Projektstöd september 2017

Vid årets fjärde sammanträde den 27 september 2017 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 137 miljoner kronor till 43 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet. Här kan du se beviljade projektstöd - nya projekt år 1 och projekt med fortsättningsstöd för år 2 och 3.
Senast uppdaterad: 21 september, 2018 - 11:26

Länk till beslutade Lokalstöd september 2017 finns under Länkar längst ner på denna sida.

Nya projekt (år 1)

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

BOLLEBYGD

Högskolan i Borås
har fått stöd med 500 534 kr
för Aktivitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv

 Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden. Målet är att ta fram en friskvårdsutbildning på högskolan för målgruppen. Teori varvas med praktik i kommunala verksamheter. Efter utbildningen erbjuds studenterna anställning i kommunen. Där ska de leda olika aktivitetspass och friskvård på förskolor, dagliga verksamheter och äldreboenden. Parallellt ska högskolan bedriva följeforskning. Efter projektet kommer Högskolan i Borås och Borås stad ansvara för utbildningen.

 BOLLNÄS

Bollnäs Simsällskap
har fått stöd med 1 532 290 kr
för Civilsamhället i samverkan - Ett föreningsliv för alla

 Civilsamhället i Samverkan – Ett föreningsliv för alla är ett projekt som syftar till att engagera barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning till att vara mer fysiskt aktiva och att ha en meningsfull fritid. Syftet är också att göra föreningslivet mer synligt och tillgängligt för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar för att på så sätt skapa integration i Bollnäs. Projektet kommer att genomföra aktiviteter, arrangemang och skapa mötesplatser. De ideella föreningarna ska tillsammans erbjuda en bred palett av prova på-aktiviteter, som är gratis och utan krav på förkunskaper eller egen utrustning. Planerade aktiviteter är bland annat dans, slöjd och fotboll. Ett kalender-verktyg kommer utvecklas för koordinera och marknadsföra prova på-aktiviteterna. Tillsammans med ett nybildat föreningsungdomsråd ska projektet genomföra tre till fyra ungdomsanpassade arrangemang per år. De har olika teman och utformning, som bestäms av målgruppen genom bland annat föreningsungdomsrådet. Arrangemangen ska omfatta en dag och vara relativt koncentrerade till en plats, med ett övergripande tema. Ett större arrangemang på tre-fyra dagar med minst 4000 deltagare ska hållas under projekttiden. Ett antal mötesplatser ska utformas i projektet. Projektet bedrivs i samverkan mellan ideella organisationer, Bollnäs kommunen, Bollnäs Bostäder med flera. Efter projektets slut är ambitionen att verksamheten fortsätter i föreningarna med stöd av Bollnäs kommun.

 ESKILSTUNA

Eskilstuna Bordtennisklubb
har fått stöd med 1 178 000 kr
för Integration och inkludering för ett livslångt idrottande

 Projektets syfte är att främja hälsa och skapa en mötesplats för integration och ett livslångt idrottande. Målet är att skapa förutsättningar för ökad inkludering av nya målgrupper inom bordtennisen i Eskilstuna. En annan målsättning är utveckla en struktur för Eskilstunas grundskolor att ingå i genom pingisfritids och årliga idrottsdagar med utbildade bordtennistränare. Den primära målgruppen är barn och unga i Eskilstuna, och den sekundära målgruppen deras föräldrar. Projektet ska arbeta uppsökande i fem prioriterade områden, samt samarbeta med grundskolor i Eskilstunas kommun och Stiga Sports. Inom projektet ingår även värdegrundsarbete inom föreningen och för dess medlemmar, och tränar- och domarutbildning för nya ledare inom målgruppen. Efter projektet ska aktiviteter drivas vidare inom den ordinarie verksamheten, med fler utbildade ledare och utvecklat samarbete med Eskilstuna kommun och Stiga Sports.

GÖTEBORG

Passalen
har fått stöd med 790 698 kr
för Musik på Gården

Projektet ska utveckla en metod för integrerad öppen fritidsverksamhet där ungdomar, som redan idag producerar musik inom ramen för verksamheten, blir mentorer för ungdomar med funktionsnedsättning. Ungdomarna arbetar tillsammans med musikproduktion och deltar bland annat som dj:ar på diskotek och konserter. Syftet är att genom musik skapa möten mellan ungdomar, med och utan funktionsnedsättning, som i sin tur leder till en bestående integrerad fritidsverksamhet för alla. Metoden ska utvecklas och sedan implementeras i verksamheter i Kungsbacka och Öckerö kommuner samt i två stadsdelsförvaltningar inom Göteborgs stad. Metoden ska även spridas till de 42 kommunerna som samarbetar inom KEKS (Kvalitét och kompetens i samverkan).

