanser som möter unga hbtq-personer som har sex mot ersättning samt vidareutveckla RFSL Ungdoms befintliga utbildningar för att nå ut med kunskap till fler berörda yrkesgrupper. Projektets erfarenheter och arbetssätt kommer att samlas i en metodbok som ska spridas till relevanta aktörer. Föreningen kommer att utbilda sina lokalorganisationer så att de kan fungera som lokala stödverksamheter på ideell basis efter projekttiden. Utbildningarna komma att integreras i föreningens befintliga utbildningsverksamhet. Metodmaterialet kommer att användas och spridas även efter projekttiden.

STOCKHOLM

Sveriges Allmänna Konstförening
har fått stöd med 1 178 945 kr
för SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

Projektets syfte är att öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform. Målet är att skapa en nationell ungdomsrörelse där konstintresset för samman unga som annars inte träffas och ge dem möjlighet att utbyta erfarenheter och influera den annars ofta slutna konstvärlden i Sverige. Metoden är att unga med stöd av Sveriges Allmänna Konstförening (SAK), den lokala konstinstitutionen och Nationalmuseum genomför programverksamhet för andra unga där de bor. Detta för att sprida konstintresset, öka ungas medvetenhet kring den lokala konstscenen och kulturarvet samtidigt som de aktiva ungdomarna får erfarenhet av projektarbete. Under tre projektår etableras SAK UNG på totalt tio orter i Sverige där arbetsgrupper, formade av unga, driver projektet framåt och ordnar konstrelaterade aktiviteter. De institutioner som ingår i projektet möter lokala ungdomar och ökar sin besöksgrupp av en yngre publik genom samarbeten i SAK UNG. Efter projektets slut fortsätter arbetet genom den drivkraft som de unga har, de rutiner som skapats under projektet och institutionernas vilja att behålla den då större gruppen unga besökare. SAK UNG kommer antingen fortsätta som en eller flera lokala sektioner under Sveriges Allmänna Konstförening, eller så bildar de egen förening.

STOCKHOLM

RFSL Stockholm
har fått stöd med 2 280 370 kr
för Jag är berättaren - Hbtq-hängets berättelser

Syftet med projektet är främja kulturell representation av hbtq-personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Målgruppen är hbtq-personer med kognitiva funktionsnedsättningar och de som deltar aktivt i projektet är deltagare i RFSL Stockholms hbtq-häng. Projektets mål är att tillsammans med deltagarna skriva och ge ut tre böcker på temana Mina drömmar, Min verklighet, Mina relationer. Böckerna kommer att ges ut i lättläst format och spridas till bibliotek, gruppboenden och olika lss-verksamheter. Berättelserna kommer också publiceras på en blogg som dokumenterar hela arbetsprocessen. På bloggen kommer det också skapas en tipslista om bemötande, utifrån deltagarnas idéer och personliga erfarenheter. Projektets erfarenheter och resultat kommer att leva vidare främst genom att böckerna sprids och läses, men också genom att arbetssättet används av andra och nya idéer som uppstår som en följd av projektet. Projektet genomförs i samarbete med Fabula Storytelling. 

STOCKHOLM

Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden
har fått stöd med 1 599 482 kr
för Come Together

Projektet vill under tre års tid skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet med Come Together är att man vill bygga broar mellan unga nyanlända och unga och gamla i Sverige. Målsättningen är att skapa långvariga relationer mellan dessa målgrupper. Projektet utbildar ungdomar som utgör kärnan i den grupp från Gospelverkstaden som genomför projektets aktiviteter. Projektet möter nedanstående tre grupper, var för sig, sedan de tre grupperna tillsammans

- nyanlända unga  (7-12 st) (projektets målgrupp)

- en grupp tonåringar (7-12 st)

- en grupp pensionärer (7-12 st)

Slutligen sammanförs grupperna med en lokal gospelkör. Deltagarna delar berättelser och sånger med varandra. De repeterar tillsammans och avslutar med gemensam konsert där representanter från grupperna kommer till tals, bl.a. genom inspelad film och skriven text. Konserten bygger på deltagarnas berättelser och sånger samt den afroamerikanska historiens berättelse och sånger. Efter projektets slut finns en metod och utbildning som gör det möjligt för lokala gospelkörer att driva Come Together-projekt i samarbete med Gospelverkstaden.

STOCKHOLM

Föreningen Normcreative Settings
har fått stöd med 1 717 000 kr
för All set for Action

Syftet med projektet är att fler ska få uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor och hbtq-personer verksamma inom den kulturella och ideella sektorn. All Set for Action organiseras som tre större delprojekt som planeras och genomförs tillsammans med olika samarbetsorganisationer och ungdomsgrupper. Målet är att utveckla nya typer av möten mellan den kulturella och den ideella sektorn och mellan olika rörelser såsom den feministiska och den antirasistiska. Projektet kommer att använda sig av kulturella iscensättningar och upplevelsebaserat lärande och aktiviteter såsom workshops, publika samtal och stadsvandringar för att för att skapa en fördjupad förståelse för jämställdhet, jämlikhet och mångfald - både hos målgruppen och hos en bredare allmänhet. Genom att använda sig av iscensättningar vill projektet belysa att makthierarkier och normer är föränderliga. Projektets erfarenheter samlas i en inspirationsbok. Efter projekttiden vill föreningen kunna erbjuda andra organisationer normkreativt producent- och arrangörskap. Deltagarna ska kunna anlitas för den typen av uppdrag.

UMEÅ

Konstfrämjandet Västerbotten
har fått stöd med 1 000 240 kr
för GÖR KONST

Projektet ska öka delaktighet och inflytande inom konstlivet för unga mellan 13 och 25 år samt stimulera dialogen mellan professionella konstnärer och unga. En metod ska utvecklas i Västerbotten där de estetiska programmens obligatoriska gymnasiearbeten lyfts till en mer professionell nivå som bättre förebereder eleverna för högre konststudier och yrkesarbete. Som en del i detta ska ett digitalt gymnasiementorsprogram, Konstnärlig handledning inom gymnasiearbetet, tas fram inom vilket yrkesverksamma konstnärer ska fungera som mentorer för ungdomar i åk 3 i gymnasiet. En etablering av gymnasiementorsprogrammet även i övriga landet ska påbörjas under projekttiden. I Västerbotten kommer ungdomar dessutom att få möjlighet att få en professionell konstnär som mentor även utanför skolan. Vidare kommer konstkurser och workshoppar att erbjudas för ungdomar på fritiden. Ungdomar i projektet kommer även att få göra studiebesök på konstskolor, konsthallar och ateljéer samt coachas att göra egna konstprojekt och utställningar. Via den digitala plattformen sprids projektets resultat så att ännu fler ungdomar kan involveras. Konstfrämjandet tar hand om resultaten och driver arbetet vidare efter att projektet avslutats.

UMEÅ

Sensus Studieförbund Norra Norrland
har fått stöd med 1 557 680 kr
för Perspektivbyrån-normkreativa metoder för likabehandling

Syftet med projektet är att förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsmiljöer. Metoderna som utvecklas utgår från ett barnperspektiv och används för att främja barns och ungas jämlika deltagande. Samtidigt kommer de gynna ett jämlikt deltagande hos alla som besöker verksamheterna. Projektet jobbar med alla diskrimineringsgrunderna. Målgruppen är i första hand barn mellan 6 och 16 år och i andra hand kommunala kultur- och fritidsverksamheter, föreningsliv och andra aktörer som jobbar med normkritiska frågor, skolpersonal samt föräldrar och andra nära vuxna. 

Projektet genomförs i samverkan med ett flertal simhallar och bibliotek i Skellefteå, Sorsele och Umeå. De arbetssätt som tas fram kommer efter projekttiden att användas av de medverkande organisationerna. De kommer därtill att tillgängliggöras och spridas till andra aktörer som vill jobba med planmässig likabehandling ur ett barnperspektiv, både offentliga aktörer och inom det civila samhället.

UMEÅ

ABF Umeåregionen
har fått stöd med 827 540 kr
för Loud grrl - den rosa metoden

Syftet med projektet är att ta fram nya metoder för hur studieförbund och musikföreningar kan arbeta med musikverksamhet, för att ge tjejer och unga transpersoner samma möjlighet som män att bli och vara musiker. Projektet kommer göra en behovskartläggning och utifrån den utveckla nya pedagogiska metoder för musikhandledning och kompetensutveckling av tjejer och transpersoner i åldern 16 – 25 år som vill spela musik. Projektets metoder kommer samlas i en metodbok som sprids inom ABF riks och till andra intresserade organisationer. Projektet väntas skapa förutsättningar för ny normkritisk musikpedagogisk verksamhet, som kommer att kunna drivas i ABFs ordinarie regi.

UPPSALA

Riksförbundet Cystisk Fibros
har fått stöd med 1 048 995 kr
för Podden "Osynligt sjuk"

Syftet med projektet är att förebygga psykisk ohälsa för barn och unga som lever med cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD). Projektet avser att stärka deras självkänsla, ge ökad kunskap och skapa större delaktighet i ett socialt sammanhang. Barnen och ungdomarna ska planera och producera en podcast, där de själva bestämmer ämnena som tas upp och vilka som ska intervjuas. På det sättet ska de nå ut till andra barn och unga, med och utan CF eller PCD, samt till föräldrar, partners, syskon och personal inom vården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen etc. Den primära målgruppen är cirka 400 barn och unga, med CF eller PCD, i åldern 10-25 år. I projektet deltar omkring 30 barn och unga aktivt i planering och genomförande av aktiviteter. Podden ska leva vidare efter projektet.

