Projektstöd november 2018

Vid årets sjätte och sista sammanträde 29 november 2018 beviljade Arvsfondsdelegationen 134 miljoner kronor till 34 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade projektstöd för nya projekt år 1 samt tilläggsbeslut för projektår 3.
Senast uppdaterad: 11 december, 2018 - 14:05

För att se listan med beslutade lokalstöd i november 2018 följ länken längst ned på sidan.

Nya projekt (år 1)

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

FALKENBERG

Falkenbergs Fontänhus
har fått stöd med 1 544 200 kr
för Nya Vägar (tidigare En Väg Framåt)

Projektet syftar till att utveckla nya former av stödinsatser till ungdomar med psykisk ohälsa för att förbättra målgruppens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att öka antalet ungdomar i sysselsättning och minska deras behov av försörjningsstöd. Projektet drivs i samarbete med Falkenbergs kommun och Arbetsförmedlingen. I projektet ska en modell tas fram som bland annat ska bestå av storytelling och samverkan med arbetsgivare, övriga delar kommer att utvecklas tillsammans med målgruppen. Verksamheten ska erbjuda målgruppen ett socialt sammanhang som de idag inte har. Projektet ska även verka för en ökad samordning och samsyn mellan olika aktörers insatser för den enskilde. Efter projektet ska Falkenbergs Fontänhus fortsätta arbeta enligt modellen med målgruppen. Målet är att finansieringen ska ske via ett IOP mellan kommunen och Fontänhuset.

FALSTERBO

Riksförbundet HOBS
har fått stöd med 2 076 250 kr
för Jämlik vård och ökad egenmakt

Projektet kommer att utveckla ett digitalt material i syfte att förbättra livskvalitén för patienter som genomgått en viktoperation. Det framtagna materialet ska ge målgruppen ökade kunskaper om fetma efter en operation.  Med hjälp av materialet ska patientens egenmakt och delaktighet i eftervården öka och på sikt leda till bättre fysisk och psykisk hälsa och minskad risk för följdsjukdomar.  Riksförbundet har sedan tidigare positiva erfarenheter av självhjälpsgrupper. I det här projektet vill man etablera digitala självhjälpsgrupper som består av personer som själva har genomgått en överviktsoperation och som är intresserade av att stötta andra och vill dela med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor med personer som har liknande livsproblem. Projektet genomförs i samarbete med bl.a. Riksförbundet Hjärnkoll och Region Skåne.

FARSTA

Stiftelsen Institutet för Independent Living
har fått stöd med 2 138 264 kr
för Artikel 19 som verktyg

Projektets syfte är att stärka genomförandet av rätten att leva självständigt och delta i samhället för alla (oavsett funktionalitet) enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen artikel 19. Projektet kommer att genomföras av målgruppen själva, personer med olika erfarenheter av funktionsnedsättning. Projektet syftar till ökat självbestämmande, ökad delaktighet och bättre livsvillkor för en målgrupp som inte ges jämlika möjligheter. Projektet ska ta fram ett instrument, självbestämmandebarometern, som utifrån framtagna indikatorer bli ett kraftfullt verktyg för målgruppen att hävda och även få sina rättigheter tillgodosedda. Projektet kommer med hjälp av samtalsgrupper inom olika verksamheter och organisationer samla in upplevelser och utarbeta indikatorer för att bedöma hur Sverige efterlever kraven i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen artikel 19. Samarbete sker med flera funktionshinderorganisationer, kommuner och flera relevanta myndigheter. Projektet kommer genomföra träning i praktisk rättighetskunskap genom anmälningsskolor, samtalsgrupper, studiecirklar och poddar. Anmälningstjänsten kommer att produceras som en app. Projektet kommer genomföra en juridisk analys av vilka lagändringar som krävs för att stödja genomförandet av rättigheterna i artikel 19. Dessa kommer resultera i en guide för implementering och transformering av artikel 19 samt en kommentar till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FINSPÅNG

