Redovisa lokalstöd

När ert lokalstödsprojekt är avslutat, och verksamheten har kommit igång, ska ni redovisa genom att göra en slutrapport och skicka in den till Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 11 april, 2018 - 14:22

Slutrapporten

När ett arvsfondsprojekt är avslutat, byggnationen är slutförd och verksamheten har kommit igång, ska slutrapporten göras och skickas in till Arvsfonden. I slutrapporten besvaras frågor som rör verksamheten samt ekonomin med tillhörande granskningsrapport från revisor.

Reflektera tillsammans med projektmedarbetare och deltagare över projektets resultat och erfarenheter. Att dokumentera och sätta ord på det arbete som utförts i projektet är värdefullt både för att utveckla den egna verksamheten och för att sprida erfarenheterna vidare.

Genom att fylla i slutrapporten hjälper ni oss att förstå vad som har fungerat bra eller mindre bra under projektet. Med era erfarenheter bidrar ni till att framtida lokalstödsprojekt uppnår sina mål.

Slutrapporterna fyller en viktig funktion när vi årligen rapporterar om vår verksamhet till regeringen.

Den ekonomiska redovisningen ska följa posterna i den kostnadskalkyl som låg till grund för beslutet om stöd samt de överenskommelser som gjorts med Arvsfondsdelegationen och vara granskad, godkänd samt underskriven av auktoriserad eller godkänd revisor. Originalet skickas till oss. Revisorns granskning ska följa de särskilda anvisningar Arvsfondsdelegationen anger. Arvsfondsdelegationen godkänner inte utdrag ur hela organisationens balans- eller resultaträkning som redovisning.

Mall för slutrapport finns under länken Blanketter och dokument nedan.

Organisationer som får lokalstöd söker bara pengar vid ett tillfälle. Om organisationen får över en miljon kronor i bidrag, görs utbetalningen i två omgångar. Första halvan av bidraget kan rekvireras direkt efter beslut, den andra sedan man kan visa fakturor på att första halvan förbrukats. Pengarna ska rekvireras inom 18 månader och byggnationen ska vara färdigställd och slutredovisad inom två år.

Skicka er slutrapport till:

Arvsfondsdelegationsenheten 
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM