Projektstöd september 2018

Vid årets fjärde sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 74 miljoner kronor till 22 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade projektstöd för nya projekt år 1 samt tilläggsbeslut för projektår 3.
Senast uppdaterad: 19 september, 2018 - 11:13

För att se listan med beslutade lokalstöd i september 2018 följ länken längst ned på sidan.

Nya projekt (år 1)

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

FALKENBERG

Acting for Change
har fått stöd med 1.397.808 kr
för Bygga Broar

Föreningen Acting for Change har tagit fram en utbildning Bygga Broar – värdegrundsdialog med vårdnadshavare kring barns och ungas rättigheter vars mål är att främja integration, förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och stärka barns och ungas rättigheter. Föreningen erbjuder idag utbildningen till yrkesverksamma som möter barn, unga och vårdnadshavare. Nu vill organisationen utveckla handledningsmaterial och metoder som ska testas på utvalda enheter (förskolor, skolor och socialtjänst) som tidigare utbildat personal i Bygga Broars grundutbildning. Målet med arbetet är att pedagoger och socialsekreterare, genom att integrera värdegrundsdialoger i sitt ordinarie arbete, får möjligheter att uppmärksamma barn och unga som riskerar att/ eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Som stöd i detta implementeringsarbete kommer lokala processtödjare att finnas, som är anställda av de kommuner/stadsdelar som kommer att delta i projektet. Processtödjarna kommer att fungera som referensgrupp under arbetets gång. Under det sista året kommer man att ta fram en certifiering för modellen som arbetas fram. De kommuner/stadsdelar som kommer att delta i framtagandet av modellen är Västra Hisingen i Göteborg, Lund, Halmstad, Simrishamn och Hörby. Efter projektets slut ska modellen kring implementering och certifiering spridas i hela landet.

FRÖSÖN

Spilloteket
har fått stöd med 2.313.880 kr
för Spill för livet

Projektet syftar till att ge tusentals barn och unga hopp, kunskap, handlingskraft och inspiration till att leva i ett samhälle där klimatförändringar är en realitet och där omställning är en komplicerad nödvändighet. För att nå syftet bygger man en utbildningsplattform för barn och unga. Det blir ett användbart verktyg för dem att orientera sig och agera utifrån. Målet är att så många barn och unga som möjligt ska ha tillgång till verktyget, projektet siktar därför mot nationell spridning av utbildningsplattformen.
Målgruppen är barn och unga, 6-13 år i Norrland.
Den digitala utbildningsplattformen innehåller material och inspiration för att i klassrummen kunna arbeta delaktigt och kreativt med spill och återbruksmaterial utifrån Agenda 2030 och skolans styrdokument. Den blir även en interaktiv mötesplats för barn, ungdomar och lärare. Klassrummen blir på så vis pilotverkstäder där barn tillsammans får prova hur nya hållbara sätt att göra kan kännas och vara. Parallellt med plattformen fortbildas även pedagogerna för att på bästa sätt kunna handleda barnen. För att både möjliggöra spridning och skapa en lokal förankring blir biblioteken viktiga arenor. Projektet utbildar skolbibliotekarierna i Agenda 2030 och certifierar dem att bli Spillotekarier för att kunna stötta skolorna i deras arbete lokalt. När projektet avslutas finns ett efterfrågat och användbart material för elever och pedagoger för att kunna arbeta med lärande för hållbar utveckling. Det finns Spillotekarier och lokala mini-Spillotek som stöd och inspiration. Plattformen finansieras via anslutningsavgifter som tas ut av grundskolor och administreras av Spilloteket.

GÖTEBORG

Bräcke diakoni
har fått stöd med 2.242.621 kr
för Lipödem

Projektet ska öka kunskapen och medvetenheten om sjukdomen lipödem bland drabbade kvinnor, men även inom hälso- och sjukvård samt hos politiker och allmänhet. Lipödem är en kronisk och progressiv störning i fettvävnaden som påverkar de ytliga lymf- och blodkärlen samt nerverna. Sjukdomen drabbar nästan uteslutande kvinnor och leder i allmänhet till en livslång funktionsnedsättning. Trots att sjukdomen är mycket vanlig är den relativt okänd, vilket leder till att många kvinnor får fel behandling och ett bemötande som kan ge skuld, skam och ytterligare ohälsa. Inom projektet ska ett lipödemprogram för målgruppen utvecklas, vilket bland annat ska innehålla behandling, stöd och råd. Inom projektet ska även en intervjubok och en utställning produceras. I samarbete med Riksförbundet HOBS ska information, tips m.m. läggas ut på HOBS lärplattform. På samma plattform ska det även skapas nätverk för patienter och anhöriga, självhjälpsgrupper och studiecirklar om lipödem. Efter projektets slut förvaltas plattformen av HOBS. Lipödemprogrammet kommer att implementeras i Bräcke diakonis rehabiliteringsverksamheter och vara tillgängligt för andra verksamheter runt om i landet. Vidare kommer material som tas fram att finnas på Bräcke diakonis, Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms läns och Svenska Ödemförbundets hemsidor. Projektmaterial som rör anhörigstöd kommer även att vara tillgängligt på Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats.

