Projektstöd oktober 2018

Vid årets femte sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 53 miljoner kronor till 18 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade projektstöd för nya projekt år 1 samt tilläggsbeslut för projektår 1 och 2.
Senast uppdaterad: 19 oktober, 2018 - 13:47

För att se listan med beslutade lokalstöd i oktober 2018 följ länken längst ned på sidan.

Nya projekt (år 1)

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

GÖTEBORG

Dansutbildningen Språng
har fått stöd med 1 056 944 kr
för Vem får bidra?

Syftet med projektet är att utforma ett scenkonstkollektiv där personer med och utan funktionsnedsättning samskapar all scenkonst från ax till limpa tillsammans. En bärande tanke i projektet är att personer med funktionsvariationer inte bara ska få vara med och delta, utan även bidra. Under hela projektet kommer man att jobba med dans, musik och scenkonst som metod, med fokus på vad samskapande utöver funktionsgränserna innebär. Målgruppen är unga människor mellan 15-25 år med och utan funktionsnedsättning som är intresserade av att delta och bidra till ett scenkonstkollektiv och skapa banbrytande, normkritisk scenkonst tillsammans. Under år 3 kommer projektet sammanfatta och börja delge de metoder och verktyg till samskapande som man utvecklat under projektet, i workshop- och föreläsningsform samt i en dokumentärfilm. Man kommer även att implementera den erfarenhet av samskapande och delaktighet som man fått till sig genom projektet i sina redan befintliga verksamheter Dansutbildningen Språng och Passalen.

MALMÖ

URBI Urban biodling ekonomisk förening
har fått stöd med 2 042 414 kr
för Inkluderingslabbet

Projektet ska utveckla Inkluderingslabbet som blir ett regionalt utvecklingslaboratorium med och för personer med fysiska, neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsvariationer. Syftet är att bryta ofrivilligt utanförskap genom att utveckla metoder och modeller för målgruppens ökade tillgång till förenings-, kultur- och arbetsliv samt utbildning och offentligt samtal. I förlängningen ska deltagare även få möjlighet att utvecklas som ledare, arbetsgivare, innovatörer och företagare. Arbetssättet ska vara att målgruppen träffar företrädare för förenings-, kultur- och arbetsliv samt offentliga aktörer för att gemensamt identifiera funktionshindrande processer som bidrar till att förstärka utanförskapet för målgruppen. Nästa steg i processen är att komma fram till möjliga lösningar som man tillsammans prövar i mindre skala. Inkluderingslabbet kommer också att arbeta med att främja empowerment bland målgruppen genom studiecirklar, coachning, föreläsningar och workshoppar. Efter projektets slut finns en beprövad metod samt studiecirkelmaterial, föreläsarnätverk och ambassadörer rustade att bedriva fortsatta processer. Inkluderingslabbet inkluderas i URBI:s ordinarie verksamhet och finansieras genom att samverkansparter och andra intressenter köper tjänster.

SOLNA

Sveriges Orkesterförbund
har fått stöd med 1 444 700 kr
för BAM! Body - Art - Mind

Projektet ska utveckla metodik som kan användas av kulturutövande ungdomar för att främja sitt fysiska och psykiska välbefinnande i syfte att fortsatt kunna utöva sin konstart livet ut. I första hand ska projektet uppehålla sig inom områdena musik, teater och dans. Denna typ av kulturutövande kan leda till fysiska men med förslitningsskador och hörselnedsättningar, men även till psykisk ohälsa genom den press som kan uppstå vid exempelvis scenframträdanden. I projektet ska ungdomar arbeta tillsammans med professionella kulturutövare och experter inom områden som ergonomi och psykisk hälsa för att öka och sprida kunskap samt ta fram verktyg för hållbart kulturutövande. Medverkande kulturskolor och lärare kommer efter projektet att fortsatt sprida den kunskap som tagits fram. Sveriges Orkesterförbund ansvarar för att förvalta och sprida det material som produceras samt, i samverkan med Kulturens Bildningsförbund, fortsatt erbjuda studiecirklar vid vilka deltagande ungdomar blir cirkelledare.

STOCKHOLM

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
har fått stöd med 1 888 424 kr
för Korpen Matchmaker

Projektet utvecklar en ny modell för hur man spelar matcher och räknar resultat inom Korpen. Utifrån insikten att allt fler barn och unga idag vill idrotta på sitt eget sätt, när och hur de vill behövs en ny inriktning på Korpens struktur för seriespel och träningar. Med projektet Korpen Matchmaker ska det behovet mötas genom utveckling av en ny teknisk plattform där det finns både en lekfull digital och fysisk utmaning mellan lagen. Målgruppen för projektet är ungdomar mellan 13-25 år, med eller utan funktionsnedsättning. I gruppen inkluderas specifikt även nyanlända och studenter som under perioder bor på annan ort. Målet är att tillgodose ett behov av flexibilitet inom lagidrott. Projektet kommer att bidra till att nya deltagare rekryteras till Korpens olika verksamheter och att fler stannar kvar, vilket i sin tur blir en del av att infria Svensk Idrotts Strategi 2025.

