Redovisa lokalstöd

När ert lokalstödsprojekt är avslutat, och verksamheten har kommit igång, ska ni redovisa genom att göra en slutrapport och skicka in den till Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 28 mars, 2019 - 14:20

Slutrapport för lokalstöd

När ett arvsfondsprojekt är avslutat, byggnationen är slutförd och verksamheten har kommit igång, ska slutrapporten skrivas och skickas in till Arvsfonden. Genom slutrapporten visar ni hur medlen använts och hjälper oss att förstå vad som har fungerat bra eller mindre bra under projektet. Reflektera tillsammans med projektmedarbetare och deltagare över projektets resultat och erfarenheter. Att dokumentera och sätta ord på det arbete som utförts i projektet är värdefullt både för att utveckla den egna verksamheten och för att sprida erfarenheterna vidare Med era erfarenheter bidrar ni till att framtida lokalstödsprojekt uppnår sina mål. Slutrapporterna fyller också en viktig funktion när vi årligen rapporterar om vår verksamhet till regeringen.

I slutrapporten besvarar ni frågor som rör verksamheten. Punktlistan nedan tar upp vad ni behöver tänka på.

  • Till slutrapporten hör ett särskilt dokument för redovisningen av ekonomin. Den ekonomiska redovisningen ska göras enligt Arvsfondens anvisningar. Den ska också följa posterna i den kostnadskalkyl som låg till grund för beslutet om stöd samt de överenskommelser som har gjorts med Arvsfondsdelegationen.
  • Den ekonomiska redovisningen ska skrivas under av behörig firmatecknare.
  • Revisorns granskning ska följa Arvsfondens anvisningar. Arvsfondsdelegationen godkänner inte utdrag ur hela organisationens balans- eller resultaträkning som redovisning.
  • Mallar för slutrapport för lokalstöd, ekonomisk redovisning av lokalstöd och revisors granskning av lokalstöd samt anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt nås via länken Blanketter och dokument längre ned på denna sida. 

Organisationer som får lokalstöd söker bara pengar vid ett tillfälle. Om organisationen får över en miljon kronor i bidrag, görs utbetalningen i två omgångar. Ni kan begära utbetalning av (rekvirera) första halvan av bidraget direkt efter beslut. Den andra halvan kan ni begära utbetalning av efter att ni kan visa fakturor på att den första halvan har förbrukats. Pengarna ska rekvireras inom 18 månader och byggnationen ska vara färdigställd och slutredovisad inom två år.

Återbetalning när det finns projektpengar kvar

När ett projekt avslutas är det inte ovanligt att det finns pengar kvar. Dessa ska betalas tillbaka till Arvsfonden i samband med att ni skickar in slutrapporten.

Återbetalning görs genom att ni sätter in pengarna på Kammarkollegiets bankgiro 417-6723. Märk insättningen med projektets diarienummer.

Skicka er slutrapport till:

Arvsfondsdelegationsenheten 
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM