Projektstöd oktober 2019

Vid årets femte sammanträde den 23 oktober 2019 fördelade Arvsfondsdelegationen nästan 90 miljoner kronor till 24 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade projektstöd.
Senast uppdaterad: 28 oktober, 2019 - 15:32

 

För att se listan med beslutade lokalstöd i oktober 2019 följ länken längst ned på sidan.

Projektstöd oktober 2019

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

NYA PROJEKT

GÖTEBORG

Föreningen Sverige Berättar
har fått stöd med 1 789 198 kronor
för Dansa mitt liv

Den ideella föreningen Sverige Berättar vill genom projektet ”Dansa mitt liv” utforska dans och rörelse som verktyg för berättande, samt ta fram och sprida en modell för denna skapande aktivitet utförd av äldre med funktionsnedsättning. Aktiviteterna genomförs enskilt, i grupp och genom generationsmöten, vilka möjliggörs i samarbetet med förskola, dansskola och unga yrkesdansare.

Syftet är att bidra till bättre livskvalité för äldre med funktionsnedsättningar på äldreboenden samt öka intresse, förståelse och tillgänglighet för dansens mångsidighet och breda användningsområde.

Ett av de främsta målen är att ta fram en digital applikation som enkelt kan användas som flexibelt verktyg med olika kombinerbara moment, musik och färdiga danspass, vilket också säkerställer projektresultatens överlevnad. 

Projektet skapar applikationens innehåll genom att prova och utvärdera olika metoder av danspass med äldre med funktionsnedsättning på äldreboenden och därefter med hjälp av filmer, ljudfiler, bilder, symboler och texter föra samman utvalt material i en digital dansbank.

Efter projekttiden kommer den digitala applikationen att finnas för gratis nedladdning, fritt att användas nationellt på äldreboenden där ledare kan var personal, lärare eller cirkelledare.   

LULEÅ

Norrbottens Fotbollförbund
har fått stöd med 860 400 kronor
för Fotboll och föreningsliv för ökad folkhälsa i hela Norrbotten

Syftet med projektet är att ge bättre förutsättningar för glesbygden att starta upp och behålla ett aktivt föreningsliv så att barn och ungdomar utvecklar en hälsosam livsstil, både fysiskt och psykiskt genom organiserade idrottsaktiviteter. Målet är att få igång och organisera verksamhet i minst 24 nya föreningar/sektioner. Detta ska ske genom aktiv coaching i olika glesbygdsområden för att aktivera inaktiva, starta igång verksamhet, utbilda ledare, organisera verksamheten i en förening och sedan utveckla den genom utbildning och ett specialstöd. Bland annat vill man utveckla nya sätt att träna och tävla inom fotboll exempelvis att spela med färre spelare, justerad planstorlek samt köns- och åldersblandade lag. De olika lösningarna kommer att avgöras av hur många barn och ungdomar som det finns i området/föreningen. Efter projektets slut kommer Norrbottens Fotbollförbund tillsammans med Norrbottens idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna att kunna fortsätta ge de nya föreningarna ett specialstöd som en del av deras ordinarie verksamhet. Ett av de främsta målen är att ta fram en digital applikation som enkelt kan användas som flexibelt verktyg med olika kombinerbara moment, musik och färdiga danspass, vilket också säkerställer projektresultatens överlevnad. 

Projektet skapar applikationens innehåll genom att prova och utvärdera olika metoder av danspass med äldre med funktionsnedsättning på äldreboenden och därefter med hjälp av filmer, ljudfiler, bilder, symboler och texter föra samman utvalt material i en digital dansbank.

Efter projekttiden kommer den digitala applikationen att finnas för gratis nedladdning, fritt att användas nationellt på äldreboenden där ledare kan var personal, lärare eller cirkelledare.   