HALMSTAD

Dramalogen, Halmstad kommun, Kulturförvaltningen
har fått stöd med 1.798.050 kr
för Kulturhus mot psykisk ohälsa

Kulturhus mot psykisk ohälsa är en kamratstödsmetod, som använder sig av kultur som redskap. Målgruppen är vuxna personer med psykisk ohälsa. I Dramalogen, som är en kommunal verksamhet för fria kulturskapare, erbjuds deltagarna att utveckla sina kreativa förmågor utifrån intressen och förutsättningar. De kommer att arbetar sida vid sida med Dramalogens konstnärer. Det ingår en Grupp-Pepp-utbildning i projektet som stärker deltagarna att själva leda aktiviteter i Kulturhuset. I projektet finns plats för enskilda samtal och anhörigträffar. Innehållet i projektet styrs av deltagarnas intressen och önskemål. Kulturhus mot psykisk ohälsa är en metod som utvecklats i Finland.Dramalogen, Halmstads kommun, avser att fortsätta med verksamheten efter projektets slut.

KALMAR

Synskadades Riksförbund Kalmar län
har fått stöd med 2.281.800 kr
för Chans till dispens - Nya metoder för träning och tester för körkort vid synfältsbortfall (CTD-projektet)

SRF Kalmar vill med projektet Chans till dispens (CTD) förbättra möjligheterna att söka och få dispens vid synfältsbortfall genom att utveckla metoder för träning av viktiga beteenden vid trafiksäker körning. Projektets syfte är att tillsammans med målgruppen, äldre personer med erfarenhet av glaukom, stroke, diabetes och andra med funktionsnedsättning eller sjukdom som kan leda till synnedsättning, testa och ta fram träningsmetoder i olika simulatorer och riktiga fordon för att på så vis öka förutsättningarna att klara testerna samt att vara säkra bilförare och medtrafikanter. Projektet kommer utgöras av ett antal av personer från målgruppen som genomgått Statens väg- och transportforskningsinstituts simulatortest.
CTD-materialet planeras bestå av både filmer och böcker med träningstips. Dessa kommer efter projektets slut finnas tillgängliga att ladda ner gratis på projektets hemsida. Målsättningen är att CTD-verktygen ska finnas vid stroke- och synrehabiliteringen samt inom trafikskolornas specialcenter.

KISTA

Somaliska riksförbundet i Sverige
har fått stöd med 2.506.274 kr
för Svensk-Somaliska barn och föräldrar i samhällets mångfald

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för svensk-somaliska barn och ungdomar mellan 0 – 16 år till en bra uppväxt och ett gott liv. Projektet kommer att stödja och stärka föräldrar i sin föräldraroll genom att erbjuda kunskap om barnens hälsa liksom deras emotionella, kognitiva och sociala utveckling. Projektet ska dessutom erbjuda föräldrar en mötesplats genom uppbyggnaden av ett nationellt föräldranätverk som ska bidra med erfarenhets- och kunskapsutbyte. Målen med projektet är att stärka och utveckla deras föräldraskap och att bygga upp ett nationellt föräldranätverk. På sikt förväntas projektet få en positiv effekt i den svensk-somaliska gruppen och förbättra relationen mellan gruppen och myndigheter. Metoderna består av att utveckla ett stödmaterial för svensk-somaliska föräldrar, utbilda cirkelledare för att driva studiecirklar och bygga upp ett nationellt föräldranätverk för föräldrarna. Projektet drivs på lokal nivå i fem kommuner. Efter projekttiden kommer verksamheten att leva vidare genom studiecirklar och föreläsningar samt ett uppbyggt föräldranätverk. Riksförbundet kommer dessutom att sprida utbildningskonceptet och material till lokalföreningar i fler kommuner.