GÖTEBORG

HSO Göteborgs, Handikappföreningarnas samarbetsorgan
har fått stöd med 955 063 kr
för Tyck till - för ökad delaktighet och kompetenshöjning inom digital synpunktshantering och e-förvaltning för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska undersöka och identifiera orsaker till att personer med funktionsnedsättning sällan använder de digitala synpunktsfunktioner som nu byggs upp av det offentliga runt om i Sverige. Utifrån det som framkommer i undersökningen ska sedan metoder utvecklas som främjar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att till kommuner med flera framföra sina klagomål, synpunkter och förslag. Projektets mål är att få en ökad användning av offentliga digitala synpunktsfunktioner, från såväl enskilda individer med funktionsnedsättning som från funktionshindersrörelsen. De metoder och resultat som tas fram paketeras och sprids i form av ett pedagogiskt webbverktyg och genom en trycksak som i första hand vänder sig till individer. För funktionshindersorganisationer produceras en manual och ett föreläsningskoncept. Materialet förvaltas och sprids efter projektavslut av HSO Göteborg.

HABO

Habo Wolley
har fått stöd med 875 160 kr
för Bogserlinan

Projektet syftar till att möjliggöra för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar att bli delaktiga i föreningslivet på samma villkor som de med svensk bakgrund. Målet är ta fram en modell för hur föreningar bäst når ut till målgruppen och inkluderas i föreningsverksamhet. Primär målgrupp är nyanlända barn och ungdomar, samt deras föräldrar. Projektet vill genom utvecklad fadderverksamhet på olika nivåer skapa förutsättningar för barn och föräldrar att vara med och utveckla både sig själva och andra i klubben. Det anordnas fler sociala träffpunkter kring den ordinarie verksamheten. Unga ledare utbildas inom målgruppen. Projektet ska ta fram utbildningsstegar för fortsatt föreningsengagemang vilket kan innebära positioner som tränare, tävlingsledare, funktionär, styrelsemedlem, administratör eller vaktmästare. Projektet lever vidare genom att den modell som utvecklas inom projektet bli en del av ordinarie verksamhet samt sprids till andra föreningar genom Region Jönköpings län och Smålandsidrotten.

HUDIKSVALL

Hudiksvalls kommun
har fått stöd med 523 520 kr
för scen:se

Projektet ska implementera en metod efter brittisk förlaga som handlar om att skapa inkluderande dramaundervisning och professionell scenkonst för och tillsammans med barn och unga med grav utvecklingsstörning och/eller måttlig till grav autism. Projektet ska skapa möten och ytor mellan målgruppen och professionella kulturutövare. Metoden kännetecknas av att den är målgruppsanpassad, interaktiv, multisensorisk och upplevelsebaserad. Den ska i projektet tillämpas och vidareutvecklas efter svenska förhållanden vid såväl träningsskolor, särskolor och dagliga verksamheter som vid professionella teatrar. Inom skola och omsorg ska elever, brukare och personal utbildas i hur man kan arbeta med drama inom ramen för sin ordinarie verksamhet. I samarbete med Folkteatern Gävleborg produceras två föreställningar. En turné genomförs i regionen och på några orter i övriga landet. Syftet med denna del är att presentera en ny publikgrupp för landets teatrar och kulturinstitutioner. Som en del av den ena föreställningen produceras i samarbete med Hälsinglands museum en konstutställning som dels presenterar metoden och projektet, dels konkret visar hur en konstutställning kan utformas för att passa projektets målgrupp. Föreställningarna kommer fortsatt att finnas med i länsteaterföreningars kulturutbud och turnera efter projektets avslut. Dramametoden blir en del av deltagande skol- och omsorgsinstitutioners ordinarie verksamhetet. En metodhandbok tas fram som sprids under år 3 och som efter projektavslut tillhandahålls av Hudiksvalls kommun respektive projektets samverkansparter.

INSJÖN

Sätergläntan institutet för slöjd och hantverk
har fått stöd med 1 586 538 kr
för Slöjd Lab

Sätergläntan ska tillsammans med lokala aktörer starta kreativa verkstäder i fyra bostadsområden i Borlänge. Där ska ungdomar mellan 12-16 år mötas genom skapande aktiviteter inom slöjd. Syftet med projektet är att bidra till ökad integration. Målsättningarna är möten mellan ungdomar, möten över generations- och kulturgränser och ökade möjligheter till arbete inom hantverksyrken. Deltagarna rekryteras via prova-på tillfällen, skola, fritidsgård och samarbetspartners. Lärare från Sätergläntan är handledare i verkstäderna det första året. Parallellt rekryteras handledare från lokalsamhället och ungdomar utbildas till att bli handledare från och med projektets andra år. Efter projektet ska verkstäderna permanentas och drivas vidare inom konceptet Slöjd Lab med mötesplatser, studiecirklar, handledning och utbildning.