MALMÖ​

Flamman Ungdomarnas Hus
har fått stöd med 4 554 596 kronor
för Early Strengthening System - Värdegrundsarbete i praktiken och enhetligt

Projektet syftar till att stärka barns och ungdomars medvetenhet om värdegrundsfrågor. Målet är att skapa en samstämmighet mellan civilsamhälle och skola kring de värderingar som möter barn och ungdomar och att det ska finnas en beredskap för att kunna hantera svåra ämnen. Projektet ska ta fram och erbjuda en digital plattform för värdegrundsutbildning och normbrytande beteenden. Värdegrundsarbetet ska vara enhetligt för barn och ungdomar på fritiden och inom skolans värld. Innehållet och materialet utvecklas av barn och ungdomar tillsammans med pedagoger. Malmö stad finansierar uppbyggnaden av den del som riktar sig till skolan medan projektet fokuserar på barns och ungas fritid. Målgruppen i projektet är barn och ungdomar i åldern 9-25 år i Malmö. Sekundära målgrupper är ledare och volontärer i föreningslivet och skolpersonal. Samtliga föreningar i Malmö kommer att få fri tillgång till plattformen, liksom alla kommunala skolor från förskola till gymnasium. Efter projekttiden kommer plattformen att drivas vidare, marknadsföras och administreras av Flamman Ungdomarnas Hus och Malmö stad tillsammans. Föreningar i andra kommuner kommer att kunna köpa en licens för att få tillgång till plattformen.

MÖLNDAL​

Danceculture DF
har fått stöd med 2 054 820 kronor
för Passion for climate

Projektet Passion for Climate vill skapa en helt ny metod som kanaliserar ungas passioner mot ett högre klimatengagemang med följande mål:

  • Unga använder sig av enkla och innovativa lösningar för att klimatengagera sig i den egna vardagen.
  • Unga ser Passion for Climate som metod för att sprida sina egna idéer framgångsrikt för effektiv klimatpåverkan. 
  • Unga känner möjlighet att påverka i hållbarhetsfrågor.
  • Unga har ett klimatengagemang som är integrerat och prioriterat hos dem själva.

Projektet vill brygga samman unga, skola, forskning och föreningsliv med klimatet som ledstjärna. De flesta klimatprojekt utgår från det globala problemet för att sedan engagera människor. Dance Culture vill istället med projektet använda en omvänd process där man utgår från de ungas egna intressen och passioner för att via dessa tackla det globala problemet.

Efter projektet kommer metoden att som ett gratis utbildningspaket kunna tankas ner från internet. Dance Culture kommer lägga till Passion for climate i sina olika dansfestivaler samt de utbildade ambassadörerna kommer sprida projektet vidare i Västra götalandsregionen. 

SKELLEFTEÅ

Skellefteå orienteringsklubb
har fått stöd med 525 020 kronor
för Utveckla idrottsarrangemang​


Projektet ska utveckla nya modeller och samarbeten för idrottsarrangemang. Bland annat planeras en arrangemangspool där idrottsföreningar kan låna utrustning av varandra men även ge varandra stöd när de anordnar större arrangemang. Projektet genomförs i Skellefteå med omnejd, i ett brett samarbete med uppåt 25 föreningar i samverkan. Inom ramen för projektet ska även skolor involveras, en modell ska tas fram och testas inom skolan, föreningar, SISU, kommunen med flera. Efter projektets slut lever verksamheten vidare genom det nätverk och de samarbeten som byggts upp. Inom ramen för projektet vill SOK även utveckla och introducera inomhusorientering i Västerbotten.

SKELLEFTEÅ

Soo Shim Taekwondo och Hapkidoklubb
har fått stöd med 961 874 kronor
för På rätt plats

Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre personer med funktionsnedsättning. Modellen innehåller individuellt anpassad träning, så som balansträning, fallprevention, funktionell styrketräning, rörlighetsträning och att träna sin reaktionsförmåga. Friskvårdsdelen innehåller coachning, temasamtal i grupp och föreläsningar. Aktiviteterna i projektet ska organiseras på sätt som stärker den sociala gemenskapen för deltagarna. Taekwondon och hapkidons filosofi kommer att ligga till grund för såväl fysiska som sociala aktiviteter. Projektet kommer att ha ett brett samarbete med kommunen, regionen, pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar.

Efter projektets slut ska verksamheten fortsätta i föreningens verksamhet i samarbete med samarbetspartnerna.