UPPSALA

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala – SIU
har fått stöd med 875 400 kr
för Sträck ut din hand mot min hand

Projektet syftar till att på olika sätt underlätta för ensamkommande ungdomar i Sverige. Målet är att ungdomarna ska få verktyg att hantera sina liv och få hopp om framtiden, vare sig de kommer vara i Sverige eller i hemlandet. Målgruppen är ensamkommande ungdomar i Uppsala samt deras gode män och kontaktpersoner. Projektet riktar sig till alla ensamkommande ungdomar i Uppsala och kommer ha uppskattningsvis 700 aktiva deltagare. Projektets arbetsmetod består av en omfattande serie kulturkvällar och workshops för ensamkommande ungdomar, gode män, kontaktfamiljer och lokala föreningar samt besök på hvb-hem och deltagande i olika musik- och idrottsaktiviteter. Genom att träffas i samband med aktiviteterna ska ungdomarna få nya insikter och kunna se och jobba med sina möjligheter och utmaningar från olika perspektiv. Projektet genomförs i nära samarbete med Rädda Barnen i Uppsala. Efter projekttiden ska verksamheten fortsätta inom föreningarnas ordinarie regi.

UPPSALA

Almtuna IS
har fått stöd med 1 155 300 kr
för Tillsammans

Projektet Tillsammans är ett integrationsprojekt med syfte att skapa en plattform och mötesplats för nyanlända ungdomar i Uppsala. Projektet arbetar med att inkludera nyanlända i ishockeyn, en sport som för de flesta är en ny bekantskap. Inom ramen för projektet skapas nya kontakter och introduktion till det svenska samhället. Almtunas A-lags spelare är delaktiga i projektets aktiviteter och kommer att bli faddrar till nyanlända ungdomar. På sikt är planen att ungdomarna ska integreras i klubbens ordinarie verksamhet med träning, matcher och övriga aktiviteter. Genom samarbete med Uppsala Näringsliv planerar klubben söka sponsorstöd för att driva verksamheten vidare efter projekttiden.

VEDUM

Naturfilmarna
har fått stöd med 3 296 690 kr
för Safari Sverige

"Safari Sverige" är ett filmprojekt för och med ungdomar. Det bygger på att skapa en digital karta av korta, ca.3 min, filmreportage från hela Sveriges natur. På kartan kommer det att finnas röda punkter som är klickbara och en film spelas upp från den platsen. Kartans meny ger också information om svensk natur/miljö som t.ex. allemansrätten, tips för camping, säker lägereld, sopsortering, om ätbara växter-bär och svampar m.m. De unga filmarna får själva komma med idéer för filmer och information på kartan. Projektet "Safari Sverige" kommer också att ta steget in i VR-teknik som gör upplevelserna av närhet till naturen starkare. Ungdomar från hela Sverige får möjlighet att med film berätta om sina smultronställen eller söka nya spännande områden. Till hjälp har de en arbetsgrupp bestående av erfarna naturfilmare som ger stöd åt grupperna att planera sitt filmarbete och råd i hur tekniken bäst används. De unga naturfilmarna får själva ta fram sina filmidéer, filma och redigera materialet. I reportaget skall filmarna också ange om särskilda omständigheter råder. Det kan finnas häckande fåglar eller andra djur som inte får störas. Filmerna skall också beskriva tillgängligheten och svårighetsgraden i det aktuella naturområdet för att ge människor med en funktionsnedsättning användbar information. Med den digitala kartan skapar ungdomarna ett levande verktyg för ökat intresse för svensk natur. Kartan ger enkel information och erbjuder spännande upplevelser med ungdomsperspektiv för alla som vill ta steget ut i naturen. Ungdomarnas arbete visar på det positiva med att vi har en ren och levande natur. Målgruppen är mellan 11 till 25 år. Från projektet "Unga Naturfilmare" ser man att mellanstadiet är en bra ålder att börja lära och ta ansvar för ide och teknik. Ensamkommande nya svenskar är också en grupp som projektet jobbar med, vilket är spännande eftersom de har andra erfarenheter av djur och natur. Projektet är till början treårigt med ekonomisk hjälp från Arvsfonden, men skall sedan efter de inledande tre åren fortsätta att uppdateras och växa med hjälp av kommuner, Studiefrämjandet, Naturfilmarna och andra organisationer.