LUND

Kulturföreningen Theatron
har fått stöd med 2 117 212 kr
för Hjälteskolan

Övergripande syfte med projektet ”Hjälteskolan” är dels att genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda krafter i rätt sammanhang, dels att via hjälteberättelser undersöka processer hur man kan skapa jämlika möten som ger sociala- och personliga färdigheter att på sikt främja delaktighet i samhället. Övergripande mål är dels att utveckla Hjälteskolan där man undersöker begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, dels att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Med Hjälteskolan ska Theatron nå unga svenska, nyanlända och ensamkommande ungdomar mellan 12 – 25 år samt personer med lätt intellektuell- och/eller kognitiv funktionsnedsättning innan de befinner sig i riskzonen för att hamna utanför samhället. Under tre år räknar man med att nå ca 2000 deltagare. Projektet ger unga positiva modeller att använda för sina känslor. Aktiviteter: högläsning, tecknande av hjältar, återberättandet av historier, övningar där unga upplever och analyserar konkreta situationer som polariserar samhällsgrupper, scenisk framställning av hjältar, analys av historiska hjältemyter. Metoden är beprövad och framgångsrik i USA. I projektet utbildar man flera lärare som kan ta Hjälteskolan vidare. Metoden lever vidare genom studieförbunds studiecirklar/kurser och tas vidare via utbildade lärare och elever som gått i Hjälteskolan.

MALMÖ

Tjejer i Förening/ABF Malmö
har fått stöd med 404 596 kr
för Fördomsfri jämlikhet

Syftet med projektet Fördomsfri jämlikhet är att skapa möten och dialog mellan unga från olika geografiska områden i Malmö som idag inte har en naturlig mötesplats. Projektet vill synliggöra och förebygga fördomar om Malmös olika områden och invånare genom att arrangera aktiviteter med kreativt skapande i fokus. Inom ramen för projektet ingår arbete som rör demokrati och öppenhet. Målet är att ungdomar i åldrarna 16-25 år tillsammans formar stadsbibliotekets mötesplats samt underlag för verksamheten. Detta för att bygga en mångfaldsrik kunskapsbank bestående av unga. Projektet ska utveckla den metod som föreningen tagit fram för att identifiera grupper som inte syns och hörs i samhället. Genom uppsökande verksamhet i olika områden ska målgruppen bjudas in för att vara med att arrangera aktiviteter och föreläsningar samt kreativt skapande. Efter projektet är avslutat kommer mötesplatsen finnas kvar på Malmös stadsbibliotek och metoden som utvecklats under projektet kan implementeras av dem som driver mötesplatsen vidare.

NORRKÖPING

Byrån mot diskriminering i Östergötland
har fått stöd med 3 768 629 kr
för Koll på jobbet

Projektets syfte är att ta fram metoder för att hjälpa elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att lära sig mer om diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter. Projektet vill ge målgruppen verktyg och kunskap om hur de kan hantera situationer där de själva eller någon annan utsätts för diskriminering på sin arbetsplats eller praktik. Projektets övergripande mål är att göra dem trygga på sina framtida arbetsplatser, både som arbetstagare och som arbetsledare/arbetsgivare. Metoderna kommer bygga på integrerad utbildning på skoltid på fyra olika gymnasieskolor i Östergötland. Projektet kommer att använda sig av kortfilmer som en del av metoden. Filmerna och det pedagogiska materialet kommer finnas tillgängliga på föreningens och de deltagande skolornas hemsida och man planerar spridning genom diskrimineringsbyråer i Malmö och Uppsala, Skolverket och olika fackförbund.

SKELLEFTEÅ

Friskis och Svettis Skellefteå
har fått stöd med 822 340 kr
för Mer kraft och bättre ork

Projektet Mer kraft och bättre ork syftar till att göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Projektet är ett samarbete mellan Friskis o Svettis i Skellefteå, lokala brukarföreningar och Skellefteå kommun. Personer med egna erfarenheter av att återhämta sig från psykiska funktionsnedsättningar ska fungera som ambassadörer och inspirera till att komma igång och upprätthålla träning. På så sätt utvecklas ett faddersystem som Friskis o Svettis, brukarföreningarna och kommunen ska stödja, både under och efter det tvååriga projektet. Man kommer att bilda små träningsgrupper som till en början träffas på den kommunala mötesplatsen Castor, men efter hand fortsätter sin träning i Friskis o Svettis lokaler. Träningen utformas utifrån deltagarnas önskemål. Efter projektets slut är planen att faddersystemet ska fortsätta med stöd från kommunen och Friskis o Svettis. Ambitionen är att kommunen och Friskis o Svettis ska utarbeta ekonomiska ramar som gör det möjligt för målgruppen med fortsatt träning.

STOCKHOLM

Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation
har fått stöd med 2 853 750 kr
för Dissa Steroider

I detta projekt vill man skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder med hjälp av ny innovativ pedagogik och digitala kanaler för att öka ungas kunskaper och insikter om steroider och skadliga kosttillskott och därmed förändra attityder så att de aktivt avstår från dessa preparat.  Målgruppen är ungdomar i åldern 12-25 år i skolor, idrottsföreningar, träningslokaler och gym. Tillsammans med målgruppen ska man ta fram filmer och ett digitalt utbildningsprogram inklusive lärarhandleding som blir en central del i en turné anpassad för skolor, föreningar och gym baserad på ett unikt nätverk av unga vuxna så kallade ”spridningscoacher” som idag är elever från GIH, andra högskolor och universitet. Plattformen kommer att implementeras i stiftelsens regi och nya spridningscoacher och nya lärare/tränare kommer att rekryteras kontinuerligt bland annat genom det program som tas fram.