Locker Room Talk
har fått stöd med 2 688 305 kr
för Locker Room Talk = Fair Play

Locker Room Talk (LRT) har tagit fram en metod som syftar till att lyfta samtal kring jämställdhet i idrottsföreningars omklädningsrum, för pojkar i åldern 10 till 14 år. Metoden består av ett antal samtalsträffar under åtta veckor där målgruppen tillsammans med unga vuxna diskuterar jämställdhet, machokultur, schyssta attityder och hur man kan skapa en ny manlighet. Nu vill organisationen vidareutveckla metoden och samtidigt sprida den till hela landet. Detta ska göras genom att fem utvalda idrottsdistrikt får en utbildningsansvarig som i sin tur kommer att utbilda fler killar, tränare/ledare och idrottsföreningar i sitt distrikt. Några viktiga samarbetspartners under projektets gång förutom de fem distrikten, Norrbotten, Småland, Skåne, Stockholm och Östergötland är Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet. Efter projektets slut kommer Locker Room Talk tillsammans med distriktsansvariga att kunna fortsätta arbetet på lokal nivå genom lokala samarbeten.

GÖTEBORG

Riksförbundet Hungtingtons sjukdom
har fått stöd med 2 343 010 kr
för Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

Syftet med projektet är att höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet. Avsikten är också att engagera och motivera personal i dagligverksamhet för personer med HS. Det övergripande målet med projektet är att förbättra omhändertagandet av personer med HS i de senare faserna av sjukdomen. I projektet genomförs en kartläggning i form av intervjuer med anlagsbärare, personer med sjukdomen samt anhöriga kring svåra vårdsituationer i assistansgrupper och på vårdboenden. Därefter utvecklas ett vägledningsmaterial som kommer att ingå i en webbutbildning. Utbildningspaketet består av filmscenarion som ska ge praktiska manualer såsom situationsanalys, kommunikationsverktyg, aktivitetsmanual, hjälpmedelsrådgivning, pedagogiska verktyg och boendeplanering. Efter projekttiden kommer utbildningspaketet att finnas tillgängligt på riksförbundets hemsida och förbundet kommer att fortsätta att sprida kunskap om innehållet till olika aktörer inom assistans och boenden. 

JOHANNESHOV

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
har fått stöd med 2 152 850 kr
för Åldras och må bra

I projektet Åldras och må bra ska NSPH tillsammans med samarbetande organisationer utveckla och systematisera metoder och arbetssätt i syfte att stärka äldre personers psykiska hälsa, motverka stigmatisering och bidra till öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre. Projektet ska bedriva uppsökande arbete för att motivera äldre personer att medverka i samtal om psykiska hälsa. Man kommer att skapa forum för äldre där de kan uppleva gemenskap, göra sin röst hörd och bli mer delaktiga i utformningen av vård och omsorg. Genom att uppmuntra målgruppen att själva formulera sina behov, till exempel genom brukarrevisioner och dialogmöten, vill projektet skapa underlag för hur samhällets stöd kan utvecklas för äldre med psykisk ohälsa. Projektet kommer att börja arbetet i Sörmland och man kommer att samarbeta med lokala brukarföreningar, pensionärsföreningar, studieförbund, vården och kommunal omsorg. Erfarenheter från Sörmland, liksom informations- och metodmaterial ska sedan spridas i landet.

LUND

Simklubben Poseidon
har fått stöd med 1 711 960 kr
för Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsnedsättning

Under projekttiden ska föreningen vidareutveckla Nelms metod i syfte att öka rörelseförmåga och den sensoriska medvetenheten i vattnet och på land för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Projektet genomförs i samarbete med bl.a. Swedish Center for Aquatic Research, Furuboda Folkhögskola, Autism- och Aspergerföreningen Västmanland och Göteborgs Parasportförbund. Efter projekttiden kommer Simklubben Poseidon att erbjuda projektets målgrupp och berörda yrkesprofessioner utbildning i metoden. 

MALMÖ

ABF:s Malmöavdelning
har fått stöd med 1 778 400 kr
för Payk – en brygga för samhället

Projektet syftar till att upphäva informationsbarriären mellan daritalande och majoritetssamhället samt öka daritalande ungdomars delaktighet i samhället. Ett mål är att skapa en svensk- och darispråkig medieplattform som kan leverera nyheter, samhällsinformation och debatt. En andra målsättning är att arrangera en rad aktiviteter för att bredda kunskap kring media, förstärka samhörigheten inom målgruppen samt bidra med kulturellt utbyte. För att knyta kontakter, dela erfarenheter och inhämta information arrangeras workshops och seminarier med fokus på media. Projektet ska genomföra kulturevenemang och festivaler med fokus på darikultur. Efter projektet är avslutat är ambitionen att en ny förening med syfte att främja dari-svenskt mediautbyte har etablerats. Detta kommer att ske med stöttning av ABF.