SOLNA

Kulturens Bildningsverksamhet
har fått stöd med 2 556 900 kronor
för BUS Academy - Körplantagen

BUS-Academy - Körplantagen, blir Sveriges första och hittills enda ettåriga körledarutbildning med inriktning på barn och ungdomar.  “BUS” står för barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige. “Körplantagen” är ett moment i utbildningen som innebär att studenterna skall lära sig starta och driva nya körer och i nya områden. I förlängningen skapas så möjligheter för fler barn och unga ur alla socioekonomiska områden i hela landet att få sjunga i kör.

Syftet är att utbilda och entusiasmera musikintresserade ungdomar att bli kulturöverskridande entreprenörer och bra ledare för framtidens sjungande barn och ungdomar runt om i Sverige. Målen är att utveckla en utbildning där 18 - 25-åringar får del av Sveriges mest erfarna körpedagoger och entreprenörer från hela landet och inom alla genrer. Med samlade erfarenheter skall man utveckla metoder som ska ligga till grund för möjligheten att driva en ettårig fördjupningskurs på folkhögskolenivå samt att erfarenheterna även skall ligga till grund för en fördjupningskurs på högskolenivå.

Projektets erfarenheter införlivas i olika skolor, utbildningar och organisationer. Efter projekttiden är avsikten att man tagit fram en ettårig förberedande folkhögskolekurs som ska kunna leda till högskolestudier samt en 15 poängs fördjupningskurs på Kungliga Musikhögskolan vilket borgar för en fortsättning av BUS Academy – Körplantagen.

STOCKHOLM

Right To Play Sverige
har fått stöd med 1 825 195 kronor
för Right To Work

Projektet syftar till att skapa möjligheter för nyanlända ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och att förändra rekryteringsmönster hos arbetsgivare. Målet är att utveckla en metod och ett arbetssätt där målgruppen får arbete direkt efter gymnasiet. Metoden ska innehålla individanpassade insatser, kompetens- och nätverksbyggande aktiviteter och ett nära samarbete med arbetsgivare. Efter projektet ska verksamheten drivas vidare inom föreningen och finansieras genom offentliga medel, stiftelser och fonder. Metoden ska även spridas till andra aktörer som vill arbeta på liknande sätt. Arbetssättet ska också kunna användas på andra målgrupper som står långt från arbetsmarknaden.

STOCKHOLM

Stiftelsen Teskedsorden
har fått stöd med 1 729 000 kronor
för Förbjuden Musik

Teskedsorden vill genom musik skapa förståelse för vikten av demokrati och mänskliga rättigheter hos unga mellan 13 och 19 år. Man vill tillsammans med ungdomar ta fram ett relevant och nyskapande utbildningsverktyg/plattform som uppmuntrar till långsiktigt lärande och som till exempel kan integreras i undervisning för elever på grundskolan och gymnasiet. Syftet är att utveckla ungas förmåga att kritiskt granska samtiden, skapa metoder för engagemang och bidra till förståelse för vad det innebär att leva i en demokrati. Man ska belysa sammanhangen på hur mänskliga rättigheter, demokrati, kultur och yttrandefrihet kan påverkas av till synes vardagliga politiska strömningar och val som finns runt omkring oss. Genom att visa på nutida, historiska, nationella och internationella exempel på musikcensur vill projektet skapa förståelse för och engagemang kring dessa högaktuella frågor. Man vill med två pilotskolor i Sundbyberg och i Malmö tillsammans med samtida musiker inom olika genrer, arbeta fram ett workshopskoncept med moment som demokrati, rättigheter i musiken, låtskrivning, musik- och rytmskapande. Detta koncept sprids i Stockholmsområdet och därefter i övriga Sverige.   

STOCKHOLM

Kulturföreningen MUMS
har fått stöd med 1 710 500 kronor
för Utveckling av ny normkreativ funkisverksamhet med dragshow som kärna

Projektet ska tillsammans med barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning utveckla tillgängliga normkreativa sagostunder i form av dragshows. Tillsammans med målgruppen och flera organisationer ska den etablerade verksamheten Bland drakar och dragqueens skapa nya sagor som speglar målgruppen. Inom projektet kommer de utöver författande av nya sagor, utveckla en tillgänglig sagostundsmodell som utgår från målgruppens behov och önskemål för att upplevelsen ska bli så bra och tillgänglig som möjligt. Inom projektet kommer de även genomföra dragshowworkshoppar med och för målgruppen från bland annat Kung Saga särgymnasium och Mosaikteatern för att sedan framföra sin egen dragshow. Projektet kommer framföra sina sagostunder på bibliotek, men även i andra sammanhang.