STOCKHOLM

Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
har fått stöd med 5 012 000 kr
för Förnyelselabbet - med människan som utgångspunkt för samhällsutveckling i samverkan

Syftet med projektet är att genom en sammanhållen förnyelseprocess förbättra hur samhället som helhet svarar mot nyanlända barns och ungas behov. I Förnyelselabbet testas nya idéer och lösningar för ett förbättrat mottagande för ensamkommande barn och ungdomar. Metoden hämtas från tjänstedesign och system-innovationsmodeller som sätter användaren i centrum. Projektet genomförs i bred nationell samverkan och bygger på ett förarbete som genomförts av kommuner, regioner, SKL, statliga myndigheter och frivilligsektorn. Förnyelselabbet medfinansieras av SVID, övriga samarbetspartners bidrar med egen arbetstid. Efter projekttiden kan metoden och resultaten implementeras inom offentlig sektor, hos SKL och SVID i nya användardrivna innovationsprojekt och inom andra sektorsövergripande utvecklingsområden.

STOCKHOLM

Stockholms Stadsmission
har fått stöd med 1 262 394 kr
för Baba

Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed befinner sig i svår utsatthet. Syftet är att förbättra möjligheterna för målgruppen att få en trygg varaktig lösning på sin situation, att de ska vara delaktiga i processen och att deras röster ska bli hörda. Målet är att ta fram en modell för hur man kan arbeta stärkande med målgruppen utifrån deras olika situationer. Ungdomarna ska dokumentera och sprida sina egna berättelser och få bättre kännedom om mänskliga rättigheter, asylprocessen och lagstiftningen. Parallellt samlas erfarenheterna och arbetssättet i en handbok. Efter projektet fortsätter Stockholms Stadsmission att erbjuda stöd till målgruppen enligt den modell som tagits fram i projektet och handboken sprids till andra relevanta aktörer.

STOCKHOLM

FUB Stockholm, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
har fått stöd med 491 500 kr
för Jag kan cykla

Förstudien syftar till att testa och vidareutveckla en amerikansk metod som möjliggör för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar att lära sig cykla tvåhjuling.  Målet är att undersöka formerna för en kursverksamhet och utveckla teknisk kompetens kring anpassningar av cyklar. Vidare är syftet med förstudien att etablera relevanta samarbeten med skolor, föreningar och andra aktörer som kan bidra med kompetens, utrustning och förvaltning av modellen. Om förstudien faller väl ut är avsikten att genomföra en flerårig insats där FUB Stockholm tillsammans med samarbetsparter testar metoden och utbildningsmaterialet i ett större, nationellt projekt.

UMEÅ

SUB - Riksförbundet För Subkultur
har fått stöd med 1 786 710 kr
för RTSI - En kunskapsfråga?

Projektets syfte är öka kunskapen om alternativa subkulturers utanförskap i samhället och riktar sig till unga och personer med funktionsnedsättning med eller utan en subkulturell identitet. Under tre år ska man arbeta processbaserat med att;
- kartlägga och ta fram kunskap i form av en bok som ska förmedlas till myndigheter och beslutsfattare.

- ta fram ett pedagogiskt material riktat mot skolor och unga för hur man kan arbeta förebyggande mot utanförskap och diskriminering.

- genomföra två konferenser om hatbrott, diskriminering och utanförskap samt medverka vid andra sammankomster för att sprida kunskap kring alternativa subkulturer.

Efter projektets slut kommer materialet att fortsätta spridas gentemot skolor och andra som är intresserade och boken som tas fram kommer att kunna gå att ladda ner från förbundets webbsida.

UMEÅ

Tegs SK Hockey Ungdom
har fått stöd med 1 422 775 kr
för DIN Framtid

Projektet syftar till att höja livskvaliteten för nyanlända ungdomar genom att tillgängliggöra idrottsaktiviteter, nätverksbildande aktiviteter samt värdegrundsarbete. Målet är att ta fram en metod som gör ungdomarna bättre rustade för framtiden samt att bredda mångfaldsperspektivet inom ishockeyn. Projektet driver tre typer av perspektiv som är sammanvävda i en gemensam kontext som skapar metoden DIN framtid, vilket innebär ett demokratiskt sammanhang, idrottsaktiviteter och nätverk. Metoden utgår från att deltagarna gärna deltar i idrottsliga aktiviteter, vilket är plattformen för projektet. Den stora utmaningen är målgruppens efterfrågan på möten med svenska ungdomar och nätverk som involverar personer och organisationer som idag inte finns i deras närhet. Deltagarna ska få en föreningsutbildning och följa den demokratiska processen inom organisationen och tillsammans med föreningen utveckla hur de kan öka tillgängligheten för en bredare publik. För att skapa nätverk planerar projektet att ordna gemensamma aktiviteter för målgruppen och föreningens medlemmar. När projektet avslutas är avsikten att aktiviteter kommer att fortsätta inom den befintliga organisationen utifrån metoden DIN framtid som utvecklas i projektet.

