Projektstöd september 2019

Vid årets fjärde sammanträde den 18 september 2019 fördelade Arvsfondsdelegationen drygt 133 miljoner kronor till 42 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade projektstöd.
Senast uppdaterad: 24 september, 2019 - 15:57

För att se listan med beslutade lokalstöd i september 2019 följ länken längst ned på sidan.

Projektstöd september 2019

(Sorterade efter ort i bokstavsordning)

NYA PROJEKT

BURGSVIK

Stödföreningen för Körsbärtsgårdens Konsthall och Skulpturpark
har fått stöd med 1 062 400 kronor
för Allt kan hända - Konst och kunskap

Barn och unga ska genom projektet inspireras av pågående framtidsstudier på södra Gotland (kring vatten- och energibrist och alternativodling) samt genom möten med forskare, tekniker, konstnärer och en pedagog uppmuntras till att tänka och agera klimatsmart. Projektet vänder sig till alla barn och unga som bor på Södra Gotland till Visby. Till målgruppen hör även de barn och unga som under sommaren vistas på Gotland.

GÖTEBORG

ABF Göteborg
har fått stöd med 1 485 340 kronor
för Världen finns här

Projektet syftar till att utveckla arbetsformer som främjar demokrati, interkulturell kompetens samt motverkar segregation. Målgrupperna i projektet är elever på grund- och gymnasieskolan samt elever som läser svenska för invandrare (SFI). Målet är att ta fram konkreta arbetssätt och metoder som är lätta för skolor och lärare att tillämpa och ligger i linje med läroplanen. Det innebär att elever från grund- och gymnasieskolan får kunskap och erfarenhet av personliga berättelser från människor som kan berätta om sina länder, kulturer och språk. SFI elever får samtidigt dela med sig av kunskap samt praktisera och utveckla svenska språket. Elever och lärare är med och utvecklar och testar formerna för hur personliga möten kan genomföras inom olika ämnen och årskurser. Material och metoder kommer att tillgängliggöras på en webbplats för att lätt kunna användas efter att projektet är avslutat. ABF ska fortsätta att sprida metoden och använda detta inom ABFs SFI utbildning. Centrum för skolutveckling kommer att sprida metoderna inom Göteborg stad.

GÖTEBORG

Stiftelsen Bräcke diakoni
har fått stöd med 2 060 396 kronor
för I Nöd och Lust

Projektet ska ta tillvara och sammanställa de kunskaper och erfarenheter som äldre anhöriga får när de vårdar sina äldre närstående som i hög grad har en eller flera psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Här handlar det om ett nationellt projekt som därutöver ska sammanställa de yrkesprofessionellas kunskaper och erfarenheter i sina möten med äldre anhöriga som vårdar en äldre närstående. De anhörigas och professionellas lärdomar ska därefter dokumenteras och sammanställas. Projektets resultat kommer att leva vidare genom de metoder och insatser som utvecklas under projekttiden. Allt material som tas fram kommer att vara gratis att ta del av via Bräcke Diakonis och Nationellt kompetenscenter anhörigas (Nka) hemsidor. Materialet kommer även vara utformat på sådant sätt att det kan utgöra underlag för studiecirklar. Efter projekttiden ansvarar Bräcke Diakoni för löpande uppdateringar av materialet.

HUDIKSVALL

Strands Idrottsförening
har fått stöd med 1 122 710 kronor
för Aktivitetsfritids

Föreningen ska tillsammans med ett flertal lokala samarbetspartner och kommunen erbjuda gratis fritidsaktiviteter för barn i årskurs 3-6 bosatta i Hudiksvalls kommun. Ambitionen är att fånga upp och intressera nyanlända barn samt de barn ur målgruppen som inte är föreningsaktiva till att prova på olika idrottsaktiviteter. Projektet kommer också att erbjuda läxläsning för de barn som vill och behöver i samarbete med en pensionärsförening. Målsättningen är att samtliga aktiviteter ska ge barnen ett ökat välmående, bättre hälsa och ett större socialt nätverk. Ungdomar i åldern 18-25 år som är intresserade av att arbeta som ledare på Aktivitetsfritids tillhör också projektets målgrupp.

JÖNKÖPING

Funktionsrätt i Jönköpings län
har fått stöd med 518 409 kronor
för Nygammal på nätet

Projektet syftar till att minska det digitala utanförskapet, underlätta vardagen och öka delaktigheten för äldre personer med neuropsykiatriska fysiska och medicinska funktionsnedsättningar genom att erbjuda målgruppen kunskaper i hur man hanterar betalningar och transaktioner via internet samt hur man gör beställningar och bokningar av vårdtjänster och mediciner etc. De aktiviteter och stödformer som utvecklas drivs vidare som en del av organisationens reguljära verksamhet efter projekttiden.

KALMAR

Kalmar Makerspace
har fått stöd med 1 231 556 kronor
för Innovationer för framtidens boende - Hållbarhet och delaktighet

Projektets syfte är att skapa en metod och fysisk arena för kreativ skaparglädje och meningsfullhet för unga och personer med funktionsnedsättning, både yngre och äldre. I projektet kommer målgrupperna att lära sig mer om innovationsprocesser och utforma sitt framtida boende som koncept och som modell för att kunna påverka den framtida utvecklingen av bostäder och bostadsområden. Deltagarna kommer bland annat att ta fram koncept och fysiska modeller för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara boendeområden. Av dessa ska minst tre boendeidéer uppföras eller påbörjas med målgruppernas medverkan under projektet. Detta görs i samarbete med Smart Village ekonomisk förening som planerar ett innovativt bostadsområde med stort fokus på självförsörjning, gemenskap, hälsa och hållbara lösningar. Projektet samverkar med kommuner, föreningsliv och näringsliv i Kalmarsund och man kommer även att säkra överlevnaden genom spridning till kommuner, byggföretag, hus- och landskapsarkitekter, samhällsplanerare, politiker med flera.

KISTA

Kista Sports Club
har fått stöd med 1 124 371 kronor
för Healthy women

Projektet syftar till att starta en hälsoverksamhet för tjejer och unga kvinnor i Järva för att stärka deras självförtroende och självkänsla. Målet är att hjälpa fler i målgruppen att uppnå en hälsosam balanserad livsstil och att inspirera och sprida mer kunskap till tjejer i förorter för att komma igång med fysisk aktivitet. Med aktiva möjligheter till träning och föreläsningar ska projektet arbeta för att främja fysisk och psykisk hälsa. Den viktigaste och återkommande metoden blir därför gruppsammanhang som resulterar i att man håller igång mer kontinuerligt, via ett positivt grupptryck och gemenskap. Projektet är en del av den etablerade föreningen Kista Sports Club och efter projektets slut ska det drivas vidare genom att en ny förening bildas men i ett fortsatt samarbete.

LUND

Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund Skåne
har fått stöd med 1 166 526 kronor
för Berättarverkstad deluxe

Projektet ska utveckla en berättarverkstad där personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar med dokumentärt berättande som metod för stärkt identitet och ökad delaktighet. Särskilt fokus kommer att läggas på äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Metoden utvecklas inom ramen för studiecirklar och utvecklar deltagarnas förmåga att utforska egnas och andras historier samt att skapa bra berättelser. Vidare tränas deltagarna i sådant som intervjuteknik och gränssättning gentemot det privata. I Berättarverkstad Deluxe kommer olika konstnärliga uttrycksformer att användas såsom film, animation, dans och musik. Deltagarna rekryteras via dagliga verksamheter, deltagande föreningars nätverk och genom uppsökande verksamhet. Arbetet bedrivs på olika orter över hela Skåne i grupper som sinsemellan delar sina erfarenheter genom en Youtube-kanal. Under arbetets gång dokumenteras processen i en film och i ett metodmaterial med tillhörande studiehandledning. Efter projektets slut uppdateras materialet löpande och sprids nationellt av Vuxenskolan i samarbete med samverkansparterna. Ledare för framtida grupper kommer i första hand att rekryteras bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. De medverkande kommunerna kommer att fortsätta med Berättarverkstad Deluxe inom ramen för daglig verksamhet och LSS-boenden. FUB kommer efter projektet att kunna ställa upp med metodkonsulter för att bistå nya verksamheter som vill arbeta med Berättarverkstad Deluxe.

NORRKÖPING

Kulturskolan Norrköping
har fått stöd med 2 265 240 kronor
för Där vänskap och kultur skapas

Projektets syfte är att utveckla en kulturell och kreativ mötesplats, Stage Skandia, för ungdomar i Norrköping. Här ska man kunna utveckla sitt intresse för musik, teater, dans och poesi/scentext i syfte att öka integrationen i kommunen. Utöver det vill man stärka mötesplatsen genom att fokusera på arrangörskap, där ungdomar 15-25 år, ska få lära sig hur man går från projektidé till färdig produktion. Bland de mål man satt upp för projektet är att 150 ungdomar ska vara aktiva i arrangörskap inom sina genrer. Arrangörsnätverk ska skapas inom alla genrer. Projektet kommer att drivas av Kulturskolan i samverkan med bland andra Norrköpings fritidsgårdar och Sensus Norrköping. Utöver dessa parter finns såväl lokala, regionala som nationella kulturorganisationer. I projektet planerar man att erbjuda fem halvtids tjänster till ungdomar. Efter projekttiden planeras för att verksamheten ska införlivas i fritidsgårdarnas, kulturskolans och Sensus ordinarie verksamhet.     

NYBRO

Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län
har fått stöd med 1 721 100 kronor
för Händernas Hus 2.0

Projektets syfte är att ge unga kvinnor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att bryta isolering, stärka sitt språk och självförtroende och komma in i arbete. Målgruppen står långt från arbetsmarknaden på grund av att de är nyanlända, har låg utbildning eller av andra orsaker. Målet är att ta fram en metod som kombinerar handarbete och design med undervisning i svenska, samhällskunskap och entreprenörskap. De ska bygga upp en nära koppling till arbetsgivare för studiebesök och praktik. Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom Emmaboda kommun. Vuxenskolan kommer att sprida projektets resultat och även finnas kvar i den del av verksamheten som kommer ha folkbildande insatser. 

SOLNA

Nationalföreningen för trafiksäkerheten främjande, NTF
har fått stöd med 808 322 kronor
för Elrullstol i trafiken

Projektet kommer tillsammans med samarbetspartners och målgruppen personer som använder elrullstol arbeta för att ta fram konsumentinformation och webbutbildning för ökad trafiksäkerhet vid användning av elrullstol. Den genomsnittliga åldern ökar och med den ökar förskrivning av elrullstolar, så även antalet olyckor där elrullstolar varit inblandade. Det finns ett stort behov av tydliga informationsmaterial och utbildningsinsatser för personer som använder elrullstolar samt de som förskriver dessa. Projektet kommer att bidra med att öka säkerheten kring användandet av elrullstol, något som är av stor vikt, både för individ och samhälle. Det finns idag inget enhetligt nationellt informationsmaterial. Projektet kommer ta fram lättillgängliga filmer och foton för att sprida information om trafiksäkerhet. De kommer även utveckla en webbutbildning tillsammans med målgruppen. Materialet och utbildningen kommer sedan spridas till relevanta aktörer så som pensionärsföreningar, funktionshinderrörelsen, förskrivare, tillverkare och privata återförsäljare. Informationen och webbutbildningen lever kvar efter projektet på Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjandes (NTF) konsumentsidor. En ökad medvetenhet hos återförsäljare, förskrivare och kommuner leder förhoppningsvis till att fler nya elrullstolsanvändare kan få rätt information, säkra fordon och en bättre utformad trafikmiljö.

STOCKHOLM

Förbundet Vi Unga
har fått stöd med 1 328 176 kronor
för Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer. Verktygen ska säkra att kunskap och erfarenheter inte går förlorade när styrelsemedlemmar byts ut. Målet är att sänka trösklarna och skapa trygghet för unga som vill kandidera till en föreningsstyrelse. Projektets primära målgrupp är ungdomar mellan 13 och 25 år som är aktiva i föreningslivet. Verktygen, en webbplats och en bok, görs tillgängliga för andra ungdomsorganisationer och lever därmed vidare både inom Vi Ungas egna organisationer, men även inom civilsamhällets organisationer i stort. I spridningen av verktygen är Studieförbundet Vuxenskolan en viktig samarbetspart.

STOCKHOLM

Tage Granit
har fått stöd med 1 427 446 kronor
för Vi är värda allt

Projektet syftar till att öka ungas chans för återetablering i samhället efter vistelse på Statens Institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem. Tillsammans med unga på sex olika ungdomshem ska det utvecklas en metod som ökar målgruppens tillgång till lek, kreativitet och lust genom teater, för att stärka deras självförtroende och stärka den egna identiteten. Efter projektets slut ska metod och kunskap som tagits fram, bland annat metodmaterial dels användas inom SiS, dels kunna användas i möten med andra unga i samhällets vård samt unga i riskzon. Det kommer även att produceras en föreställning baserad på projektets erfarenheter som ska spelas nationellt.

STOCKHOLM

Maktsalongen
har fått stöd med 2 180 450 kronor
för Ta Plats!

Syftet med projektet är att fånga upp och utveckla det engagemang som många unga tjejer och kvinnor har. I projektets ena del, som består av en digital grundutbildning, vill man nå tjejer i åldern 16–19 år som inte är aktiva inom en förening och/eller lever i utanförskapsområden och som sällan får ta del av resurser och makt inom samhället. Utbildningen kommer utvecklas tillsammans med målgruppen och bygger på att kanalisera frustration och engagemang till samhällsförändrande aktiviteter. Den andra delen av projektet kommer bestå av en spetsutbildning för unga kvinnor i ålder 20–25 år som har en tydligare bild om vart de vill med sitt engagemang. Denna utbildning kommer genomföras med fysiska träffar. Både grund och spetsutbildningen utgår från en feministisk grund. De båda utbildningarna kommer komplettera varandra och föreningens befintliga verksamheter för att på ett strukturerat sätt ge fler tjejer och unga kvinnor möjlighet att utvecklas till framtida ledare och bidra med samhällsförändring. Utbildningarna kommer leva kvar inom föreningens befintliga verksamhet efter avslutat projekt.

STOCKHOLM

Stiftelsen Allmänna Barnhuset
har fått stöd med 1 293 701 kronor
för BRA, Barns Rätt som Anhöriga

Projektets målsättning är att tillsammans med förskolebarn ta fram ett eller flera verktyg/hjälpmedel för att underlätta kommunikationen mellan personal och barn. Målgruppen är barn i åldern 3–6 år som har en förälder eller vårdnadshavare med exempelvis psykisk sjukdom, missbruk/beroende, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Utvecklingen av samtalsmodell och kommunikationsverktyg sker tillsammans med barn på en förskola. Barn som är anhöriga medverkar i en referensgrupp. Syftet är att öka små barns delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Efter projektet ska verktygen integreras i Stiftelsen Allmänna Barnhusets modell BRA, Barns Rätt som Anhöriga.

STOCKHOLM

Studiefrämjandet Stockholms län
har fått stöd med 1 879 303 kronor
för Lajvakademien

Studiefrämjandet i Stockholm ska utveckla en ny aktivitet som är en blandning av rollspel, kreativt skapande, lajv, lek och cosplay där barnen stimuleras till fysisk aktivitet. Projektet riktar sig till barn som tycker om att leka och vara kreativa, men som ofta saknar organiserad fysisk verksamhet inom till exempel idrottsrörelsen. Deltagarna får möjlighet att leka fram ett eget spel där de själva bestämmer roller, handling och scenarier. Barnen kan spela under obegränsad tid och de kan ta med sig leken hem för att där inkludera övriga familjemedlemmar. På särskilda dagkollon kommer utbildade pedagoger med lajvkompetens tillsammans med målgruppen arbeta fram en metod som omfattar skapande av handling, tillverkning av kostymer och rekvisita. Till skillnad mot traditionell teater saknar lajv en publik. Rollspel och lajv syftar till att skapa en stark och givande upplevelse för utövaren själv. Efter projektet ska lajvakademien erbjudas i den ordinarie kursverksamheten inom Studiefrämjandet.