Projektet överlever dels inom föreningens befintliga verksamhet, genom att man utökar sin verksamhet med tillgängliga metoder. Dels genom att samarbetspartners och målgrupper fortsätter skapa sagor, dragshows och föreställningar efter avslutat projekt.

SUNDBYBERG

Blodcancerförbundet
har fått stöd med 1 287 720 kronor
för Du är inte ensam...

Projektets syfte är att uppmärksamma de två kroniska blodsjukdomarna talassemi och sicklecellanemi (som framförallt drabbar personer med ursprung från Mellanöstern, Latinamerika, Afrika och Asien). Projektets mål är att skapa en digital mötesplats med fokus på vilka rättigheter patienten har i svensk sjukvård, praktisk vägledning till hur man får vård, verktyg och tips från medpatienter om hur man kan hantera vardagen samt skapa en djupare förståelse för innebörden av diagnoserna. Ett mål är även att uppmuntra till att människor med sådan härkomst i större utsträckning registrerar sig som blodstamscellsdonator och blodgivare. Allt material kommer översättas till flera olika språk. Projektet kommer jobba uppsökande och stödjande på platser där målgruppen finns.

Projektets verksamhet är planerat att leva vidare genom att Blodcancerförbundet tar upp föreningen Kronisk Blodsjukdom (KBS) som en officiell förening inom ramarna för sin verksamhet. KBS kommer att ansvara för drift av den digitala plattformen och fortsätta med delar av aktiviteterna efter avslutat projekt.

UPPSALA

Yoga för alla Sverige
har fått stöd med 943 250 kronor
för Yoga hela livet

Yoga för alla ska utveckla en metod och ett metodmaterial för att anpassa och tillgängliggöra yoga för äldre personer med funktionsnedsättningar. Yogan ska vara enkel att genomföra, den ska vara anpassad för att kunna erbjudas på äldreboenden och ska kunna ledas av såväl yogalärare som anhöriga och personal. Yogainstruktörer, representanter från målgruppen och dess anhöriga samt personal inom äldrevård ska tillsammans ta fram metoden. Under projektets gång kommer metoden att kontinuerligt prövas och utvärderas på flera äldreboenden i några kommuner. Under projektet kommer en utbildning för att leda yoga på äldreboenden att tas fram.

Syftet med projektet är att förbättra äldre personers livskvalitet och hälsa, öka möjligheten för målgruppen att påverka sitt eget mående samt att ge personal på äldreboenden yoga som ett verktyg i sitt vardagliga arbete.

Efter projektet kommer metodmaterialet att finnas tillgängligt digitalt. Projektet kommer att ta fram en utbildning i att använda metoden, som vänder sig till personal inom äldrevård och anhöriga. Föreningen har för avsikt att fortsätta erbjuda utbildningen efter projektets slut och de äldreboenden som samarbetar med projektet har för avsikt att fortsätta erbjuda yoga i sina verksamheter efter projektets slut.

UPPSALA

Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, MVU
har fått stöd med 483 900 kronor
för Trygga föräldrar - trygga barn. Bryt Våldsarvet!

Målgruppen i detta familjestärkande projekt är föräldrar med upplevelser av våld i sin uppväxtfamilj. Projektet syftar till att ge möjlighet och verktyg för att bearbeta trauman under uppväxten. Målet är att deltagarna utifrån detta långsiktigt ska kunna hantera sin aggressionsproblematik och skapa hållbara, trygga goda relationer till barn och partner. Tanken är att föräldrar som själva upplevt traumatiskt våld i barndomen, efter genomgången grundbehandling vid Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala MVU, vid behov ska kunna erbjudas fortsatt behandling i form av traumabearbetning i grupp. Efter genomgången behandling i projektet, erbjuds kontakt i en samtalsgrupp, för kunskap, kamratskap och vardagstips som bedrivs av organisationen MÄN i Uppsala. Metoden som tas fram är inspirerad av EMDR - (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) gruppbehandling. Tillsammans med metodframtagningen kommer det att tas fram ett pedagogiskt material som dels ska implementeras hos Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, dels lanseras och spridas över landet.