UPPSALA

Afarvänner i Sverige
har fått stöd med 361 822 kr
för Reproduktiv hälsa och integration

Under senare år har många afarer, somalier och andra folkgrupper från länder på Afrikas Horn fått asyl i Sverige. I deras hemländer finns det en stark tradition med kvinnlig könsstympning och andra skadliga sedvänjor. Föreningen Afarvänner vill i projektet arbeta med unga nyanlända för att förhindra att skadliga sedvänjor fortsätter utövas i det nya hemlandet. Projektet syftar till att mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för hedersrelaterat våld och förtryck. Målgruppen är nyanlända ungdomar från Afrikas Horn. Metoden går ut på att i studiecirkelform utbilda ungdomar till informatörer. Projektet genomförs i samverkan med elevhälsan i Uppsala, Hälsoäventyret, Region Uppsala och ABF. Efter projekttiden kan ungdomar som deltagit i projektet hålla i studiecirklar i ABF:s regi. Målet är att upplysningsarbetet ska bli en integrerad del av elevhälsans arbete i Uppsala län, i föreningen samt övriga samverkansaktörers ordinarie verksamheter.

UPPSALA

Kulturföreningen Parken (Kulturparken)
har fått stöd med 500 000 kr
för Förstudie - Dejting som funkar

Förstudien Dejting som funkar syftar till att undersöka vilka metoder och upplägg för online dejting/digitala mötesplatser för personer med intellektuella funktionsnedsättningar som fungerar för målgruppen. Behovet kommer utifrån önskemål från målgruppen själva. Föreningen kommer genomföra flera träffar med expertgruppen (målgruppen) för att definiera behov och lösningar. Förstudien ska även resultera i en omfattande nulägesanalys kopplat till ämnet, hitta en lämplig form för ett framtida projekt (projektägare, struktur, process, samarbetspartners). Föreningen kommer ha en extern referensgrupp med olika sakkunniga och nyckelpersoner inom kommun, landsting och civilsamhälle. Förstudien kommer resultera i ett beslutunderlag inför ett eventuellt större utvecklingsprojekt, som ska skapa en trygg och tillgänglig app/webbplats för målgruppen att träffa andra.  

VÄXJÖ

ABF Södra Småland
har fått stöd med 1 134 280 kr
för Kompisförmedlingen

Projektet syftar till att bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i. Målet är att forma en metod och plattform där ungdomar med hög skolfrånvaro stöttar varandra på vägen från isolering till gemenskap. Ett antal personer ur målgruppen (ca 15) kommer att utbildas till Kompisförmedlare vars uppgift blir att söka upp andra ur målgruppen som behöver stöd i sina respektive socialiseringsprocesser. Utbildningen bygger på folkbildningspedagogisk grund vilket innebär att metoden växer fram i samtal med deltagarna och där erfarenheter och förmågor är avgörande. I projektets upptagningsområde i Kronoberg är ABF Södra Smålands avsikt att kompisförmedlarnas verksamhet övergår i den ordinarie verksamheten. Resultatet och erfarenheterna från projektet kommer att sammanställas i ett metodhäfte med tillhörande lärarhandledning som skall göras tillgängligt för dem som vill arbeta med målgruppen. Den nationella utbildningen är öppen för alla aktörer och ambitionen är att grundidén med kompisförmedlare får spinoffeffekter runt om i landet. ABF Södra Småland är projektägare och kommer att samarbeta med Attention Kronoberg, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Växjö.

YSTAD

KFUK-KFUM Region Skåne Blekinge
har fått stöd med 1 925 352 kr
för LIV Lugnt Inre Välmående

KFUK-KFUM Regionen Skåne-Blekinge ska tillsammans med stroke- och Parkinsonföreningar utveckla metoder och verksamhet som baseras på yoga och mindfulness. Målgruppen är personer som pga. stroke eller Parkinson har utvecklat hjärntrötthet. Verksamheten ska utformas av målgruppen själva i metodutvecklingsgrupper. Där ska metoder, verktyg och tekniker prövas och utväderas. Projektet ska producera och sprida ett utbildnings- och informationsmaterial. Under projektets gång ska ledare och instruktörer utbildas, som kan fortsätta att erbjuda aktiviteterna i olika föreningar. Projektet avser att bilda ett socialt företag för fortsatt metodutveckling och ledarutbildning. Projektets mål är att bli ett nationellt kunskapscenter i yoga och mindfulness för målgruppen.

