Projektstöd oktober 2017

Vid årets femte sammanträde den 25 oktober 2017 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 45,7 miljoner kronor till 12 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade projektstöd - nya projekt år 1 och projekt med fortsättningsstöd för år 2 och 3.
Senast uppdaterad: 30 oktober, 2017 - 15:23

För att se listan med alla beslutade lokalstöd i oktober 2017 så följer du länken nedan.

Lokalstöd oktober 2017

Nya projekt (år 1)

HELSINGBORG

FreeZone
har fått stöd med 1 605 632 kr
för Mitt liv Min rättighet

Projektet syftar till att uppmärksamma och underlätta situationen för nyanlända ungdomar som lever med hedersnormer. Projektet riktar sig även till yrkesverksamma som möter ungdomarna. Målet är att skapa medvetenhet kring egna och andras rättigheter, att ge unga kunskap och metoder för att hantera sin livssituation, samt att skapa ökad kompetens bland yrkesverksamma kring stöd till unga som lever under hedersförtryck. Projektet genomförs i Skåne och verksamheten lever efter projekttiden vidare inom FreeZones ordinarie verksamhet samt hos projektets samarbetspartners.

HÄGERSTEN

Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
har fått stöd med 2 502 924 kr
för Lika Unika Akademi

Lika Unika vill med sitt projekt Lika Unika Akademi genom utbildningsinsatser skapa förutsättningar för att påverka och höja kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige, både inom funktionshinderrörelsen och gentemot politiker, myndigheter, beslutfattare och andra föreningar inom civilsamhället. Projektet vill använda sig av Agenda 2030:s hållbarhetsmål i sitt syfte att skapa större insikt i rättighets- och funktionshinderperspektivet. Målet är att skapa en reell förändring och se till att funktionshinderperspektivet inte glöms bort i Agenda 2030:s mål. Projektets delmål är att utbilda kompetenta utbildare med både egen erfarenhet och generell kompetens kring funktionshinderfrågor och rättigheter kopplat till Agenda 2030:s mål. Dessa utbildare kommer i sin tur se till att projektets syfte och mål nås. I projektet kommer man att producera olika typer av metodmaterial, kortfilmer och en metodhandbok. Materialen kommer bidra med viktig kunskap som kommer spridas och finnas tillgänglig efter projektet. Utbildningsverksamheten kommer efter projektslut att leva vidare inom Lika Unikas ordinarie verksamhet, men i en mindre skala. Projektet kommer även under projekttiden producera en alternativrapport till FN om den svenska statusen kopplat till CPRD och målen inom Agenda 2030.

VÄRMDÖ

Stiftelsen Jiddra Inte
har fått stöd med 4 302 395 kr
för Adda Livet

Målet med projektet är att på ett nytt sätt, för och med ungdomar, kombinera film, sociala medier, modern teknik och möten för att nå ut med modern droginformation och bakomliggande orsaker. Filmen ska visa den stora bredd av droger som finns exempelvis nätdroger, mediciner och blandmissbruk vilka skapar stora hälsoproblem och alltför ofta leder till döden. Till filmen ska det tas fram olika material anpassade för skola, föreningsliv, fritidsgård etc. Det ska även utvecklas en webb med nätbaserade utbildningar och en app i samarbete med unga som ska kunna användas av målgruppen, anhöriga, personal inom skola, ungdomsboende, stödboende, HVB-hem, idrottslag, fritidsverksamhet samt ideella organisationer. Efter projektets slut kommer film, material, utbildningar, lektionsmaterial, app, spel och information att finnas lättillgängligt och fritt att ladda ner från stiftelsens webb.

VÄSTERÅS

Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland
har fått stöd med 657 663 kr
för Tillsammans för psykisk hälsa – Seniorer

I projektet Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer samverkar folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska och existentiella ohälsan bland äldre personer. Målgruppen är överrepresenterad i självmordsstatistiken. Genom att erbjuda samtalsgrupper på centrala platser i kommunen där samtalsledarna själva tillhör målgruppen och har adekvat erfarenhet från sina respektive yrkesverksamma tid, är tanken att arbeta förebyggande. Vårdcentraler och husläkare ska kunna föreslå insatsen för målgruppen men grupperna kommer att vara tillgängliga för alla äldre. Projektet har vuxit fram i arbetet kring det pågående Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa – Västmanlandsmodellen”. Projekten kommer att samarbeta och följer varandras organisation. Målet är att utveckla en kostnadseffektiv modell som kan etableras i länet men även spridas till andra regioner i landet. Offentliga aktörer visar stort intresse och är engagerade i organisationen före, under och efter projekttiden.