LINKÖPING

KFUM Linköping
har fått stöd med 2.792.098 kr
för Funkis

Syftet med Funkis är att skapa en mötesplats för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer. Målet med verksamheten är att bryta och motverka den ofrivilliga isolering och det utanförskap dessa barn och deras familjer ibland hamnar i. Den primära målgruppen är barn med NPF i Östergötland i åldrarna 3-11 år.  Den sekundära målgruppen är föräldrar och syskon. Metoden för verksamheten är att bygga upp en mötesplats, anpassad efter målgruppens behov i form av en lugn miljö, som samtidigt lockar till lek. Utöver det erbjuds aktiviteter med fokus på kroppen i rörelse, syskonsträffar och utbildningar för föräldrar. Parallellt med de olika verksamheterna sker också erfarenhetsutbyten. Efter avslutad projektperiod kommer verksamheten att bli en del av KFUM Linköpings ordinarie verksamhet. Projektet vill även sprida informationen om verksamheten till kommuner, organisationer och föreningar runtom i landet.

STOCKHOLM

Föreningen Knas hemma
har fått stöd med 1.431.794 kr
för Dina rättigheter som placerad

Det övergripande målet för projektet är att skapa en nationell utbildning riktad till barn och unga (12-20 år) som är samhällsplacerade för att de ska få god kännedom om sina rättigheter, ha goda möjligheter att påverka villkoren kring sin placering och känna sig delaktiga och få sina röster hörda. De ska även få kunskap om vart de kan vända sig om något inte fungerar som det är tänkt i placeringen. Målgruppen är själva med och utformar utbildningen och man vill nå en heterogen grupp vad det gäller kön, bakgrund, ålder och funktionsvariationer. Sekundär målgrupp är familjehem, vårdnadshavare, socialtjänst, skolpersonal, kommun, polis, frivillighetsorganisationer, primärvård och även högskolor med utbildningar inom pedagogik, social/vård- och övriga rättsinstanser. Efter projektets slut kommer utbildningen som tas fram att spridas nationellt i digital form och man kommer även att sälja in utbildningspaketet till kommuner och socialtjänst samt via familjehemsutbildningar.

STOCKHOLM

Kompis Sverige
har fått stöd med 1.359.556 kr
för #skolmöten

Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta kontakter, i skolan och på fritiden.  Målet är att utveckla en metod där nyanlända och etablerade ungdomar kan mötas på lika villkor, och att sprida denna metod nationellt. Inom ramen för projektet planeras workshops och aktiviteter i skolan och på fritiden, testning och validering av metoden, att utveckla ett utbildningsmaterial/metodhandbok samt ett ”train-the trainer” program. På sikt ska #skolmöten bli en integrerad del av Kompis Sveriges ordinarie verksamhet efter projekttiden. Under projekttiden utbildas även lärare och skolpersonal i metoden för att kunna fortsätta arbetet i skolorna.

SÖDERHAMN

Söderhamns konstförening
har fått stöd med 1.406.858 kr
för Gatans rum

Söderhamns konstförening vill tillsammans med unga, skapa en helt ny mötesplats och ett metodprogram med konsten som redskap, utveckla ett demokratirum av konstnärligt berättande. Med projektet skapar unga en mötesplats i det offentliga digitala rummet där nyanlända och svenska barn och ungdomar i åldern 6-25 år kan mötas i konstnärligt skapande och på ett kreativt sätt göra sig hörda och bli sedda. Inom projektet utarbetar projektgrupp och referensgrupp en metod att i studiecirkelform, självorganiserade grupper, lägerverksamhet och workshops använda egna bilder och text i ett konstnärligt berättande. Metodprogrammet är en praktisk handledning i att skapa affischer genom en app och ett samtal om etik på nätet, upphovsrätt, mångfald, jämställdhet och normer men också affischens historia och hur man kan bilda en grupp. Projektet är nätbaserat och når därmed många unga i hela landet. Söderhamns Konstförening driver projektet vidare regionalt inom sin organisation tills det hittar en form att presenteras på nationell nivå. Erfarenheter och metod har också en kanal till regional och nationell nivå genom de medverkande studieförbunden.

SÖDERHAMN

Studieförbundet Vuxenskolan
har fått stöd med 1.424.081 kr
för Musik som brobyggare hemma

Projektet ska vidareutveckla den metod som utvecklats inom Arvsfondsprojektet Musik som brobryggare och flytta den från vård- och omsorgsboenden till hemmiljön. Genom att använda musik och sång ska kommunikationen med personer med demenssjukdom underlättas. Härigenom ska vardagliga moment som exempelvis personlig hygien eller sänggående underlättas. Utöver personer med demenssjukdom spelar närstående och bekanta en viktig roll i projektet då dessa ska coachas, utbildas och bli förtrogna med metoden. Tillsammans med samverkansparterna, bland annat SPF Seniorerna och Gävle demensförening, kommer Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg att förvalta och sprida metoden efter projektets avslut.

VISBY

Träningsboxen Visby funktionell träning för ungdomar
har fått stöd med 671.885 kr
för Allas rätt till fysisk aktivitet genom hela livet

I projektet Allas rätt till fysisk aktivitet genom hela livet ska föreningen utveckla träningsmetoder för målgrupper med behov av särskilt anpassad fysisk träning. Projektet hämtar inspiration från den amerikanska organisationen och träningsmetoden Rock Steady Boxing, som har utvecklat en modell med boxningsträning för personer med Parkinson. Boxens IF ska vidareutveckla modellen till att nå fler diagnosgrupper och funktionsnedsättningar. Träningen ska anpassas till det specifika behovet varje grupp har, boxning har till exempel visat sig vara bra för personer med Parkinson och styrketräning för personer med cancer. Syftet med projektet är att anpassa och skapa fysiska aktiviteter, med hänsyn till diagnos och funktionsnedsättning, för ett friskare allmäntillstånd och en upplevelse av en inkluderande miljö.
Föreningen Träningsboxen Visby funktionell träning för ungdomar avser att fortsätta med aktiviteterna i projektet som en del i föreningens ordinarie verksamhet.

ÖREBRO

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning DHB
har fått stöd med 2.410.880 kr
för projekt Äntligen

DHB, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning vill med sitt projekt Äntligen! arbeta för att stärka målgruppen barn och unga i åldern 12-30 år med språkstörning. Projektet kommer genom olika verksamheter och aktiviteter organisera målgruppen med syfte att göra de mer synliga i samhället och aktivt arbeta för att stärka gruppens rättigheter, samt skapa en trygg gemenskap anpassad för unga med språkstörning. Det finns idag inget ungdomsförbund för barn och unga med språkstörning, däremot finns det ungdomsförbund för unga med hörselskada, dövhet och dövblindhet. DHB samlar målgrupper från alla dessa ungdomsförbund i sina olika verksamheter, men huvuddelen i DHB:s verksamhet är fokus på familjen och föräldrar/vårdnadshavare. Det finns ett starkt behov hos barn och unga med språkstörning att organisera sig och driva sina egna frågor och verksamheter – skilt från familj och anhöriga. Inom projektet kommer man arrangera lägerverksamhet, utbilda ungdomar till lägerledare, göra en dokumentärfilm och sprida information om föreningen nationellt. Projektet kommer under de tre åren arbeta nära skolor där målgruppen finns och andra organisationer som kommer i kontakt med målgruppen. SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och ABF kommer vara behjälpliga genom hela projekttiden med dels framtagande av metodunderlag och föreningskunskap. Projektet kommer gemensamt med målgruppen och med stöd från DHB och samarbetspartners skapa förutsättningar för att starta ett ungdomsförbund för unga med språkstörning. Unga hörselskadade kommer verka som en mentorsförening.

Tilläggsbeslut (år 3)

STOCKHOLM

Riksorganisationen Män för Jämställdhet
har fått stöd med 315.000kr
för Machofabriken 2.0

Riksorganisationen Män för Jämställdhet, Unizon (tidigare Sveriges Kvinnojourers Riksförbund) och ROKS (Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige) vill vidareutveckla metodmaterialet Machofabriken genom att stärka upp, tillgängliggöra och utveckla för att möjliggöra ännu bredare våldspreventivt och normförändrande arbete kring strukturer och föreställningar om manlighet och jämställdhet. Materialet, bestående av filmer och metoder för diskussion, ska dels utvecklas som helhet men även stärkas upp med nya teman som det idag saknas förändringsfokuserade våldspreventiva verktyg att arbeta med. Vidare ska materialet göras mer tillgängligt i ett digitaliserat format för att bli mer användarvänligt och nå ut bredare. Den primära målgruppen är unga mellan 13-25 år och särskilt fokus kommer att ligga på de målgrupper som Machofabrikens tidigare material inte anpassats för, där man identifierat en stor efterfrågan, exempelvis boenden för nyanlända, SFI och kriminalvårdsanstalter. Efter projektets slut kommer verksamheten att finansieras genom intäkter för sålt material och utbildningar.
Med detta tilläggsbeslut kommer projektets kommunikation både vad det gäller kvalité och räckvidd vid lansering att öka väsentligt.