UPPSALA

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland
har fått stöd med 1 027 533 kronor
för Orda - kreativt skrivande för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska utveckla Orda-grupper inom vilka personer med intellektuell funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig kreativt, i första hand genom skrivande. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få med personer ur målgruppen som har annan etnisk bakgrund än svensk. Skrivandet inbegriper olika utryck såsom poesi, essä, kortprosa och dramatik. Texterna samlas i en antologi och presenteras även i en utställning tillsammans med foton som deltagarna producerar. Utställningen turnerar i samtliga kommuner i Uppsala län och deltagarna är med och arrangerar presentationer och vernissager. Den deltagare som kan tänka sig att ta ansvar för en Orda-grupp får gå en cirkelledarutbildning. Syftet med projektet är genom kreativa processer öka egenmakten hos målgruppen samt att genom estetiska upplevelser ge den breda allmänheten ökade insikter om målgruppens behov. Orda-gruppernas material samlas på en digital plattform. Det material som tas fram i projektet, inklusive studieplan och handledningar, kommer efter projektet att fritt tillhandahållas och spridas av Studiefrämjandet som även fortsatt kommer att stödja befintliga och nya Orda-grupper. Litteraturcentrum i Uppsala kommer att fortsatt förvalta och utveckla plattformen.

VALLENTUNA

Korpen Vallentuna
har fått stöd med 2 213 998 kronor
för Riskful Play

Syftet med Riskful play är att stärka barns och ungdomars självförtroende att ta kontroll över sina fysiska och mentala förmågor. Genom att utmana målgruppens förmågor i miljöer som triggar leklust och nyfikenhet, utvecklas så väl de motoriska som de mentala egenskaperna – något som stärker målgruppens känsla av egenmakt och möjlighet att påverka sin framtid. Korpen Vallentuna ska, tillsammans med flera samarbetsparter, ta fram en metodbok och en ledarutbildning kring spontanidrott. Ett delmål är att metoden även ska kunna användas av kommuner och andra aktörer i planerandet av nya utmanande spontanidrottsytor. Efter projektet erbjuder Korpen Vallentuna de nya aktiviteter och den ledarutbildning som tas fram i projektet. Metoden kommer att finnas tillgänglig för andra föreningar.

TILLÄGGSBESLUT

STOCKHOLM

Mag- och tarmförbundet
har fått stöd med 50 000 kronor
för Förlossningsskadad Kvinna (fd Birth Rights Sweden)

Projektet syftar till att värna om kvinnor som idag lever med funktionsnedsättning orsakade av allvarliga förlossningsskador och de som kommer att drabbas i framtiden. Den övergripande målsättningen i projektet är att ge dessa kvinnor egenmakt att påverka sin egen situation och att bevaka och tillvarata sina rättigheter i samhället. Genom projektet kommer de att få en föreningstillhörighet och därigenom skapa en långsiktig plattform för gemenskap, kunskap och påverkan. I projektet utvecklas ett utbildningspaket med material och en utbildning. Dessutom skapas en ambassadörsutbildning kring ämnet förlossningsskador där drabbade kvinnor kompetensutvecklas i ämnet och utbildas inom för att driva påverkansarbete. Ambassadörerna håller föreläsningar och fungerar även som mentorer i föreningen som ska bygga upp ett långsiktigt arbete för en säkrare förlossningsvård och bättre tillgång till eftervård vid förlossningsskada. Det kommer att upprättas en stödlinje dit kvinnor med förlossningsskador kan vända sig för att få råd och stöd av en jurist och/eller barnmorska. Sekundära målgrupper i projektet är närstående, vårdprofessionen, politiker och allmänheten. Efter projekttiden ska verksamheten drivas av den sökande föreningen.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna upprätthålla den ekonomiska hanteringen såsom bokföring och löneutbetalning.