Fortsatt projektstöd (år 2)

BUNKEFLOSTRAND

Chae Taekwondoklubb Malmö (KFUK-KFUM, Malmö)
har fått stöd med 2 349 420 kr
för Ensamkommande barn i balans - ett utvecklingsprojekt för ensamkommande barn och unga

Det övergripande syftet med projektet är att förebygga ohälsa och utanförskap samt skapa förutsättningar för delaktighet och gemenskap bland unga. Projektet samarbetar med flera föreningar, organisationer samt kommunala verksamheter i Malmö. Målet med projektet är att under tre år nå och engagera 600 ensamkommande barn och unga, för att öka deltagarnas kunskap kring kost och hälsa och jämställdhet.  Deltagarna ska ges möjlighet att hitta en egen aktivitet som passar varje individ, och delta regelbundet i att öka sin fysiska aktivitet och bli en del av den ordinarie föreningsverksamheten. Projektet vill ge deltagarna tillgång till nätverk och sociala plattformar genom kamratskap och deltagande och dessutom utbilda 20 ungdomsledare i målgruppen. Efter projekttidens slut kommer delar av projektets aktiviteter drivas vidare i berörda föreningars ordinarie verksamhet och nätverk samt genom ungdomarnas fortsatta engagemang.

KRISTIANSTAD

Stiftelsen Regionmuseet i Kristianstad
har fått stöd med 1 333 459 kr
för Skateboardkulturen

Syftet är att skapa en inkluderande och mångsidig upplevelse av skateboardkulturen samt att utveckla arbetet där ungdomsgrupper medverkar i hela utställningsprocessen. Målet är att tillsammans med ungdomar och unga vuxna skateboardåkare producera en inkluderande pop-up vandringsutställning om skateboardkulturen, inkluderande mobila skateramper, en skatetävling, Nordisk skateboardfilmfestival samt en digital plattform för personliga berättelser, foto-, film- och skatespråkupplevelser. Med pop-up utställningen som kan finnas på andra platser än museer, i större och mindre städer och orter utan skateparker, kan fler ta del av skateboardkulturen. Målgrupp för medverkande i projektet är ungdomar från gymnasieålder och unga vuxna med eller utan funktionsvariationer. Metoden bygger på medskapande och delaktighet samt ett normkritiskt perspektiv. Efter projekttiden ska pop-up utställningen ut på riksturné. En kärntrupp ska ta över Nordisk skateboardfilmfestivalproduktionen efter projektets slut. Digitala plattformen kommer förvaltas av Regionmuseet i Kristianstad.

LUND

Individuell Människohjälp
har fått stöd med 162 400 kr
för Aktiv fritid

Syftet med projektet är att nyanlända barn och ungdomar i Helsingborg ska få en aktiv fritid. Genom fritidsaktiviteter förbättras språkkunskaper, hälsa, självkänsla, inlärningsförmåga, sociala kontakter och fler vuxna kan bli förebilder. Alla barn och ungdomar som vill delta matchas med en volontär utifrån sina intressen, och volontären kontaktar en förening och följer med barnet till ett eller flera provtillfällen. Volontärerna rekryteras med stor hänsyn till personlig lämplighet, tidigare erfarenheter och efter en introduktion till uppdraget. Projektet hjälper också till med att söka ekonomiska bidrag som bekostar aktiviteterna under barnets skoltid. Målgruppen är nyanlända barn och unga upp till 18 år, och målet är minst 100 uppdrag där nyanlända barn fått individuellt stöd till en eller flera fritidsaktiviteter. Målsättningen är att minst 50 procent av barnen ska fortsätta aktiviteten på egen hand efter att stöd från projektet har upphört. Efter projekttiden är målet att verksamheten ska finansieras av kommunen.  

MALMÖ

Glokala Folkbildningsföreningen
har fått stöd med 1 013 935 kr
för FIPOH - Flerspråkig information om psykisk ohälsa (tidigare KIPH - Kunskap och information om psykisk hälsa)

Projektet syftar till att förbättra den psykiska hälsan hos barn och ungdomar med erfarenhet av flykt, och därmed bredda möjligheterna till en större delaktighet i samhället, samt öka kunskapen om psykisk ohälsa/hälsa generellt hos målgruppen. Målet är att skapa ett webbaserat informationscenter om psykisk hälsa/ohälsa riktad till barn och ungdomar med erfarenhet av flykt. Informationscentret ska framförallt med målgruppsanpassad kommunikation, med hänsyn till språk, visuellt uttryck och form ge kunskap om psykisk hälsa. Dessutom kommer det finnas tips och information om olika verktyg som avslappningsövningar, vad man kan tänka på som anhörig/närstående. Projektet kommer tillsammans med målgruppen, psykologer och läkare ta fram information och underlag, för att därefter producera filmer och material, som översätts på aktuella språk. Information om FIPOH kommer att spridas genom samarbetspartners och fortsatt spridningsarbete. Efter projekttidens slut kommer informationscentret finnas tillgängligt och länkas till andra forum och samarbetspartners. Projektets huvudman kommer att fortsätta finansiera internetkostnaderna.