VISBY

Gotlands Museum/Förening Gotlands Fornvänner
har fått stöd med 1 241 336 kr
för Hej Salam

Projektet besöker under två år alla gotländska skolor för att främja en värdegrund och ett förhållningssätt som öppnar för integration. Detta sker med hjälp av workshops som använder sig av konst, kroppsspråkens betydelse och förstahandsberättelser av flyktingars upplevelser (både från idag och andra världskriget). Projektet genomför samtidigt möten utanför skolan mellan gotländska ungdomar och ungdomar med utländsk bakgrund. Där berättar de för varandra om personliga upplevelser kring att möta det okända. Deltagarna skapar med stöd av kulturaktörer från olika genrer sceniska gestaltningarna av berättelserna. Dessa visas, såsom de deltagande ungdomar vill och vågar, på öns teaterscener i Fårösund, Klintehamn och Visby. I Hej Salam kommer flera av öns konstnärer, dansare, musiker, skådespelare/ regissörer vara engagerade. Projektet sker i samarbete med scenkonstkonsulenten på Gotland.Arbetet för integrationen fortsätter efter projektets slut genom samordning av vissa funktioner inom skolan som målgruppen själv föreslår. T.ex. samma rasttider och gemensam gympa med de internationella klasserna samt fadderskap. Projektet kommer även att slussa intresserade ungdomar in i Kulturskolan på Gotland där möten mellan ungdomar med olika bakgrund fortsätter.

VÄNERSBORG

Hushållningssällskapet Väst
har fått stöd med 1 621 527 kr
för Kokbok på teckenspråk

Projektet syftar till att utveckla en kokboksapplikation på teckenspråk för personer som är döva, hörselskadade och personer som är teckenspråkiga, samt till personer som använder tecken som stöd. Underlaget ska utgå från pedagogiska filmer med teckenspråk anpassade för målgruppen. Applikationen ska utvecklas så att den ger användaren möjlighet att pausa och stegvis få informationen på teckenspråk i receptet. Efter projekttiden kommer Hushållningssällskapet att ansvara för innehållet och eventuella uppdateringar i applikationen/materialet.

VÄNERSBORG

DHB Västra
har fått stöd med 2 118 280 kr
för Bildstöd vid föreningsaktiviteter

Projektet Bildstöd vid föreningsaktiviteter ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB och i andra föreningar som har verksamhet för barn och unga med språkstörningar. Syftet är att göra det enkelt för föreningar att använda bildstöd och AKK så att föreningslivet blir mer tillgängligt för barn och ungdomar med språkstörningar. Genom att ta fram bildstöd till alla aktiviteter som DHB Västra genomför, skapa manualer för hur man tar fram bildstöd till föreningsaktiviteter och göra korta instruktionsfilmer ska föreningen säkerställa att bildstöd blir ett självklart stöd i den egna föreningen och en modell för hur andra föreningar kan använda bildstöd i deras verksamheter. Föreningen ska sedan tillsammans med Riksförbundet DHB och ABF sprida modellen.

VÄSTERÅS

Lajv Verkstaden Sverige ekonomisk förening
har fått stöd med 482 451 kr
för Starka möten i fantasin

Starka möten i fantasin är ett projekt med syfte att motverka fördomar, okunskap, rädsla och utanförskap. Projektet arbetar med lajv som metod för är att skapa positiva möten och relationer mellan nyanlända och etablerade unga. Målgruppen är ensamkommande ungdomar och unga som vuxit upp i Sverige. Projektet arbetar med flera HVB-hem i Västerås med omnejd och planerar att under det första året arbeta med 30-50 ungdomar.

ÖREBRO

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning
har fått stöd med 1 485 073 kr
för Dövas Kulturarv

Projektet ska samla in berättelser från personer med olika grad av hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet ska sedan sättas samman till en webbaserad stadsvandring i Örebro där besökarna med hjälp av sin mobil får möta såväl intervjuade som fiktiva personer som presenteras med hjälp av historiska och nutida fotografier och filmer. Stadsvandringen presenteras på svenskt teckenspråk, med svensk text och tal som tillval. Materialet blir även till ett läromedel för barn och unga med hörselnedsättning. Det insamlade materialet tas om hand, vårdas och tillgängliggörs av ArkivCentrum i Örebro. Efter projektets slut kommer den webbaserade stadsvandringen att förvaltas av Örebro kommun. Läromedlet förvaltas av Teckenbro AB.

ÖREBRO

Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro
har fått stöd med 1 716 680 kr
för Hundra år i Sverige. En resa genom tid och rum med asylsökande och nyanlända barn och ungdomar

Projektet syftar till att skapa ett inkluderande fritidsliv där alla barn och ungdomar har möjlighet att delta på lika villkor. Studieförbundet vill utveckla en metod som ger asylsökande och nyanlända barn och unga tillgång till fritidsverksamhet kombinerat med inlärning av ett nytt språk och kunskap om det samhälle man vistas i. Projektets verksamhet ska spridas till flera kommuner och aktörer i Örebro län och efter projekttiden är planen att verksamheten ska implementeras i Studieförbundets ordinarie verksamhet. Förbundet har en ambition om att bredda sin verksamhet för att inkludera nyanlända barn och unga.