MALMÖ

Föreningen Hassela Helpline
har fått stöd med 2 640 816 kr
för projekt Hassela Framåt

Hassela Framåt är ett projekt med fokus på att underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige. Projektets målgrupp är nyanlända i åldern 18-25 år som saknar sysselsättning. Projektets metoder innefattar bland annat utbildningar samt praktikplatser inom vård och omsorg, LSS m.m. En samhällslots ska stötta deltagarna i kontakter med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten samt ge deltagarna stöd i att navigera mellan utbildningar och arbetsmarknadspolitiska insatser. Efter projekttiden har Hassela skapat nätverk och en metod för att underlätta målgruppens tillträde till arbetsmarknaden. Hassela avser fortsätta bedriva verksamheten tillsammans med berörda efter projektets slut.

MALMÖ

Nationell samverkan för psykisk hälsa Skåne (NSPH Skåne)
har fått stöd med 1 252 926 kr
för Återhämtningsguiden – för dig som är anhörig/närstående till någon som är drabbad av psykisk ohälsa

Anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa bränner ofta ut sig själva och löper stor risk att själva drabbas av psykisk ohälsa. Projektet syftar till att ta fram, testa och implementera en verktygslåda av återhämtningsinriktade material riktade till anhöriga/närstående till personer med psykisk ohälsa. Materialet ska vara hjälpmedel för dem att ta hand om den egna hälsan och återhämtningen och utvecklas för såväl individuell användning som i grupp. Det kommer att bestå av en skriftlig guide för individuell användning, utbildningsprogram och utbildningsmaterial för gruppanvändning i studiecirkelform samt som app för individuellt bruk. Efter projekttiden kommer materialet att spridas genom NSPH och samarbetspartners, och studiecirklarna drivs vidare på egen hand. 

SOLNA

FUB:s forskningsstiftelse ALA
har fått stöd med 50 000 kr
för Erfarenhetsspridning – Anpassad IT

STOCKHOLM

Coompanion - Kooperativ utveckling Stockholms län
har fått stöd med 1 769 875 kr
för Street Business

Coompanion Stockholm ska med projektet Street Business utveckla nya produkter och tjänster som hemlösa personer ska kunna sälja i syfte att få stärkt självförtroende och ökade möjligheter till egen försörjning. Målgruppen är personer som är hemlösa och har psykisk funktionsnedsättning. Genom att starta ett socialt kooperativ där medlemmarna både är delaktiga och delägare, ska projektet bidra till meningsfullhet och respekt för människor som idag lever i utanförskap. Projektet ska marknadsföra och konceptualisera de varor och tjänster som deltagarna säljer. Man kommer att hämta inspiration från andra europeiska storstäder där stadsvandringar med olika teman, gatuförsäljning av blommor, hantverk och bemanningstjänster har visat sig vara framgångsrika vägar till egen försörjning. Det är deltagarnas önskemål och kompetens som ska styra utvecklingen av produkter och tjänster. Ett exempel kan vara att en person som är duktig på att rita snygga tröjtryck kan få hjälp med design, marknadsföring och försäljning. Projektet ska även ta fram relevant och anpassad utbildning till deltagarna.

Projektet kommer att använda extern brukarrevision för återkoppling och utveckling av verksamheten. Efter projektets slut ska verksamheten drivas vidare som ett arbetsintegrerat socialt företag. 

STOCKHOLM

Forum - Idéburna organisationer med social inriktning
har fått stöd med 494 688 kr
för Civilsamhällesplattformen mot våldsbejakande extremism

Forum vill tillsammans med flera samarbetsorganisationer genomföra en förstudie, med syfte att utreda möjligheterna att utveckla en civilsamhällesplattform för arbete mot våldsbejakande extremism och för tillit och demokrati. Plattformen ska vara en samlande punkt för detta ändamål och fungera som ett koordinerande center, innehållande verktyg och funktioner som underlättar för organisationer att bedriva verksamhet och insatser i form av t.ex. anhörigstöd, avhopparverksamhet och socialt förebyggande insatser.  Förstudien ska pågå i fem månader och visa vilka funktioner och aktiviteter som ska ingå i plattformen samt hur plattformen ska organiseras och finansieras. Förstudien ska även klarlägga vilka civilsamhällesaktörer som initialt behöver ingå i plattformen och vilka offentliga aktörer som behöver involveras i samverkan samt hur denna samverkan ska se ut. Den långsiktiga målsättningen är att efter förstudiens slut söka fortsatta medel ifrån Arvsfonden och/eller andra finansieringskällor för att möjliggöra arbetet med att etablera plattformen utifrån förstudiens resultat.