STOCKHOLM

Norden svensk förening för nordiskt samarbete
har fått stöd med 1 467 955 kronor
för Hälsa, delaktighet och lärande - Ett helhetsgrepp i skolan med ett nordiskt perspektiv

Föreningen Norden ska främja elevers delaktighet genom att tillsammans med grundskolor och en gymnasieskola ta fram arbetsmetoder och vidareutveckla befintliga metodmaterial kring arbetsmiljöfrågor i syfte att stärka elevernas välmående, delaktighet och arbetsglädje. Målet är att skapa former för samverkan mellan elever och skolpersonal där ett helhetsgrepp kring arbetsmiljön ligger i fokus och där välmående, delaktighet och arbetsglädje hänger ihop. Projektet avser att ta fram en digital plattform för kunskapsspridning samt att arrangera en spridningskonferens. Efter projektet ska metoden spridas genom föreningens lokalavdelningar och genom projektets samarbetsparter.

TYRESÖ

Idrottsföreningen Friskis & Svettis i Tyresö
har fått stöd med 1 135 384 kronor
för En annan syn på träning

Syftet med projektet är att utveckla en träningsform som passar äldre med synnedsättning samt utbilda ledare och funktionärer. Alla träningsformer som Friskis & Svettis idag erbjuder ska ses över och anpassas så att det passar den aktuella målgruppen. För att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt för målgruppen kommer man även att se hur man kan underlätta förflyttningar mellan övningarna för målgruppen. I projektet ingår även att komma fram till vilka termer och ord som ska användas i träningspassen och som är gemensamma för all träning. 

TÄBY

Skolyoga i Sverige Ekonomisk Förening
har fått stöd med 1 552 410 kronor
för Yoga Digital

Projektet syftar till att stärka gymnasieelevers psykiska hälsa och välmående. Målet är att utveckla en app med yogaövningar och tillhörande material. Appen ska användas både i och utanför skolan och leda till minskad stress, ångest, oro och öka välmående och självledarskap. Projektet ska även ta fram kringtjänster kopplat till materialet, som workshops och läger. Målgruppen kommer finnas med i alla delar av projektet och de elever som deltar aktivt ska kunna tillgodoräkna sig gymnasiepoäng i olika ämnen. Tillsammans med skolorna utvecklas en modell för en sådan ämnesintegrering. Efter projektet ska materialet leva vidare inom föreningen och spridas till skolor och andra intresserade. En del av appen kommer vara gratis att använda medan andra delar, inklusive kringtjänsterna, ska finansieras via en abonnemangsmodell. Intäkterna ska finansiera underhåll, utveckling och spridning. Den modell för ämnesintegrering de tar fram ska kunna användas av andra som vill driva skolprojekt.

UMEÅ

Kulturverket/Umeå kommun
hat fått stöd med 1 604 000 kronor
för Alla har rätt - jag är viktig

Kulturverket i Umeå kommun ska, tillsammans med samtliga elever i årskurs fyra arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka målgruppens delaktighet och minska segregationen mellan Umeås olika stadsdelar. Den pedagogiska metoden Barn säger åt proffsen kommer att vara utgångspunkten, vilket innebär att ungas idéer utvecklas i samarbete med professionella kulturutövare. Under projektet ska en avatar tas fram. Tanken är att använda den digitala figuren som språkrör för målgruppen när kommunens politiker har möten. Projektet avslutas med en spridningskonferens där resultat och erfarenheter delas med andra kommuner i regionen. Efter projektets slut kommer Kulturverket att fortsätta sprida metoden till skolor i regionen.

UMEÅ

Fonden Citronfjärilen
har fått stöd med 645 280 kronor
för Leva bättre med CF - kost och träning

Fonden Citronfjärilen ska utveckla och genomföra en digital workshopserie om egenvård vid cystisk fibros. Syftet med projektet är att stötta målgruppen att bättre hantera kost, motion och andningsgymnastik. Projektet ska producera youtube-filmer som motiverar till att upprätthålla och utveckla den livsviktiga egenvården för personer med cystisk fibros. Innehållet i filmerna bygger på erfarenheter från målgruppen. Frågor, tips och samtalsämnen samlas in från forum där målgruppen samlas. Det kommer att vara personer som lever med cystisk fibros och personer som arbetar inom specialistvård som medverkar i produktionen. Workshopavsnitten kommer att efterföljas av webbinarier för att ge möjlighet att ställa kompletterande frågor. Efter projektets slut ska föreningen dels fortsätta att använda sig av metoden i sin ordinarie verksamhet och dels fortsätta att sprida det inspelade materialet till målgruppen och till professionella som möter målgruppen.