Fortsatt projektstöd (år 2)

FALUN

Dalarnas Idrottsförbund
har fått stöd med 584 974 kr
för Puck eller boll - domaren spelar roll

Syfte och mål med detta projekt är att få in fler ungdomar, framförallt tjejer, i kommittéer och utskott när det gäller domarverksamhet och som utbildare och matchdomare, genom att skapa ett bättre arbetsklimat för unga domare inom lagidrotterna. Ungdomar i de olika förbunden ska hjälpas åt med att ta fram nytt material och metoder för att starta upp ett samarbete i Dalarna över idrottsgränserna där värdegrundsarbete och arbetsmiljö för unga domare står i fokus. Det material och de metoder som tas fram och ska kunna användas av alla lagsporter kommer att spridas till alla idrottsföreningar i Dalarna.

HUDIKSVALL

Hudiksvalls kommun
har fått stöd med 648 520 kr
för Friskvårdsprojektet Glada Hudik

Projektet syftar till att ge deltagarna bättre hälsa, kondition och kostvanor. Friskvårdsprojektet Glada Hudik avser att tillsammans med en grupp personer med kognitiva funktionsnedsättningar utarbeta metoder för motivationsarbete genom att rikta sig både till personer med funktionsnedsättning och till personal i olika roller som ger dessa stöd. Målet är att skapa uthålliga former för att etablera och vidmakthålla hälsobefrämjande livsmönster, främst avseende vardaglig fysisk aktivitet men även uthålliga levnadsvanor avseende kost. Metoderna som tas fram kommer att initieras och spridas för att användas inom olika verksamheter riktade till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

HÄLLINGSJÖ

Föreningen Tidigt Föräldrastöd
har fått stöd med 3 441 408 kr
för Jämlik start i livet

Projektets syfte är att utveckla nya stödformer för föräldrar som har särskilda behov. En målgrupp är nyblivna föräldrar som varit en kort tid i Sverige och ännu inte talar svenska. I samarbete med BVC-personal ska de erbjudas stöd av en kulturtolk som talar deras språk samt möjlighet att träffa andra föräldrar i samma situation. En annan målgrupp är blivande och nyblivna mammor/föräldrar som lever i en utsatt situation. Projektet kommer att bedrivas i Göteborg och i Karlstad med omgivningar. Efter projektets slut finns eventuellt möjligheter till IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap. Projektet bedrivs i samarbete med Föräldrastödet i Värmland, BVC Angereds Läkarhus, BVC Närhälsan, Angered, Kvinnocenter i Bergsjön samt Föreningen för Familjecentralers Främjande.

JOHANNESHOV

Riksförbundet Attention
har fått stöd med 2 913 213 kr
för Idrott för alla

Projektet syftar till att ta fram metoder och skapa nya samverkansformer för att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i åldern 10-16 år ska bli motiverade och inkluderade i idrottsverksamhet och föreningsliv. Detta ska ske genom arbete i tvärgrupper med ett antal olika aktörer i två pilotkommuner. Efter projektslut kommer metoder och samverkansmodellen med olika aktörer att integreras i den ordinarie verksamheten. Riksidrottsförbundet reviderar, i samarbete med Attention, idrottsledarutbildningen och lägger till kunskaper och metoder kring NPF i idrottslivet.

JOHANNESHOV

Riksförbundet Attention /NSPH
har fått stöd med 2 899 515 kr
för Växa och må bra

Projektet ökar ungdomars delaktighet och inflytande inom psykiatriska vård- och stödverksamheter genom att använda och vidareutveckla metoder för delaktighet i kvalitetsutveckling. Skolhälsan, den psykiatriska vården och stödinsatser från socialtjänsten ska genom projektet i ökad utsträckning använda metoder som kännetecknas av hög brukardelaktighet och som leder till bättre kvalitet i insatserna. En viktig del är att ungdomarna själva lär sig att använda sina egna erfarenheter för att påverka utvecklingen av det samhälleliga stödet i syfte att skapa positiva förändringar för sig själva och andra. De arbetssätt och metoder som tas fram kommer att införlivas i de deltagande verksamheterna samt fortsatt spridas av NSPH och övriga samarbetsorganisationer.