STOCKHOLM

RFSL
har fått stöd med 3 147 973 kr
för Regnbågsfamiljer i väntan

Projektet är ett nationellt föräldrastödjande projekt med fokus på hbtq-personers specifika behov under graviditet och första tiden som förälder. Genom att erbjuda hbtq-personer stöd och trygga sammanhang under graviditet och den första tiden som föräldrar kommer föräldraidentiteten att stärkas och de får verktyg till hantering av samhällets normer. Den primära målgruppen är regnbågsfamiljer som stärks i sin identitet. Metoder och material som utvecklas i projektet är en normmedveten bok om graviditet, förlossning och den första tiden som förälder. Boken ska inkludera alla typer av familjebildningar som finns i dagens samhälle. I projektet utvecklas även tre olika typer av förlossnings- och föräldraförberedande kurser som direkt riktar sig till hbtq-personer, en kurs med fysiska träffar och en onlinekurs som kan kombineras med diskussionsträffar. Kortare utbildningar och material riktade till barnmorskor inom mödrahälsovården samt barnmorskestudenter utvecklas och testas. Under projekttiden byggs också ett nationellt nätverk av grupper för regnbågsfamiljer och hbtq-personer som vill bli eller är på väg att bli föräldrar. Efter projektets slut kommer RFSL att svara för distribuering av boken, onlinekurser, kursverksamheten i stort, informationsfilmer och föreläsningar. Dessutom kommer RFSL att svara för framtida revidering av boken såväl som vidareutveckling av utbildningarna.

STOCKHOLM

Riksförbundet Unga Musikanter, RUM
har fått stöd med 1 682 908 kr
för Projekt Nexus - Förbundsknytkalaset

Projektets mål är att utveckla en samverkansstruktur där fyra riksförbund inom kulturlivet går samman för att på lokal och regional nivå skapa mötesplatser som kan bryta isolering och utanförskap samt locka fler in i ett demokratiskt föreningsliv. Målgrupp är ungdomar mellan 13 och 25 år samt personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Mötesplatserna är tänkta att fungera som föreningsförmedlingar och som föreningsinkubatorer. De olika mötesplatserna ska kunna erbjuda den enskilda individen och dennes idéer olika föreningsalternativ som i bästa fall förverkligar idén och kanske till och med ger den fler dimensioner. Om inte en lämplig förening finns att tillgå ska man få hjälp och stöd att starta en förening som passar ändamålet. Målet är att dessa mötesplatser ska kunna leva vidare efter projektets slut. Metoden och resultaten sammanställs i en guidebok som ska leva kvar hos samarbetsorganisationerna i projektet, och kommer även att spridas till andra ungdomsorganisationer.

STOCKHOLM

Svenska Parasportförbundet
har fått stöd med 3 365 000 kr
för ParaMe

Svenska Parasportförbundet ska tillsammans med referensgrupper bestående av barn och unga med funktionsnedsättning arbeta fram och utveckla ett nytt digitalt verktyg, ParaMe, för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen. Projektet ska kartlägga alla idrottsföreningar i Sverige som idag erbjuder parasport och sammanställa dem i ett digitalt verktyg. ParaMe kommer bidra till att fler i målgruppen hittar sin idrott och börjar testa idrott i sitt lokalområde. Projektet kommer även parallellt genomföra en stor utbildningssatsning inom svensk idrott i syfte att göra den mer tillgänglig för alla.

ParaMe kommer också fungera som en kontaktpunkt för barn och unga, deras anhöriga och andra relevanta personer i målgruppens närhet. Man kommer intervjua målgruppen och lyfta fram inspirerande berättelser om tillgängligt idrottande på målgruppens villkor. Projektet vill genom det digitala verktyget, utbildning, informations- och spridningsinsatser så som spridningskonferenser informera målgruppen, anhöriga och andra viktiga personer i barns och ungas närhet om vikten av fysisk aktivitet och glädjen i att idrotta. ParaMe kommer fortsätta drivas av Parasportförbundet efter projektslut.