UMEÅ

Kulturverket/Umeå kommun
har fått stöd med 1 351 960 kronor
för Sammankonst

Projektet syftar till att utveckla flera samarbeten mellan kommunala Fritid för alla (unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och studenter från musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola samt elever från gymnasiesärskolan och grundsärskolan/träningsskolan och barn och ungdomar från grundskolan, gymnasiet och Umeå kulturskola. Dessa målgrupper kommer tillsammans med lokala och regionala kulturinstitutioner skapa dels en musikal samt flera mindre musikteaterföreställningar. Målet är att det erbjuds en permanent daglig verksamhet för målgruppen unga vuxna med funktionsnedsättning samt att deltagande parter fortsätter ett samarbete kring musikteaterskapande som resulterar i regelbundna återkommande föreställningar. Eftersom det kommer vara många samarbetspartners som ibland arbetar på olika håll, så skapas en digital plattform för text- och musikidéer samt andra tankar och synpunkter. Genom regelbundna träffar, workshops och studiebesök får deltagarna möjlighet att lära känna varandra, ta del av varandras erfarenheter och bidra med att fylla den digitala plattformen med idéer. Avsikten med projektet, som är stärkt med avsiktsförklaringar av deltagande organisationer, är att deltagande organisationer efter projekttiden ska ha funnit former för att driva det gemensamma arbetet vidare inom ramen för sina ordinarie verksamheter.   

VARBERG

Unite People FC
har fått stöd med 1 019 600 kronor
för Unite People

Projektet syftar till att utveckla aktiviteter och skapa en fotbollsmiljö där fler har möjlighet till rörelse och gemenskap. Målgrupperna för projektet är barn och unga med eller utan funktionsnedsättning samt vuxna med funktionsnedsättning. Målet är att etablera verksamhet i en mer inkluderande fotbollsrörelse i Varberg och sprida till andra. Inom projektet genomförs en rad aktiviteter för de olika målgrupperna, som öppna träningar för tjejer, kvällsfotboll för ungdomar, fotbollsträning för barn och vuxna med funktionsvariation, ledar- och domarutbildningar samt föreläsningar och sociala aktiviteter. Efter projektet är avslutat kommer föreningen att implementera alla aktiviteter utifrån de metoder som utvecklas under projektet i den ordinarie verksamheten.

VÄNERSBORG

Studiefrämjandet Norra Älvsborg
har fått stöd med 1 576 884 kronor
för Filmrampen

I projektet ska personer med funktionsnedsättning få grundläggande kunskaper om filmproduktion genom att arbeta tillsammans med ungdomar med tidigare filmerfarenhet samt med stöd av professionella filmarbetare. Syftet är även att med filmen som verktyg skapa kontaktytor mellan människor, oavsett funktionsförmåga. Ungdomarna med tidigare filmerfarenhet kommer bland annat att fungera som mentorer. Projektet kommer i huvudsak att genomföras i Vänersborg och Trollhättan, men deltagare kommer även att rekryteras från Uddevalla, Lilla Edet och Grästorp. Arbetet kommer att samlas kring produktionen av en långfilm som ska handla om personer med funktionsnedsättning och deras historia. När filmen är klar kommer deltagarna även att arbeta med att marknadsföra och sprida filmen samt arrangera visningar. Filmen har en viktig roll även efter projektet för att sprida kännedom hos allmänheten om personer med funktionsnedsättning och deras historia. Den metod som utvecklas i projektet samlas i ett studiecirkelmaterial. Vidare kommer kunskaper, erfarenheter och tips från projektet att samlas i en handbok för kulturarbetare. I denna ska kulturarbetare, som känner osäkerhet inför att involvera personer med funktionsnedsättning i kulturprojekt, kunna få stöd. Efter projektets slut ansvarar Studiefrämjandet för att fortsatt stödja filmproduktioner samt att arrangera studiecirklar för personer med funktionsnedsättning och filmintresserade ungdomar samt organisationer och institutioner som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med målgrupperna eller området film. Studiefrämjandet tar även ansvar för att sprida metoden på riksplanet.