JÖNKÖPING

Coompanion Jönköpings län
har fått stöd med 453 031 kr
för Tillsammans

Arvsfondsdelegationen beviljade den 15 juni 2016 stödmottagaren projektstöd med sammanlagt 476 000 kronor. Projektets syfte är att skapa sammanhang där ungdomar med olika bakgrund kan mötas, bidra till integration, samhällsförändringar samt ökat samhällsengagemang. Målet är att nyanlända elever och elever på estetiska programmet får möjlighet att i en gemensam kontext, på olika sätt bidra till att lära av varandra, och visa på att integration är en ömsesidig process. Tillsammans ska ungdomarna arbeta med olika kulturuttryck, som sedan ska generera bland annat en utställning och en bok. Målgruppen är ungdomar mellan 16- 20 år. Metoden är att skapa samarbeten mellan elever från olika skolor och bakgrund genom konst och kultur, erbjuda inspirationsföreläsningar och arbeta med lärande utvärdering och dokumentation. Efter projektet förväntas resultatet tas tillvara i skolan och även i studieförbundet Vuxenskolans ordinarie verksamhet. Det material som tas fram kommer att spridas till lärare och ledare inom skola föreningsliv och folkbildning.

KRISTIANSTAD

Kristianstad FC
har fått stöd med 593 150 kr
för Integrationsarbete 1614 Kristianstad

Integration 1614 Kristianstad syftar till att nyanlända barn och ungdomar ska få en bra grund för en god hälsa och snabbt komma in i det svenska föreningslivet. En målsättning är att skapa en modell för hur ideella föreningar i samverkan med kommun, boenden och intresserade kan ge nyanlända barn och ungdomar en så bra start i Sverige som möjligt med aktiviteter, språkträning, förenings- och samhällsinformation och möten med människor från olika delar av samhället. Basen i verksamheten är fotboll, men samarbeten ska byggas upp med andra idrotts- och kulturorganisationer dit intresserade barn och unga kan slussas in. Deltagare som visar intresse kommer att få möjlighet att bli ledare på fotbollsträningarna, få domarutbildning samt agera som mentorer för nya deltagare. Modellen ska spridas till organisationer och kommuner över landet och ska på sikt fortsätta i föreningens ordinarie verksamhet.

LUND

Tamam Lund
har fått stöd med 1 491 767 kr
för FORMA-Formgivning som integration

Projektet syftar till att stärka integrationen genom mötesplatser för formgivning. Målet är att stärka social integration genom gemensamt skapande, hantverk, stärkt samhällsengagemang och att möjliggöra socialt företagande hos nyanlända. Målgrupp är nyanlända och etablerade ungdomar i Skåne. Projektet ska nå ca 300 deltagare under hela projekttiden, varav 100 aktiva som medverkar regelbundet. Metoder som används inom projektet är bland annat skaparkollektiv och mentorsnätverk. Det finns tre spår för verksamhetens överlevnad: inom Tamam på ideell basis, med fortsättningsfinansiering från kommunerna och en expandering i Skåne, och genom ett socialt företag som säljer konstverk.

NYKÖPING

Lekfrämjandet IPA-Barns Rätt till lek
har fått stöd med 1 237 320 kr
för Lek för livet

Projektet vänder sig till barn 6-12 år och vuxna som finns runt barnen i deras vardag i skola, fritids och i andra kultur- och fritidsaktiviteter. Projektet ska sprida kunskap om vad lek är och lekens betydelse för att skapa positiva kamratkulturer, främja inkludering och motverka utanförskap. Projektet planerar att anordna lekdagar i olika kommuner runt om i Sverige. Målet är att vuxna och barn tillsammans ska kunna påverka och förändra negativa mönster som utvecklas i skolor, på skolgårdar och på internet genom att utveckla leken som pedagogiskt arbetssätt.

STOCKHOLM

Rädda Barnen
har fått stöd med 1749374
för Alla Lika inuti

Alla lika inuti är ett projekt om tolerans och mångfald med ett interaktivt material, som vänder sig direkt till barn i förskoleåldern. Materialet, som ska bestå av en bok och ett pedagogiskt kringmaterial, ska tas fram tillsammans med barn i åldrarna 3-5 år. Det ska på ett fantasifullt och humoristiskt sätt locka barn att fundera över, och samtala om, respekt för mångfald. Det ska stödja barnens empatiska utveckling och förståelse för att vi alla är olika, men lika inuti. Projektet kommer i första hand att vända sig till sex län; Skåne, Blekinge, Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Kalmar län och på så vis nå ut till 38 000 förskolebarn, 3 800 förskollärare och 50 000 vårdnadshavare. I de utvalda länen kommer projektet att ordna konferenser och workshops. Materialet ska spridas över hela landet.

STOCKHOLM

Noaks Ark Stockholm
har fått stöd med 1 532 949 kr
för Metodutveckling av terapeutisk behandling i arbetet med barn och familjer med hiv

Målgruppen för projektet är familjer där någon eller fler bär på hivinfektion. Organisationen vill genom projektet stärka föräldrarna med hivpositiva barn och barn till hivpositiva föräldrar genom utbildning och stöd till familjerna. Projektet syftar till att familjerna ska få ökad teoretisk och praktisk kunskap i anknytningsteori och hur man konkret möter barnens känslomässiga behov. Metoder kommer att utvecklas i samarbete med externa psykologer och leg. psykoterapeuter med specialkompetens inom området. Projektet ska bedrivas i samarbete med Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå Universitet.