ÖSTERSUND

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund
har fått stöd med 1 164 480 kr
för Idrottens ledarbank

Idrottens ledarbank syftar till att underlätta för idrottsföreningar att rekrytera unga ledare och för ungdomar att hitta ledaruppdrag. Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är projektägare men initiativet kommer från ungdomar som vill engagera sig i olika verksamheter med varierande uppdrag så som tränare, ledare, ledsagare eller assistenter. Det övergripande målet är att säkerställa återväxten av ideella ledare inom idrotten genom att utveckla en digital anslagstavla där föreningar och enskilda individer matchas mot varandra och därmed kortar rekryteringsprocessen. Projektet är ett samarbete mellan Jämtland-Härjedalens (J-H) Idrottsförbund, Parasport J-H, Rädda barnen J-H, SISU Idrottsutbildarna, Idrottens ungdomsråd J-H, integrationskoordinatorerna J-H och länets idrottsföreningar.

Fortsatt projektstöd (år 2)

STOCKHOLM

Svenska Dövidrottsförbundet
har fått stöd med 882 244 kr
för Gör rätt - Vad är det som påverkar din hälsa?

Projektet är ett barn- och ungdomsprojekt som syftar till att ge teckenspråkiga barn och ungdomar information och kunskaper om folkhälsa på teckenspråk. I projektet ingår även utbildning av Svenska Dövidrottsförbundets tränare/ledare i träningslära. Utbildningen sker i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Dessutom samarbetar förbundet med Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) samt med förbundets samtliga 47 dövidrottsklubbar i projektet.  Efter projekttiden kommer verksamheten implementeras i förbundets Barn- och ungdomsidrottsutskott och i Utvecklingsutskottet. Det framtagna materialet kommer att användas i förbundets utbildningar och fortbildningar för teckenspråkiga barn och ungdomar samt ledare och tränare samt inom SISU Idrottsutbildarnas verksamhet.

STOCKHOLM

Hiv-Sverige
har fått stöd med 2 803 480 kr
Äldre hivpositivas livssituation

Hiv-Sverige ska tillsammans med lokala medlemsföreningar och två offentliga aktörer synliggöra och förbättra äldre hivpositivas livssituation i Sverige. De ska jobba med delaktighet, psykisk hälsa/ohälsa, gemenskap och stärkande fritidsaktiviteter. Projektet ska producera ett kunskapsunderlag om äldre hivpositivas situation i Sverige, utveckla handlingsplaner och förslag till insatser, kompetensförstärkning, bemötande med mera kring äldre hivpositivas situation i Sverige. Projektets primära målgrupp är äldre personer med hiv i Sverige. Andra målgrupper som berörs av projektet är personal inom vård och äldreomsorg, föreningsaktiva inom intresseorganisationer som möter hivpositiva samt politiker och tjänstemän inom stat, kommun och landsting. Projektet kommer att resultera i material och handlingsplaner som Hiv-Sverige, lokalgrupperna och samarbetspartnerna driver vidare inom respektive ordinarie verksamhet.

SUNDBYBERG

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser
har fått stöd med 1 995 399 kr
för Gemensamt lärande - samverkan mellan patienter och vårdgivare

Projektet ska utifrån ett brukarperspektiv fördjupa kunskapen och ta fram effektiva modeller för utveckling av personcentrerad vård utifrån de särskilda förutsättningar som det innebär att ha en sällsynt diagnos. De regionala brukarnätverken och de centrum för personcentrerad vård (CSD) som finns på universitetssjukhusen ska tillsammans ta fram ett gemensamt utbildningsprogram för patienter och vårdgivare. Utbildningen ska ge ökad kunskap om personcentrerad vård, förståelse för varandras roller och stimulera till ökad nationell samverkan inom området. Samtliga CSD ska även inom projektet ta fram en långsiktig verksamhetsplan i nära samråd med brukarnätverket. Vidare ska det vid varje CSD finnas en referensgrupp där minst två representanter från de regionala brukarnätverken ingår. Projektets resultat tas om hand och införlivas i de sex centrumens reguljära verksamhet.

Fortsatt projektstöd (år 3)

GÖTEBORG

Göteborgs United Volleyboll klubb
har fått stöd med 1 908 244 kr
för Funktionärsutbildning resurs

Projektet syftar till att erbjuda personer med rörelsenedsättningar som har intresse för lagidrott och vill engagera sig som funktionär- och andredomare inom bl.a. innebandy, ishockey och volleybollsporten. Deltagarna kan efter fullföljd utbildning med både teori och praktik få kvalificerade uppdrag som funktionärer och andredomare i spel/matcher inom ovanstående sporter. Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna har visat att projektet har identifierat ett behov av en funktionärsutbildning centralt inom idrottsrörelsen. Genom projektet får deltagarna inte bara mer kunskaper om de olika idrotterna, de får även en mer aktiv fritid som i förlängningen förbättrar deras hälsotillstånd och möjligheter att utöka sitt sociala nätverk. Projektets arbetsmetoder dokumenteras och filmas fortlöpande och kommer tillsammans med framtaget material att kostnadsfritt finnas tillgängligt efter projekttiden.