ÖREBRO

Örebro Läns Parasportförbund / OK Tisaren
har fått stöd med 1 190 200 kronor
för Vägvisaren

Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för elever i skolan att uppnå godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa genom att klara orienteringsdelen och att visa hur man hittar i och upptäcker sitt närområde/skolområde med hjälp av taktila kartor. Personer med synnedsättning får sällan uppleva idrotten orientering och har därmed sämre möjligheter än seende elever att klara ett godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. Detta är två saker projektet vill ändra på genom utveckling av taktila kartor.

TILLÄGGSBESLUT

GÖTEBORG

Funktionsrätt Göteborg Funktions-Hinderföreningar i Samverkan (f.d. HSO Göteborg, Handikappföreningarnas samarbetsorgan)
har fått stöd med 285 000 kronor
för Tyck till

Projektet ska undersöka och identifiera orsaker till att personer med funktionsnedsättning sällan använder de digitala synpunktsfunktioner som nu byggs upp av det offentliga runt om i Sverige. Utifrån det som framkommer i undersökningen ska sedan metoder utvecklas som främjar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att till kommuner med flera framföra sina klagomål, synpunkter och förslag. Projektets mål är stärka målgruppens rättigheter och möjligheter till inflytande genom att den skickar in synpunkter till offentliga instanser. De metoder och resultat som tas fram paketeras och sprids i form av ett pedagogiskt webbverktyg som i första hand vänder sig till individer. För funktionshindersorganisationer produceras en manual för användning av synpunkter som intressepolitiskt verktyg. Webbverktyget förvaltas och sprids efter projektets avslut av Funktionsrätt Göteborg. Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ytterligare ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att vidareutveckla det webbverktyg som redan tagits fram i en enkel version. Vidare kommer projektet att arbeta för att främja användning och sprida kännedom om verktyget, även utanför funktionshindersrörelsen. Projektet kommer även att verka för att åstadkomma en förbättrad synpunktshantering inom Göteborgs Stad.

GÖTEBORG

Forum SKILL
har fått stöd med 627 513 kronor
för Något har hänt

Syftet med projektet är att målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning, ska få stärkta förutsättningar till trygghet, integritet och sexuell hälsa samt verktyg för att hantera våld, utsatthet och kränkningar av personliga gränser. Tillsammans med målgruppen vill man utveckla metoder, arbetssätt och verktyg i syfte att prata om utsatthet med en främjande och stärkande utgångspunkt.  Projektet ska utmynna i:

  • Sex kortfilmer på temat våld, som ska vara verktyg för att öppna och fortsätta samtal om våld.
  • Diskussionsmaterial och övningar kopplade till filmerna
  • Ett webbaserat spel för primär målgrupp
  • En hemsida för spridning av filmer, diskussionsmaterial/-metoder och webbspel
  • En trycksak med fokus på erfarenheter av att ta sig vidare i livet efter att ha varit utsatt för våld.

Projektet avslutas med en nationell konferens på temat, där filmerna har premiär och materialen samt hemsidan presenteras. Dessutom görs en workshops-turné för att nå även de som inte kan resa till en konferens. Efter projekttiden kommer materialet att leva vidare på hemsidan samt att filmer och metoder kommer att integreras i föreningens etablerade utbildningsverksamhet. Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sex månader. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet möjligheter att marknadsföra och erbjuda utbildningar för både primär och sekundär målgrupp att öka väsentligt.

MALMÖ

Ensamkommandes Förbund Malmö
har fått stöd med 21 000 kronor
för Tillsammans är man mindre ensam

Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att skapa en medvetenhet och kunskap om psykisk och fysisk hälsa samt ta fram verktyg för att främja densamma. Projektets huvudsakliga aktiviteter består av informella samtalsgrupper, peer-to-peer support, natur- och kulturupplevelser samt lägervistelser. Efter projektet ska kunskaper och verktyg leva vidare inom föreningen och hos samarbetsaktörer. Förhoppningen är också att projektet ska leda till en långsiktig samordning av insatser gällande det hälsofrämjande arbetet för ensamkommande och nyanlända ungdomar. Ett av projektets tre planerade aktivitetsområden är att genomföra natur- och kulturupplevelser i samverkan med Hörjelgården och föreningen Plattformers. Det kan till exempel röra sig om kortare och längre naturläger och utflykter med sysslor som matlagning, sociala aktiviteter, gårdssysslor och naturupplevelser. På kultursidan kommer aktiviteterna att bestå av workshops i dans, grafittimålning och musik. I slutet av varje termin blir det vernissage där målgruppen utställer det den skapat under terminen. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra konstnärliga workshops som visat sig kosta mera än vad projektet hade budgeterat i ursprungsansökan.

NYKVARN

Arts & Hearts
har fått stöd med 1 899 984 kronor
för Det syns inte

Projektets målsättning är dels att lyfta frågor om psykisk ohälsa genom en föreställning som speglar ungdomars vardag och på så sätt bidrar till att bryta tabun kring ämnet, dels att bidra med kunskap om förebyggande av psykisk ohälsa genom workshops och digitalt material som är kopplat till föreställningen. Den primära målgruppen är unga 12 till 20 år i skolor och andra mötesplatser. Allt material som tas fram utvecklas i samarbete med representanter för målgruppen. Efter projektets slut kommer föreställningen att kunna laddas ner tillsammans med övrigt digitalt material (inklusive lärarhandledning) som kan användas av skolor etc. I samarbeta med bland annat Sveriges Elevråd – SVEA och Tjejzonen räknar man med att nå minst 15 000 ungdomar genom föreställning och/eller workshops under projektets gång och ytterligare 10 000 med det digitala materialet. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att möta den ökade efterfrågan från skolor runt om i landet med möjlighet att sprida projektets koncept och modell till flera, skolor, institutioner och representanter för målgruppen barn/ungdomar på ett nationellt plan.

SKELLEFTEÅ

Sunnanå Sportklubb
har fått stöd med 1 171 696 kronor
för TUSS - Trygghet, Uppmuntran, självförtroende och självtillit

Projektet syftar till att stärka flickor i åldern 9–25 år samt utveckla en metod för ökad inkludering i föreningslivet, anpassad efter Skellefteås lokala förutsättningar. Målet är att starta upp ny verksamhet i nya områden, samt skapa förutsättningar för att målgruppen kan inkluderas i befintliga lag och föreningar. Målgruppen är flickor med utländsk bakgrund i åldern 9–25 år, nyanlända samt mer etablerade ungdomar i resurssvaga bostadsområden, som idag inte är aktiva inom föreningslivet. Utöver fotboll ska deltagarna ta del av sociala aktiviteter, föreläsningar, och ledarutbildningar som skapar trygghet, uppmuntran, självförtroende och självtillit (TUSS). Detta ska ge målgruppen verktyg och möjlighet att utveckla en metod och verksamhet med syfte att nå flera i målgruppen och deras föräldrar. Projektet ska arbeta uppsökande i skolor i Skellefteå, samt genom samarbete med Röda Korset nå målgruppens föräldrar. Efter projektet ska metoden dels leva vidare inom föreningens ordinarie verksamhet, samt genom nya verksamheter som kan spridas till flera områden i Skellefteå. Nya ledare ska ha verktyg att leda nya grupper med unga flickor. Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ytterligare ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektets verksamhet stärkas och utvecklas ytterligare samt spridas till andra orter.

SOLNA

Riksförbundet FUB
har fått stöd med 794 400 kronor
för Min digitala livsplattform Digi-JAG - En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö

Projektet Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö ska utveckla en nätpedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. Modellen och plattformen ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden. Projektet vänder sig i första hand till personer med måttlig utvecklingsstörning. Pedagoger, anhöriga och andra som möter målgruppen i olika sammanhang är projektets sekundära målgrupp. Efter avslutat projekt finns en förvaltningsorganisation för såväl den pedagogiska modellen som för plattformen. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna bygga ett författarverktyg med vilket målgruppen, stödpersoner, pedagoger med flera, som använder Digi-JAG, enkelt kan skapa applikationer, hjälpfunktioner och material som sedan kan användas av såväl enskilda elever som hela undervisningsgrupper.