STOCKHOLM

Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL Ungdom
har fått stöd med 2 911 795 kr
för Newcomers Youth

Syftet med projektet är att öka unga nyanlända hbtq-personers psykiska och fysiska välmående. Projektet riktar sig i första hand till asylsökande och nyanlända hbtq-personer mellan 15-25 år, men även till personer och organisationer som genom sin yrkesverksamhet eller engagemang kommer i kontakt med och har som uppgift att stödja målgruppen. Projektet innehåller flera olika delar. Ungdomarna kommer att utveckla och delta i kapacitetsstärkande verksamheter i form av workshops, utbildningar, samtalsgrupper och läger. Målgruppens kunskap om sina egna rättigheter ska öka, genom att olika verktyg utvecklas för att tillvarata dessa rättigheter, genom framtagande av informationsmaterial samt etablering av telefon- och chattstöd. Målgruppens rättssäkerhet ska öka genom att projektet tar fram utbildningar om deras situation. Utbildningarna kommer att riktas främst till tolkar, jurister och gode män. Därtill är ambitionen att målgruppen ska uppfatta RFSL Ungdom som en tillgänglig organisation som är anpassad för dem och stöttar dem och som erbjuder olika sociala mötesplatser. Efter projektet är det tänkt att verksamheten ska leva kvar inom RFSL Ungdom.

STOCKHOLM

Riksförbundet för Sexuell Upplysning RFSU, Stockholm
har fått stöd med 1 571 037 kr
för Sex i rörelse - ett sexualupplysningsprojekt för och med unga personer med rörelsenedsättning

Projektets syfte och mål är att dels förbättra den sexuella hälsan bland personer med rörelsenedsättningar genom att öka kunskapen om sexualitet och hur kroppen kan användas för njutning, dels att skapa rum för samtal om kärlek och relationer för målgruppen. Detta ska göras genom att man tillsammans med målgruppen tar fram metodmaterial och en digital plattform samt att genomföra informatörsverksamhet, samtalsmetoder och utbildningskoncept för de som möter målgruppen. Efter projektet kommer utbildningen som tas fram att inkluderas i förbundets ordinarie verksamhet och materialet som tas fram kommer att finnas tillgängligt vid den digitala plattformen.

STOCKHOLM

Föreningen Storasyster
har fått stöd med 2 146 625 kr
för Hela Mig

Syftet med projektet är att hjälpa unga personer som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp och våldtäkt med den sexualitetsproblematik som kan komma efter ett övergrepp. Målet är att samla och sprida kunskap om hur sexuella övergrepp kan påverka ens sexualitet samt att förbättra tillgången till sexologiskt stöd. Projektets primära målgrupp är tjejer, killar och transpersoner mellan 13 och 25 år som har varit utsatta för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Den sekundära målgruppen är partners till utsatta. Projektet utvecklar metoder som är anpassade för att utsatta ska kunna känna att de återfår kontroll över sin kropp och sin sexualitet på sina egna villkor. Metoderna utvecklas i samarbete med andra föreningar och professionella. Kunskap och stöd sprids både genom fysiska möten och genom ett digitalt verktyg. Projektet erbjuder sexologiskt stöd genom chatt, mejl och sexologmottagning. Projektet har verksamhet i Stockholm och Malmö. Det digitala stödet är tillgängligt över hela landet. Efter projekttiden ska verksamheten fortsätta som en del av föreningens ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
har fått stöd med 875 300 kr
för Modellprojektet (f d Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada)

Projektets mål är att inom åtta olika samhällsområden såsom sysselsättning, stöd i boendet och stöd i skolan ta fram modeller för livslång individanpassad rehabilitering och stöd och service till personer med traumatisk hjärnskada. Modellerna ska klargöra olika professioners och funktioners, exempelvis psykologers och strokesamordnares, ansvar. Behovet av samordning i hela kedjan ska tydliggöras. Syftet är att förbättra möjligheterna till god livskvalitet, arbete/sysselsättning och deltagande i samhället. Målgruppen är personer med traumatiska hjärnskador som är förvärvade. Efter projektslut ska modellerna ligga som underlag för nationella riktlinjer. Avsikten är att landsting, regioner, kommuner och övriga berörda ska implementera de modeller som tas fram alternativt ta fram egna utifrån projektets resultat.

Denna tilläggsansökan handlar om att utarbeta en tryckt slutrapport och även publicera material i elektronisk form. Mottagare av materialet har helt olika erfarenheter av ämnet (myndigheter, politiker, vård, omsorg, rehabilitering, skola, anhöriga, brukare osv.) vilket ställer stora krav på att den grafiska formgivningen är tydlig, lättillgänglig och pedagogisk. I kombination med illustrationer förklaras begrepp, samband och processer. Materialet ska också bli visuellt tilltalande för alla och vara tillgänglig för olika målgrupper och anpassas utifrån målgruppens kognitiva problematik.