UPPSALA

Tris, tjejers rätt i samhället
har fått stöd med 50 000 kr
för Erfarenhetsspridning av Ronjafotbollen 2.0

VÄXJÖ

Växjö kommun, Tekniska förvaltningen
har fått stöd med 1 181 554 kr
för Trafiksmart lärande med VR-teknik

Syftet med projektet är att träna barn och unga till att tänka och agera trafiksäkert. Målet med denna träning är att målgruppen ska förstå vikten av att kommunicera på rätt sätt med sina medtrafikanter för att på så vis skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö, vilket i förlängningen leder till minskat antal olyckor. Målgruppen för projektet är barn och unga, 10-16 år, som går i grundskolan, nyanlända i åldrarna 13-19 år samt personer upp till 20 år med någon form av funktionsnedsättning. Metoden man vill arbeta med är framtagandet av en app som innehåller VR-filmer där barn kan studera sig själva i trafiken. Till dessa filmer kommer även ett pedagogiskt studiematerial att tas fram. Planerade aktiviteter inom projektet är den referensgrupp bestående av målgruppen som planerar de olika filmsituationerna som ska spelas in. Elever kommer även att bjudas in att medverka i dessa filmer. Verksamheten kommer sedan att bedrivas ute på skolor. Växjö kommun står bakom projektet och kommer att fortsätta driva Trafiksmart inom deras etablerade plattform ögonkontakt sökes i trafiken. För att garantera överlevnad kommer kommunen att ha en särskild tjänst kopplad till tekniska förvaltningen. Finansieringen av verksamheten kommer även att ske genom bidrag från tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Dessa medel ska användas för framtagning av nya filmer samt vidareutveckling av appen. Projektet ska även spridas vidare, i ett första steg till övriga kommuner i Kronobergs län. För att få en nationell spridning kommer information om projektet regelbundet att skickas ut till de myndigheter som jobbar med trafik-,  utbildnings- och ungdomsfrågor.

ÖREBRO

Örebro läns idrottsförbund
har fått stöd med 50 000 kr
för Erfarenhetsspridning – Unga Satsar Jämt – ett jämställdhetsprojekt med fokus på idrott, maskulinitet och normer

Tilläggsbeslut (år 3)

STOCKHOLM

Maktsalongen
har fått stöd med 2188 880 kr
för Lite mycket nu (tidigare Dags för motståndskraft)

Syftet med projektet är att ge ungdomar verktyg och kunskap för att kunna förebygga, förhindra och hantera stress som är ett växande problem bland unga. Målet är att, tillsammans med målgruppen, skapa en enkel och lättanvänd sajt som på ett konkret sätt hjälper och vägleder ungdomar och organisationer att bygga upp sin egen motståndskraft för att kunna klara av stress. Sajten riktar sig till tre olika målgrupper: unga som är engagerade i det unga civilsamhället, elevkårsaktiva på gymnasieskolor samt vuxna som finns i ungas närhet, exempelvis föräldrar och lärare. Sajten, som är interaktiv och uppbyggd som sms, uppdateras kontinuerligt med lösningar som baseras utifrån målgruppens behov. Den innehåller fakta och konkreta övningar som både individer och organisationer kan arbeta med för att förebygga, förhindra och hantera stress. Det första året av projektet låg fokus på att bygga sajten och år två påbörjades marknadsföring och kommunicering av sajten samt utveckling av den baserat på målgruppernas återkoppling.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att omvandlas från ett tvårigt till treårigt projekt. Det tredje året kommer man att förstärka marknadsföring och kommunicering av sajten samt utveckling av den baserat på målgruppernas återkoppling. På så sätt säkerställer man att den når fler samtidigt som sannolikheten att verksamheten lever vidare efter projektets slut ökar.

ÄLVSJÖ

Bufff Sverige
har fått stöd med 2 491 800 kr
för Nära dig – en rättighet

Organisationens (tidigare RiksBryggan) övergripande mål är att barn och unga med familjemedlem i fängelse, häkte och/eller frivård ska synliggöras som grupp och erbjudas adekvat stöd oavsett etnicitet, kön, religionstillhörighet och/eller geografisk ort. Syftet med projektet är dels att utveckla och förstärka organisationen nationellt, dels att starta upp ett nationellt stöd via chatt och telefon samt att inkludera de barn och unga som har syskon som är frihetsberövade.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att säkerställa att de verksamheter som startats upp runt om i landet permanentas och ger ett ökat stöd för målgrupperna.