STOCKHOLM

Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS)
har fått stöd med 1 551 646 kr
för Kompass

Riksförbundet har under tre år arbetat med projektet Navigator - fredsbejakande unga vuxna somalier, vars syfte och mål varit att mobilisera och stimulera positiva krafter som motvikt till att unga somalier rekryteras till konflikthärjade länder för att strida. Nu vill riksförbundet genomföra ett utvecklingsprojekt där man vänder sig till tonåringar och deras anhöriga för att ytterligare stärka det förebyggande arbetet mot extremism. I projektet ska det tas fram metoder för hur man kan prata och sprida information till unga om psykisk ohälsa och trauma och om hur man pratar om och utför källkritik, i synnerhet på internet. De unga fredsambassadörerna kommer både att få utbildning i hur de ska kunna utbilda i de metoder som tas fram och utbilda unga i sina lokalföreningar under projektet. De kommer även att utbildas i hur de ska hantera frågor kring olika former av extremism.  Metoderna kommer att implementeras i riksförbundet och dess lokalföreningar, men även finnas tillgängliga på förbundets webb.

STOCKHOLM

FUB Stockholm
har fått stöd med 1 242 900 kr
för Jag Kan Cykla

Projektet syftar till att testa och vidareutveckla en amerikansk metod som möjliggör för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar att lära sig cykla tvåhjuling. Målet är att undersöka formerna för en kursverksamhet och utveckla teknisk kompetens kring anpassningar av cyklar. Vidare är syftet med projektet att etablera relevanta samarbeten med skolor, föreningar och andra aktörer som kan bidra med kompetens, utrustning och förvaltning av modellen. Projektet är ett resultat av en förstudie där metoden testats på en mindre grupp personer. FUB Stockholm, tillsammans med samarbetsparter, ska nu genomföra en flerårig insats där metoden och utbildningsmaterialet prövas i ett större, nationellt projekt.

SUNDBYBERG

Blodcancerförbundet
har fått stöd med 1 846 845 kr
för Livskraft

Blodcancerförbundet ska tillsammans med flera olika cancerpatientföreningar skapa förutsättningar för stöd och tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga. Projektet riktar sig främst till personer som avslutat sin cancerbehandling. Projektet kommer med hjälp av referensgrupper från olika cancerpatientföreningar och professionella arbeta fram en digital plattform som kommer verka i mellanrummet mellan den professionella vården, rehabiliteringen och det ideella stöd som patientföreningar erbjuder. Syftet är att sprida kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer. Projektet vill verka för att påverka vården mot en mer patientrelaterad rehabilitering. Det övergripande målet är att underlätta och effektivisera den befintliga rehabiliteringen genom att skapa en kunskapsbrygga mellan vården och patienter/närstående. Projektet kommer även erbjuda digitalt interaktivt stöd genom bloggar och chattar. Den interaktiva webbportalen kommer bestå av informationsfilmer, webinars och i en kunskapsbank. Det kommer även finnas delar med bloggar och chattforum för att lätt kunna skapa delaktighet och dela berättelser och gemenskap. Webbportalen kommer efter avslutat projekt drivas vidare och fortsätta utvecklas av Blodcancerförbundet. 

Tilläggsbeslut (år 1)

STENUNGSUND

Kulturcentrum Väst (tidigare huvudman: Hållbar Kemi i Stenungsund)
har fått stöd med 1 405 705 kr
för NO Drama

Syftet med projektet är att prova nya sätt, att ta fram nya metoder och att väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn och ungdomar med eller utan funktionshinder. Målet är att tillsammans med unga med intellektuella funktionshinder och pedagoger från Molekylverkstan skapa ett pedagogiskt koncept på sammanlagt fyra pedagogiska pass per klass samt ett avslutande allsångsevent. Den primära målgruppen är personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Den sekundära målgruppen, mottagarna, är elever i årskurs 4-5 i grundskolan, årskurs 4-9 i särskolan, gymnasiesärskolan, samt elever med särskilda behov inom grundskolan i årskurs 4-5. Metoden består i att personer med intellektuella funktionsvariationer håller i pedagogiska pass och en interaktiv föreställning för skolelever.

Tilläggsbeslut (år 2)

HÄGERSTEN

Friluftsfrämjandet
har fått stöd med 225 800 kr
för Naturparkour

Friluftsfrämjandet tillsammans med Svenska Gymnastikförbundet vill öka barns och ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Genom att etablera naturparkourparker ska fler inspireras att komma ut i naturen. Förutom att parkour ska bedrivas på platserna ska information om hur man tar hand om och bevarar naturen ges. Projektet är initierat av ungdomar och genomförs av ungdomar som ledare. Initialt ska parker starta i Borlänge, Tyresö och Malmö i samarbete med lokala avdelningar inom Friluftsfrämjandet i samarbete med Gymnastikföreningar och KFUM. Målsättningen är att projektet ska möta ungdomar som idag inte identifierar sig med idrottsrörelsens och friluftslivets traditionella verksamhet.

LUND

Individuell Människohjälp
har fått stöd med 66 000 kr
för Aktiv Fritid

Syftet med projektet är att nyanlända barn och ungdomar i Helsingborg ska få en aktiv fritid. Genom fritidsaktiviteter får barnen möjlighet att förbättra språkkunskaper, hälsa, självkänsla, inlärningsförmåga, sociala kontakter och fler vuxna kan bli förebilder. Alla barn och ungdomar som vill delta matchas med en volontär utifrån sina intressen, och volontären kontaktar en förening och följer med barnet till ett eller flera provtillfällen. Målgruppen är nyanlända barn och unga upp till 18 år som får individuellt stöd till en eller flera fritidsaktiviteter. Målsättningen är att minst 50 procent av barnen ska fortsätta aktiviteten på egen hand efter att stöd från projektet har upphört. Efter projekttiden ska verksamheten drivas av IM och kommunen.