STOCKHOLM

Svenska Cykelförbundet
har fått stöd med 2 599 595 kr
för Paracykelakademin

Projektet erbjuder barn och ungdomar med rörelse- och synnedsättningar möjlighet till aktivt idrotts- och fritidsliv genom att lära ut paracykling. Målgruppen är barn och ungdomar vars funktionsnedsättning hindrar dem från att cykla på en traditionell cykelmodell. Projektet satsar på att nå cykelklubbar, skolor och lokala fritidsarrangemang som idag inte bedriver verksamhet för målgruppen men som skulle kunna bedriva paracykelverksamhet, samt organisationer som idag bedriver annan verksamhet för målgruppen. Arbetet organiseras och fortlever efter projektavslut inom ramen för en paracykelakademi som ingår i Svenska Cykelförbundet.

SUNNE

Nya Västanå Teater
har fått stöd med 1 885 292 kr
för Unga Västanå

Västanå Teater ska genom projektet utveckla en barnteatermodell med fokus på berättande, drama, folklig dans och musik. Målgrupp är barn från 8-18 års ålder i Sunne och närliggande kommuner. Syftet är att erbjuda en barn- och ungdomsverksamhet inom Västanå Teater, att ge insikter och kunskaper om folkkulturens kulturarv för att bättre förstå sin identitet, att placera teatern mitt i samhället som arena för samtal och engagemang samt upprätthålla grundläggande demokratiska värderingar. Minst 200 barn och unga ska vara delaktiga i verksamheten redan efter det första projektåret. Unga Västanå ska särskilt engagera nyanlända barn och unga i verksamheten och vara en kraft för integration.  Projektet ska på sikt fortsätta i teaterns ordinarie verksamhet.

VÄSTA FRÖLUNDA

Somali Dialogue Center
har fått stöd med 1 336 984 kr
för Unga mentorer och dialoguemöten

Projektets syfte är att under tre år utbilda minst 30 unga mentorer för att motverka våldsbejakande extremism. Mentorerna kommer efter utbildning att skapa dokumentärfilmer som ska sändas via bland annat Öppna kanalen och annan WebbTV. Ungdomarna ska även arbeta med sociala medier exempelvis Facebook, Youtube, Instagram och Twitter i syfte att kanalisera kunskap, information, material till andra unga. Mentorerna kommer även ordna dialogmöten (både fysiskt och digitalt) med andra ungdomar i Göteborg, Malmö, Borlänge och Örebro och samtala om hur våldsbejakande extremism upplevs i vardagen och hur de bäst utifrån ett ungdomsperspektiv kan motverka att fler unga dras in i de miljöerna. Efter projektets slut kommer verksamheten att utgöra en del av organisationens ordinarie verksamhet.

ÖREBRO

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Örebro
har fått stöd med 929 215 kr

Projektet ökar förutsättningarna för unga konstnärer med funktionsnedsättning att bli delaktiga i det ordinarie kulturlivet. Ett nätverk skapas med representanter från målgruppen i fem olika regioner i Sverige. Syftet är bland annat att hos allmänheten, politiker, tjänstemän och etablerade konstnärer förändra attityder och påverka stereotypa föreställningar om personer med funktionsnedsättning och konst. Nätverket ska arrangera fem stora utställningar samt en rad utbildningar och debatter. Man kommer gemensamt att bygga upp en webbplats där allt material samlas. Efter projektavslut fortsätter nätverket sitt arbete. Föreningen Kulturrummet AniAra och ABF Örebro kommer att förvalta, utveckla och sprida materialet efter att projektets avslutats.

ÖREBRO

Örebro Sportklubb Handboll Herr
har fått stöd med 973 494 kr
för Handboll för hjärta och gemenskap

Projektet syftar till att genom idrotten öka den sociala gemenskapen i stadsdelarna Vivalla och Brickebacke, samt år 2 och 3 även stadsdelarna Oxhagen och Baronbackarna. Projektet vill kombinera olika metoder och arbetssätt för att använda idrotten och i synnerhet handbollen, som integrationsfrämjande aktivitet. Metoderna ska utvecklas under projekttiden i samarbete med lokala föreningar. I samarbete med Svenska Röda Korset och Röda Korsets ungdomsförbund ska idrottsledare utbildas i att arbeta med människor i kris. Målgruppen är barn och unga mellan 10 och 12 år från olika områden i Örebro. Efter projektets slut kommer aktiviteterna att drivas vidare av lokala samarbetspartners, med stöd av Örebro Sportklubb. Nya ledare ska utbildas för att kunna driva vidare verksamhet i sina områden.