NACKA

Kulturföreningen Podium
har fått stöd med 1 678 591kr
för Girls Up Front

Girls Up Front riktar sig till personer som identifierar sig som tjejer, icke-binära och transpersoner mellan 13-25 år som är intresserade av urban musik och kultur såsom hip-hop, scen, dj och dans. Projektet drivs av kulturföreningen Podium, som vill inspirera tjejer att ta plats med sin musik och sin konstform. Allt från första steget att börja experimentera med musik till att se det som ett möjligt livs- och karriärval. Syftet är att skapa strukturell förändring av en mansdominerad musik- och kulturbransch. Metoder är referensgrupper, handledning, kreativa workshops, showcase-scen, mötesplatser, arrangemang, tutorials, camps osv. Projektet ska skapa en plattform där etablerade artister kan ge erfarenhet och kunskaper till unga oetablerade. Ett resultat av projektet är att Podium efter projekttidens slut kommer att ha etablerat lokalföreningar och verksamhetshus i minst fem städer över landet.

STOCKHOLM

Stiftelsen Spinalis
har fått stöd med 1 097 657 kr
för www.ryggmärgsskada.se - Allt du behöver veta om ryggmärgsskador

Projektet syftar till att ta fram en webbaserad informationskanal för Sveriges samtliga ryggmärgsskadade (5 000-6 000 personer), närstående (ca 50 000 personer) och ryggmärgsskadeenheter samt allmänheten. Målet är att samla in adekvat medicinsk information och sprida den genom digitala och tryckta medel, film och föreläsningar samt att möjliggöra för fysiska och digitala mötesplatser där personer med ryggmärgsskada kan utbyta erfarenheter. Projektet ska bedrivas i samarbete med RG Aktiv Rehabilitering och ryggskadekliniker vid sex universitetssjukhus. Webbplatsen kommer att administreras av Stiftelsen Spinalis efter projektets avslutat.

STOCKHOLM

Sveriges Ungdomsråd
har fått stöd med 2 713 500 kr
för Debattspelen (tidigare Debattskolan)

Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet. Genom att stödja ungdomars intresse för politik och retorik ska de våga och vilja ta plats i debatten. Projektet vill locka fler ungdomar till engagemang, men även stötta de som redan är engagerade. Ungdomar ska få träning i debatteknik och retorik, delta i tävlingar och få möjlighet till personlig coachning. Flera olika material kommer att tas fram inom projektet, vilka kommer att kunna användas i och utanför skolundervisningen. Projektet genomförs inledningsvist med gymnasieelever i åk 2 i Stockholmsområdet, och under senare del av projektet också nationellt. Projektet genomförs i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern (Forum/Debatt), gymnasieskolor och andra föreningar.

TROLLHÄTTAN

Arbetarnas Bildningsförbund Västra Götaland
har fått stöd med 2 637 644 kr
för Gemenskap i olikheter

I projektet ska personer som använder teckenspråk tillsammans med representanter, i första hand ungdomar, för de fem nationella minoritetsspråken lyfta språkfrågan och stärka minoritetsspråkens status i samhället. Projektet syftar även till att ge nationella minoriteter ett ökat utrymme inom kulturområdet. Projektet ska i olika kommuner i Västra Götaland rigga projektgrupper och genomföra ett antal konstnärsledda processer i form av ambulerande kulturstudior. Projektet avslutas med ett spridningsseminarium och en viljeförklaring. De resultat som kommer fram tas om hand av ABF i Västra Götaland och införlivas i studieförbundets ordinarie verksamhet.

VÄNERSBORG

Hushållningssällskapet Väst
har fått stöd med 834 610 kr
för Välkommen på middag!

Projektet syftar till att förbättra den sociala hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Metoden utgår från TV4:s programserie Halvåtta hos mig. Fyra personer träffas vid fyra tillfällen hemma hos varandra. Den av deltagarna som är värd/värdinna bjuder in sina gäster, bestämmer en meny, planerar inköpen av varor, lagar maten, dukar och ansvarar för att gästerna känner sig välkomna. Erfarenheterna från projektet och utbildningen ska sammanställas till ett underlag för studiehandledning och ingå i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) programutbud. Projektet ska även producera en E-skola (webbaserad utbildning) som vänder sig till studieförbundets cirkelledare i syfte att sprida metoden nationellt. Under året kommer Hushållningssällskapet tillsammans med FUB Riks och Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Västra Götaland att arrangera informationsträffar för olika personalgrupper som möter målgruppen i sitt arbete. Allt material kommer efter projekttiden att finnas tillgängligt på Hushållningssällskapets hemsida www.hushallningssallskapet.se och www.matglad.nu, www.välkommenpåmiddag.nu, www.fub.se, www.sv.se samt på projektets Facebooksida.

VÄXJÖ

Funkibator ideell förening
har fått stöd med 1 647 403 kr
för Cyberhjärta (f.d. Miller Diller)

Projektet använder ny teknik som till exempel dataspel, appar, smart walls och virtual reality för att locka till ökad fysisk aktivitet och social träning för personer med funktionsnedsättning. Personal inom habilitering, rehabilitering, sjukvård, personlig assistans m.m. ska erbjudas inspiration och utbildning om de möjligheter som finns. Projektet ska resultera i ett antal tekniska lösningar, en distansutbildning och en webbplats för personal och brukare. Efter avslut förvaltas webbplatsen av Funkibator ideell förening. Projektets resultat tas om hand av funktionshindersrörelsen samt inom Studieförbundet Vuxenskolans kursverksamhet.

ÖRKELLJUNGA

IFALL - Integration För Alla
har fått stöd med 1 211 679 kr
för Reflektera! Filma! Sprida!

Projektet syftar till att med konst och filmskapande göra ensamkommande barn och ungdomar delaktiga i att formulera sina utmaningar såväl som lösningar på dessa. Projektet vill i sitt arbete med filmskapande aktiviteter koppla in KASAM-teorin, Känsla av sammanhang, och det salutogena perspektivet. Filmerna är tänkta att visas för bland annat organisationer och socialarbetare som jobbar inom integrationsområdet. Målgruppen i projektet är ensamkommande barn och unga i Örkelljunga. Projektet beräknas kunna involvera 60 ungdomar i projektarbetet. Efter att projektet är avslutat ska föreningen arbeta vidare med filmskapande aktiviteter samt använda den metod som har tagits fram med hjälp av KASAM-teorin i ordinarie verksamhet samt sprida till andra föreningar. Filmerna som tagits fram kommer att visas i skolor, på bibliotek och för anställda inom integrationsområdet.

Fortsatt projektstöd (år 3)

MALMÖ

Hidde Lyo Dhaqan
har fått stöd med 167 900 kr
för BISAM - Bi- och insektsodling i samverkan

Projektet består av två delar:

- skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, genom ett arbetsintegrerande socialt företag med fokus på bi- och insektsodling. Syftet är att målgruppen ska få sysselsättning och egen försörjning.

- arbeta fram pedagogiska metoder och material kring lärande om bi- och insektsodling för barn. Syftet är att barn ska få utveckla sitt intresse för och lära sig om bi- och insektssamhällen och om natur och miljö i stort. Efter projektet ska verksamheterna leva vidare dels som ett socialt företag för personer med funktionsnedsättning, dels i form av en pedagogisk verktygslåda som kan användas av förskolor, skolor och andra utbildningsanordnare.

STOCKHOLM

c.off
har fått stöd med 1 807 210 kr
för Kroppsfunktion

KROPPSFUNKTION syftar till att visa vägen för ett inkluderande arbetssätt inom dansområdet och att uppmuntra andra aktörer att implementera funktionsvariationer som norm i sina verksamheter. Projektet skapar nytänkande metoder inom koreografi och utvecklar normbrytande arbetssätt för specialpedagogiska insatser och scenkonst. KROPPSFUNKTION drivs av konstnärliga personer från 17 år och uppåt med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsvariationer, tillsammans med olika organisationer inom och utom dansområdet. Projektet tar fram en koreografisk verktygslåda, en publikation samt arbetar med fördjupade koreografiska arbeten och föreställningar inklusive publika visningar. Materialet som tas fram används bland annat som kurslitteratur och arbetsmaterial i olika utbildningar. Projektet bedriver en omfattande erfarenhetsspridning i syfte att få fler aktörer inom området att ta till sig ett inkluderande arbetssätt. Efter projektslut kommer de samverkande organisationerna att förvalta, driva och sprida projektets resultat inom ramen för sina ordinarie verksamheter.

SUNDBYBERG

Funktionsrätt Sverige
har fått stöd med 216 884 kr
för Det outsagda - mellan barn och föräldrar

Projektet syftar till att förebygga ohälsa hos barn med funktionsnedsättning i åldern 4-12 år, deras syskon samt föräldrar och andra närstående genom att ge stöd till förbättrad kommunikation dem emellan. Projektet vänder sig också till professionella som arbetar med målgruppen. Aktiviteter handlar om att utveckla en webbplats med en perspektivbank som innehåller personliga berättelser från barn, syskon och föräldrar. Det ska vara igenkännbara exempel på vad som sägs och inte sägs. Exemplen görs tillgängliga i form av film, ljud och bild och anpassas efter ålder så att informationen blir attraktiv och tillgänglig för alla. Webbplatsen ska också ha ett spel för de yngsta barnen. Projektet tar också fram en handledning för professionellas användning av materialet. Ett viktigt arbetssätt i projektet är grupper med barn- och ungdomsexperter. De medverkar bland annat i skapandet av filmerna och webbplatsen vilket ger ett realistiskt tilltal och väcker ett större intresse hos alla parter. Efter projektets slut tar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) över ägarskap och förvaltning av webbplatsen. Projektets mål med att webbplatsen ska ha ett tydligt barntilltal stämmer väl överens med Nka:s ambition att ha något liknande för sin webbplats. Denna tilläggsansökan innebär att projektet förlängs med sex månader för att säkerställa att handledningsmaterialet och metoden överlever på lokal nivå bland professionerna som möter barn och unga samt deras föräldrar. De professioner som är aktuella i projektet, t.ex. inom habiltering, kommer i och med förlängningen att utveckla och stärka ett kontaktnätverk, kring projektet och handledningsmaterialet, som har goda förutsättningar att leva vidare efter projektets slut.